ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plea*

P L IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plea, -plea-
English-Thai: Longdo Dictionary
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plea(n) คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
plea(n) คำแก้ต่าง, See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว, Syn. defense, pleading
plea(n) การขอร้อง, See also: การวิงวอน, Syn. appeal, request
plead(vi) ร้องขอ, See also: วิงวอน, อ้อนวอน, Syn. beg, entreat
plead(vi) สารภาพ, Syn. answer, declare, present
plead(vt) อ้างเป็นข้อแก้ตัว, See also: เอาเป็นข้ออ้าง
pleat(n) รอยจีบ, See also: รอยพับ, Syn. plait
pleat(vt) จีบ, See also: พับ, จับจีบ
please(adv) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please(int) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
please(vi) ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please(vi) ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish
implead(vt) ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
implead(vi) ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
pleased(adj) พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasant(adj) น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) น่าสบาย, See also: น่าอยู่
pleasant(adj) สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant(adj) น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) สุภาพเรียบร้อย
pleasing(adj) น่าพอใจ, See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี, Syn. delightful
pleasing(adj) ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย, Syn. gratifying, satisfying
pleasure(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ, Syn. delight, satisfaction
pleasure(n) ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง
pleasure(n) ความต้องการ, See also: ความปรารถนา, Syn. desire, need
pleasure(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify
pleasure(vi) เพลิดเพลิน, See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก, Syn. delight
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ, See also: ทำให้โกรธ
plead for(phrv) ขอร้อง, See also: วิงวอน
plead for(phrv) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล, Syn. act for, appear for
pleadings(n) การแก้ต่าง, See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
pleasedly(adv) อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
plead with(phrv) ขอร้องกับ, See also: วิงวอนกับ
pleasantly(adv) อย่างน่ายินดี, See also: อย่างเพลิดเพลิน, Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly(adv) อย่างน่าคบหา, See also: อย่างมีมิตรไมตรี, Syn. gallantly
pleasantly(adv) ด้วยความสบาย
pleasantry(n) คำพูดล้อเล่น, See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest
pleasantry(n) การหยอกล้อ, See also: การล้อเล่น, Syn. jest
pleasantry(n) พฤติกรรมที่ตลก, See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก, Syn. comedy, merriment
pleasingly(adv) อย่างน่าพอใจ, See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี, Syn. agreeably, gladly, pleasantly
unpleasant(adj) ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. obnoxious, Ant. pleasant
unpleasant(adj) ที่ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, Ant. friendly
displeasure(n) ความไม่พอใจ, See also: ความโกรธ
pleasurable(adj) ที่ให้ความเพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, pleasant
plead guilty(phrv) ยอมรับความผิด, See also: ยอมสารภาพผิด
pleasantness(n) ความน่ารัก, See also: ความอ่อนหวาน, Syn. sweetness
pleasantness(n) ความรื่นรมย์, See also: ความสบาย, ความอภิรมย์
plead against(phrv) ขออุทธรณ์
please oneself(idm) ทำสิ่งที่คุณเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plea of guilty by postคำสารภาพทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadingคำคู่ความ, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post, plea of guilty byคำรับสารภาพทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsive pleadingคำให้การแก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repleadingการทำคำฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of pleadingsการส่งคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary pleadingคำให้การเพิ่มเติม, คำคู่ความเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent pleadingsการฟ้องแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sham pleadingคำคู่ความลวง, คำให้การตบตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral pleadingการฟ้องด้วยวาจา, คำฟ้องด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at the royal pleasure; at the King's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at pleasureตามใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at the King's pleasure; at the royal pleasureตามพระราชอัธยาศัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternative, pleading in theคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mispleadingคำคู่ความที่ขาดสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close of pleadingsสิ้นกำหนดยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilatory pleaคำให้การแก้ฟ้องเพื่อประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty, pleadให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous pleadingคำให้การที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleaderผู้ร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleadingการร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial without pleadingการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfit to pleadไม่สามารถที่จะสู้คดีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oral pleadingคำให้การด้วยวาจา [TU Subject Heading]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Pleas (Criminal procedure)คำให้การแก้ฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Accordian Pleatingลักษณะคล้ายหีบเพลงชัก [การแพทย์]
Aluminium Pleatesแผ่นอะลูมิเนียมจีบ [การแพทย์]
Joy and Pleasureอารมณ์สนุกสนานรื่นเริง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enter a pleaยื่นคำให้การ
Just a moment please.(n, vi, vt, adj, adv, conj, pron, phrase, slang, name, uniq)
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plea3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
plea$8.50, please.
