ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*return to*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: return to, -return to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
return to(phrv) กลับไปยัง (สถานที่)
return to(phrv) ส่งกลับไปให้ (บางคน), Syn. restore to
return to(phrv) ทำให้กลับคืนสู่, Syn. restore to
return to(phrv) พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ, Syn. revert to
return to(phrv) กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม, Syn. regress to, revert to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
return toA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
return toAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
return toAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
return toBirds always return to their nests.
return toBirds can fly thousands of miles away and return to the same place every year.
return toHe made up his mind not to return to his native country.
return toHe was eager to return to school in September.
return toHe was never to return to his hometown.
return toHe was never to return to his native country again.
return toHe will return to Japan some day.
return toHe will return to the game soon.
return toI can't tell if the party will return tomorrow.
return toI'd like to return to Tokyo via Honolulu.
return toI guess it will be a long time before I can return to Japan.
return toI'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.
return toI'll return to get my handbag.
return toIn order to return to our era, what should we do?
return toIt said that she had better return to me early.
return toIt was because he was injured that he decided to return to America.
return toIt will return to the house before becoming dark.
return toI will mentally return to childhood and do it all over again.
return toNow let's return to the main problem of education.
return toOur friends are anxious to return to Chicago.
return toThe spaceship was never to return to the earth.
return toThey were never to return to their country.
return toWhen you return to your company, don't forget to keep in touch with me.
return toYou must become a true hero in order to return to Olympus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
หันไป(v) return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หวนกลับ(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. หวน, Ant. ไป, Example: เรานึกแล้วว่าเธอต้องหวนกลับไปหาคู่รักเก่า, Thai Definition: เวียนสู่ที่เดิมบุคคลเดิม
คืนตัว(v) revert (to original condition), See also: restore in original state, return to original condition, Example: น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว
คืนหลัง(v) return to the original place, Thai Definition: กลับสู่ที่เดิม
กลับคืน(v) go back, See also: return to, back to, Syn. กลับ, คืน, Example: เขาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเมืองนอนของตน
กลับมา(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. กลับ, หวนกลับ, Ant. ไป, Example: ผู้ที่ออกไปขายแรงงานต่างประเทศได้รับอนุญาตให้กลับมาบ้านได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
เข้าอู่[khao ū] (v, exp) EN: return to normal position (womb)
คืนสู่สภาพปรกติ[kheūn sū saphāp prokkati] (v, exp) EN: return to normal
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to
กลับไป[klap pai] (v) EN: go back ; return to ; come back ; turn to  FR: retourner ; repartir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] to go and return; to return; to resume; to return to a normal or original state; to repeat; again; to recover; to restore; to turn over; to reply; to answer; to reply to a letter; to retaliate; to carry out, #2,449 [Add to Longdo]
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right), #2,794 [Add to Longdo]
回归[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress, #3,570 [Add to Longdo]
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, ] return to; come (or go) back, #4,086 [Add to Longdo]
回国[huí guó, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] to return to one's home country, #5,540 [Add to Longdo]
复古[fù gǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] to return to old ways (a Confucian aspiration); to turn back the clock; neoclassical school during Tang and Song associated with classical writing 古文; retro (fashion style based on nostalgia, esp. for 1960s), #7,278 [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue, #15,725 [Add to Longdo]
返乡[fǎn xiāng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] to return to one's home town, #17,517 [Add to Longdo]
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure, #29,699 [Add to Longdo]
东山再起[dōng shān zài qǐ, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. to return to office after living as a hermit on Mount Dongshan (成语 saw); fig. to make a comeback, #36,380 [Add to Longdo]
