ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outline*

AW1 T L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outline, -outline-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline(n) เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline(n) ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline(n) แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline(n) ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline(vt) ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline(vt) สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n., pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch, plan, draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
เรื่องย่อ(n) synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
สัณฐาน(n) shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง(n) plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai Definition: สาระของเรื่อง
ฉบับร่าง(n) draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
เค้าโครงเรื่อง(n) plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า(n) outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai Definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง(n) outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: โครงเรื่องย่อๆ
ร่าง(v) draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai Definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
เลาๆ(adv) roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai Definition: พอเป็นรูปเค้า
โดมไพร(n) forest outline, See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe, Syn. แนวป่า, Example: เขาท่องเที่ยวไปในโดมไพร
ทรวดทรง(n) shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม
ปริทัศน์(n) general outline, See also: introduction, general survey, general view, general observation, Example: บทความของเขาได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์, Thai Definition: หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[khao] (n) EN: outline ; plot ; framework
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[khrōng] (n) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan  FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[naēopā] (n) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline  FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[rāng] (n) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[rāng] (v) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate  FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
เรื่องย่อ[reūangyø] (n) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review  FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [f] ; contour [m]
สังเขป[sangkhēp] (adv) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials  FR: dans les grandes lignes
สัณฐาน[santhān] (n) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature  FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
ทรวดทรง[suatsong] (n) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage  FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE AW1 T L AY2 N
OUTLINED AW1 T L AY2 N D
OUTLINES AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline (v) ˈautlaɪn (au1 t l ai n)
outlined (v) ˈautlaɪnd (au1 t l ai n d)
outlines (v) ˈautlaɪnz (au1 t l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lu:è, lu:ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize, #2,750 [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] head rope of a fishing net; guiding principle; key link; class (taxonomy); outline; program, #11,548 [Add to Longdo]
轮廓[lún kuò, ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ, / ] an outline; silhouette, #12,048 [Add to Longdo]
构思[gòu sī, ㄍㄡˋ ㄙ, / ] to outline a story; to make a preliminary sketch, #13,536 [Add to Longdo]
提纲[tí gāng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ, / ] the key point; outline, #25,517 [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads, #26,007 [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion, #27,679 [Add to Longdo]
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 稿] draft; outline; sketch, #30,478 [Add to Longdo]
梗概[gěng gài, ㄍㄥˇ ㄍㄞˋ, ] synopsis; outline (of story), #35,546 [Add to Longdo]
大略[dàlu:e4, ㄉㄚˋlu:è, ㄜˋ, ] a broad outline; the general idea; roughly, #47,801 [Add to Longdo]
要略[yàolu:e4, ㄧㄠˋlu:è, ㄜˋ, ] roughly; outline; summary, #52,004 [Add to Longdo]
轮廓线[lún kuò xiàn, ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] an outline; silhouette, #61,401 [Add to Longdo]
描金[miáo jīn, ㄇㄧㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] to outline in gold, #78,614 [Add to Longdo]
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Berufsbild {n}job outline [Add to Longdo]
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline [Add to Longdo]
Entwurf {m}; Skizze {f}; Zeichnung {f}; Vorlage {f} | Entwürfe {pl}draft; draft version; outline | drafts [Add to Longdo]
Kürzel {n}; Sigel {n}; Sigle {n}outline [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
das Wichtigste in Stichwortenan outline of the main points [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]
Zeichenumriss {m}character outline [Add to Longdo]
in großen Zügen; in groben Zügenalong general lines; in broad outline [Add to Longdo]
sich andeutento appear in outlines; be in the offing [Add to Longdo]
andeutungsweise {adv}in outlines [Add to Longdo]
darlegen; umschreibento outline; to describe [Add to Longdo]
skizzieren; umreißen; Überblick gebento outline; to give summary of [Add to Longdo]
skizziertoutlined; sketched [Add to Longdo]
skizziertoutlines [Add to Longdo]
skizzierteoutlined; sketched [Add to Longdo]
umreißen; den Umriss zeichnento outline [Add to Longdo]
Umreißen Sie es mir grob!Just give me the broad outlines! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
概観[がいかん, gaikan] (n,vs) general view; outline [Add to Longdo]
概説[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) general statement; outline [Add to Longdo]
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) [Add to Longdo]
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P) [Add to Longdo]
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
筋書き(P);筋書[すじがき, sujigaki] (n) synopsis; outline; plot; (P) [Add to Longdo]
梗概[こうがい, kougai] (n) outline; summary; epitome [Add to Longdo]
綱要[こうよう, kouyou] (n) elements; essentials; outline [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline [Add to Longdo]
撮要[さつよう, satsuyou] (n) outline; summary; compendium [Add to Longdo]
史略[しりゃく, shiryaku] (n) outline history [Add to Longdo]
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
粗筋[あらすじ, arasuji] (n) outline; summary; (P) [Add to Longdo]
素描[そびょう, sobyou] (n,vs) (1) drawing; sketch; (2) outline; summary; synopsis; (P) [Add to Longdo]
大意[たいい, taii] (n) synopsis; precis; summary; gist; outline [Add to Longdo]
大筋[おおすじ, oosuji] (n) outline; summary; (P) [Add to Longdo]
大系[たいけい, taikei] (n) outline; survey; compendium [Add to Longdo]
大綱[たいこう, taikou] (n) (1) thick rope; (2) fundamental principles; outline; general features [Add to Longdo]
大綱[たいこう, taikou] (n) fundamental principles; outline; general features; (P) [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] (n-adv,n-t) general; substantially; outline; main point; approximately; about; (P) [Add to Longdo]
大要[たいよう, taiyou] (n) summary; outline [Add to Longdo]
大略[たいりゃく, tairyaku] (n-adv,n-t) (1) excellent plan; (2) outline; (3) approximately [Add to Longdo]
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman [Add to Longdo]
通論[つうろん, tsuuron] (n,vs) outline (of); introduction (to) [Add to Longdo]
提要[ていよう, teiyou] (n) summary; outline; compendium [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] (n) summary; outline [Add to Longdo]
日の丸[ひのまる, hinomaru] (n) (1) outline of the sun (esp. represented as a red circle); (2) (abbr) the Japanese flag; (P) [Add to Longdo]
汎論[はんろん, hanron] (n,vs) general remarks; outline [Add to Longdo]
防衛計画の大綱[ぼうえいけいかくのたいこう, boueikeikakunotaikou] (n) National Defense Program Outline [Add to Longdo]
墨書き;墨描き[すみがき, sumigaki] (n) inking the outlines of a picture [Add to Longdo]
要綱[ようこう, youkou] (n) main principle; gist; general plan; guidelines; outline; (P) [Add to Longdo]
要図[ようず, youzu] (n) outline; rough sketch [Add to Longdo]
要説[ようせつ, yousetsu] (n) outline; summary [Add to Longdo]
要覧[ようらん, youran] (n) outline; summary; survey; handbook [Add to Longdo]
要略[ようりゃく, youryaku] (n,vs) epitome; summary; outline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outline
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   3: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: describe roughly or briefly or give the main points or
      summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
      ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]
   2: draw up an outline or sketch for something; "draft a speech"
     [syn: {draft}, {outline}]
   3: trace the shape of [syn: {delineate}, {limn}, {outline}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top