ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plaint*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plaint, -plaint-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaint(n) คำบ่น, See also: การบ่น
complaint(n) ข้อที่ไม่พอใจ, Syn. grievance
complaint(n) ความไม่พอใจ
plaintiff(n) โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive(adj) ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom; complaintอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary plaintคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint plaintiffโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-action; cross complaintการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complaint; symptomอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief complaintอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-plaintiffsโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross complaint; cross-actionการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Chief Complaintsอาการสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล,อาการนำ,สาเหตุสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์,ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ [การแพทย์]
Complaints, Bodilyอาการทางร่างกาย [การแพทย์]
Complaints, Somaticอาการทางร่างกายต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complaint procedure(n, jargon) กระบวนการร้องเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
plaintAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
plaintAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
plaintAs far as I'm concerned, I have no complaint.
plaintDo you have any complaint about it?
plaintHe made little of my complaints.
plaintHe muttered complaints against the school.
plaintHer constant complaints frustrated him deeply.
plaintHe turned a deal ear to their complaints.
plaintHis constant complaints aroused my rage.
plaintI am sick of listening to her complaints.
plaintI am sick of your complaint.
plaintI am sick to death of your complaints.
plaintI am tired of her complaints.
plaintI am writing in relation to your complaint.
plaintIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
plaintIf you have any complaints, let me know, and I'll look into them.
plaintI'm fed up with her complaints.
plaintI'm sick of listening to her complaints.
plaintI'm sick of listening to your complaints.
plaintI'm tired of all his complaints.
plaintI'm tired of her complaints.
plaintI'm tired of your complaints.
plaintI've had it. All I've done today is handle complaints.
plaintI've no complaints. As far as I'm concerned, everything is just perfect.
plaintJust because there aren't any complaints, doesn't necessarily mean your customers are content.
plaintMake sure that the complaints are dealt with as quickly as possible.
plaintShe irritates me to no end with her complaints.
plaintThe customer's complaint was about a sensitive issue.
plaintThe document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.
plaintTheir complaints filled me with anger.
plaintThe judge decided against the plaintiff.
plaintThe official could not deal with the complaint himself.
plaintThere's been a constant stream of complaint calls since last week.
plaintThe residents made complaints about the noise.
plaintThese is no cause for complaint.
plaintThrough whom am I to make my complaint, then?
plaint"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน(n) complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai Definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ผู้ร้องทุกข์(n) complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ยื่นคำร้อง(v) file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai Definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
ร้องทุกข์(v) complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai Definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
โหยหวน(adj) disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai Definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
ร้อง(v) complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
คำกล่าวหา(n) charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำฟ้อง(n) accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
คู่พิพาท(n) litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai Definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
ตะแหง่วๆ(adv) softly in complaint, See also: painstakingly, Syn. ออดอ้อน, พยายาม, Example: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว, Thai Definition: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ
ตะแหง่วๆ(adv) softly in complaint, See also: painstakingly, Syn. ออดอ้อน, พยายาม, Example: แมวหยุดหมอบอยู่ข้างหล่อนพลางส่งเสียงร้องครางตะแหง่วๆ ด้วยความหนาวและหิว, Thai Definition: อาการรบเร้าออดอ้อนเรื่อยไปจนน่ารำคาญ
ตราสิน(v) register, See also: make a declaration of complaint, Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์, Thai Definition: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
เจ้าทุกข์(n) complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai Definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
การบ่นว่า(n) grumble, See also: complaint, grouse, murmur, Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า, Ant. การชมเชย, Example: การบ่นว่าของผู้ใหญ่ถือเป็นมงคลที่ดีกับตัวเรา เพราะมันคือคำสั่งสอนที่ดี
