ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*refresh*

R IH0 F R EH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: refresh, -refresh-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refresh(vt) ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. freshen, invigorate, revive
refresh(vt) กระตุ้นความจำ, Syn. remind
refresh(vt) เติมเชื้อเพลิง, See also: เติมพลัง
refreshing(adj) ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating
refreshment(n) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment(n) การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival
refresh with(phrv) ทำให้รู้สึกดีขึ้น, See also: ทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วย
refresh with(phrv) ทำให้ใหม่กว่าด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive, freshen, reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพ, Example: เป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
refreshA cold bath refreshed him.
refreshA cup of coffee refreshed me.
refreshAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
refreshA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
refreshA glass of orange juice refreshed me.
refreshA walk before breakfast is refreshing.
refreshDrinking beer makes me refreshed.
refreshHe looked refreshed after a good night's sleep.
refreshHe refreshed himself with a cup of tea.
refreshI am feeling wonderfully refreshed.
refreshI awoke to find myself completely refreshed.
refreshI feel refreshed.
refreshI felt quite refreshed after taking a bath.
refreshI felt refreshed after a swim in the pool.
refreshI felt refreshed after showering.
refreshI felt so refreshed after a swim in the pool.
refreshIf we would rest a little we would feel surely very much refreshed.
refreshI refreshed myself with a hot bath.
refreshIt is refreshing to take a shower after exercising.
refreshJust a spot of shut-eye has already refreshed my mind.
refreshMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
refreshModerate exercise will refresh both mind and body.
refreshRefresh yourself with a cup of coffee when sleepy.
refreshRefresh yourself with a cup of tea.
refreshShe looked at the picture to refresh her memory.
refreshShe refreshed her memory with the photo.
refreshSo? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]
refreshThe flowers in her new vase refreshed her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเย็น(n) refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai Definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ร้านขายเครื่องดื่ม(n) refreshment stall, See also: drinks stall
รวย(adj) pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
เครื่องว่าง(n) snack, See also: potluck, refreshments, simple meal, light meal, Syn. ของว่าง, อาหารว่าง
เครื่องดื่ม(n) beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count Unit: ชนิด, ประเภท
ฟื้นความหลัง(v) recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai Definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
อาหารว่าง(n) snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai Definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
ชื่นใจ(adj) refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ
ชุ่มใจ(v) be joyful, See also: be joyous, be cheerful, be refreshing, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, Example: ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย
ชู(v) nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: บำรุงให้ดีขึ้น
ซาบซ่าน(v) refresh, See also: restore, freshen, diffuse, Example: ความกลมกล่อมของน้ำเหล้าค่อยๆ ซาบซ่านไปทั่วผนังท้อง, Thai Definition: แล่นไปทั่วร่างกาย, แล่นไปโดยทั่ว
จรุง(v) refresh, See also: attract, fascinate, charm, Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน
ความชุ่มชื่น(n) refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเครื่องดื่ม[āhān khreūangdeūm] (n, exp) EN: refreshment
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [f] ; léger repas [m]
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
ฟื้นความหลัง[feūn khwāmlang] (v, exp) EN: recall ; refresh one's memory
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant
รื่น[reūn] (adj) EN: refreshing ; happy  FR: plaisant ; agréable
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread  FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESH R IH0 F R EH1 SH
REFRESHED R IY0 F R EH1 SH T
REFRESHER R IH0 F R EH1 SH ER0
REFRESHES R IH0 F R EH1 SH IH0 Z
REFRESHING R IH0 F R EH1 SH IH0 NG
REFRESHMENT R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T
REFRESHINGLY R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0
REFRESHMENTS R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refresh (v) rˈɪfrˈɛʃ (r i1 f r e1 sh)
refreshed (v) rˈɪfrˈɛʃt (r i1 f r e1 sh t)
refresher (n) rˈɪfrˈɛʃər (r i1 f r e1 sh @ r)
refreshes (v) rˈɪfrˈɛʃɪz (r i1 f r e1 sh i z)
refreshers (n) rˈɪfrˈɛʃəz (r i1 f r e1 sh @ z)
refreshing (v) rˈɪfrˈɛʃɪŋ (r i1 f r e1 sh i ng)
refreshment (n) rˈɪfrˈɛʃmənt (r i1 f r e1 sh m @ n t)
refreshingly (a) rˈɪfrˈɛʃɪŋliː (r i1 f r e1 sh i ng l ii)
refreshments (n) rˈɪfrˈɛʃmənts (r i1 f r e1 sh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, ] snack; refreshments, #8,798 [Add to Longdo]
点心[diǎn xin, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄣ˙, / ] light refreshments; pastry; dimsum (in Cantonese cooking); dessert, #12,440 [Add to Longdo]
