ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*open university*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: open university, -open university-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาวิทยาลัยเปิด(n) Open University, Ant. มหาวิทยาลัยปิด, Example: เขาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดเพราะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องเรียน, Count Unit: มหาวิทยาลัย, Thai Definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเปิด(n) Open University, Thai Definition: มหาวิทยาลัยซึ่งผู้ใหญ่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์ และติดตามบทเรียนได้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(n) Sukhothai Thammathirat Open University, Example: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดสัมมนาทางวิชาการทางการเกษตรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2545

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาวิทยาลัยเปิด[mahāwitthayālai poēt] (n, exp) EN: Open University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt] (org) EN: Sukhothai Thammathirat Open University  FR: université libre Sukhothai Thammathirat [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンユニバーシティー[o-punyuniba-shitei-] (n) Open University [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Open University
   n 1: a British university that is open to people without formal
      academic qualifications and where teaching is by
      correspondence or broadcasting or summer school

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top