pleaA beer, please.
pleaA coke, please.
pleaA cup of tea, please.
pleaAdd a bit of sugar, please.
pleaAdd a little more milk to my tea, please.
pleaA frown may express anger or displeasure.
pleaAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
pleaAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
pleaAfter you with the paper, please.
pleaA glass of water, please.
pleaA good purpose makes hard work a pleasure.
pleaA good son is always anxious to please his parents.
pleaAirmail, please.
pleaA life barren of pleasure.
pleaAll in all, the excursion was pleasant.
pleaAll in favor of this proposition will please say Aye.
pleaAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
pleaAll right. Please order it.
pleaAll the orchestra were pleased with their success.
pleaAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
pleaAlso, if you manufacture any other products, please send information.
pleaAlso, please inform us of your terms of payment.
pleaA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.
pleaAnd the name of the person you're calling, please?
pleaAnother Scotch and water, please.
pleaAnswer the phone please.
pleaAny doctor says something to please his patients.
pleaAnyone with an opinion please raise their hand.
pleaAnyway, please come in.
pleaA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
pleaA player was pleased the victory.
pleaA pleasant trip to you!
plea Please move to the rear (of the bus).
pleaA red and spotted white towel, please.
pleaAre you here on business or for pleasure?
pleaAre you pleased with your new house?
pleaAre you pleased with your new job?
pleaA shampoo and a set, please.
pleaA shave, please.
pleaAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
pleaAs regards clothing, he is hard to please.
pleaAs soon as you have the car fixed, please send me a letter with the cost. I'll send you the money.
pleaAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
pleaAs you have often been here before, show me around, please.
pleaA tea with lemon, please.
pleaAttention please!
pleaAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
pleaA very pleasant young woman waited on me in the department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับอกจับใจ(v) impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ปลื้มปิติ(v) rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
รับผิด(v) admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สบอารมณ์(v) be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai Definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
ออกตัว(v) defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai Definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
โดนใจ(v) be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
ปิ๊ง(v) like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai Definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
พูดเจื้อยแจ้ว(v) speak on and on, See also: speak pleasantly and clearly, Syn. พูดจ้อยๆ, Example: คนไทยอ่านหนังสือเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆ ไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนั้น, Thai Definition: พูดเสียงใสและพูดไปเรื่อยๆ (มักใช้แก่เด็กและหญิงสาว)
วอนขอ(v) plead for, See also: beg for, beseech, Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ, Example: ผู้คนสวดสรรเสริญและวอนขอพระเจ้าให้ปีนั้นๆ ทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี, Thai Definition: เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์
สนุกสนาน(v) amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สบายใจ(v) be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สาบ(adj) musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
รับ(v) confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai Definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
ไม่สบอารมณ์(adj) dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์(v) be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก
เริงรมย์(adj) entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai Definition: ที่ประเทืองอารมณ์
อบอุ่น(v) be pleasantly warm, See also: be warm as toast, Syn. อุ่นสบาย, Example: บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา
คนรักสนุก(n) pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai Definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
แก้คดี(v) defend, See also: put up a plea, plead for, Example: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน
ตรึงตา(v) please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
ตรึงตาตรึงใจ(v) impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้
มีความยินดี(v) be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
