ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*polish*

P AA1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: polish, -polish-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polish(vt) ขัด, See also: ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา, Syn. brighten, burnish, rub, varnish
Polish(adj) เกี่ยวกับโปแลนด์
polish(vt) ขัดเกลา, See also: เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย, Syn. refine
Polish(n) ชาวโปแลนด์
polish(vt) ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. complete, improve
Polish(n) ภาษาโปแลนด์ (เป็นภาษาสลาฟภาษาหนี่ง)
polish(vi) (พื้น, ผิว) เป็นเงา, See also: พื้น, ผิว ขึ้นมัน
polish(n) การขัด, See also: การถูให้ขึ้นเงา
polish(n) การขัดเกลา
polish(n) ความเงางาม, See also: ความมัน
polish(n) ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา, See also: ยาขัดให้มันเงา
polished(adj) เป็นเงาวาว, Syn. gleaming, glossy, shining
polished(adj) ไม่มีมลทิน, Syn. excellent, flaeless
polished(adj) สละสลวย, See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
polished(adj) เรียบร้อย, See also: ซึ่งมีมารยาทดี, ซึ่งมีกิริยาดี, ซึ่งได้รับการอบรมมาดี, Syn. courteous, mannerly, respectful
polish of(phrv) เสร็จ, See also: ทำเสร็จ, Syn. end off, finish off, finish up
polish of(phrv) ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ, Syn. finish off
polish of(phrv) ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, Syn. bump off
polish up(phrv) ขัดให้เงา, Syn. rub up
polish up(phrv) ฝึกฝน, See also: ขัดเกลา, ฟื้นฟู, Syn. brush up, rub up
nail polish(n) น้ำยาทาเล็บ, Syn. nail varnish
shoe polish(sl) เหล้าวิสกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nail polishยาทาเล็บ
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice

English-Thai: Nontri Dictionary
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polish(vi) เป็นเงามัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
polish(vt) ขัดเงา,ขัด,ทำให้ขึ้นเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Polish notationสัญกรณ์โพลิช [มีความหมายเหมือนกับ prefix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Polish notation (RPN)สัญกรณ์โพลิชผันกลับ (อาร์พีเอ็น) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RPN (reverse Polish notation)อาร์พีเอ็น (สัญกรณ์โพลิชผันกลับ) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
denture, polished surfaceฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert polish; wind polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind polish; desert polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Polishศิลปะโปแลนด์ [TU Subject Heading]
Arts, Polishศิลปกรรมโปแลนด์ [TU Subject Heading]
Grinding and polishingการลับคมและการขัดมัน [TU Subject Heading]
Polishing Processกระบวนการขัดแต่ง, Example: กระบวนการที่ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นอีก เช่น การใช้บ่อขัดแต่ง [สิ่งแวดล้อม]
Polishing Pondบ่อขัดแต่ง, Example: บ่อบำบัดโดยวิธีธรรมชาติ มักใช้ต่อจากบ่อปรับเสถียร หรือสระเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Brass, Polishedทองเหลืองเป็นเงา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polishA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
polishDon't forget to polish your shoes before you go out!
polishHe has apple-polished in vain.
polishHe is an apple-polisher.
polishHer car has a nice polish.
polishHis assistant polished his shoes.
polishI got him to polish my shoes.
polishI'm looking for a lipstick to go with this nail polish.
polishI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
polishI polished up the floor and furniture.
polishJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
polishMay I use the shoe polish?
polishMy brother polished the silver.
polishMy father polished his car till it shone.
polishMy shoes need polishing.
polishNothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
polishShe especially liked to polish her jewels.
polishShe is a polished lady.
polishThere are so many fine scratches and dents on its surface, it's no use polishing it.
polishThese shoes need polishing.
polishThey're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.
polishWhen did the Japanese start eating polished rice?
polishWhy don't you polish the shoes with this cloth?
polishYou have to polish your English.
polishYou say you had a nibble, it looked to me like you'd polished it off.
