ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pta*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pta, -pta-
English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septa(n) คำนามพหูพจน์ของ septum
septal(adj) เกี่ยวกับผนังกั้น
uptake(n) ปล่องควัน, Syn. chimney, pipe
uptake(n) การดูดซึมและนำเข้าเนื้อเยื่อ (ทางชีววิทยา), Syn. absorption
captain(n) กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
captain(n) หัวหน้าทีม, Syn. leader, commander
septate(adj) ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น
heptagon(n) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
optative(adj) ซึ่งต้องการ, See also: ซึ่งปรารถนา
shoptalk(n) การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
whiptail(n) จิ้งจกชนิดหนึ่งพบในแถบอเมริกาใต้และเม็กซิโก
acceptant(adj) เต็มใจรับ, Syn. receptive
adaptable(adj) ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive
adoptable(adj) ที่สามารถรับเอามาได้
ptarmigan(n) ต้นไม้จำพวก Lagopus
acceptable(adj) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable(adj) ที่ยอมรับได้, See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้, Syn. agreeable
acceptable(adj) ี่น่าพอใจ, See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
acceptably(adv) ยอมรับได้, Syn. adequately
acceptance(n) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance(n) การตอบรับคำเชิญ
acceptance(n) การเต็มใจเชื่อ
acceptance(n) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance(n) การรับ, See also: การรับเอามา, Syn. receiving, taking
acceptance(n) การเห็นพ้องกับ, See also: การเห็นด้วยกับ, Syn. agreement
acceptance(n) การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน
adaptation(n) การปรับตัว
receptacle(n) ภาชนะที่ใส่, Syn. box, holder, repository, container
temptation(n) การล่อ, See also: การล่อใจ, Syn. attraction, fascination, lure, inducement
acceptation(n) ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
co-optation(n) การเลือก
army captain(n) ร้อยเอก
unacceptable(adj) ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้, See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, ซึ่งฟังไม่ขึ้น
slow on the uptake(idm) เข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้า, See also: คิดช้า
captain of industry(sl) นายทุน
quick on the uptake(idm) เข้าใจเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
hepta-Pref. เจ็ด
heptachordn. เครื่องหมายดนตรีเจ็ดเสียง
heptadn. จำนวนเจ็ด
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม
heptahedronn. สิ่งที่มี7ด้านหรือ7เหลี่ยม., See also: heptahedral, heptahedrical adj.
heptamerousadj. ซึ่งประกอบด้วย7ส่วน
heptametern. บทกวีที่มี7 จังหวะ., See also: heptametrical adj.
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.
optative(ออพเท'ทิฟว) adj. ประสงค์,ปรารถนา. n. รูปประโยคประสงค์,
receptacle(รีเซพ'ทะเคิล) n. ที่รองรับ,ภาชนะรองรับ,ที่เก็บ,ฐานดอกไม้, Syn. container
reuptakeการเก็บกลับ
septa(เซพ'ทะ) n. พหูพจน์ของ septum
septal(เซพ'ทัล) adj. เกี่ยวกับseptum
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.
