ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pacify*

P AE1 S AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pacify, -pacify-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pacify(vt) ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว), Syn. appease, conciliate, gentle, mollify, Ant. anger
pacify(vt) ทำให้สงบ (สงคราม), Syn. assuage, subdue, Ant. enrage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pacify(แพค'ซะไฟ) vt. ทำให้สงบ,ปลอบขวัญ, See also: pacification n. pacifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary
PACIFY P AE1 S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pacify (v) pˈæsɪfaɪ (p a1 s i f ai)
pacifying (v) pˈæsɪfaɪɪŋ (p a1 s i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify, #897 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
安抚[ān fǔ, ㄢ ㄈㄨˇ, / ] to placate; to pacify; to appease, #14,128 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] pacify; quiet, #14,895 [Add to Longdo]
平定[píng dìng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˋ, ] to pacify; (N) Pingding (place in Shanxi), #25,260 [Add to Longdo]
[suí, ㄙㄨㄟˊ, / ] pacify, #36,971 [Add to Longdo]
绥靖[suí jìng, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to pacify; to appease; appeasement, #57,142 [Add to Longdo]
讨平[tǎo píng, ㄊㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] to put down (an uprising); to pacify, #108,523 [Add to Longdo]
解劝[jiě quàn, ㄐㄧㄝˇ ㄑㄩㄢˋ, / ] to pacify; to molify, #123,085 [Add to Longdo]
解和[jiě hé, ㄐㄧㄝˇ ㄏㄜˊ, ] to mediate (in a conflict); to pacify [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beruhigen (Baby) | beruhigend | beruhigt | beruhigtto pacify (baby) | pacifying | pacified | pacifies [Add to Longdo]
beschwichtigen | beschwichtigend | beschwichtigt | beschwichtigt | beschwichtigteto pacify | pacifying | pacified | pacifies | pacified [Add to Longdo]
neu befriedigento repacify [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established) [Add to Longdo]
風に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath [Add to Longdo]
靖国[やすくに, yasukuni] (n) pacifying the nation [Add to Longdo]
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pacify
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: fight violence and try to establish peace in (a location);
     "The U.N. troops are working to pacify Bosnia"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top