polishYou should polish your shoes before you go to the party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทาเล็บ(n) nail varnish, See also: nail polish
ขึ้นเงา(v) become shiny, See also: polish, Syn. เป็นเงา, Example: รังครั่งใช้ทำเชลแล็กสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางดงาม
สวาปาม(v) devour, See also: eat, gobble, guzzle, gulp, polish off, wolf, Syn. แดก, ยัด, เขมือบ, Example: เมื่ออาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อย พวกเด็กจรจัดก็สวาปามอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: กินอย่างตะกละ, Notes: (ปาก)
ขัดเงา(v) polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai Definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
เกลา(v) smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai Definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
ข้าวซ้อมมือ(n) coarse rice, See also: half-polished rice, Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง, Example: ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีกากใยมาก, Thai Definition: ข้าวกล้องที่ซ้อมขาวแล้ว, ข้าวตำในครกตำข้าวจนเปลือกออก
ข้าวกล้อง(n) brown rice, See also: milled rice imperfectly cleaned, unpolished rice, half milled rice, Syn. ข้าวซ้อมมือ, Example: มารดาควรกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง, Thai Definition: ข้าวที่สีแล้วยังมีข้าวเปลือกปนอยู่เพื่อเอาไปซ้อมให้ขาว
ขัดถู(v) polish, See also: burnish, wipe, scrub, rub, Syn. ขัด, ถู, Example: พวกเราช่วยกันขัดถูหม้อไหกันเป็นการใหญ่ เพราะที่บ้านจะมีงานบุญครั้งใหญ่, Thai Definition: เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาดจนขึ้นเงา
มันเงา(v) be shiny, See also: be glossy, be lustrous, be sleek, be polished, be varnished, be bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Example: ผมของเธอเป็นมันเงาเมื่อกระทบกับแสงแดด
มันเงา(adj) shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
เงาวับ(adj) shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
เงาวับ(v) be shiny, See also: be lustrous, be glossy, be sleek, be polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: พื้นห้องเงาวับจนไม่อยากจะเหยียบเดิน เพราะกลัวเปื้อน
แผล็บ(adj) shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: ที่มันเป็นเงา
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
แปรง(v) brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai Definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
ลงหิน(n) stone-polished metal bowl, Thai Definition: ขันโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งผสมโลหะหล่อเป็นพิเศษ มีวิธีขัดด้วยหิน
ถู(v) scrub, See also: wipe, scour, polish, rub, graze, Syn. สี, เช็ด, Example: คำว่ากรางหมายถึงถูหรือขัดแต่งไม้ด้วยบุ้งหรือตะไบ, Thai Definition: เช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด
ยาขัดรองเท้า(n) shoe polish, Example: เขาใช้ยาขัดรองเท้าขัดรองเท้าเสียมันแปล๊บ, Count Unit: ขวด, ตลับ
ชักเงา(v) polish, See also: shine, varnish, burnish, lacquer, Thai Definition: ที่ทำให้เกิดเงา
การแปรง(n) brushing, See also: sweeping or polishing with a brush, Syn. การขัด, Example: การทำความสะอาดผ้าที่เลอะมากๆ ควรจะต้องทำการแปรงหนักๆ เวลาซัก
เจียระไน(v) cut (gemstones, diamonds), See also: polish, Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง, Example: เพชรทุกเม็ดในร้านนี้เจียระไนอย่างประณีต, Thai Definition: ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
หินขัด(n) polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด
เหลือบ(adj) glassy, See also: sleek, glossy, polished, Example: หางบ่วงบางชนิดขนเป็นมันสีเหลือบ ดูสวยมาก, Thai Definition: สีเลื่อมพรายเวลากระทบแสงเป็นหลายสีคล้ายสีตัวเหลือบ
แผล็บ(adv) shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักเงา[chakngao] (v) EN: polish
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [f]
เจียระไน[jīaranai] (v) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish  FR: tailler ; façonner
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดมัน[khat man] (v, exp) EN: polish ; wax  FR: cirer ; vernir
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดรองเท้า[khat røngthāo] (v, exp) EN: polish the shoes ; shine the shoes  FR: cirer les chaussures
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เครื่องทองลงหิน[khreūangthøng longhin] (n, exp) EN: polished brassware
ครีมขัดรองเท้า[khrīm khat røngthāo] (n, exp) EN: shoe polish  FR: cirage (pour les chaussures) [m]
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
ลงหิน[longhin] (n) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished
ทำให้สะอาดเอี่ยมอ่อง[thamhai sa-āt īem-ǿng] (v, exp) EN: spit and polish
ถู[thū] (v) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean  FR: frotter ; récurer ; frictionner