รกหูรกตา(v) offend the eye, See also: be unpleasant to the eye, be eyesore, Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา, Example: ผมจะทำอะไรก็รกหูรกตานายของผมไปหมด
ว่าความ(v) conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai Definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล
รื่น(v) be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
วอน(v) beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai Definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
สะใจ(v) be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai Definition: สมกับที่ใจต้องการ
สาระบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
สุข(v) be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai Definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวาน(adv) as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai Definition: ง่าย, สะดวก
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
อ่อนหวาน(adj) sweet, See also: soft, pleasant, Syn. ไพเราะ, น่าฟัง, อ่อนโยน, Example: เธอพูดจาวาอ่อนหวานและมีอารมณ์ขันจนทำให้ผู้คนรอบข้างต่างพากันชื่นชม
เอาใจ(v) try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอาอกเอาใจ(v) try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
น่าพึงพอใจ(v) satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
น่าชม(v) be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
เป็นที่ชอบใจ(v) please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
ตามใจชอบ(adv) as you like it, See also: as you please, Example: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น, Thai Definition: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา
ขัดลูกตา(v) be offensive to the eye, See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes, Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา, Example: การแสดงออกของเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้ขัดลูกตาของคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
เก๋(adj) pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai Definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ขายหู(v) be unpleasant to hear, See also: be shameful to listen, Syn. ไขหู, Example: ฉันรู้สึกขายหูเหลือเกินที่ได้ยินใครๆ พูดถึงน้องในทางที่ไม่ดี, Thai Definition: ฟังแล้วละอาย ไม่อยากฟัง
ขุ่นเคือง(v) annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai Definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
ขัดตา(v) be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai Definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
ขัดใจ(v) offend, See also: dissatisfy, displease, Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ตามใจ, พอใจ, Example: แม่จำเป็นต้องขัดใจลูกที่ร้องไห้จะเอาของเล่นซึ่งมีราคาแพงมาก, Thai Definition: ไม่ยอมให้ทำตามใจ
ขัดหู(v) jar, See also: be unpleasant, be displeasant to listen to, Ant. ลื่นหู, Example: ผมจะเจียมตัวไม่ทำให้พ่อต้องขัดหู ขัดตา หรือขัดใจอีก, Thai Definition: ฟังไม่ถูกหู, ฟังไม่เพราะหู
เข็ดฟัน(v) suffer an unpleasant tingling in the teeth, Syn. เสียวฟัน, Example: ฉันรู้สึกเข็ดฟันเวลากินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกที, Thai Definition: มีอาการเจ็บเสียวหรือรู้สึกแปลบที่ฟัน
เข้าหู(adj) pleasant to the ear, Syn. น่าฟัง, ไพเราะ, Example: หากพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆ, Thai Definition: ที่ไพเราะ, ที่น่าฟัง
เข้าตา(v) satisfy, See also: like, please, Syn. ถูกใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: งานออกแบบของมือสมัครเล่นเข้าตาผู้ตัดสินทุกคน, Thai Definition: รู้สึกพอใจหรือชอบใจจากลักษณะที่เห็น
คำแก้ตัว(n) excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านเล่น[ān len] (v, exp) EN: read for entertain; read for pleasure  FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
บำเรอ[bamroē] (v) EN: offer herself for sensual pleasure
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][choēn nang khrap [kha]] (xp) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down
เชิญทางนี้[choēn thāng nī] (xp) EN: This way, please
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[chøpjai] (v) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like  FR: être content ; être satisfait
ช่วย...[chūay ...] (x) EN: please ...  FR: ... s'il vous plaît ? ; veuillez ...
ได้โปรด[dāi prōt] (v) EN: please
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
ดูเล่น[dūlen] (v) EN: just have a look ; look at something for pleasure  FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ฝากสวัสดี...ด้วย[fāk sawatdī ... dūay] (xp) EN: please say hello to ...  FR: remettre le bonjour à ...
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
ให้หน่อย[hai nøi] (x) EN: please ; will you ?  FR: s'il vous plait
