ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*passing*

P AE1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: passing, -passing-
English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passing(adj) ผ่านไป, See also: ล่วงพ้น, Syn. past
passing(adj) ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว, See also: ชั่วแล่น, Syn. brief, fleeting
in passing(idm) ตามปกติ
surpassing(adj) โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling
no trespassing(idm) ห้ามบุกรุก, See also: ห้ามรุกล้ำ, ห้ามล่วงล้ำ
mention something in passing(idm) เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป,กำลังผ่านไป,บังเอิญ
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
passing noten. เสียงผ่าน
passing tonen. เสียงผ่าน
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compassingการวางอุบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespassing with weapon of offenceการบุกรุกโดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]
Level, Minimum Passingเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passingAfter all, he succeeded in passing the exam.
passingA passing car splashed my coat with water.
passingA passing car splashed water on us.
passingDid he succeed in passing the examination?
passingEach passing car threw up a cloud of dust.
passingEducation shouldn't be aimed at passing a test.
passingHe amazed everyone by passing his driving test.
passingHe is only a passing chance acquaintance.
passingHe is sure of passing the exam.
passingHe is sure of passing the examination.
passingHe is trespassing on our private property.
passingHer passing the exam is a sure thing.
passingHe studied hard with the intention of passing the examination.
passingHe succeeded in passing the examination.
passingHe was passing by on his bicycle when he heard a cry for help.
passingHe was picked up by a passing ship.
passingI am keen on Mary's passing the examination.
passingI am sure of his passing the coming entrance examination.
passingI am sure of his passing the exam.
passingI am sure of his passing the examination.
passingI am sure of their passing the examination.
passingI am sure that more flags were burned as a result of Congress passing that law than had ever been burned before.
passingI congratulated him on passing the entrance exam.
passingI congratulate you on passing the examination.
passingI congratulate you on your passing the state examination.
passingI'm confident of passing the examination.
passingI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
passingIn this way a passing boat noticed them, thanks to Takeda's scream, and they survived without incident.
passingI somehow got a passing grade in mathematics.
passingI think he gets a passing mark as Foreign Minister.
passingKen saved his face by passing the examination.
passingLinda is sixteen but had no trouble passing for twenty.
passingLook out for a passing cars.
passingOur teacher showed us different kinds of flowers and told us in passing that those flowers came from her garden.
passingRick was over the moon at passing the exam.
passingShe is positive of passing the test.
passing No Trespassing.
passingSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
passingThe passing car splashed muddy water on me.
passingThe teacher will give him a passing grade if he shows effort.
passingThey are filibustering to prevent the bill from passing.
passingThey were rescued by a passing ship.
passingWe congratulated him on passing the examinations.
passingWhen he saw Jesus passing by, he said...
passingWord is passing that the Prime Minister is seriously ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ำเลิศ(adj) superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
โครก(n) onomatopoeia of snoring sound, See also: harsh sound as of snoring, passing wind from the stomach or gushing water, Syn. เสียงกรน, เสียงท้องร้อง, Example: เขาคงหิวข้าวมากเพราะเราได้ยินเสียงท้องเขาร้องดังโครก, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
ชั่วแล่น(adv) momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai Definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
การข้าม(n) crossing, See also: passing over, Example: ที่ประชุมยังได้ตกลงร่วมกันที่จะผ่อนปรนการข้ามแดนระหว่างประเทศโดยจะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้คลี่คลายลง
ความเป็นเลิศ(n) excellence, See also: superiority, surpassingness, Syn. ความเป็นยอด, Example: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ที่แวดล้อม(n) surrounding, See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring, Syn. สิ่งแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ห้ามแซงรถ[hām saēng rot] (x) EN: no overtaking ; no passing permitted  FR: interdiction de doubler
ลูกค้าขาจร[lūkkhā khājøn] (n, exp) EN: casual customers ; passing trade
ผ่านมา[phān mā] (v) EN: pass by ; be passing  FR: passer ; s'écouler
เยี่ยวแตก[yīo taēk] (x) EN: involuntary passing of urine

