ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*roil*

R OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roil, -roil-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broil(vi) โกรธ
broil(vi) ย่าง, See also: ปิ้ง, อังไฟ, Syn. grill
broiler(n) ที่ย่าง, Syn. grill
charbroil(vt) ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)
embroil in(phrv) ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี), See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook, heat, bake, burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
pan-broilv. ต้มในกระทะเปิดฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ
broiler(n) เตาอบ
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rice, Paroiledข้าวนึ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roilIt is broiling hot.
roilThey did not wish to become embroiled in the dispute.
roilThe cook broiled the meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบ(v) bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai Definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
โยง(v) embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง
การย่าง(n) roasting, See also: broiling, grilling, Syn. การปิ้ง, การเผา, Example: การย่างเนื้อสเต็กมีหลายแบบ คือ สุกมาก สุกปานกลาง และไม่สุก แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภค, Thai Definition: การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอมเผา[høm phao] (n, exp) EN: broiled shallot
กระเทียมเผา[krathīem phao] (n, exp) EN: broiled garlic gloves
อบ[op] (v) EN: bake ; braise ; roast ; broil  FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[phao] (v) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire  FR: cuire ; griller
พัวพันอยู่ใน[phūaphan yū nai] (v, exp) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in  FR: être impliqué dans
ปิ้ง[ping] (v) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue  FR: griller
เฅาปิ้ง[tao ping] (n) EN: broiler  FR: gril [m] ; rôtissoire [f]
ตกกระไดพลอยโจน[tok kradai phløi jōn] (v, exp) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim

CMU English Pronouncing Dictionary
ROIL R OY1 L
BROIL B R OY1 L
ROILED R OY1 L D
EMBROIL EH0 M B R OY1 L
BROILER B R OY1 L ER0
BROILED B R OY1 L D
ROILING R OY1 L IH0 NG
BROILING B R OY1 L IH0 NG
BROILERS B R OY1 L ER0 Z
EMBROILED EH0 M B R OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broil (v) brˈɔɪl (b r oi1 l)
broils (v) brˈɔɪlz (b r oi1 l z)
broiled (v) brˈɔɪld (b r oi1 l d)
broiler (n) brˈɔɪlər (b r oi1 l @ r)
embroil (v) ˈɪmbrˈɔɪl (i1 m b r oi1 l)
broilers (n) brˈɔɪləz (b r oi1 l @ z)
broiling (v) brˈɔɪlɪŋ (b r oi1 l i ng)
embroils (v) ˈɪmbrˈɔɪlz (i1 m b r oi1 l z)
embroiled (v) ˈɪmbrˈɔɪld (i1 m b r oi1 l d)
embroiling (v) ˈɪmbrˈɔɪlɪŋ (i1 m b r oi1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to roast; bake; to broil, #4,885 [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, ] to stir-fry before broilng or stewing, #21,190 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] broil, #25,239 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratrost {m} | Bratroste {pl}broiler | broilers [Add to Longdo]
Verwicklung {f} | Verwicklungen {pl}embroilment | embroilments [Add to Longdo]
glühendbroiling [Add to Longdo]
grillen | grillend | gegrillt | es grillt | es grillteto grill; to broil | grilling; broiling | grilled; broiled | it grills | it grilled [Add to Longdo]
verwickeln | verwickelnd | verwickelt | verwickelt | verwickelteto embroil | embroiling | embroiled | embroils | embroiled [Add to Longdo]
Troilus und KressidaTroilus and Cressida [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[buroira-] (n) broiler; (P) [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce [Add to Longdo]
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts [Add to Longdo]
残酷焼[ざんこくやき, zankokuyaki] (n) live broiling of shellfish [Add to Longdo]
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct [Add to Longdo]
煎る;炒る;熬る[いる, iru] (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil) [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P) [Add to Longdo]
直焼き[じかやき, jikayaki] (n) broiling over an open fire [Add to Longdo]
漬け焼き;漬焼き;漬焼;付焼き;付焼;付け焼き[つけやき, tsukeyaki] (n) broiling with soy [Add to Longdo]
浜焼き[はまやき, hamayaki] (n) freshly caught seafood broiled at a beach [Add to Longdo]
網焼き[あみやき, amiyaki] (n) {food} grilling; broiling [Add to Longdo]
炙る;焙る[あぶる, aburu] (v5r,vt) (1) (uk) to warm (i.e. one's hands over a fire); to dry; (2) to scorch; to broil; to toast; to grill [Add to Longdo]
炒りつける;煎りつける;炒り付ける;煎り付ける[いりつける, iritsukeru] (v1,vt) to parch; to roast; to broil; to scorch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roil
   v 1: be agitated; "the sea was churning in the storm" [syn:
      {churn}, {boil}, {moil}, {roil}]
   2: make turbid by stirring up the sediments of [syn: {roil},
     {rile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top