อิ่มเอม[im-ēm] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased
อิ่มใจ[imjai] (v) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented  FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (v, exp) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes  FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (xp) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
จุใจ[jujai] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled  FR: être comblé ; être aux anges
แก้คดี[kaē khadī] (v, exp) EN: plead a case
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [m]
กามคุณ[kāmmakhun] (n) EN: five sensual pleasures ; the five desires  FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กรุณา[karunā] (x) EN: please ; be kind  FR: s'il vous plaît ; je vous en prie
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
เก็บตังค์[kep tang] (v, exp) EN: the bill please ; the check please  FR: l'addition , s'il vous plaît
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [f]
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คำคู่ความ[khamkhūkhwām] (n) EN: pleading
คำร้องทุกข์[khamrøngthuk] (n) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit  FR: requête [f]
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEA P L IY1
PLEAT P L IY1 T
PLEAS P L IY1 Z
PLEAD P L IY1 D
PLEASE P L IY1 Z
PLEATS P L IY1 T S
PLEADS P L IY1 D Z
PLEASES P L IY1 Z IH0 Z
PLEASER P L IY1 Z ER0
PLEADED P L IY1 D IH0 D
PLEADED P L IY1 D AH0 D
PLEASED P L IY1 Z D
PLEASING P L IY1 Z IH0 NG
PLEASANT P L EH1 Z AH0 N T
PLEASURE P L EH1 ZH ER0
PLEADING P L IY1 D IH0 NG
APPLEANS AH0 P L IY1 N Z
PLEASURES P L EH1 ZH ER0 Z
PLEASANTS P L EH1 Z AH0 N T S
DISPLEASE D IH0 S P L IY1 Z
PLEADINGS P L IY1 D IH0 NG Z
PLEASURAMA P L EH2 ZH UH0 R AE1 M AH0
DISPLEASED D IH0 S P L IY1 Z D
UNPLEASANT AH0 N P L EH1 Z AH0 N T
PLEASINGLY P L IY1 Z IH0 NG L IY0
PLEASANTLY P L EH1 Z AH0 N T L IY0
PLEASANTON P L EH1 Z AH0 N T AH0 N
PLEASANTRY P L EH1 Z AH0 N T R IY0
DISPLEASURE D IH0 S P L EH1 ZH ER0
PLEASURABLE P L EH1 ZH ER0 AH0 B AH0 L
UNPLEASANTLY AH0 N P L EH1 Z AH0 N T L IY0
PLEASANTRIES P L EH1 Z AH0 N T R IY0 Z
PLEASANTVILLE P L EH1 Z AH0 N T V IH2 L
UNPLEASANTNESS AH0 N P L EH1 Z AH0 N T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plea (n) plˈiː (p l ii1)
plead (v) plˈiːd (p l ii1 d)
pleas (n) plˈiːz (p l ii1 z)
pleat (v) plˈiːt (p l ii1 t)
pleach (v) plˈiːtʃ (p l ii1 ch)
pleads (v) plˈiːdz (p l ii1 d z)
please (v) plˈiːz (p l ii1 z)
pleats (v) plˈiːts (p l ii1 t s)
pleaded (v) plˈiːdɪd (p l ii1 d i d)
pleased (v) plˈiːzd (p l ii1 z d)
pleases (v) plˈiːzɪz (p l ii1 z i z)
pleated (v) plˈiːtɪd (p l ii1 t i d)
pleached (v) plˈiːtʃt (p l ii1 ch t)
pleaches (v) plˈiːtʃɪz (p l ii1 ch i z)
pleading (v) plˈiːdɪŋ (p l ii1 d i ng)
pleasant (j) plˈɛznt (p l e1 z n t)
pleasing (v) plˈiːzɪŋ (p l ii1 z i ng)
pleasure (n) plˈɛʒər (p l e1 zh @ r)
pleating (v) plˈiːtɪŋ (p l ii1 t i ng)
displease (v) dˈɪsplˈiːz (d i1 s p l ii1 z)
pleaching (v) plˈiːtʃɪŋ (p l ii1 ch i ng)
pleadings (n) plˈiːdɪŋz (p l ii1 d i ng z)
pleasance (n) plˈɛzns (p l e1 z n s)
pleasures (n) plˈɛʒəz (p l e1 zh @ z)
displeased (v) dˈɪsplˈiːzd (d i1 s p l ii1 z d)
displeases (v) dˈɪsplˈiːzɪz (d i1 s p l ii1 z i z)
pleadingly (a) plˈiːdɪŋliː (p l ii1 d i ng l ii)
pleasances (n) plˈɛznsɪz (p l e1 z n s i z)
pleasanter (j) plˈɛzəntər (p l e1 z @ n t @ r)
pleasantly (a) plˈɛzntliː (p l e1 z n t l ii)
pleasantry (n) plˈɛzntriː (p l e1 z n t r ii)
pleasingly (a) plˈiːzɪŋliː (p l ii1 z i ng l ii)
unpleasant (j) ˈʌnplˈɛznt (uh1 n p l e1 z n t)
displeasing (v) dˈɪsplˈiːzɪŋ (d i1 s p l ii1 z i ng)
displeasure (n) dˈɪsplˈɛʒər (d i1 s p l e1 zh @ r)
pleasantest (j) plˈɛzəntɪst (p l e1 z @ n t i s t)
pleasurable (j) plˈɛʒərəbl (p l e1 zh @ r @ b l)
pleasurably (a) plˈɛʒərəbliː (p l e1 zh @ r @ b l ii)
pleasantness (n) plˈɛzntnəs (p l e1 z n t n @ s)
pleasantries (n) plˈɛzntrɪz (p l e1 z n t r i z)
unpleasantly (a) ˈʌnplˈɛzntliː (uh1 n p l e1 z n t l ii)
displeasingly (a) dˈɪsplˈiːzɪŋliː (d i1 s p l ii1 z i ng l ii)
pleasure-boat (n) plˈɛʒə-bout (p l e1 zh @ - b ou t)
pleasure-boats (n) plˈɛʒə-bouts (p l e1 zh @ - b ou t s)
pleasure-craft (n) plˈɛʒə-kraːft (p l e1 zh @ - k r aa f t)
unpleasantness (n) ˈʌnplˈɛzntnəs (uh1 n p l e1 z n t n @ s)
pleasure-crafts (n) plˈɛʒə-kraːfts (p l e1 zh @ - k r aa f t s)
pleasure-ground (n) plˈɛʒə-graund (p l e1 zh @ - g r au n d)
go-as-you-please (j) gˌou-əz-juː-plˈiːz (g ou2 - @ z - y uu - p l ii1 z)
pleasure-grounds (n) plˈɛʒə-graundz (p l e1 zh @ - g r au n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request, #291 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker), #352 [Add to Longdo]