uptake(อัพ'เทค) n. ความเข้าใจ,การหยิบขึ้น,การยกขึ้น,ที่ดูด,การดูด,ทางขึ้นของควัน,ช่องขึ้นของลม., Syn. understanding

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
receptacle(n) ที่เก็บ,ที่ใส่ของ,ที่รองรับ
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photoptarmosisอาการจามเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ดู qualified acceptance ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex non scripta (L.)กฎหมายที่ไม่ได้ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lex scripta (L.)กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of acceptanceคำแถลงรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptacle; thalamusฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
receptacularอยู่ที่ฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septanเกิดทุกเจ็ดวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septateมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septate fibreเส้นใยมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septation๑. การแบ่งส่วนด้วยผนังกั้น๒. ผนังกั้น [มีความหมายเหมือนกับ septum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septemia; septaemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septaemia; septemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal; septile-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septile; septal-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicaemia; septaemia; septemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicemia; septaemia; septemia; septicaemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speech of acceptance; speech, acceptanceสุนทรพจน์ตอบรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, acceptance; speech of acceptanceสุนทรพจน์ตอบรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offer and acceptanceการเสนอและการสนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acceptance speech; acceptance, speech ofสุนทรพจน์ตอบรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance supra protest; acceptance for honourการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance testการทดสอบเพื่อยอมรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acceptance testการทดสอบเพื่อยอมรับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance, generalการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM adaptation layer (AAL)ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม (เอเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absorptanceความดูดกลืน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationการปรับใช้ [เศรษฐศาสตร์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Accidents, Occuptational ; Industrial accidentsอุบัติเหตุจากอาชีพ [TU Subject Heading]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptationsงานดัดแปลง [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Atrialช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องบน [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Ventricularช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องล่าง [TU Subject Heading]
Heptachlorเฮพตะคลอร์ [TU Subject Heading]
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Ship captainsกัปตันเรือ [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Temptationอบายมุข [TU Subject Heading]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Unacceptable Wasteของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Oxygen Uptake Rateอัตราการจับใช้ออกซิเจน, Example: อัตราที่ออกซิเจนถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในเวลา หนึ่งๆ มีหน่วยเป็น มก./ล.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
instrument of acceptanceตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Adaptation, Biologicalการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Chronicการปรับอย่างเนิบๆ [การแพทย์]
Adaptation, Crossการปรับตัวของการรับรู้รสต่อสารกระตุ้นชนิดอื่น [การแพทย์]
Adaptation, Ocularการปรับสายตา [การแพทย์]
Adaptation, Physiologicalการปรับตัวทางสรีรภาพ, การปรับตัวทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Psychologicalการปรับตัวทางจิต, การปรับตัวทางจิตวิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Rapidการปรับอย่างทันทีทันควัน [การแพทย์]
Adaptation, Structure Functionการปรับตัวของโครงสร้าง [การแพทย์]
Adaptational Factorsองค์ประกอบทางด้านการปรับปรุงแก้ไขสภาพ [การแพทย์]
Atria Septal Defectผนังกั้นเอเตรียรั่ว [การแพทย์]
Bony Septaผนังกระดูก [การแพทย์]
Captanแคปแตน,แค๊ปแทน [การแพทย์]
Captan and Analogsแคปแตนและสารในเครือ [การแพทย์]
Children, Emotionally Exceptalเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ [การแพทย์]
Cirrhosis, Incomplete Septalตับแข็งที่มีผนังกั้นไม่ครบ [การแพทย์]
Cyproheptadineไซโปรเฮปตาดีน,ยา;ไซโปรเฮพตาดิน;ไซโปรเฮปตาดีน;ซัยโปรเฮปทาดีน;ซัยโปรเฮ็พตาดีน;ยาไซโปรเฮปตาดีน;ไซโปรเฮ็พตาดีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Axapta(n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Constant occupation prevents temptation.(phrase) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
heptathlon(n) สัตตกรีฑา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)
ptarmigan(n) ไก่ป่าหิมะ
susceptance(n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
temptation(n) ความพยายาม, Syn. a tempting or being tempted

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ptaThe captain commanded the men to march on.
ptaA captain is in charge of his ship and its crew.
ptaShe gave in to the temptation.
ptaThe elected John the captain of the team.
ptaHe was weak enough to succumb to temptation.
ptaBetween you and me, I don't like our new team captain.
ptaThe theory will find general acceptance.
ptaThey elected Mr Tanaka captain of the team.
ptaThe captain was so angry he refused to give the crew shore leave.
ptaWe elected her captain of our team.
ptaDriving after drinking alcohol is not acceptable behavior.
ptaIt is regrettable that he was elected captain of the team.
ptaThose customs found acceptance there.
ptaA captain is above a sergeant.
ptaThe first man that succeed in swimming the Channel was Captain Webb.
ptaWould this be acceptable to you?
