ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*register*

R EH1 JH IH0 S T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: register, -register-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
register(n) ทะเบียน, Syn. list, file, roster
register(n) สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register(n) เครื่องบันทึก, Syn. recorder
register(vi) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) บันทึก, Syn. record
register(vi) แสดง, Syn. indicate, express, display, show
register(vt) ส่งจดหมายลงทะเบียน
registered(adj) ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
register as(phrv) ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register in(phrv) ลงทะเบียนใน
register for(phrv) ลงทะเบียน, See also: ลงชื่อสำหรับ
cash register(n) เครื่องคิดเงิน, Syn. register
register with(phrv) ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
register office(n) สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
registered nurse(n) พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
register(n) บันทึก,บัญชีชื่อ,ทะเบียน,เครื่องบังคับ
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parish registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parochial register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population registerทะเบียนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parochial registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parish register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
register addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน, จดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registerช่องลมปรับปริมาณได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerเรจิสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shift registerเรจิสเตอร์แบบเลื่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequence control registerเรจิสเตอร์ควบคุมลำดับ [มีความหมายเหมือนกับ instruction counter; program counter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address registerเรจิสเตอร์เลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic registerเรจิสเตอร์คำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burial registerทะเบียนการฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
member's interests, register ofการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circulating registerเรจิสเตอร์หมุนเวียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check registerเรจิสเตอร์ตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
current instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งปัจจุบัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control registerเรจิสเตอร์ควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
General Register Officeสำนักทะเบียนกลาง (อังกฤษและเวลส์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
index registerเรจิสเตอร์ดรรชนี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
registerเรจิสเตอร์, Example: หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Cash registersเครื่องบันทึกการเก็บเงิน [TU Subject Heading]
Criminal registersทะเบียนอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Registersทะเบียน [TU Subject Heading]
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎร [TU Subject Heading]
Ship registersทะเบียนเรือ [TU Subject Heading]
International Register of Potentially Toxic Chemiไออาร์พีทีซี, Example: งานทะเบียนสารพิษภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสารเคมี และตัวกลางในการเผยแพร่วิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง [สิ่งแวดล้อม]
Registered Plantพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน, Example: พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]
register of experts/eminent personsทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ [การทูต]
Check registerทะเบียนเช็ค [การบัญชี]
Voucher registerทะเบียนใบสำคัญจ่าย [การบัญชี]
registerรีจิสเตอร์, ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของเอแอลยู ในไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บบิตของข้อมูล เพื่อนำมาให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Registered Ordinary Partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registerCould you please sign the register?
registerHis face registered fear and anxiety.
registerHow many days will it take if I send this as registered mail?
registerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
registerI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
registerI'd like to have this parcel registered.
registerIt is OK to redistribute the unregistered trial version.
registerI want this letter registered.
registerI want to have this letter registered.
registerI would like to send this by register registered mail.
registerNew guests must register in the hotel book.
registerPlease pay at the register.
registerStrangely, the cash register's total was 777 yen.
registerThe bandits demanded all money in the register.
registerThe contents of the four registers are preserved by the called subroutine.
registerThe person of that name is not on the register of the school.
registerThere's a long line at every (cash) register.
registerThe thermometer registered minus ten last night.
registerThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
registerThey had their marriage registered on February 5.
registerThis house is registered in my name.
registerThis register is out of commission.
registerWe are afraid that our new address is not registered on your database.
registerWe must register for the courses that we're going to take by tomorrow.
registerWhen did they register the names of the members?
registerYesterday I stumbled across a copy of my father's family register.