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad, #2,013 [Add to Longdo]
惊喜[jīng xǐ, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ, / ] be pleasantly surprised, #3,073 [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate, #3,212 [Add to Longdo]
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual, #3,355 [Add to Longdo]
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear, #4,084 [Add to Longdo]
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted, #4,442 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased, #5,204 [Add to Longdo]
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / ] delight; pleasure; joy, #5,570 [Add to Longdo]
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] proud of oneself; pleased with oneself; complacent, #5,649 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased, #6,511 [Add to Longdo]
无辜[wú gū, ㄨˊ ㄍㄨ, / ] not guilty (legal plea); innocent; innocence, #8,407 [Add to Longdo]
辩护[biàn hù, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] to speak in defense of; to argue in favor of; to defend; to plead, #8,999 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery; pleased; surname Tao, #9,510 [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts, #9,605 [Add to Longdo]
拜托[bài tuō, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, / ] request sb to do sth; please! (Taiwan slang), #10,527 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased, #10,542 [Add to Longdo]
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, / ] pleasing to the eye; beautiful; artistic, #10,607 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] implore; pray; please, #11,455 [Add to Longdo]
享用[xiǎng yòng, ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, ] to enjoy the use of; to take pleasure from, #15,452 [Add to Longdo]
漫游[màn yóu, ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] to go on a pleasure trip; to roam, #15,458 [Add to Longdo]
流露出[liú lù chū, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to display (talent); to exude (pleasure), #15,594 [Add to Longdo]
享乐[xiǎng lè, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ, / ] to seek pleasure, #15,723 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to listen to, #16,446 [Add to Longdo]
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck, #18,265 [Add to Longdo]
取悦[qǔ yuè, ㄑㄩˇ ㄩㄝˋ, / ] to try to please, #18,876 [Add to Longdo]
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case), #20,390 [Add to Longdo]
认罪[rèn zuì, ㄖㄣˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] to admit guilt; to plead guilty, #20,437 [Add to Longdo]
请进[qǐng jìn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] "please come in", #21,227 [Add to Longdo]
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unpleasant talk; malicious words, #21,805 [Add to Longdo]
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] displease; unpleasant, #22,801 [Add to Longdo]
赏心悦目[shǎng xīn yuè mù, ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] warms the heart and delights the eye (成语 saw); pleasing; delightful, #22,947 [Add to Longdo]
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, / ] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure, #24,047 [Add to Longdo]
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey, #25,370 [Add to Longdo]
花花公子[huā huā gōng zi, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄥ ㄗ˙, ] a pleasure-seeker; Playboy magazine, #25,663 [Add to Longdo]
津津有味[jīn jīn yǒu wèi, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ, ] with keen interest pleasure (成语 saw); with gusto; to relish; eagerly; with great interest, #26,809 [Add to Longdo]
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] pleasing to the eye; nice to look at, #27,180 [Add to Longdo]
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, / ] nice and cold; pleasantly cool, #27,885 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] please oneself; presume on; boast, #28,417 [Add to Longdo]
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself, #28,612 [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed, #29,318 [Add to Longdo]
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] unpleasant smell; stink, #30,315 [Add to Longdo]
[zhě, ㄓㄜˇ, ] pleat; crease, #30,418 [Add to Longdo]
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, / ] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure), #31,003 [Add to Longdo]
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!, #31,170 [Add to Longdo]