ptaHe called together everyone who was a captain and above.
ptaHis ideas are too radical to be acceptable to most people.
ptaThis film is an adaptation of a novel.
ptaHe proposal was not acceptable.
ptaThe captain breathed new life into his tired crew.
ptaI have a friend whose father is the captain of a big ship.
ptaI don't understand electronics shoptalk.
ptaHe is worthy to be captain of our team.
ptaFinally she gave in to temptation and ate the whole cake.
ptaA captain controls his ship and its crew.
ptaA major is above a captain.
ptaWe elected him captain of our team.
ptaAlfred was made captain of the team.
ptaHis acceptance of the present was regarded as bribery.
ptaThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
ptaHe is captain of the football team.
ptaGeorge is captain of our team.
ptaHe yielded to temptation and took a drug.
ptaThe guy was too selfish to resist temptation.
ptaTom is the captain of this baseball team.
ptaWe carried out the captain's order to the letter.
ptaThe captain was the last person to leave the sinking ship.
ptaThe decision was acceptable to us all.
ptaYoung men are prone to fall into temptation.
ptaSo the captain took care of him.
ptaThey made him captain of the team.
ptaIt is sometimes acceptable to resort to violence.
ptaWe elected Jim captain of our baseball team.
ptaThe captain is responsible for the safety of passengers.
ptaWe elected Tom captain of the team.
ptaThey chose Peter as captain.
ptaDon't yield to any temptation.
ptaI am not the captain of the new team.
ptaHe gave way to the temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูพีเอส(n) UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
ร.ต.อ.(n) police captain, See also: Pol.Capt., Syn. ร้อยตำรวจเอก
ร.อ.(n) captain, See also: Capt., Syn. ร้อยเอก
สิ่งจูงใจ(n) temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ(n) temptation, See also: enticement, lure
สิ่งล่อใจ(n) seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
เต็มกลืน(v) be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
นาวาอากาศเอก(n) group captain, Example: ตำรวจกองปราบปรามไปดักจับตัวเสี่ยอ้วน มาจากหน้าบ้านพักของนาวาอากาศเอกที่เชียงใหม่, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศโท
สิ่งยั่วยวน(n) temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ(n) lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai Definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
อนุโลม(v) adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai Definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
ภาชนะ(n) container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องล่อ(n) lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
ผู้นำ(n) leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
พ้อม(n) large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
มารผจญ(n) great nuisance, See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer, Syn. มารขัดขวาง, Example: พวกโจรกลายเป็นมารผจญชาวบ้าน, Thai Definition: ขัดขวางไม่ให้สำเร็จประโยชน์
เป็นที่ยอมรับ(v) be accepted, See also: be acknowledged, be admitted, approve, be acceptable, Syn. เป็นที่รับรอง, Ant. ปฏิเสธ, Thai Definition: ได้รับการพิสูจน์โดยทั่วไปว่าเป็นจริง
เป็นที่รับรู้(adj) be acknowledged, See also: be recognized, be accepted, be acceptable, Syn. เป็นที่ยอมรับ, เป็นที่รับรอง, Example: การแต่งงานของหญิงสูงศักดิ์และลูกชายนายวาณิชเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป, Thai Definition: รู้กันโดยทั่วไป
มารผจญ(n) great nuisance, See also: plague, obstructor, enemy, temptation by the evil doer, Syn. มารขัดขวาง, Example: พวกโจรกลายเป็นมารผจญชาวบ้าน, Thai Definition: ขัดขวางไม่ให้สำเร็จประโยชน์
ตำแย(n) Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ตะคัน(n) censer, See also: earthen receptacle for burning, ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp, or for, Example: เราใช้ตะคันมาใส่เทียนอบสำหรับอบขนมหรืออบน้ำหอม, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจาน สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยานเมื่อเวลาอบน้ำทำน้ำอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่น้ำมันตามไฟต่างตะเกียง