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSING P AE1 S IH0 NG
BYPASSING B AY1 P AE2 S IH0 NG
SURPASSING S ER0 P AE1 S IH0 NG
TRESPASSING T R EH1 S P AE2 S IH0 NG
TRESPASSING T R EH1 S P AH0 S IH0 NG
ENCOMPASSING EH0 N K AH1 M P AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passing (v) pˈaːsɪŋ (p aa1 s i ng)
bypassing (v) bˈaɪpaːsɪŋ (b ai1 p aa s i ng)
compassing (v) kˈʌmpəsɪŋ (k uh1 m p @ s i ng)
surpassing (v) sˈəpˈaːsɪŋ (s @1 p aa1 s i ng)
passing-out (j) pˌaːsɪŋ-ˈaut (p aa2 s i ng - au1 t)
trespassing (v) trˈɛspəsɪŋ (t r e1 s p @ s i ng)
encompassing (v) ˈɪnkˈʌmpəsɪŋ (i1 n k uh1 m p @ s i ng)
surpassingly (a) sˈəpˈaːsɪŋliː (s @1 p aa1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task), #1,206 [Add to Longdo]
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, ] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day, #3,160 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid, #7,959 [Add to Longdo]
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing, #8,506 [Add to Longdo]
日渐[rì jiàn, ㄖˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to progress (or increase, change etc) day by day; more (or better etc) with each passing day, #8,897 [Add to Longdo]
顺势[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to take advantage; to seize an opportunity; in passing; without taking extra trouble; conveniently, #14,572 [Add to Longdo]
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach, #15,401 [Add to Longdo]
[Rǎn, ㄖㄢˇ, ] surname Ran; passing (of time), #16,279 [Add to Longdo]
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation, #17,182 [Add to Longdo]
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, / ] change with each passing day; make rapid progress, #20,815 [Add to Longdo]
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, ] becoming more prosperous with each passing day, #25,763 [Add to Longdo]
中选[zhòng xuǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to win an election; to get a position by passing the imperial exam, #25,826 [Add to Longdo]
顺带[shùn dài, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] (do sth) in passing; incidentally (while doing sth else), #28,602 [Add to Longdo]
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, ] surpassing; preeminent; outstanding, #29,611 [Add to Longdo]
出类拔萃[chū lèi bá cuì, ㄔㄨ ㄌㄟˋ ㄅㄚˊ ㄘㄨㄟˋ, / ] to excel the others (成语 saw); surpassing, #32,044 [Add to Longdo]
辽河[Liáo hé, ㄌㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / ] Liao river of northeast China, passing through Inner Mongolia, Hebei, Jilin and Liaoning, #35,617 [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information, #48,173 [Add to Longdo]
顺手牵羊[shùn shǒu qiān yáng, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄢ ㄧㄤˊ, / ] lit. to lead away a goat in passing (成语 saw); to steal sth under cover of an emergency; to take advantage of a crisis for personal gain, #52,191 [Add to Longdo]
打肿脸充胖子[dǎ zhǒng liǎn chōng pàng zi, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄆㄤˋ ㄗ˙, / ] (set phrase) to look fat by slapping one's face until it is swollen; to puff oneself up; to satisfy one's vanity by passing off as what one is not; to do sth beyond one's means in order to look impressive, #65,951 [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy), #70,351 [Add to Longdo]
就便[jiù biàn, ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] at sb's convenience; in passing; while doing it, #72,631 [Add to Longdo]
[rǎn, ㄖㄢˇ, ] luxuriant growth; passing (of time), #86,828 [Add to Longdo]
顺访[shùn fǎng, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] to visit in passing, #141,355 [Add to Longdo]
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, ] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone, #159,895 [Add to Longdo]
才气过人[cái qì guò rén, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] an outstanding talent (成语 saw); surpassing insight and acumen, #318,564 [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, / ] to meet in passing; to get on well at first meeting [Add to Longdo]
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝 [Add to Longdo]
才识过人[cái shí guò rén, ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] an outstanding talent (成语 saw); surpassing insight and acumen [Add to Longdo]
搭便[dā biàn, ㄉㄚ ㄅㄧㄢˋ, 便] at one's convenience; in passing [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
瓜达拉马[Guā dá lā mǎ, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ, / ] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid) [Add to Longdo]
瓜达拉马山[Guā dá lā mǎ shān, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄢ, / ] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid) [Add to Longdo]
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]
话说回来[huà shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ㄨˋ ㄌㄧˇ, ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]