为所欲为[wéi suǒ yù wéi, ㄨㄟˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄨㄟˊ, / ] do whatever one pleases, #31,356 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
Bitten {n}pleading [Add to Longdo]
Bundfalten {pl}pleats [Add to Longdo]
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers [Add to Longdo]
Einspruch {m} | Einsprüche {pl}plea | pleas [Add to Longdo]
Falte {f} | Falten {pl}pleat | pleats [Add to Longdo]
Faltenrock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Faltenschlauch {m}pleated hose [Add to Longdo]
Freundlichkeit {f}pleasantness [Add to Longdo]
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}pleasingness [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Hänselei {f} | Hänseleien {pl}pleasantry | pleasantries [Add to Longdo]
Kellerfalte {f}inverted pleat [Add to Longdo]
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure [Add to Longdo]
Plädoyer {n} [jur.]pleading; final speech; plea [Add to Longdo]
Plissee {n} [textil.]pleats; pleating [Add to Longdo]
Plisseefilter {m}pleated filter [Add to Longdo]
Plisseerock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Scherz {m} | Scherze {pl}pleasantry | pleasantries [Add to Longdo]
Schreckhaftigkeit {f}; Widerwärtigkeit {f}unpleasantness [Add to Longdo]
Schriftsatz {m}; Schreiben eines Anwalts an das Gericht [jur.]legal document; written pleading [Add to Longdo]
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure [Add to Longdo]
Unannehmlichkeit {f} | Unannehmlichkeiten {pl}unpleasantness | disagreeableness [Add to Longdo]
Unmut {m}; Verdruss {m}displeasure [Add to Longdo]
Unwille {m}; Unwillen {m} | jds. Unwillen erregen; jds. Unwillen hervorrufendispleasure; indignation | to displeasure sb.; to incur sb.'s displeasure [Add to Longdo]
Vergnügen bereiten; Vergnügen machento give pleasure [Add to Longdo]
mit Vergnügenwith pleasure [Add to Longdo]
Vergnügung {f}pleasure; amusement [Add to Longdo]
Vergnügungsreise {f}pleasure trip [Add to Longdo]
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure [Add to Longdo]
Verteidiger {m} | Verteidiger {pl}pleader | pleaders [Add to Longdo]
Verteidigung {f}; Verteidigungsrede {f} [jur.]pleas [Add to Longdo]
Vorfreude {f}(pleasant) anticipation [Add to Longdo]
Vorwand {m}; Ausrede {f}plea [Add to Longdo]
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege [Add to Longdo]
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma [Add to Longdo]
Wohlgeschmack {m}pleasant taste [Add to Longdo]
abgewinnen | abgewonnento take pleasure in | taken pleasure in [Add to Longdo]
sich wohltuend gegen etw. abhebento contrast pleasantly with sth. [Add to Longdo]
angenehm {adj} | angenehmer | am angenehmstenpleasant | more pleasant | most pleasant [Add to Longdo]
angenehm {adv}pleasantly [Add to Longdo]
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]
angenehm {adv}pleasingly [Add to Longdo]
befriedigendpleasable [Add to Longdo]
behagen | das behagt mirto please | that pleases me; I like that [Add to Longdo]
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありなさい[arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いらしてください[irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
およしなさい[oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it [Add to Longdo]
しばおま[shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちょんまげ[chonmage] (aux) (sl) (after the -te form of a verb) (See 頂戴・3) please do (for me) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
どうか[douka] (adv,n) please; somehow or other [Add to Longdo]
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) [Add to Longdo]
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
にこっと[nikotto] (adv) (See ニコニコ) pleasantly smiling [Add to Longdo]
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly [Add to Longdo]
のさばる[nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
はっちゃける[hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
ひんやり[hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool [Add to Longdo]
ぷっと[putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
ほくほく[hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats [Add to Longdo]
エバープリーツ[eba-puri-tsu] (n) Everpleats [Add to Longdo]
パーマネントプリーツ[pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
プリーズ[puri-zu] (n) please [Add to Longdo]
プリーツ[puri-tsu] (n,adj-no) pleat; pleats; plait; plaits; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plea
   n 1: a humble request for help from someone in authority [syn:
      {supplication}, {plea}]
   2: (law) a defendant's answer by a factual matter (as
     distinguished from a demurrer)
   3: an answer indicating why a suit should be dismissed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top