ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pda*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pda, -pda-
English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
update(vt) ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
update(n) ข้อมูลทันสมัย, See also: ข้อมูลใหม่ๆ
stepdaughter(n) ลูกสาวของสามีหรือภรรยากับภรรยาหรือสามีคนที่แล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน, Example: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Stepdaughtersบุตรเลี้ยงสาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pdaI prefer the updated version of his cookbook.
pdaCould I get you to update this data for me?
pdaThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.
pdaI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
pdaI want to update myself.
pdaOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเลี้ยง(n) stepchild, See also: stepson, stepdaughter, foster child, Syn. ลูกบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, Example: ส่วนใหญ่แล้วลูกเลี้ยงมักไม่ถูกกับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง, Thai Definition: ลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงต่างลูก, ลูกที่ติดพ่อหรือแม่มา
นำสมัย(v) be modern, See also: update, be fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอนำสมัยทุกชุด, Thai Definition: เป็นสมัยใหม่
ก้าวไกล(v) advance, See also: progress, develop, update, upgrade, go forward, Syn. ก้าวหน้า, Example: พัฒนาการของเปียโนได้ก้าวไกลออกไปโดยนำเอาส่วนดีของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ มาไว้ในเครื่อง, Thai Definition: เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นตามลำดับ,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[apdēt] (v) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[Apdēt] (tm) EN: Update  FR: Update
ลูกเลี้ยง[lūklīeng] (n) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child  FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
ปรับปรุง[prapprung] (v) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify  FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[tham hai than samai] (v) EN: update  FR: actualiser ; mettre à jour

CMU English Pronouncing Dictionary
OPDAHL AA1 P D AA2 L
UPDATE AH0 P D EY1 T
UPDATE AH1 P D EY2 T
UPDATES AH1 P D EY2 T S
UPDATES AH0 P D EY1 T S
UPDATED AH1 P D EY2 T AH0 D
UPDATED AH0 P D EY1 T AH0 D
SLAPDASH S L AE1 P D AE2 SH
UPDATING AH0 P D EY1 T IH0 NG
UPDATING AH1 P D EY2 T IH0 NG
UPDATED(2) AH1 P D EY2 T IH0 D
STEPDAUGHTER S T EH1 P D AO2 T ER0
STEPDAUGHTERS S T EH1 P D AO2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
update (v) ˌʌpdˈɛɪt (uh2 p d ei1 t)
updated (v) ˌʌpdˈɛɪtɪd (uh2 p d ei1 t i d)
updates (v) ˌʌpdˈɛɪts (uh2 p d ei1 t s)
slapdash (j) slˈæpdæʃ (s l a1 p d a sh)
updating (v) ˌʌpdˈɛɪtɪŋ (uh2 p d ei1 t i ng)
stepdaughter (n) stˈɛpdɔːtər (s t e1 p d oo t @ r)
stepdaughters (n) stˈɛpdɔːtəz (s t e1 p d oo t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]
更新版[gēng xīn bǎn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄅㄢˇ, ] new edition; new version; update [Add to Longdo]
最后更新[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, / ] latest update; most recent update [Add to Longdo]
继女[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, / ] stepdaughter; CL:個|个[ge4],名[ming2] [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] TH: ปรับปรุงใหม่  EN: update

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungsdienst {m}updating service [Add to Longdo]
Aktualisierung {f}updating; update [Add to Longdo]
Attributaktualisierung {f}attribute update [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Fortschreiben {n}updating [Add to Longdo]
Lagebericht {m}update [Add to Longdo]
Neuausgabe {f}; Update {n}update; updated version [Add to Longdo]
Schlepper {m}; Schleppkahn {m}; Schleppdampfer {m} | Schlepper {pl}; Schleppkähne {pl}; Schleppdampfer {pl}tugboat; tug | tugboats [Add to Longdo]
etw. auf den neuesten Stand bringento bring sth. up to date; to update sth. [Add to Longdo]
Stieftochter {f} | Stieftöchter {pl}stepdaughter | stepdaughters [Add to Longdo]
aktualisieren | aktualisiertto update | updated [Add to Longdo]
auf den neuesten Stand gebrachtupdated [Add to Longdo]
hopplahopslapdash [Add to Longdo]
verbessern; modernisieren | verbessernd; modernisierend | verbessert; modernisiertto update | updating | updated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
アップデート;アップデイト[appude-to ; appudeito] (n) update [Add to Longdo]
アプダ[apuda] (n) {comp} APDA [Add to Longdo]
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n,vs) (abbr) updating a software version (wasei [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) {comp} file updating [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] (n) (See PDA) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
継娘;まま娘[ままむすめ, mamamusume] (n) stepdaughter [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history [Add to Longdo]
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new [Add to Longdo]
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
最終更新[さいしゅうこうしん, saishuukoushin] (exp) last-update(d) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw) [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] (n) {comp} deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] (n) {comp} display update state [Add to Longdo]
物理的配達アクセス単位[ぶつりてきはいたつアクセスたんい, butsuritekihaitatsu akusesu tan'i] (n) {comp} Physical Delivery Access Unit; PDAU [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかのう, henkoukanou] (n,adj-na) {comp} modifiable; changeable; updateable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
物理的配達アクセス単位[ぶつりてきはいたつアクセスたんい, butsuritekihaitatsu akusesu tan'i] Physical Delivery Access Unit, PDAU [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]
アプダ[あぷだ, apuda] APDA [Add to Longdo]
ピーディーエー[ぴーでいーえー, pi-dei-e-] PDA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PDA
   n 1: a lightweight consumer electronic device that looks like a
      hand-held computer but instead performs specific tasks; can
      serve as a diary or a personal database or a telephone or
      an alarm clock etc. [syn: {personal digital assistant},
      {PDA}, {personal organizer}, {personal organiser},
      {organizer}, {organiser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top