registerYou had better get this letter registered for fear it should be lost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้องทุกข์(n) complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
รายชื่อ(n) list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count Unit: รายชื่อ, Thai Definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
จดทะเบียนสมรส(v) register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
จดสิทธิบัตร(v) register a patent, Example: บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย, Thai Definition: ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ทหารกองเกิน(n) registered personnel
ลงบันทึก(v) record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai Definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
บัญชีชื่อ(n) list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(n) registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai Definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ขึ้นทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai Definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai Definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ไปรษณีย์รับรอง(n) registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai Definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
ลง(v) write down, See also: take down, register, Syn. จด, Example: เครื่องจักรลงบัญชีมีความสามารถด้านคำนวณ จึงสามารถใช้ลงบัญชีได้ โดยเครื่องจะทำการบวกยอดบัญชี และสามารถพิมพ์ผลบนสมุดบัญชี
ลงทะเบียน(v) register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ตราสิน(v) register, See also: make a declaration of complaint, Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์, Thai Definition: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ตรา(v) note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai Definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
ตี(v) record, See also: register, set down, Syn. กด, ประทับ, Example: ยายบอกมันว่ามันเองเป็นคนเถื่อน ไม่ได้ตีทะเบียน ก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้
ตีทะเบียน(v) register, Syn. จดทะเบียน, Example: เขาเอารถคันใหม่ไปตีทะเบียน
ทะเบียน(n) register, See also: list, record, Syn. บัญชีชื่อ, รายการ, รายชื่อ, สารบาญ, ระเบียน, บัญชีรายชื่อ, Example: โรงพยาบาลบางแห่ง ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai Definition: บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์ หรือ จำนวนสิ่งของ ตลอดจนการงานต่างๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง
ระเบียน(n) register, See also: record, Syn. ทะเบียน, Example: คนที่หยิบระเบียนในที่ทำงานคงพบว่า ถ้าแฟ้มต่างๆ ได้เรียงเอาไว้ตามตัวอักษร จะทำให้จำได้ง่ายว่าแฟ้มไหนอยู่ตรงไหน
รายนาม(n) list of names, See also: roll, register of names
เชลยศักดิ์(adj) private, See also: unofficial, unregistered, Example: เขาใช้นักสืบเชลยศักดิ์สืบเรื่องนี้, Thai Definition: อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน
กองเกิน(n) reserve forces, See also: registered soldiers to be called up for service in the future, Example: ทหารกองเกินมารายงานตัว, Count Unit: กอง, Thai Definition: ผู้ขึ้นทะเบียนรับราชการทหาร แต่ทางการยังไม่เรียกเข้ารับราชการ
ทุนจดทะเบียน(n) authorized capital, See also: registered capital stocks, Thai Definition: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
เชลยศักดิ์[chaloēisak] (adj) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent  FR: privé ; non officiel ; non déclaré
จดหมายลงทะเบียน[jotmāi longthabīen] (n, exp) EN: registered letter  FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จดทะเบียน[jotthabīen] (v) EN: register ; enroll  FR: consigner ; enregistrer
จดทะเบียน[jotthabīen] (adj) EN: registered ; nominal
จดทะเบียนบริษัท[jotthabīen børisat] (v, exp) EN: enter in the commercial register
จดทะเบียนสมรส[jotthabīen somrot] (n, exp) EN: register a marriage certificate
จดทะเบียนที่ดิน[jotthabīen thīdin] (v, exp) EN: enter in the land register
จดทะเบียนหย่า[jotthabīen yā] (n, exp) EN: divorce register  FR: registre des divorces [m]
การจดทะเบียนบริษัท[kān jot thabīen børisat] (n, exp) EN: entry in the commercial register
การจดทะเบียนที่ดิน[kān jot thabīen thīdin] (n, exp) EN: entry in the land register
ขึ้นระวาง[kheun rawāng] (n, exp) EN: register ; be registered ; be enrolled
เครื่องบันทึกเงินสด[khreūang bantheuk ngoen sot] (n, exp) EN: cash register  FR: caisse enregistreuse [f]
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[khreūangmāi kānkhā jotthabīen] (n, exp) EN: registered trademark
กองเกิน[køngkoēn] (n) EN: registered men of premilitary age
ลง[long] (v) EN: write down ; take down ; register  FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงทะเบียน[longthabīen] (v) EN: register ; enroll ; record  FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนการเกิด[longthabīen kān koēt] (v, exp) EN: register a birth  FR: enregistrer une naissance
ม้วน[mūan] (n) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]  FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
เงินทุนจดทะเบียน[ngoenthun jotthabīen] (n, exp) EN: nominal capital ; registered capital  FR: capital enregistré [m]