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward, #15,140 [Add to Longdo]
凉爽[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ, / ] cool and refreshing, #19,555 [Add to Longdo]
饮茶[yǐn chá, ㄧㄣˇ ㄔㄚˊ, / ] to have tea and refreshments; dimsum lunch (Cantonese: yam cha), #21,318 [Add to Longdo]
秋高气爽[qiū gāo qì shuǎng, ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ, / ] clear and refreshing autumn weather, #45,295 [Add to Longdo]
茶点[chá diǎn, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] tea and cake; refreshments; tea and dimsun 點心|点心, traditional Hong Kong lunch, #49,814 [Add to Longdo]
精神百倍[jīng shén bǎi bèi, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] lit. vitality a hundredfold (成语 saw); refreshed; one's vigor thoroughly restored [Add to Longdo]
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, ] refreshment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffrischen {n}refreshing [Add to Longdo]
Auffrischungskurs {m}refresher course [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Erfrischung {f}; Stärkung {f} | Erfrischungen {pl}refreshment | refreshments [Add to Longdo]
Erfrischung {f}refresher [Add to Longdo]
Erfrischungsraum {m}refreshment room [Add to Longdo]
Erquickung {f}; Labung {f}refreshment [Add to Longdo]
auffrischento refresh [Add to Longdo]
sich auffrischen; sich laben; sich erquicken (an; mit) | auffrischend; labend; erquickend | aufgefrischt; gelabt; erquicktto refresh oneself (with) | refreshing | refreshed [Add to Longdo]
erfrischen | erfrischtto refresh | refreshed [Add to Longdo]
nicht erfrischtunrefreshed [Add to Longdo]
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing [Add to Longdo]
frischt aufrefreshes [Add to Longdo]
labend; erquickend {adv}refreshingly [Add to Longdo]
wiederaufgefrischtrefreshed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
すかっと[sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
メモリリフレッシュ[memoririfuresshu] (n) {comp} memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ(P);リフレシュ[rifuresshu (P); rifureshu] (n,vs) refresh (e.g. memory); (P) [Add to Longdo]
リフレッシュメント[rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]
リフレッシュレート[rifuresshure-to] (n) {comp} refresh rate [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[リフレッシュそくど, rifuresshu sokudo] (n) {comp} refresh rate [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
気分爽快[きぶんそうかい, kibunsoukai] (n) feeling great (refreshed) [Add to Longdo]
憩いの場[いこいのば, ikoinoba] (n) place for relaxation and refreshment [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate [Add to Longdo]
十雨[じゅうう, juuu] (n) refreshing rain once in ten days [Add to Longdo]
心身爽快[しんしんそうかい, shinshinsoukai] (n) feeling refreshed in mind and body [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P) [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
晴れ渡る[はれわたる, harewataru] (v5r,vi) to clear up; to be refreshed [Add to Longdo]
清々;清清[せいせい, seisei] (adv,n,vs) feel refreshed; feel relieved [Add to Longdo]
清々しい(P);清清しい[すがすがしい, sugasugashii] (adj-i) (uk) fresh; refreshing; (P) [Add to Longdo]
清爽[せいそう;かわらか, seisou ; kawaraka] (adj-na,adj-no) (1) refreshing; (2) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
清風[せいふう, seifuu] (n) breath of fresh air; cool (refreshing) breeze [Add to Longdo]
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon [Add to Longdo]
清涼[せいりょう, seiryou] (adj-na,n) cool; refreshing; (P) [Add to Longdo]
清涼剤[せいりょうざい, seiryouzai] (n) refrigerant; tonic; refreshment [Add to Longdo]
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
爽々;爽爽[さわさわ, sawasawa] (adv) (1) (uk) rustling; (2) refreshing; (3) clearly [Add to Longdo]
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]
爽快[そうかい, soukai] (adj-na,n) refreshing; exhilarating [Add to Longdo]
爽秋[そうしゅう, soushuu] (n) refreshing and pleasant autumn [Add to Longdo]
爽凉(oK);爽涼[そうりょう, souryou] (adj-na,n) cool and refreshing [Add to Longdo]
茶菓[ちゃか;さか, chaka ; saka] (n) tea and cakes or sweets; refreshments [Add to Longdo]
点心[てんしん;てんじん, tenshin ; tenjin] (n) (1) Zen monk's early morning meal; refreshment; cakes; (2) simple Chinese food; dim sum [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed [Add to Longdo]
模擬店[もぎてん, mogiten] (n) refreshment booth [Add to Longdo]
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼やか[すずやか, suzuyaka] (adj-na) refreshing; clear [Add to Longdo]
涼風[りょうふう(P);すずかぜ, ryoufuu (P); suzukaze] (n) cool breeze; refreshing breeze; (P) [Add to Longdo]
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs) [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refresh
   v 1: refresh one's memory; "I reviewed the material before the
      test" [syn: {review}, {brush up}, {refresh}]
   2: make (to feel) fresh; "The cool water refreshed us" [syn:
     {refresh}, {freshen}]
   3: become or make oneself fresh again; "She freshened up after
     the tennis game" [syn: {freshen}, {refresh}, {refreshen},
     {freshen up}]
   4: make fresh again [syn: {refresh}, {freshen}, {refreshen}]
     [ant: {fag}, {fag out}, {fatigue}, {jade}, {outwear}, {tire},
     {tire out}, {wear}, {wear down}, {wear out}, {wear upon},
     {weary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top