การยื่นคำร้อง(n) filing a petition, See also: presenting a petition, filing a complaint, applying a motion, Example: การยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐไม่ได้รับการตอบสนอง
การร้องเรียน(n) complaint, See also: petition, appeal, Syn. การร้องทุกข์, Example: การร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง
เสียงสวด(n) complaint, See also: moan, moaning, complaining, Syn. เสียงด่า, Example: เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะรู้ว่าต้องกลับไปฟังเสียงสวดของแม่อีกหลายชั่วโมง
โจทก์(n) plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย(n) defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte
จำเลย[jamloēi] (n) EN: defendant ; plaintiff ; accused  FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[jōt] (n) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser  FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[jotmāi røngrīen] (n, exp) EN: complaint letter
การร้องเรียน[kān røngrīen] (n) EN: complaint
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint
การต่อว่า[kān tøwā] (n) EN: complaint
การต่อว่าของลูกค้า[kān tøwā khøng lūkkhā] (n, exp) EN: customer complaints
การต่อว่าของนักลงทุน[kān tøwā khøng naklongthun] (n, exp) EN: investor complaints
การต่อว่าย่างรุนแรง[kān tøwā yāng runraēng] (n, exp) EN: strong complaint
การต่อว่าอย่างสุภาพ[kān tøwā yāng suphāp] (n, exp) EN: mild complaint
คำกล่าวหา[kham klāohā] (n) EN: charge ; accusation ; complaint  FR: charge [f] ; accusation [f]
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องเรียน[kham røngrīen] (n, exp) EN: complaint ; case ; suit
นกอีวาบตั๊กแตน[nok īwāp takkataēn] (n, exp) EN: Plaintive cuckoo  FR: Coucou plaintif [m]
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner
ร้องทุกข์[røngthuk] (v) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition  FR: se plaindre ; réclamer
ทนายโจทก์[thanāi jōt] (n, exp) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff
ถอนฟ้อง[thøn føng] (v, exp) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action  FR: retirer sa plainte
ยื่นฟ้อง[yeūn føng] (v, exp) EN: bring an action ; file a suit ; institute an action  FR: déposer une plainte ; porter plainte ; intenter une action
ยื่นคำร้อง[yeūn khamrøng] (v, exp) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion  FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องเรียน[yeūn kham røngrīen] (v, exp) EN: file a complaint

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAINT K AH0 M P L EY1 N T
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V
PLAINTIFF P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIFFS P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS P L EY1 N T IH0 F S
COMPLAINTS K AH0 M P L EY1 N T S
PLAINTIFF'S P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIVELY P L EY1 N T AY2 V L IY0
PLAINTIVELY P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaint (n) plˈɛɪnt (p l ei1 n t)
plaints (n) plˈɛɪnts (p l ei1 n t s)
complaint (n) kˈəmplˈɛɪnt (k @1 m p l ei1 n t)
plaintiff (n) plˈɛɪntɪf (p l ei1 n t i f)
plaintive (j) plˈɛɪntɪv (p l ei1 n t i v)
complaints (n) kˈəmplˈɛɪnts (k @1 m p l ei1 n t s)
plaintiffs (n) plˈɛɪntɪfs (p l ei1 n t i f s)
plaintively (a) plˈɛɪntɪvliː (p l ei1 n t i v l ii)
plaintiveness (n) plˈɛɪntɪvnəs (p l ei1 n t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, / ] complaint; to file a complaint; to sue, #3,465 [Add to Longdo]
受理[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, ] to accept a (legal) complaint, #5,497 [Add to Longdo]
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff, #6,035 [Add to Longdo]
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, ] complaint, #19,771 [Add to Longdo]
怨气[yuàn qì, ㄩㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] grievance; resentment; complaint, #23,647 [Add to Longdo]
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]
牢骚[láo sāo, ㄌㄠˊ ㄙㄠ, / ] discontent; complaint, #24,129 [Add to Longdo]
告状[gào zhuàng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to complain; to sue; to bring a lawsuit; to lodge a complaint against sb with a manager, #25,997 [Add to Longdo]
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ, ] sad; plaintive, #28,805 [Add to Longdo]
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] digression; gossip; complaint, #29,055 [Add to Longdo]
怨声载道[yuàn shēng zài dào, ㄩㄢˋ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. cries of complaint fill the roads (成语 saw); complaints rise all around; discontent is openly voiced, #41,862 [Add to Longdo]
病根[bìng gēn, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄣ, ] an incompletely cured illness; an old complaint; the root cause of trouble, #44,500 [Add to Longdo]
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, ] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal), #46,068 [Add to Longdo]
哀鸣[āi míng, ㄞ ㄇㄧㄥˊ, / ] a plaintive whine; wail, #52,441 [Add to Longdo]
嘟哝[dū nong, ㄉㄨ ㄋㄨㄥ˙, / ] to mutter; to mumble complaints; to grumble, #60,495 [Add to Longdo]
投书[tóu shū, ㄊㄡˊ ㄕㄨ, / ] to deliver; to send a letter; a letter (of complaint, opinion etc); to throw a book, #67,107 [Add to Longdo]