ไต้ก๋ง(n) master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
เจ็ดเหลี่ยม(n) heptagon, Thai Definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม
นาวาเอก(n) Captain, See also: Capt, CAPT, Syn. น.อ., Example: ปีนี้พี่ชายของเขาได้เลื่อนยศเป็นนาวาเอก, Thai Definition: ยศทหารเรือสูงกว่านาวาโท
ร้อยเอก(n) an army captain, See also: captain, Example: ขณะที่ครองยศร้อยเอก เขาได้นำทหารเข้าปราบปรามนักศึกษา พร้อมทั้งเข้าทำลายองค์การนักศึกษา
เชี่ยน(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยนหมาก, Example: ยายเก็บเศษสตางค์ไว้ในเชี่ยน, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
เชี่ยนหมาก(n) receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยน, Example: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว, Count Unit: ใบ, สำรับ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
การตอบรับ(n) acceptance, See also: admission, agreement, allowance, Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
การล่อ(n) temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai Definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
กัปตัน(n) captain, Example: กัปตันบอกลูกเรือให้เตรียมสละเรือหลังจากไฟไหม้เรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: นายเรือ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
กัปตันเรือ(n) captain of the ship, Example: กัปตันเรือทำงานหนักมาก, Count Unit: คน
ความยั่วยวน(n) temptation, See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction, Syn. ความยั่วยวนใจ, Example: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
ดุษณี(n) silent acceptance, See also: stillness, Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ
ดุษณีภาพ(n) tacitly, See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence, Syn. อาการสงบ, ดุษณี, อาการนิ่ง
ต้นเรือ(n) chief officer (of a ship), See also: deputy captain of a ship, Syn. รองผู้บังคับการเรือ, Example: เขาได้เลื่อนขั้นเป็นต้นเรือ
ที่ยอมรับ(adj) acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ
แท็งก์น้ำ(n) tank, See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat, Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ, Example: แท็งก์น้ำใบนี้จุน้ำได้มากมายมหาศาล, Count Unit: ใบ
ธาตุเจดีย์(n) pagoda for remains, See also: stupa containing relies, receptacle for relics, Syn. ธาตุสถูป, ธาตุสตูป, Count Unit: องค์, Thai Definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุสถูป(n) relies pagoda, See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee, Syn. ธาตุเจดีย์, Count Unit: องค์, Thai Definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
แม่กอง(n) chief, See also: captain, leader, Syn. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้า, Example: มีการแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่กองจัดการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
ร้อยตำรวจเอก(n) Police Captain, Example: ชุดจู่โจมและลาดตระเวนหาข่าวของไทยนำโดยร้อยตำรวจเอกมีฝีมือทั้งสิ้น, Thai Definition: ชื่อยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ต่ำกว่าพันตำรวจ
สิ่งล่อใจ(n) temptation, See also: lure, seduction
ดิ้น(v) be flexible, See also: be elastic, be adaptable, Syn. ไม่ตายตัว, Ant. ตายตัว, Example: หลักเกณฑ์ของเขาดิ้นได้
สิ่งยั่วยุ(n) enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งยั่วยุ(n) enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งล่อใจ(n) temptation, See also: lure, seduction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชำระเงินสด[chamra ngoensot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
ดุล[dun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance (comptable) [f] ; équilibre [m]
เฮปเทน[hēpthēn] (n) EN: heptane  FR: heptane [m]
หัวหน้าทีม[hūanā thīm] (n, exp) EN: team captain ; head  FR: capitaine (d'équipe)
จ่ายเงินสด[jāi ngoensot] (v, exp) EN: pay in cash  FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายสด[jāi sot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
เจ็ดสิบ[jetsip] (num) EN: seventy ; 70  FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [f]