过庭录[guò tíng lù, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] lit. Notes on passing the hall; historical jottings by 12th century Southern Song poet Fan Gongcheng 範公偁|范公偁, containing moral instructions derived from great men of Song dynasty [Add to Longdo]
镫骨[dèng gǔ, ㄉㄥˋ ㄍㄨˇ, / ] stapes or stirrup bone of middle ear, passing sound vibration to the inner ear [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] TH: ที่เดินสวนไป  EN: passing
通行[つうこう, tsuukou] TH: การผ่านไปมา  EN: passing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschlussfassung {f}resolution; passing of a resolution [Add to Longdo]
Eintagsfliege {f}; kein Dauerzustandpassing phase [Add to Longdo]
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you [Add to Longdo]
Prüfung {f} | Prüfungen {pl} | mündliche Prüfungen | aufgeschobene Prüfung | nach bestandener Prüfung | bei nicht bestandener Prüfung | Prüfung vornehmenexam; examination | exams | orals | deferred exam | after passing the exam | if you don't pass the exam | to carry out the examination [Add to Longdo]
Randbemerkung {f} | Randbemerkungen {pl}marginal note; passing remark | marginalia [Add to Longdo]
Schlagen {n} (Schach) | Schlagen {n} im Vorübergehencapture | capturing in passing [Add to Longdo]
Überholen {n}passing [Add to Longdo]
Überholspur {f}passing lane [Add to Longdo]
Übertragung {f} (von Krankheiten)passing on (of diseases) [Add to Longdo]
Umgehung {f} | Umgehungen {pl} | unter Umgehung der Innenstadtbypassing | bypassings | by bypassing the town center; by avoiding the town center [Add to Longdo]
Verabschiedung {f} eines Gesetzespassage of a bill; passing of a bill [Add to Longdo]
Weitergabe {f}passing on [Add to Longdo]
(Prüfung) bestehen | bestehend | bestandento pass (the exam) | passing | passed [Add to Longdo]
durchgehend; vorübergehend; vorbeigehend {adj}passing [Add to Longdo]
durchlaufen | durchlaufendto pass through | passing through [Add to Longdo]
durchreisen | durchreisend | durchreist; durchgereistto pass through; to travel through | passing through; travelling through | passed through; travelled through [Add to Longdo]
hervorragend {adv}surpassingly [Add to Longdo]
überbieten | überbietend | überbot | überbietetto surpass | surpassing | surpassed | surpasses [Add to Longdo]
überdurchschnittlich {adj}above-average; surpassing [Add to Longdo]
überholen (Fahrzeug) | überholend | überholt | er/sie überholt | ich/er/sie überholte | er/sie hat/hatte überholt | von den Ereignissen überholt werdento overtake {overtook; overtaken} [Br.]; to pass [Am.] | overtaking; passing | overtaken; passed | overtakes; he/she passes | I/he/she overtook; I/he/she passed | he/she has/had overtaken; he/she he/she passed | to be overtaken by events [Add to Longdo]
übertreffen | übertreffend | übertroffen | übertrifftto surpass | surpassing | surpassed | surpasses [Add to Longdo]
übertreten | übertretend | übertratto pass over | passing over | passed over [Add to Longdo]
übertretendtrespassing [Add to Longdo]
umfassen | umfassend | umfasst | es umfasst | es umfasste | es hat/hatte umfasstto encompass | encompassing | encompassed | it encompasses | it encompassed | it has/had encompassed [Add to Longdo]
umgeben | umgebend | umgibt | umgabto encompass | encompassing | encompasses | encompassed [Add to Longdo]
umgehen | umgehendto bypass | bypassing [Add to Longdo]
verlaufen; ablaufen | verlaufend; ablaufend | verlaufen; abgelaufen | es verläuft | es verlief | es ist/war verlaufen | gut abgelaufen sein | glimpflich verlaufen seinto go off; to pass off | going off; passing off | gone off; passed off | it goes off; it passes off | it went off; it passed off | it has/had gone off; it has/had passed off | to have gone off well | to have passed off smoothly [Add to Longdo]
verscheiden | verscheidend | verscheidetto pass away | passing away | passes away [Add to Longdo]
vorbeigehendpassing [Add to Longdo]
vorüberziehen | vorüberziehendto pass by | passing by [Add to Longdo]
weitersagen | weitersagendto pass on | passing on [Add to Longdo]
wieder vorbeikommen | wieder vorbeikommendto repass | repassing [Add to Longdo]
Betreten verboten!No trespassing!; Trespassing prohibited! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
すーすー[su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[to-kunpasshingupurotokoru] (n) {comp} token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure [Add to Longdo]
ノールックパス[no-rukkupasu] (exp,vs) passing (e.g. in football) without looking (wasei [Add to Longdo]
バトンパス[batonpasu] (n) baton pass; baton passing [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
パッシング[passhingu] (n) passing; (P) [Add to Longdo]
パッシングザセンターライン[passhinguzasenta-rain] (exp) passing the center line [Add to Longdo]
パッシングショット[passhingushotto] (n) passing shot [Add to Longdo]
一過[いっか, ikka] (n,vs) passing away; (P) [Add to Longdo]