ยาขัดรองเท้า[yā khat røngthāo] (n, exp) EN: shoe polish  FR: cirage [m]
ยาทาเล็บ[yā thā lep] (n) EN: nail polish  FR: vernis à ongles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLISH P AA1 L IH0 SH
POLISH P OW1 L IH0 SH
POLISHED P AA1 L IH0 SH T
POLISHING P AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Polish (n) pˈoulɪʃ (p ou1 l i sh)
polish (v) pˈɒlɪʃ (p o1 l i sh)
polished (v) pˈɒlɪʃt (p o1 l i sh t)
polisher (n) pˈɒlɪʃər (p o1 l i sh @ r)
polishes (v) pˈɒlɪʃɪz (p o1 l i sh i z)
polishers (n) pˈɒlɪʃəz (p o1 l i sh @ z)
polishing (v) pˈɒlɪʃɪŋ (p o1 l i sh i ng)
nail-polish (n) nˈɛɪl-pɒlɪʃ (n ei1 l - p o l i sh)
nail-polishes (n) nˈɛɪl-pɒlɪʃɪz (n ei1 l - p o l i sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cā, ㄘㄚ, ] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish, #2,115 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] deliberate; to polish, #7,858 [Add to Longdo]
琢磨[zhuó mó, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] to polish (jade); fig. to think through; to mull over, #9,709 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished, #10,500 [Add to Longdo]
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, ] polished glutinous rice, #12,697 [Add to Longdo]
指甲油[zhǐ jiǎ yóu, ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄡˊ, ] nail polish, #20,513 [Add to Longdo]
打磨[dǎ mó, ㄉㄚˇ ㄇㄛˊ, ] polish; grind, #21,731 [Add to Longdo]
抛光[pāo guāng, ㄆㄠ ㄍㄨㄤ, / ] to polish; to burnish, #27,556 [Add to Longdo]
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle, #30,181 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] unpolished gem, #31,432 [Add to Longdo]
白米[bái mǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧˇ, ] (polished) rice, #36,371 [Add to Longdo]
擦亮[cā liàng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ, ] to polish, #40,083 [Add to Longdo]
中波[Zhōng Bō, ㄓㄨㄥ ㄅㄛ, ] Chinese-Polish, #55,323 [Add to Longdo]
磨光[mò guāng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄤ, ] to polish, #58,636 [Add to Longdo]
哥白尼[Gē bái ní, ㄍㄜ ㄅㄞˊ ㄋㄧˊ, ] Mikolaj Kopernik or Nicolaus Copernicus (1473-1543), Polish astronomer, mathematician and polymath, #58,650 [Add to Longdo]
鞋油[xié yóu, ㄒㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, ] shoe polish, #78,896 [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] mus. instr.; to polish jade or gold, #89,873 [Add to Longdo]
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over, #91,959 [Add to Longdo]
吟哦[yín é, ㄧㄣˊ ㄜˊ, ] to chant; to recite rythmically; to polish verse, #96,381 [Add to Longdo]
炼句[liàn jù, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] to polish a phrase, #191,392 [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process, #219,790 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] polished rice, #659,185 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] polishing tool; file; surname Lü, #1,013,359 [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] bore; cut; polish [Add to Longdo]
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] Solidarity (Polish worker's union) [Add to Longdo]
波兰语[bō lán yǔ, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Polish (language) [Add to Longdo]
波语[Bō yǔ, ㄅㄛ ㄩˇ, / ] Polish language [Add to Longdo]
皮鞋油[pí xié yóu, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, ] shoe polish [Add to Longdo]
磨制石器[mó zhì shí qì, ㄇㄛˊ ㄓˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ, / ] a polished stone (neolithic) implement [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] to polish horn [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
磨く[みがく, migaku] TH: ขัดเงา  EN: to polish
精米[せいめい, seimei] TH: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว  EN: polished rice

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregat {n} | Aggregate {pl} | poliertes Aggregataggregate | aggregates | polished aggregate [Add to Longdo]
etw. auf Glanz polierento polish sth. till it shines [Add to Longdo]
Hochglanzfarbe {f}polish coating [Add to Longdo]
Kristallspiegelglas {n}polished plate glass [Add to Longdo]
Nagellack {m}nail lacquer; nail polish [Am.]; nail varnish [Br.] [Add to Longdo]
Nagellackentferner {m}nail polish remover [Add to Longdo]
Polieren {n}polishing [Add to Longdo]
Polierpaste {f}polishing compound [Add to Longdo]
Poliertuch {n}polishing cloth [Add to Longdo]
Politur {f}; Poliermittel {n}; Putzmittel {n}polish [Add to Longdo]
Schleifer {m} | Schleifer {pl}polisher | polishers [Add to Longdo]
Schleifprobe {f}polish preparation [Add to Longdo]