การบัญชีทั่วไป[kān banchī thūapai] (n, exp) EN: general accounting   FR: comptabilité générale [f]
การชำระเงินสด[kān chamra ngoensot] (n, exp) EN: cash payment  FR: paiement comptant [m]
การดัดแปลง[kān datplaēng] (n) EN: modification ; adaptation  FR: modification [f]
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การจ่ายเงินสด[kān jāi ngoensot] (n, exp) EN: cash payment ; payment in cash  FR: paiement comptant [m]
การแก้ไข[kān kaēkhai] (n) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction
การขายสด[kān khāi sot] (n, exp) EN: cash sale  FR: vente au comptant [f]
การปรับปรุง[kān prapprung] (n) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development  FR: remaniement [m]
การปรับตัว[kān praptūa] (n) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation  FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
การรับรอง[kān raprøng] (n) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[kān raprøng pheūa kaēnā] (n, exp) EN: acceptance for honour
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [m]
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [f] ; admission [f]
กัปตัน[kaptan] (n) EN: captain  FR: capitaine
กัปตันเรือ[kaptan reūa] (n) EN: captain  FR: capitaine
คำสนอง[kham sanøng] (n, exp) EN: acceptance
คิดค่าธรรมเนียม[khit khā thamnīem] (v) EN: charge  FR: comptabiliser
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
ความสามารถในการปรับตัว[khwāmsāmāt nai kān praptūa] (n, exp) EN: adaptability  FR: adaptabilité [f]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[khwām sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [m]
ก็ได้[kødāi] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for  FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
กระปุก[krapuk] (n) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin  FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m]
กรวย[krūay] (n) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings  FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
หลักการบัญชี[lakkān banchī] (n, exp) EN: accounting principles  FR: principes comptables [mpl]
มาบตาพุด[Māp Tā Phut] (n, prop) EN: Map Ta Phut ; Maptaphut  FR: Map Ta Phut
นายธง[nāithong] (n) EN: flag captain ; flag lieutenant
นักบัญชี[nakbanchī] (n) EN: accountant  FR: comptable [m, f]
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m]
พนักงานบัญชี[phanakngān banchī] (n, exp) EN: accountant  FR: comptable [m, f]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
พอใช้[phøchai] (adj) EN: fair ; reasonable  FR: acceptable ; passable
พอรับได้[phø rap dāi] (adj) EN: acceptable  FR: acceptable
ผู้บังคับการเรือ[phūbangkhapkān reūa] (n, exp) EN: commanding officer ; captain ; master  FR: capitaine [m]
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[phūjatkān fāi banchī] (n, exp) EN: accounting manager  FR: directeur de la comptabilité [m]
ผู้กอง[phūkøng] (n) EN: captain ; chief
ผู้นำ[phūnam] (n) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler  FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ปีบัญชี[pī banchī] (n, exp) EN: accounting year  FR: année comptable [f]
ราคาขายสด[rākhā khāi sot] (n, exp) EN: cash price  FR: prix de vente au comptant [m] ; prix au comptant [m] ; prix cash (inf.) [m]
ราคาเงินสด[rākhā ngoen sot] (n, exp) EN: cash price  FR: prix au comptant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PTAK T AE1 K
GUPTA G UH1 P T AH0
IPTAY IH1 P T EY0
SEPTA S EH1 P T AH0
UPTAKE AH1 P T EY2 K
LIPTAK L IH1 P T AH0 K
LUPTAK L AH1 P T AH0 K
PTACEK T AA1 CH EH2 K
UPTAIN AH0 P T EY1 N
SHOPTAW SH AA1 P T AO0
CAPTAIN K AE1 P T AH0 N
OPTATION AA1 P T EY1 SH AH0 N
EGYPTAIR IY1 JH IH0 P T EH2 R
CAPTAINS K AE1 P T AH0 N Z
ADOPTABLE AH0 D AA1 P T AH0 B AH0 L
CAPTAIN'S K AE1 P T AH0 N Z
ADAPTABLE AH0 D AE1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTANCE AE0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTABLY AH0 K S EH1 P T AH0 B L IY0
RECEPTACLE R AH0 S EH1 P T AH0 K AH0 L
ACCEPTABLY AE0 K S EH1 P T AH0 B L IY0
ACCEPTABLE AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