复工[fù gōng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to return to work (after stoppage), #40,681 [Add to Longdo]
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations), #56,832 [Add to Longdo]
改邪归正[gǎi xié guī zhèng, ㄍㄞˇ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] (saying) to give up evil and return to good, #57,474 [Add to Longdo]
复学[fù xué, ㄈㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to return to school (after an interruption); to resume one's studies, #65,566 [Add to Longdo]
返国[fǎn guó, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to return to one's country, #67,715 [Add to Longdo]
还俗[huán sú, ㄏㄨㄢˊ ㄙㄨˊ, / ] to return to normal life (leaving a monastic order), #68,863 [Add to Longdo]
复旧[fù jiù, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] to restore old way; to return to the past, #72,388 [Add to Longdo]
解甲[jiě jiǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ, ] to remove armor; to return to civilian life, #90,238 [Add to Longdo]
解甲归田[jiě jiǎ guī tián, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄢˊ, / ] to remove armor and return to the farm; to return to civilian life, #100,045 [Add to Longdo]
纵虎归山[zòng hǔ guī shān, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄕㄢ, / ] lit. to let the tiger return to the mountain; fig. to store up future calamities, #177,087 [Add to Longdo]
风流云散[fēng liú yún sàn, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] lit. wind flows, clouds scatter (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal, #177,238 [Add to Longdo]
弃邪归正[qì xié guī zhèng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] to give up evil and return to virtue, #228,505 [Add to Longdo]
归真返璞[guī zhēn fǎn pú, ㄍㄨㄟ ㄓㄣ ㄈㄢˇ ㄆㄨˊ, / ] to return to one's true self; to regain the natural state, #321,891 [Add to Longdo]
回京[huí Jīng, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄥ, ] to return to the capital [Add to Longdo]
回归中国[huí guī zhōng guó, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] to return to China (e.g. Hong Kong) [Add to Longdo]
大坂[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] old name for Osaka 大阪 (city in Japan), changed in the beginning of the Meiji 明治 Era because 坂 could, if the radicals were read separately, be interpreted as "(will) return to soil" [Add to Longdo]
云散风流[yún sàn fēng liú, ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] lit. clouds scatter, wind flows (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
Falls unzustellbar, bitte zurück an ...If undelivered, return to ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.) [Add to Longdo]
還元[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
帰郷[ききょう, kikyou] (n,vs) homecoming; return to one's home [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (n,vs) return to one's country; (P) [Add to Longdo]
帰社[きしゃ, kisha] (n,vs) return to office [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
帰島[きとう, kitou] (n,vs) to return to an island [Add to Longdo]
帰投[きとう, kitou] (n,vs) return to base of soldiers, military aircraft or ships [Add to Longdo]
帰任[きにん, kinin] (n,vs) return to one's post [Add to Longdo]
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
故郷に錦を飾る[こきょうににしきをかざる, kokyouninishikiwokazaru] (exp,v5r) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]
故郷へ錦を飾る[こきょうへにしきをかざる, kokyouhenishikiwokazaru] (exp,v5r) (See 故郷に錦を飾る) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]
国入り[くにいり, kuniiri] (n) (1) visiting one's constituency; (2) (arch) feudal lord's return to his estate [Add to Longdo]
再出場[さいしゅつじょう, saishutsujou] (n) return to tournament after temporary absence (sumo) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port [Add to Longdo]
成田離婚[なりたりこん, naritarikon] (n) Narita divorce; divorce case of a newlywed couple breaking up upon their return to Narita Airport from their honeymoon abroad [Add to Longdo]
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback [Add to Longdo]
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow [Add to Longdo]
鎮魂帰神[ちんこんきしん, chinkonkishin] (n) return to the divine through spiritual quietude [Add to Longdo]
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo) [Add to Longdo]
復す[ふくす, fukusu] (v5s) (See 復する) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]
復する[ふくする, fukusuru] (vs-s) to return to normal; to recover; to restore [Add to Longdo]
復学[ふくがく, fukugaku] (n,vs) return to school [Add to Longdo]
復校[ふっこう;ふくこう, fukkou ; fukukou] (n,vs) return to school [Add to Longdo]
返球[へんきゅう, henkyuu] (n,vs) return toss (e.g. from a catcher to a pitcher) [Add to Longdo]
返送[へんそう, hensou] (n,vs) sending back; return to sender [Add to Longdo]
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]
立ち返る[たちかえる, tachikaeru] (v5r,vi) to come back (to); to return to a starting point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top