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[praisanī longthabīen] (n, exp) EN: registered mail
ไปรษณีย์รับรอง[praisanī raprøng] (n, exp) EN: registered post ; registered mail
ระเบียน[rabīen] (v) EN: record ; register  FR: enregistrer
รายชื่อ[rāicheū] (n) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster  FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
ทะเบียน[thabīen] (n) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]
ทะเบียนบริษัท[thabīen børisat] (n, exp) EN: commercial register
ทะเบียนการค้า[thabīen kānkhā] (n, exp) EN: business registration ; excerpt from the commercial register  FR: registre de commerce [m]
ทะเบียนที่ดิน[thabīen thīdin] (n, exp) EN: land register ; real estate register
ทุนจดทะเบียน[thun jotthabīen] (n, exp) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital
ทุนจดทะเบียนชำระเต็ม[thun jotthabīen chamra tem] (n, exp) EN: paid-up registered capital
ตี[tī] (v) EN: record ; register ; set down

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTER R EH1 JH IH0 S T ER0
REGISTERS R EH1 JH AH0 S T ER0 Z
REGISTERS R EH1 JH IH0 S T ER0 Z
REGISTER'S R EH1 JH IH0 S T ER0 Z
REGISTERED R EH1 JH IH0 S T ER0 D
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T ER0 IH0 NG
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T R IH0 NG
UNREGISTERED AH0 N R EH1 JH IH0 S T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
register (v) rˈɛʤɪstər (r e1 jh i s t @ r)
registers (v) rˈɛʤɪstəz (r e1 jh i s t @ z)
registered (v) rˈɛʤɪstəd (r e1 jh i s t @ d)
registering (v) rˈɛʤɪstərɪŋ (r e1 jh i s t @ r i ng)
unregistered (j) ˈʌnrˈɛʤɪstəd (uh1 n r e1 jh i s t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] a register; a block of printing; an edition; version; page, #586 [Add to Longdo]
登记[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
注册[zhù cè, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] to register, #1,889 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate, #2,066 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record, #3,603 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji, #5,221 [Add to Longdo]
登录[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] login; register, #5,617 [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register, #9,602 [Add to Longdo]
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report for duty; check in; register, #10,637 [Add to Longdo]
簿[bù, ㄅㄨˋ, 簿] a book; a register; account-book, #15,032 [Add to Longdo]
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] to register (a letter etc), #21,431 [Add to Longdo]
籍贯[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] one's native place; place of ancestry; registered birthplace, #27,186 [Add to Longdo]
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
名册[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] roll (of names); register, #33,878 [Add to Longdo]
计数器[jì shù qì, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] counter; register, #43,476 [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register, #60,517 [Add to Longdo]
暗娼[àn chāng, ㄢˋ ㄔㄤ, ] unlicensed (unregistered) prostitute, #71,868 [Add to Longdo]
收银机[shōu yín jī, ㄕㄡ ㄧㄣˊ ㄐㄧ, / ] cash register, #97,713 [Add to Longdo]
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ ㄧㄣ, ] bass (music); lower register male voice, #99,543 [Add to Longdo]
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, / ] registered occupants of a house, #213,762 [Add to Longdo]
寄籍[jì jí, ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, ] to register as domiciled in another land; naturalization, #261,041 [Add to Longdo]
考勤簿[kǎo qín bù, ㄎㄠˇ ㄑㄧㄣˊ ㄅㄨˋ, 簿] exam attendance register, #414,123 [Add to Longdo]
[bǎng, ㄅㄤˇ, ] tablet; register, #673,381 [Add to Longdo]
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
对不起,请先登录[duì bu qǐ, qing3 xian1 deng1 lu4, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, / ] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂 [Add to Longdo]
挂号证[guà hào zhèng, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] register card [Add to Longdo]
登记名[dēng jì míng, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to register one's name; account name (on a computer) [Add to Longdo]
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] registered user [Add to Longdo]
簿册[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 簿 / 簿] a register; land register; account book; ledger [Add to Longdo]
簿籍[bù jí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ, 簿] account books; registers; records [Add to Longdo]
请先登录[qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] please register first [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] register of names; attendance roll book [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] TH: จดทะเบียน  EN: register