TEMPTATION T EH0 M T EY1 SH AH0 N
ACCEPTABLE AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
ACCEPTANCE AH0 K S EH1 P T AH0 N S
HEPTATHLON HH EH0 P T AE1 TH L AA0 N
ADAPTAPLEX AH0 D AE1 P T AH0 P L EH2 K S
ADAPTATION AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N
CAPTAINING K AE1 P T AH0 N IH0 NG
ACCEPTANCES AE0 K S EH1 P T AH0 N S IH0 Z
ADAPTATIONS AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N Z
TEMPTATIONS T EH0 M T EY1 SH AH0 N Z
ADAPTATIONS AE2 D AE0 P T EY1 SH AH0 N Z
RECEPTACLES R IH0 S EH1 P T IH0 K AH0 L Z
UNACCEPTABLE AH2 N AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L
UNACCEPTABLY AH2 N AE0 K S EH1 P T AH0 B L IY0
ADAPTABILITY AH0 D AE2 P T AH0 B IH1 L AH0 T IY0
ACCEPTABILITY AH0 K S EH2 P T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PTA (n) pˌiːtˌiːˈɛɪ (p ii2 t ii2 ei1)
uptake (n) ˈʌptɛɪk (uh1 p t ei k)
captain (v) kˈæptɪn (k a1 p t i n)
uptakes (n) ˈʌptɛɪks (uh1 p t ei k s)
captains (v) kˈæptɪnz (k a1 p t i n z)
heptagon (n) hˈɛptəgən (h e1 p t @ g @ n)
optative (n) ˈɒptətɪv (o1 p t @ t i v)
adaptable (j) ˈədˈæptəbl (@1 d a1 p t @ b l)
captained (v) kˈæptɪnd (k a1 p t i n d)
heptagons (n) hˈɛptəgənz (h e1 p t @ g @ n z)
optatives (n) ˈɒptətɪvz (o1 p t @ t i v z)
ptarmigan (n) tˈaːmɪgən (t aa1 m i g @ n)
acceptable (j) ˈəksˈɛptəbl (@1 k s e1 p t @ b l)
acceptably (a) ˈəksˈɛptəbliː (@1 k s e1 p t @ b l ii)
acceptance (n) ˈəksˈɛptəns (@1 k s e1 p t @ n s)
adaptation (n) ˌædæptˈɛɪʃən (a2 d a p t ei1 sh @ n)
captaining (v) kˈæptɪnɪŋ (k a1 p t i n i ng)
ptarmigans (n) tˈaːmɪgənz (t aa1 m i g @ n z)
receptacle (n) rˈɪsˈɛptəkl (r i1 s e1 p t @ k l)
temptation (n) tˈɛmptˈɛɪʃən (t e1 m p t ei1 sh @ n)
acceptation (n) ˌæksɛptˈɛɪʃən (a2 k s e p t ei1 sh @ n)
adaptations (n) ˌædæptˈɛɪʃənz (a2 d a p t ei1 sh @ n z)
receptacles (n) rˈɪsˈɛptəklz (r i1 s e1 p t @ k l z)
temptations (n) tˈɛmptˈɛɪʃənz (t e1 m p t ei1 sh @ n z)
acceptations (n) ˌæksɛptˈɛɪʃənz (a2 k s e p t ei1 sh @ n z)
adaptability (n) ˈədˌæptəbˈɪlɪtiː (@1 d a2 p t @ b i1 l i t ii)
flag-captain (n) flˈæg-kæptɪn (f l a1 g - k a p t i n)
unacceptable (j) ˌʌnəksˈɛptəbl (uh2 n @ k s e1 p t @ b l)
unacceptably (a) ˌʌnəksˈɛptəbliː (uh2 n @ k s e1 p t @ b l ii)
acceptability (n) ˈəksˌɛptəbˈɪlɪtiː (@1 k s e2 p t @ b i1 l i t ii)
flag-captains (n) flˈæg-kæptɪnz (f l a1 g - k a p t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推动[tuī dòng, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, / ] to push (for acceptance of a plan); to push forward; to promote; to actuate, #1,251 [Add to Longdo]
保留[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance), #3,239 [Add to Longdo]
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] captain; team leader, #4,779 [Add to Longdo]
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc), #8,923 [Add to Longdo]
容器[róng qì, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, ] receptacle; vessel, #10,919 [Add to Longdo]
领队[lǐng duì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to lead a group; leader of a group; captain (of sports squad), #11,198 [Add to Longdo]
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] captain (of a boat); skipper, #13,047 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta, #17,048 [Add to Longdo]
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, / ] captain; chief pilot, #23,788 [Add to Longdo]
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank), #26,794 [Add to Longdo]
本地化[běn dì huà, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] localization; adaptation (to foreign environment), #27,483 [Add to Longdo]
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] commander; captain (of a warship), #31,310 [Add to Longdo]
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, ] intolerable; unacceptable, #37,061 [Add to Longdo]
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, ] acceptable; desirable, #50,126 [Add to Longdo]
