ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*revival*

R IH0 V AY1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: revival, -revival-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revival(n) การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revival(n) การทำให้ฟื้นคืนชีพ, See also: การทำให้มีพลังใหม่, Syn. rebirth, resurrection
revivalism(n) การฟื้นฟูใหม่
revivalist(n) ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่, See also: ผู้ฟื้นฟูศรัทธาใหม่, Syn. preacher, missionary, evangelist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู,การคืนชีพ,การทำให้มีพลังอีก,การนำมาใช้อีก- S. renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revivalการกลับคืนมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revival of willการรื้อฟื้นพินัยกรรมเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543
การรื้อ(n) revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai Definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้
การซ่อมแซม(n) repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai Definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[sathāpattayakam feūnfū Køthik] (n, exp) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture  FR: architecture néogothique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REVIVAL R IH0 V AY1 V AH0 L
REVIVAL R IY0 V AY1 V AH0 L
REVIVALS R IY0 V AY1 V AH0 L Z
REVIVALIST R IY0 V AY1 V AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revival (n) rˈɪvˈaɪvəl (r i1 v ai1 v @ l)
revivals (n) rˈɪvˈaɪvəlz (r i1 v ai1 v @ l z)
revivalist (n) rˈɪvˈaɪvəlɪst (r i1 v ai1 v @ l i s t)
revivalists (n) rˈɪvˈaɪvəlɪsts (r i1 v ai1 v @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erweckung {f}; Wiederbelebung {f}revival [Add to Longdo]
Wiederaufführung {f}revival; rerun; restage [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}revival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
リバイバル[ribaibaru] (n,vs) revival; (P) [Add to Longdo]
リヴァイヴァル[rivaivaru] (n) revival [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n,vs) revival; restoration; resuscitation [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
産業再生[さんぎょうさいせい, sangyousaisei] (n) industrial revival or recovery [Add to Longdo]
中興[ちゅうこう, chuukou] (n,vs) restoration; revival; resurgence [Add to Longdo]
復活[ふっかつ, fukkatsu] (n,vs,adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) [Add to Longdo]
復興[ふっこう, fukkou] (n,vs) revival; renaissance; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
復興の気[ふっこうのき, fukkounoki] (n) signs of revival [Add to Longdo]
復古[ふっこ, fukko] (n,vs,adj-no) revival; restoration [Add to Longdo]
復古調[ふっこちょう, fukkochou] (n) revival or reactionary mood [Add to Longdo]
和食回帰[わしょくかいき, washokukaiki] (n) revival of Japanese food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revival
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]
   2: an evangelistic meeting intended to reawaken interest in
     religion [syn: {revival}, {revival meeting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top