ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*politics*

P AA1 L AH0 T IH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: politics, -politics-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politics(n) วิชาการเมือง, See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ, Syn. foreign affairs, diplomacy
politics(n) การเมือง, See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง, Syn. campaigning, seeking nomination, electioneering
politics(n) เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง, See also: ้อุบายทางการเมือง
geopolitics(n) ภูมิศาสตร์การเมือง, See also: ภูมิรัฐศาสตร์
play politics(idm) เล่นการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geopoliticsn. ภูมิศาสตร์การเมือง
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicsการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, comparativeการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, partisan; partisan politicsการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, party; party politicsการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, power; power politicsการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan politics; politics, partisanการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power politics; politics, powerการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party politics; politics, partyการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local politicsการเมืองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
above politicsอยู่เหนือการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority politicsการเมืองของชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
macropoliticsการเมืองมหภาค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparative politicsการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
geopoliticsภูมิรัฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international politicsการเมืองระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World politicsการเมืองของโลก [TU Subject Heading]
Women in politicsสตรีในการเมือง [TU Subject Heading]
Astrology and politicsโหราศาสตร์กับการเมือง [TU Subject Heading]
Buddhism and politicsพุทธศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Business and politicsธุรกิจกับการเมือง [TU Subject Heading]
Children and politicsเด็กกับการเมือง [TU Subject Heading]
Christianity and politicsคริสตศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Communication in politicsการสื่อสารทางการเมือง [TU Subject Heading]
Geopoliticsภูมิรัฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Islam and politicsศาสนาอิสลามกับการเมือง [TU Subject Heading]
Office politicsการเมืองในองค์การ [TU Subject Heading]
Personality and politicsบุคลิกภาพกับการเมือง [TU Subject Heading]
Politics and cultureการเมืองกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Politics and governmentการเมืองและการปกครอง [TU Subject Heading]
Politics and literatureการเมืองกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in literatureการเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in motion picturesการเมืองในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Politics, Practicalการเมือง [TU Subject Heading]
Press and politicsสื่อข่าวสารกับการเมือง [TU Subject Heading]
Public relations and politicsการประชาสัมพันธ์กับการเมือง [TU Subject Heading]
Radio in politicsวิทยุทางการเมือง [TU Subject Heading]
Religion and politicsศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Sikhism and politicsศาสนาซิกข์กับการเมือง [TU Subject Heading]
Symbolism in politicsสัญลักษณ์นิยมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Television and politicsโทรทัศน์กับการเมือง [TU Subject Heading]
Television in politicsโทรทัศน์เพื่อการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicsAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
politicsAppreciate the importance of propaganda in politics.
politicsAre you concerned with the politics?
politicsAre you interested in politics?
politicsAre you taking politics this semester?
politicsBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
politicsGreat Britain is no longer in control of world politics.
politicsHe distanced himself from politics.
politicsHe has fund of information about world politics.
politicsHe has lost interest in politics.
politicsHe holds an extreme opinion in politics.
politicsHe holds only vague opinions about politics.
politicsHe is an influence in politics.
politicsHe is indifferent to politics.
politicsHe is playing an active part in politics.
politicsHe is second to none in eloquence in the world of politics.
politicsHe knows nothing about politics.
politicsHe proud himself on his knowledge of politics.
politicsHe seems to be indifferent to politics.
politicsHe was more interested in politics than in economics of the labor dispute.
politicsI abhor politics.
politicsI am trying to understand the politics of my country.
politicsI don't like people who always insist on talking about politics.
politicsI'd rather not say anything about politics.
politicsIf students today had more free time, they might show more interest in politics.
politicsI have a keen interest in politics.
politicsI'm ashamed of Japanese politics.
politicsI'm not concerned with politics.
politicsIn general, young people today are not interested in politics.
politicsIn their discourse after dinner, they talked about politics.
politicsI suggest we discuss politics.
politicsI think this politics means Serbs, Croats, and Muslims.
politicsIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
politicsI tried to change the subject, but they went on talking about politics.
politicsI was active in politics when I was in the university.
politicsLots of people in Japan are indifferent to politics.
politicsMary is interested in politics.
politicsMrs. Brown wrote a book on politics.
politicsMy interest in politics is strictly academic.
politicsMy mother is indifferent to politics.
politicsMy son took an early interest in politics.
politicsNational welfare is the end of politics.
politicsOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
politicsOld habits die hard. This is particularly true of politics.
politicsPolitics didn't interest him.