正史[zhèng shǐ, ㄓㄥˋ ㄕˇ, ] the 24 or 25 official dynastic histories; true history, as opposed to fictional adaptation or popular legends, #50,289 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] receptacle, #51,849 [Add to Longdo]
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer, #55,669 [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic, #57,588 [Add to Longdo]
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] acceptability, #90,882 [Add to Longdo]
迷幻药[mí huàn yào, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] hallucinogen; dimethyltryptamine (DMT); psychedelic, #101,657 [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour, #110,049 [Add to Longdo]
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] dark adaptation, #115,668 [Add to Longdo]
花托[huā tuō, ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄛ, ] receptacle, #127,928 [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest), #136,710 [Add to Longdo]
鲁钝[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] stupid; slow on the uptake, #148,924 [Add to Longdo]
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon, #507,120 [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
七项全能[qī xiàng quán néng, ㄑㄧ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] heptathlon [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
大势至菩萨[Dà shì zhì Pú sà, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄓˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Mahasthamaprapta Bodhisattva, the Great Strength Bodhisattva [Add to Longdo]
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, / ] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism) [Add to Longdo]
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer [Add to Longdo]
悦纳[yuè nà, ㄩㄝˋ ㄋㄚˋ, / ] to find acceptable [Add to Longdo]
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] captain (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
玉红省[yù hóng shěng, ㄩˋ ㄏㄨㄥˊ ㄕㄥˇ, / ] rubicene (chem.), red heptacyclic polyaromatic ring system [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]
皆可[jiē kě, ㄐㄧㄝ ㄎㄜˇ, ] both OK; all acceptable [Add to Longdo]
能愿动词[néng yuán dòng cí, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] optative verb (能, 可以, 會|会 etc) [Add to Longdo]
蝼蛄科[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]
调适[tiáo shì, ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ, / 調] to adapt; to adjust to fit; to make sth suitable; adaptation; adjustment; adaptive [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, / ] reverse transcriptase [Add to Longdo]
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, / ] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機長[きちょう, kichou] TH: กัปตันเครื่องบิน  EN: a captain, a pilot

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmebereich {m}; Gutbereich {m}acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmelinie {f}; Akzeptlinie {f}acceptance line [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmetest {m}acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Aktieninhaber {m}; Hauptaktionär {m} | Aktieninhaber {pl}; Hauptaktionäre {pl}shareholder | shareholders [Add to Longdo]
Akzeptierung {f}; Akzeptanz {f}acceptance [Add to Longdo]
Akzeptbank {f}; Wechselbank {f}acceptance house [Add to Longdo]
Akzeptmarkt {m}acceptance market [Add to Longdo]
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance [Add to Longdo]
Angemessenheit {f}acceptability [Add to Longdo]
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Annahmeverweigerung {f}non acceptance [Add to Longdo]
Annehmbarkeit {f}acceptability [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f}acceptableness [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}adoptability | adoptabilities [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f}agreeableness; acceptability [Add to Longdo]
Anpassbarkeit {f}; Anpassungsmöglichkeit {f}adaptability [Add to Longdo]