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Strafregister {n}(n) บันทึกอาชญากรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Adressregister {n}address register [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Register {n} zur Ergebnisaufnahme [comp.]accumulator [Add to Longdo]
Aktienregister {n}stock record [Add to Longdo]
Aktienverzeichnis {n}stock register [Add to Longdo]
Arbeitsregister {n}working register [Add to Longdo]
Basisregister {n}; Basisadressregister {n} [comp.]memory pointer [Add to Longdo]
Basisregister {n} [comp.]base register [Add to Longdo]
Einschreiben {n}registered mail [Add to Longdo]
Einschreibebrief {m}registered letter [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design [Add to Longdo]
Grundbuch {n}land register; cadaster [Add to Longdo]
Handelsmarke {f} | Handelsmarken {pl} | registrierte Handelsmarketrademark | trademarks | registered trademark [Add to Longdo]
Handelsname {m} | registrierter Handelsnametradename | registered tradename [Add to Longdo]
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register [Add to Longdo]
Handelsregister {n}trade register [Add to Longdo]
Handelsregisterauszug {m}certificate of registration (in the commercial register) [Add to Longdo]
Heimatdatei {f}home location register [Add to Longdo]
Heizregister {n}heater battery [Add to Longdo]
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register [Add to Longdo]
Indexregister {n}modifier register [Add to Longdo]
Inhaberaktie {f}unregistered stock [Add to Longdo]
Jahresregister {n}annual register [Add to Longdo]
Kataster {m,n}land register; cadaster [Add to Longdo]
Kellerspeicher {m}stack register [Add to Longdo]
Körperschaftsregister {n}index of corporate bodies [Add to Longdo]
Kontenverzeichnis {n}account register [Add to Longdo]
Kontoverzeichnis {n}accounts register [Add to Longdo]
Kühlregister {n}cooling battery [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n}register [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n} | jdn. von der Liste streichenroll | to strike sb. off the roll [Add to Longdo]
Mehrzweckregister {n}general register [Add to Longdo]
Orderschuldverschreibung {f}registered bond [Add to Longdo]
Parallelregister {n}parallel register [Add to Longdo]
Parallelübertragungssignal {n}parallel transfer register [Add to Longdo]
Passmarke {f}register mark [Add to Longdo]
Passstift {m} (zur Positionierung) [techn.]register pin [Add to Longdo]
Patentregister {n}; Patentrolle {f}patent register; register of patents [Add to Longdo]
Personennamenregister {n}index of proper names [Add to Longdo]
Rechenregister {n}arithmetic register [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl} | Register führenregister | registers | to keep a register [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl}registry | registries [Add to Longdo]
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.] [Add to Longdo]
Registriergeräte {pl}register equipment [Add to Longdo]
Registrierkasse {f}cash register [Add to Longdo]
Registrierung {f}registering [Add to Longdo]
Ringschieberegister {n}circulating register [Add to Longdo]
Rückschein {m}answer registered [Add to Longdo]
Sachregister {n}subindex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスレジスタ[adoresurejisuta] (n) {comp} address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[indekkusurejisuta] (n) {comp} index register [Add to Longdo]
キャッシュレジスター[kyasshurejisuta-] (n) cash register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[shifutorejisuta] (n) {comp} shift register [Add to Longdo]
ステータスレジスタ[sute-tasurejisuta] (n) {comp} status register [Add to Longdo]
タイマー(P);タイマ[taima-(P); taima] (n) {comp} timer; clock register; (P) [Add to Longdo]
フラグレジスタ[furagurejisuta] (n) {comp} flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[be-surejisuta] (n) {comp} base register [Add to Longdo]
レシート[reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]
レジ[reji] (n) (abbr) (cash) register; (P) [Add to Longdo]
レジスター(P);レジスタ[rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P) [Add to Longdo]
レジスターマーク;レジスタマーク[rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] (n) {comp} register variable [Add to Longdo]
レジマーク[rejima-ku] (n) (abbr) register mark [Add to Longdo]
ワンコール[wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) [Add to Longdo]
医籍[いせき, iseki] (n) register of physicians [Add to Longdo]
隠し田[かくしだ, kakushida] (n) unregistered rice field [Add to Longdo]
音域[おんいき, on'iki] (n) singing range; register [Add to Longdo]
音域外[おんいきがい, on'ikigai] (n) outside the singing range; outside the musical register [Add to Longdo]
過去帳[かこちょう, kakochou] (n) (family) death register [Add to Longdo]
改製[かいせい, kaisei] (n,vs) re-drawing up (of family register); re-establishment [Add to Longdo]
改製原戸籍[かいせいげんこせき, kaiseigenkoseki] (n) (See 現在戸籍,戸籍) original source of re-established family register; old family register [Add to Longdo]
学籍[がくせき, gakuseki] (n) school register [Add to Longdo]
学籍簿[がくせきぼ, gakusekibo] (n) school register [Add to Longdo]
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] (n) {comp} interrupt register [Add to Longdo]