一刻一刻[いっこくいっこく, ikkokuikkoku] (n,adv) hourly; from hour to hour; moment by moment; momently; from one minute to the next; with each passing moment [Add to Longdo]
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance [Add to Longdo]
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
飲み回し[のみまわし, nomimawashi] (n) passing the bottle around [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
烏兎匆々;烏兎匆匆[うとそうそう, utosousou] (exp) days and nights passing by quickly; months and years flying by; Time flies [Add to Longdo]
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
越冬[えっとう, ettou] (n,vs) passing the winter; hibernation; (P) [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
家宅侵入罪[かたくしんにゅうざい, katakushinnyuuzai] (n) (crime of) trespassing; housebreaking [Add to Longdo]
過客[かかく, kakaku] (n) traveller (passing through); traveler [Add to Longdo]
回付[かいふ, kaifu] (n,vs) transmitting; referring to; passing on [Add to Longdo]
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself [Add to Longdo]
及第[きゅうだい, kyuudai] (n,vs,adj-no) passing an examination [Add to Longdo]
及第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] (n) passing mark [Add to Longdo]
経時[けいじ, keiji] (n) (1) passing of time; age; (adj-no) (2) chronological; successive; metachronic; age-related; age-based; aging [Add to Longdo]
経年[けいねん, keinen] (n) passing of years; lapse of time; aging; ageing [Add to Longdo]
月日の経つ[つきひのたつ, tsukihinotatsu] (exp,v5t) passing of days and months [Add to Longdo]
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s)) [Add to Longdo]
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers [Add to Longdo]
口承[こうしょう, koushou] (n,vs) passing on by word of mouth; oral tradition [Add to Longdo]
行きずり;行き摺り[ゆきずり, yukizuri] (n,adj-no) passing; casual [Add to Longdo]
行く年[ゆくとし;いくとし, yukutoshi ; ikutoshi] (n) the passing year; the old year [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (n,vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P) [Add to Longdo]
合格点[ごうかくてん, goukakuten] (n) passing mark; qualifying marks (score) [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P) [Add to Longdo]
山伝い[やまづたい, yamadutai] (n) (passing along) from mountain to mountain [Add to Longdo]
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown) [Add to Longdo]
時々刻々;時時刻刻[じじこっこく, jijikokkoku] (adv) hourly; from one minute to the next; from hour to hour; moment by moment; with each passing moment [Add to Longdo]
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] (n) (1) being out of time; passing the deadline; (2) time-out; (P) [Add to Longdo]
辞世[じせい, jisei] (n) (1) passing away; death; (2) death poem (poem written during one's final moments) [Add to Longdo]
手繰り[てぐり;たぐり, teguri ; taguri] (n) (1) reeling in (thread, etc.); (2) transport by passing from hand-to-hand [Add to Longdo]
出合い頭;出会い頭;出合頭(io)[であいがしら, deaigashira] (n-adv,n-t) in passing another; the moment two persons or objects meet [Add to Longdo]
出来心[できごころ, dekigokoro] (n) sudden impulse; passing fancy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passing
   adv 1: to an extreme degree; "extremely cold"; "extremely
       unpleasant" [syn: {extremely}, {exceedingly}, {super},
       {passing}]
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]
   2: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good
     passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)}, {pass(a)}]
     [ant: {running(a)}]
   3: allowing you to pass (e.g., an examination or inspection)
     satisfactorily; "a passing grade"
   4: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
     casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's
     structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy"
     [syn: {casual}, {cursory}, {passing(a)}, {perfunctory}]
   n 1: (American football) a play that involves one player
      throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a
      passing play on third and long" [syn: {pass}, {passing
      play}, {passing game}, {passing}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the motion of one object relative to another; "stellar
     passings can perturb the orbits of comets" [syn: {passing},
     {passage}]
   4: the end of something; "the passing of winter"
   5: a bodily reaction of changing from one place or stage to
     another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of
     flatus" [syn: {passage}, {passing}]
   6: going by something that is moving in order to get in front of
     it; "she drove but well but her reckless passing of every car
     on the road frightened me" [syn: {passing}, {overtaking}]
   7: success in satisfying a test or requirement; "his future
     depended on his passing that test"; "he got a pass in
     introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass},
     {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top