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}; Bearbeitungen {pl}adaptation | adaptations [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Antragsannahme {f}acceptance proposal [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Aufnahme {f}uptake [Add to Longdo]
Aufmacher {m}; Hauptartikel {m}lead story [Add to Longdo]
Aufnahmekapazität {f}acceptance capacity [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}; Bestellungsannahme {f}acceptance of order [Add to Longdo]
Bauabnahme {f}acceptance of work [Add to Longdo]
Bearbeitung {f}adaptation [Add to Longdo]
Behälter {m}; Gefäß {n} | Behälter {pl}; Gefäße {pl}receptacle | receptacles [Add to Longdo]
Benutzerakzeptanz {f}user acceptance [Add to Longdo]
Blindleitwert {m}susceptance [Add to Longdo]
Blindsteckdose {f}dummy receptacle [Add to Longdo]
Blütenboden {m} [bot.]receptacle [Add to Longdo]
Buchsenstecker {m}receptacle connector [Add to Longdo]
Fachsimpelei {f}shop talk; shoptalk [Add to Longdo]
Federleiste {f}receptacle [Add to Longdo]
Flanschdose {f} [techn.]flange receptacle [Add to Longdo]
Flugkapitän {m}aircraft captain [Add to Longdo]
Freigabe {f}acceptance; homologation; qualification; type approval [Add to Longdo]
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee [Add to Longdo]
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
なってない[nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
アクセプタンス[akuseputansu] (n) acceptance [Add to Longdo]
アダプテーション[adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
キーレセプタクル[ki-reseputakuru] (n) {comp} key receptacle [Add to Longdo]
キャップ[kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテン[kyaputen] (n) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテンシステム[kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
クロメクラウナギ[kuromekuraunagi] (n) brown hagfish (Eptatretus atami, species found in Japan) [Add to Longdo]
グプタ[guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
グプタ朝[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
タカサゴヒメジ[takasagohimeji] (n) cinnabar goatfish (Parupeneus heptacanthus); small-spot goatfish [Add to Longdo]
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake [Add to Longdo]
テンプテーション[tenpute-shon] (n) temptation [Add to Longdo]
トリプタン[toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches) [Add to Longdo]
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation [Add to Longdo]
ヌタウナギ属[ヌタウナギぞく, nutaunagi zoku] (n) Eptatretus (genus of hagfish in the family Myxinidae) [Add to Longdo]
パブリックアクセプタンス[paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance [Add to Longdo]
ヘプタデカン[heputadekan] (n) heptadecane [Add to Longdo]
ヘプタン[heputan] (n) heptane [Add to Longdo]
ムラサキヌタウナギ[murasakinutaunagi] (n) Eptatretus okinoseanus (species of hagfish found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
メルカプタン[merukaputan] (n) mercaptan [Add to Longdo]
レセプタクル[reseputakuru] (n) {comp} connector receptacle [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] (n) cryptanalysis [Add to Longdo]
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation [Add to Longdo]
一尉[いちい, ichii] (n) captain (JSDF) [Add to Longdo]
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force) [Add to Longdo]
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P) [Add to Longdo]
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [Add to Longdo]
花床[かしょう, kashou] (n) (flower's) receptacle [Add to Longdo]
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story) [Add to Longdo]
灰吹き[はいふき, haifuki] (n) bamboo (tobacco) ash receptacle [Add to Longdo]
外適応[がいてきおう, gaitekiou] (n) exaptation (biol) [Add to Longdo]
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle [Add to Longdo]
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke [Add to Longdo]
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed [Add to Longdo]
樺太雷鳥[からふとらいちょう;カラフトライチョウ, karafutoraichou ; karafutoraichou] (n) (uk) willow ptarmigan (Lagopus lagopus) [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation [Add to Longdo]
適応性[てきおうせい, tekiousei] adaptability [Add to Longdo]
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top