ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quicken*

K W IH1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quicken, -quicken-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicken(vt) กระตุ้น, See also: เร้า, Syn. hurry, hasten, accelerate, stir, rouse
quicken(vt) ฟื้นฟู
quicken(vi) ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น, Syn. animate, revive, enliven
quicken(vi) (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
quickener(n) ผู้กระตุ้น
quicken up(phrv) ขยับสูงขึ้น, See also: เคลื่อนไปเร็วขึ้น, Syn. speed up
quicken with(phrv) เร่งเร้า, See also: เร่งให้เร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
quicken(vt) ทำให้ไวขึ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ทำให้รวดเร็ว,เร่ง,ปลุกเร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
Fetal Quickeningการดิ้นของทารกในครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quickenHis pace quickened.
quickenI quickened my steps to catch up with her.
quickenIt's the class bell. The pupils that had been around the school gate quickened their steps as one.
quickenMy heart quickened.
quickenMy interest quickened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งฝีเท้า(v) speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง
เร่งรัด(v) rush, See also: press, quicken, speed up, accelerate, Example: การดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไป จะเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วมิได้, Thai Definition: ขอให้กระทำหรือกระทำสิ่งต่างๆ โดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ถี่[thī] (v) EN: quicken

CMU English Pronouncing Dictionary
QUICKEN K W IH1 K AH0 N
QUICKENS K W IH1 K AH0 N Z
QUICKENED K W IH1 K AH0 N D
QUICKENING K W IH1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quicken (v) kwˈɪkən (k w i1 k @ n)
quickens (v) kwˈɪkənz (k w i1 k @ n z)
quickened (v) kwˈɪkənd (k w i1 k @ n d)
quickening (v) kwˈɪkənɪŋ (k w i1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] quickening of the fetus, #129,987 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse [Add to Longdo]
sich auffrischen; sich laben; sich erquicken (an; mit) | auffrischend; labend; erquickend | aufgefrischt; gelabt; erquicktto refresh oneself (with) | refreshing | refreshed [Add to Longdo]
beschleunigen | beschleunigend | beschleunigt | beschleunigt | beschleunigte | die Schritte beschleunigento quicken | quickening | quickened | quickens | quickened | to quicken the pace [Add to Longdo]
sich erquicken; sich laben (an)to be regaled (by) [Add to Longdo]
labend; erquickend {adv}refreshingly [Add to Longdo]
verquickento combine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイッケン[kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P) [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
足を速める[あしをはやめる, ashiwohayameru] (exp,v1) to quicken one's pace (steps) [Add to Longdo]
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quicken
   v 1: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate},
      {speed up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate},
      {retard}, {slow}, {slow down}, {slow up}]
   2: make keen or more acute; "whet my appetite" [syn: {whet},
     {quicken}]
   3: give life or energy to; "The cold water invigorated him"
     [syn: {quicken}, {invigorate}]
   4: show signs of life; "the fetus quickened"
   5: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top