ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pass through*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pass through, -pass through-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass through(phrv) เดินทางผ่าน
pass through(phrv) ทำให้เคลื่อนผ่าน
pass through(phrv) เรียนครบหลักสูตร (เช่น มหาวิทยาลัย)
pass through(phrv) ประสบกับ, See also: ทุกข์ทรมานกับ, ยุ่งยากับ, Syn. go through

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass throughDidn't you see a dog pass through the yard?
pass throughIt is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
pass throughShe was afraid to pass through the woods.
pass throughThe gate is so narrow that the car can't pass through it.
pass throughThis ship is too big to pass through the canal.
pass throughTwo fat men trying to pass through a narrow doorway are in checkmate.
pass throughWhen they pass through strong wind, the planes rock like this, but don't worry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอดผ่าน(v) pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
ลอด(v) pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
อกแตก(adj) having a waterway pass through the middle, Example: กรุงธนบุรีนั้นมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก, Thai Definition: ลักษณะของเมืองหรือวัดเป็นต้นซึ่งมีลำน้ำหรือทางผ่ากลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ลอด[løt] (v) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of  FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ผ่าน[phān] (v) EN: pass ; pass through ; cross  FR: passer ; traverser
ผ่านไป[phān pai] (v, exp) EN: pass through ; go through  FR: défiler ; parcourir ; passer par

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通过[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity, #422 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
穿越[chuān yuè, ㄔㄨㄢ ㄩㄝˋ, 穿] to pass through; to cross; to overcome, #4,684 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] to cross; to pass through; to ferry, #6,407 [Add to Longdo]
穿过[chuān guò, ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄛˋ, 穿 / 穿] to pass through, #6,593 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] to experience; to undergo; to pass through; all; each; every; calendar, #8,513 [Add to Longdo]
渡过[dù guò, ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] to cross over; pass through, #13,469 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through, #16,666 [Add to Longdo]
过境[guò jìng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] transit; pass through a country's territory, #20,801 [Add to Longdo]
纵贯[zòng guàn, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] lit. warp string in weaving; fig. vertical or north-south lines; to pass through; to cross lengthwise; to pierce (esp. north-south or top-to-bottom), #53,551 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] pass through; to get into (armor), #178,644 [Add to Longdo]
过得去[guò dé qù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ, / ] lit. can pass through (an opening); fig. can get by (in life); tolerably well; not too bad; How are you getting by?; How's life? [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
越える[こえる, koeru] TH: ผ่านเลย  EN: to pass through

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchfahrento pass through [Add to Longdo]
durchlaufen | durchlaufendto pass through | passing through [Add to Longdo]
durchreisen | durchreisend | durchreist; durchgereistto pass through; to travel through | passing through; travelling through | passed through; travelled through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナマックス[panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1,vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through [Add to Longdo]
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]
町を通る[まちをとおる, machiwotooru] (exp,v5r) to pass through town [Add to Longdo]
通り過ぎる[とおりすぎる, toorisugiru] (v1,vi) to pass; to pass through; (P) [Add to Longdo]
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
馬鹿穴[ばかあな, bakaana] (n) clearance hole (hole for a bolt, screw, etc., which is large enough to allow the thread, etc. to pass through) [Add to Longdo]
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
簾戸;簀戸[すど, sudo] (n) bamboo door; door or screen made of fine bamboo strips, allowing air to pass through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass through
   v 1: make a passage or journey from one place to another; "The
      tourists moved through the town and bought up all the
      souvenirs;" "Some travelers pass through the desert" [syn:
      {transit}, {pass through}, {move through}, {pass across},
      {pass over}]
   2: cause to move through; "Pass a chemical through a solution"
   3: pass through an enemy line; in a military conflict [syn:
     {infiltrate}, {pass through}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top