politicsPolitics has much to do with me.
politicsPolitics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.
politicsPolitics is the science of how who gets what, when and why.
politicsPolitics was the main topic of their conversation.
politicsShe was indifferent to politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิรัฐศาสตร์(n) geopolitics, Example: คนที่เรียนคณะรัฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชาภูมิรัฐศาสตร์ด้วย, Thai Definition: วิชาในหมวดสังคมศาสตร์สาขาหนึ่ง มีลักษณะคล้ายวิชาภูมิศาสตร์การเมือง แต่เน้นหนักไปทางการเมือง
ภูมิศาสตร์การเมือง(n) political geography, See also: geopolitics, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของรัฐต่างๆ ในโลก
ทรอึง(v) to be conceited, See also: consider oneself to be above politics and worldly interests, think highly of oneself, flat, Syn. ถือตัว, หยิ่ง, ไว้ตัว, Ant. ปล่อยตัว
ซ้ายจัด(adj) ultra-Left, See also: Left, having radical view in politics, Example: ฝ่ายที่รู้จักกันในนามว่า พวกเผด็จการซ้ายจัด ได้มามีบทบาทในฐานะครอบงำอีกแล้ว, Thai Definition: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม
การบ้านการเมือง(n) politics, See also: political affairs, Example: ประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนจะเสนอแนวความคิดเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้, Thai Definition: กิจการบ้านเมืองทั่วๆ ไป
การเมือง(n) politics, See also: political affairs, Syn. การบ้านการเมือง, Example: หลายประเทศพยายามจับตามองการเมืองของประเทศไทยอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[kānmeūang mai] (n, exp) EN: new politics  FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[kānmeūang Thai] (n, exp) EN: Thai politics  FR: politique thaïlandaise [f]
เล่นการเมือง[len kānmeūang] (v, exp) EN: be in politics   FR: faire de la politique
พรรคการเมืองใหม่[Phak Kānmeūang Mai] (org) EN: New Politics party (NPSP)
ภูมิศาสตร์การเมือง[phūmisāt kānmeūang] (n, exp) EN: political geography ; geopolitics  FR: géographie politique [f] ; géopolitique [f]
อยู่เหนือการเมือง[yū neūa kānmeūang] (x) EN: above politics

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITICS P AA1 L AH0 T IH2 K S
POLITICS' P AA1 L AH0 T IH2 K S
GEOPOLITICS JH IY2 OW0 P AA1 L AH0 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politics (n) pˈɒlɪtɪks (p o1 l i t i k s)
geopolitics (n) ʤˌɪəʳupˈɒlətɪks (jh i@2 u p o1 l @ t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] honest or clean politics, #7,086 [Add to Longdo]
上台[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater), #8,181 [Add to Longdo]
政法[zhèng fǎ, ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, ] political law; politics and law, #8,843 [Add to Longdo]
跌倒[diē dǎo, ㄉㄧㄝ ㄉㄠˇ, ] to tumble; to fall; fig. to suffer a reverse (in politics or business), #12,355 [Add to Longdo]
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk, #14,993 [Add to Longdo]
政事[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] politics; government affairs, #27,260 [Add to Longdo]
隐退[yǐn tuì, ㄧㄣˇ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to retire (from society, esp. from politics); to vanish, #45,272 [Add to Longdo]
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] the art of the possible (Bismarck on politics) [Add to Longdo]
地缘政治学[dì yuán zhèng zhì xué, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geopolitics [Add to Longdo]
尉缭子[Wèi Liáo zi, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] Wei Liao-zi, pre-Han dynasty book of military strategy, politics and economics, possibly written by Wei Liao 尉繚|尉缭, probably during Warring States [Add to Longdo]
政治学[zhèng zhì xué, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] politics; political science [Add to Longdo]
政理[zhèng lǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˇ, ] politics; government affairs [Add to Longdo]
本土派[běn tǔ pài, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄆㄞˋ, ] local faction; pro-localization faction (in Taiwanese politics) [Add to Longdo]
玩手腕[wán shǒu wàn, ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] to play tricks; to play at politics [Add to Longdo]
胡温新政[Hú Wēn xīn zhèng, ㄏㄨˊ ㄨㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, / ] Hu JinTao and Wen JiaBao new politics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf politischem Gebietin the range of politics [Add to Longdo]
Geopolitik {f}geopolitics [Add to Longdo]