看護師[かんごし, kangoshi] (n) (hospital) nurse; registered nurse; RN [Add to Longdo]
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] (n) {comp} base address register [Add to Longdo]
記載された事項[きさいされたじこう, kisaisaretajikou] (exp) (See 記載事項) recorded data; recorded information (in documents, family registers, etc.) [Add to Longdo]
記名[きめい, kimei] (n) (1) signature; register; (vs) (2) to put one's name on; to sign; (n) (3) (ant [Add to Longdo]
記名株[きめいかぶ, kimeikabu] (n) registered stock [Add to Longdo]
金銭登録機;金銭登録器[きんせんとうろくき, kinsentourokuki] (n) cash register [Add to Longdo]
軍籍[ぐんせき, gunseki] (n) military or naval register; muster roll [Add to Longdo]
計時機構[けいじきこう, keijikikou] (n) {comp} timer; clock register [Add to Longdo]
計帳[けいちょう, keichou] (n) register established for tax purposes (ritsuryo period) [Add to Longdo]
原簿[げんぼ, genbo] (n) ledger; original record; register [Add to Longdo]
現金書留[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
現在戸籍[げんざいこせき, genzaikoseki] (n) (See 改製原戸籍,戸籍) present family register [Add to Longdo]
言語使用域[げんごしよういき, gengoshiyouiki] (n) {ling} (See 使用域) register [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] (n) {comp} fixed-point register [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] (n) census; family register; (P) [Add to Longdo]
戸籍抄本[こせきしょうほん, kosekishouhon] (n) official copy of part of family register [Add to Longdo]
戸籍調べ[こせきしらべ, kosekishirabe] (n) census-taking; examining family registers [Add to Longdo]
戸籍謄本[こせきとうほん, kosekitouhon] (n) official copy of the family register; (P) [Add to Longdo]
戸籍簿[こせきぼ, kosekibo] (n) family registry (of the district); original of one's family register; archive of family registers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable [Add to Longdo]
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] interrupt register [Add to Longdo]
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
計時機構[けいじきこう, keijikikou] timer, clock register [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
算術レジスタ[さんじゅつレジスタ, sanjutsu rejisuta] arithmetic register [Add to Longdo]
指標レジスタ[しひょうレジスタ, shihyou rejisuta] index register [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
送りレジスタ[おくりレジスタ, okuri rejisuta] shift register [Add to Longdo]
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]
登録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]
倍長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register [Add to Longdo]
未登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事項索引[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
名簿[めいぼ, meibo] Namensregister, Namensliste [Add to Longdo]
[ちょう, chou] NOTIZBUCH, REGISTER, VORHANG [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] Verzeichnis, Register [Add to Longdo]
簿[ぼ, bo] NOTIZBUCH, EINTRAGUNGSBUCH, REGISTER [Add to Longdo]
[せき, seki] REGISTER, FAMILIENREGISTER [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]
[ふ, fu] TAFEL,REGISTER, NOTEN, STAMMBAUM,STAMMTAFEL [Add to Longdo]
除籍[じょせき, joseki] aus_dem_Familienregister_streichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 register
   n 1: an official written record of names or events or
      transactions [syn: {register}, {registry}]
   2: (music) the timbre that is characteristic of a certain range
     and manner of production of the human voice or of different
     pipe organ stops or of different musical instruments
   3: a book in which names and transactions are listed
   4: (computer science) memory device that is the part of computer
     memory that has a specific address and that is used to hold
     information of a specific kind
   5: an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for
     admitting or excluding heated air from the room
   6: a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of
     air into a furnace or other heating device
   7: a cashbox with an adding machine to register transactions;
     used in shops to add up the bill [syn: {cash register},
     {register}]
   v 1: record in writing; enter into a book of names or events or
      transactions
   2: record in a public office or in a court of law; "file for
     divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}]
   3: enroll to vote; "register for an election"
   4: be aware of; "Did you register any change when I pressed the
     button?" [syn: {record}, {register}]
   5: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   6: have one's name listed as a candidate for several parties
     [syn: {cross-file}, {register}]
   7: show in one's face; "Her surprise did not register"
   8: manipulate the registers of an organ
   9: send by registered mail; "I'd like to register this letter"
   10: enter into someone's consciousness; "Did this event register
     in your parents' minds?"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reg.
 
 1. (kıs.) regent, region, register, regular.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top