ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*renounce*

R IH0 N AW1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: renounce, -renounce-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renounce(vt) ละทิ้ง, See also: เลิก, สละ, Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce(vt) ปฎิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, reject
renounce(vt) ตัดขาด
renouncer(n) ผู้ประกาศยกเลิก
renouncement(n) การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ,ละทิ้ง,ประ-กาศสละ,ประกาศเลิก,สละบุตร,สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renounceHe renounced smoking and drinking.
renounceHe renounced the ownership of the land.
renounceThe Japanese people have renounced war.
renounceThey renounced their son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละ(v) sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[sala rātchāsombat] (v, exp) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)  FR: abdiquer (la couronne)
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[sala sit = sala sitthi] (v, exp) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right  FR: renoncer à ses droits

CMU English Pronouncing Dictionary
RENOUNCE R IH0 N AW1 N S
RENOUNCED R IH0 N AW1 N S T
RENOUNCES R IH0 N AW1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renounce (v) rˈɪnˈauns (r i1 n au1 n s)
renounced (v) rˈɪnˈaunst (r i1 n au1 n s t)
renounces (v) rˈɪnˈaunsɪz (r i1 n au1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放弃[fàng qì, ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] to renounce; to abandon; to give up, #1,325 [Add to Longdo]
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce, #36,916 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] (meaning unclear); to renounce; to abandon, #52,244 [Add to Longdo]
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, / ] reject; expel; discard; exclude; renounce, #83,635 [Add to Longdo]
弃核[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] to renounce nuclear weapons [Add to Longdo]
违利赴名[wéi lì fù míng, ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to renounce profit and seek fame (成语 saw); to abandon greed for reputation; to choose fame over fortune [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urkunde {f} | Urkunden {pl} | beglaubigte Urkunde {f} | kündbare Urkunde {f}document | documents | authenticated document | renounceable document [Add to Longdo]
Verzicht {m}renouncement [Add to Longdo]
abschwören; entsagen; leugnento renounce [Add to Longdo]
verzichten auf; aufgeben | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto renounce | renouncing | renounced | renounces | renounced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renounce
   v 1: give up, such as power, as of monarchs and emperors, or
      duties and obligations; "The King abdicated when he married
      a divorcee" [syn: {abdicate}, {renounce}]
   2: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
     the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
     when he was found to have misappropriated funds" [syn:
     {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   3: turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
     [syn: {foreswear}, {renounce}, {quit}, {relinquish}]
   4: cast off; "She renounced her husband"; "The parents
     repudiated their son" [syn: {disown}, {renounce},
     {repudiate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top