Machtpolitik {f}power politics [Add to Longdo]
Ostpolitik {f} [pol.]Ostpolitik; politics toward the East [Add to Longdo]
Parteipolitik {f}party politics [Add to Longdo]
Politik {f}politics [Add to Longdo]
Politikwissenschaft {f}; Politologie {f}political science; politics [Add to Longdo]
Realpolitik {f}realpolitik; realistic politics [Add to Longdo]
Weltmachtpolitik {f}imperialistic politics [Add to Longdo]
politisieren | politisierend | politisiert | politisiert | politisierteto talk politics | talking politics | talked politics | talks politics | talked politics [Add to Longdo]
Wo steht er politisch?What are his politics? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
ゲオポリティーク[geoporitei-ku] (n) geopolitic; geopolitics [Add to Longdo]
テレビ政治[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics [Add to Longdo]
パワーポリティックス[pawa-poriteikkusu] (n) power politics [Add to Longdo]
ポリティックス[poriteikkusu] (n) politics [Add to Longdo]
リアルポリティックス[riaruporiteikkusu] (n) real politics [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
穏健路線[おんけんろせん, onkenrosen] (n) moderate line; middle-of-the-road line (in politics) [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]
金権政治[きんけんせいじ, kinkenseiji] (n,adj-no) money politics (i.e corruption of politics by money) [Add to Longdo]
経史[けいし, keishi] (n) Chinese classics (ethics, politics, and history) [Add to Longdo]
権力政治[けんりょくせいじ, kenryokuseiji] (n) power politics [Add to Longdo]
国際政治[こくさいせいじ, kokusaiseiji] (n) international politics; world politics [Add to Longdo]
国際政治学[こくさいせいじがく, kokusaiseijigaku] (n) international politics (as a field of study) [Add to Longdo]
財経[ざいけい, zaikei] (n) politics and economics [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
政教[せいきょう, seikyou] (n) religion and politics; church and state; (P) [Add to Longdo]
政経[せいけい, seikei] (n) politics and economics; (P) [Add to Longdo]
政財界[せいざいかい, seizaikai] (n) political and business circles; political and business establishment; politics and industry [Add to Longdo]
政治[せいじ, seiji] (n) politics; government; (P) [Add to Longdo]
政治の腐敗を嘆く[せいじのふはいをなげく, seijinofuhaiwonageku] (exp,v5k) to deplore the corruption of politics [Add to Longdo]
政治感覚[せいじかんかく, seijikankaku] (n) sense of politics; feeling for politics [Add to Longdo]
政治思想[せいじしそう, seijishisou] (n) political thought; political philosophy; political idea; idea about politics [Add to Longdo]
政治不信[せいじふしん, seijifushin] (n) distrust of politics; political uncertainty [Add to Longdo]
政治離れ[せいじばなれ, seijibanare] (n) disillusionment with politics [Add to Longdo]
政談[せいだん, seidan] (n) talking politics; discussion of a law case [Add to Longdo]
政党政治[せいとうせいじ, seitouseiji] (n) party politics; (P) [Add to Longdo]
政道[せいどう, seidou] (n) politics [Add to Longdo]
政略[せいりゃく, seiryaku] (n) politics; political manoeuvre; political maneuver [Add to Longdo]
生政治[せいせいじ, seiseiji] (n) biopolitics [Add to Longdo]
地政学[ちせいがく, chiseigaku] (n) geopolitics [Add to Longdo]
党略[とうりゃく, touryaku] (n) party politics (tactics); (P) [Add to Longdo]
派閥政治[はばつせいじ, habatsuseiji] (n) faction-based politics [Add to Longdo]
派閥力学[はばつりきがく, habatsurikigaku] (n) factional dynamics; power relationships among factions; factional power politics [Add to Longdo]
表舞台[おもてぶたい, omotebutai] (n) front stage; center stage (of politics, etc.) [Add to Longdo]
武力政治[ぶりょくせいじ, buryokuseiji] (n) power politics [Add to Longdo]
法政[ほうせい, housei] (n) law and politics; justice administration [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politics
   n 1: social relations involving intrigue to gain authority or
      power; "office politics is often counterproductive" [syn:
      {politics}, {political relation}]
   2: the study of government of states and other political units
     [syn: {politics}, {political science}, {government}]
   3: the profession devoted to governing and to political affairs
   4: the opinion you hold with respect to political questions
     [syn: {politics}, {political sympathies}]
   5: the activities and affairs involved in managing a state or a
     government; "unemployment dominated the politics of the
     inter-war years"; "government agencies multiplied beyond the
     control of representative politics"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 polit.
 
 1. (kıs.) political, politics.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top