Schuhkrem {f}; Schuhcreme {f}; Schuhpolitur {f}shoe cream; shoe polish; boot polish [Add to Longdo]
neu polierento repolish [Add to Longdo]
polieren; abschleifen; glätten | polierend; abschleifend; glättend | poliert; abgeschliffen; geglättet | er/sie poliert | ich/er/sie polierte | er/sie hat/hatte poliertto polish | polishing | polished | he/she polishes | I/he/she polished | he/she has/had polished [Add to Longdo]
putzen (Schuhe)to polish; to shine [Am.] [Add to Longdo]
ungeschliffenunpolished [Add to Longdo]
unpoliert {adj}unpolished [Add to Longdo]
unqualifiziertunpolished [Add to Longdo]
unqualifiziert {adv}unpolishedly [Add to Longdo]
wichsen (Schuhe)to polish [Add to Longdo]
Er putzte seine Schuhe.He polished his shoes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency) [Add to Longdo]
ネイルポリッシュ;ネールポリッシュ[neiruporisshu ; ne-ruporisshu] (n) nail polish [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド記法[ポーランドきほう, po-rando kihou] (n) {comp} Polish notation [Add to Longdo]
ポーランド語[ポーランドご, po-rando go] (n) Polish (language) [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
ポリサージュ[porisa-ju] (n) (1) polishing (fre [Add to Longdo]
ポリッシュリムーバー[porisshurimu-ba-] (n) polish remover [Add to Longdo]
マニキュア(P);マニュキア[manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P) [Add to Longdo]
ラッピング[rappingu] (n,vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P) [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ワックス[wakkusu] (n) wax (for polishing); (P) [Add to Longdo]
艶出し;つや出し[つやだし, tsuyadashi] (n,vs) burnishing; glazing; polishing [Add to Longdo]
化学研磨[かがくけんま, kagakukenma] (n) chemical polishing [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
乾拭;乾拭き[からぶき, karabuki] (n,vs) polishing with a dry cloth [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
逆ポーランド記法[ぎゃくポーランドきほう, gyaku po-rando kihou] (n) {comp} reverse Polish notation; RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] (n) {comp} reverse Polish notation; RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] (n) {comp} calculator with postfix notation logic; calculator with suffix notation logic; calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
靴を磨く[くつをみがく, kutsuwomigaku] (exp,v5k) to polish one's shoes; to clean your shoes [Add to Longdo]
靴墨[くつずみ, kutsuzumi] (n) shoe polish [Add to Longdo]
靴磨き;靴磨(io)[くつみがき, kutsumigaki] (n) shoeshine; shoe polishing [Add to Longdo]
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished [Add to Longdo]
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction [Add to Longdo]
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研ぐ(P);磨ぐ;砥ぐ[とぐ, togu] (v5g,vt) (1) to sharpen; to hone; to whet; to grind; (2) (esp. 磨ぐ) to wash (rice); (3) to scour; to polish; to burnish; (P) [Add to Longdo]
研米機[けんまいき, kenmaiki] (n) rice polisher [Add to Longdo]
研磨(P);研摩(iK)[けんま, kenma] (n,vs,adj-no) grinding; polishing; studying; (P) [Add to Longdo]
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher [Add to Longdo]
玄麦[げんばく, genbaku] (n) unpolished wheat or barley [Add to Longdo]
玄米[げんまい, genmai] (n) unpolished rice; unmilled rice; brown rice; (P) [Add to Longdo]
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
光らす[ひからす, hikarasu] (v5s,vt) to make something bright; to shine; to polish [Add to Longdo]
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P) [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables [Add to Longdo]
黒米[くろごめ, kurogome] (n) unpolished rice [Add to Longdo]
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard [Add to Longdo]
三分搗[さんぶつき, sanbutsuki] (n) 30% polished rice [Add to Longdo]
七分搗き[しちぶづき, shichibuduki] (n) seventy percent polished rice [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
除光液[じょこうえき, jokoueki] (n) nail polish remover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Polish
   adj 1: of or relating to Poland or its people or culture;
       "Polish sausage"
   n 1: the property of being smooth and shiny [syn: {polish},
      {gloss}, {glossiness}, {burnish}]
   2: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   3: a preparation used in polishing
   4: the Slavic language of Poland
   v 1: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
      my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]
   2: improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's
     style of writing" [syn: {polish}, {refine}, {fine-tune},
     {down}]
   3: bring to a highly developed, finished, or refined state;
     "polish your social manners" [syn: {polish}, {round}, {round
     off}, {polish up}, {brush up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top