哀鸿遍野[āi hóng biàn yě, ㄞ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 鸿 / ] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land, #90,576 [Add to Longdo]
载道[zài dào, ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] to fill the road (also fig. clamor, cries of complaint); to communicate a moral; to convey the Way; to express (idea, preference, complaint), #95,126 [Add to Longdo]
满腹牢骚[mǎn fù láo sāo, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ ㄌㄠˊ ㄙㄠ, / 滿] lit. belly full of complaints (成语 saw); discontent; always moaning and complaining, #95,874 [Add to Longdo]
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, / ] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant, #135,001 [Add to Longdo]
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff, #153,684 [Add to Longdo]
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, / ] unreasonable words; wounding complaints, #269,897 [Add to Longdo]
怨天载道[yuàn tiān zài dào, ㄩㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. cries of complaint fill the roads (成语 saw); complaints rise all around; discontent is openly voiced [Add to Longdo]
怨声[yuàn shēng, ㄩㄢˋ ㄕㄥ, / ] wail; lament; voice of complaint [Add to Longdo]
杜鹃啼血[dù juān tí xuè, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] the cuckoo cries blood; fig. plaintive lament [Add to Longdo]
无怨无悔[wú yuàn wú huǐ, ㄨˊ ㄩㄢˋ ㄨˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] (set phrase) to have neither complaints nor regrets [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersbeschwerden {pl}complaints of old age [Add to Longdo]
Beanstandung {f}; Reklamation {f}complaint [Add to Longdo]
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]
Beschwerdebrief {m}(letter of) complaint; written complaint [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]
Kläglichkeit {f}plaintiveness [Add to Longdo]
Klageschrift {f}; Klage {f}plaint [Add to Longdo]
Klartext {m} | auf gut deutsch; im Klartext [ugs.]plaintext | in plain language [Add to Longdo]
Krankheit {f}complaint [Add to Longdo]
Nebenkläger {m}; Nebenklägerin {f}joint plaintiff [Add to Longdo]
Reklamationsstelle {f}complaints department [Add to Longdo]
traurigplaintive [Add to Longdo]
traurig {adv}plaintively [Add to Longdo]
Gallenleiden {n} [med.]bilious complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
怨声[えんせい, ensei] (n) complaint; murmur [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
泣き言[なきごと, nakigoto] (n) complaint [Add to Longdo]
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P) [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴聞き地蔵[ぐちききじぞう, guchikikijizou] (n) Ksitigarbha (jizo) who listens to people's complaints (statue at the Keihou Temple at Nagoya) [Add to Longdo]
繰り言;繰言[くりごと, kurigoto] (n) tedious talk; repetition; complaint [Add to Longdo]
刑事告訴[けいじこくそ, keijikokuso] (n,vs) criminal complaint; lodging a criminal complaint (against someone) [Add to Longdo]
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P) [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant [Add to Longdo]
言いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.) [Add to Longdo]
言い分(P);言分[いいぶん, iibun] (n) one's say; one's point; complaint; excuse; (P) [Add to Longdo]
抗告[こうこく, koukoku] (n,vs) kokoku (interlocutory) appeal; protest; complaint; (P) [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P) [Add to Longdo]
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach [Add to Longdo]
弱音[よわね, yowane] (n) complaints; (P) [Add to Longdo]
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle [Add to Longdo]
主訴[しゅそ, shuso] (n) main complaint [Add to Longdo]
愁訴[しゅうそ, shuuso] (n,vs) complaint [Add to Longdo]
尻を持ち込む[しりをもちこむ, shiriwomochikomu] (exp,v5m) to bring a complaint to a person (who is responsible for the problem) [Add to Longdo]
親告[しんこく, shinkoku] (n,vs) formal complaint made by a victim [Add to Longdo]
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute [Add to Longdo]
訴え[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P) [Add to Longdo]
訴え出る[うったえでる, uttaederu] (v1) to lodge a complaint [Add to Longdo]
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor [Add to Longdo]
訴状[そじょう, sojou] (n) petition; complaint; (legal) brief; (P) [Add to Longdo]
投書箱[とうしょばこ, toushobako] (n) suggestion box; complaints box [Add to Longdo]
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit [Add to Longdo]
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P) [Add to Longdo]
文句[もんく, monku] (n) (1) phrase; (2) complaint; (P) [Add to Longdo]
文句を付ける[もんくをつける, monkuwotsukeru] (exp,v1) to complain; to lodge a complaint [Add to Longdo]
目安箱[めやすばこ, meyasubako] (n) (1) suggestion box; comment box; (2) (arch) complaints box placed in front of the supreme court (Edo period) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaint
   n 1: (United Kingdom) a written statement of the grounds of
      complaint made to court of law asking for the grievance to
      be redressed
   2: a cry of sorrow and grief; "their pitiful laments could be
     heard throughout the ward" [syn: {lament}, {lamentation},
     {plaint}, {wail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top