ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oblige*

AH0 B L AY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oblige, -oblige-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblige(vt) บังคับ, See also: ทำให้จำเป็นต้อง, Syn. compel, drive, force, Ant. hamper, bar
oblige(vt) ทำบุญคุณให้
oblige(vt) ช่วยเหลือ, See also: ให้ความสะดวก, กรุณา, Syn. help, favor, Ant. check, hinder
obliged(adj) ซึ่งถูกบังคับ, Syn. compelled
obliged(adj) ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. grateful, indebted
oblige by(phrv) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ
oblige to(phrv) เป็นหนี้(บุญคุณ)
oblige with(phrv) กรุณาให้, See also: ช่วยให้, Syn. favour with
noblesse oblige(n) ความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
obligee(ออบละจี') n. ผู้จำเป็นต้องทำ,ลูกหนี้,ทาส

English-Thai: Nontri Dictionary
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligeeผู้รับการค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeเจ้าหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligeA small income obliges us to thrift.
obligeBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
obligeBecause of the heavy rain, we were obliged to stay there.
obligeBecause of the storm, we were obliged to stay at home.
obligeI am much obliged to you.
obligeI am much obliged to you for your help.
obligeI am much obliged to you for your kind help.
obligeI am much obliged to you for your kindness.
obligeI am obliged to leave early to catch my train.
obligeI am so much obliged to you for your kindness.
obligeI am very much obliged to you for your help.
obligeIf you will lend me the money, I shall be much obliged to you.
obligeI missed the last bus, and was obliged to walk home in the rain.
obligeI'm much obliged to for your kindness.
obligeI'm very much obliged to you for your kindness.
obligeIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.
obligeI was obliged to go out yesterday.
obligePublic opinion obliged him to retire.
obligeShe was obliged to give up the plan.
obligeShe was obliged to marry the old man.
obligeShe was obliged to work to support five children.
obligeThe law obliges us to send our children to school.
obligeThe laws oblige all citizens to pay taxes.
obligeThe minister was obliged to resign from the Cabinet.
obligeThe Prime Minister was obliged to resign from the Cabinet.
obligeThe train was full, so she was obliged to travel second-class, and had to stand all the way.
obligeThe train was so crowded that we were obliged to stand all the way to Osaka.
obligeTo our regret we were obliged to call off the game which we had been looking forward to.
obligeWe were obliged to give up our plan.
obligeWe were obliged to obey the rule.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำใจต้อง(v) be forced, See also: be bound, be compelled, be obliged, do unwillingly, do against one's will, Syn. จำใจ, ฝืนใจ, Ant. เต็มใจ, Example: รัฐบาลบังคลาเทศจำใจต้องเปิดค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ, Thai Definition: ทำอย่างนั้นเสียไม่ได้หรือไม่เต็มใจ
เค้น(v) force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด
เลย(aux) have to, See also: be obliged to, Example: พวกเราพลาดรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเลยต้องเดินกลับ, Thai Definition: จำเป็นต้อง
ติดค้าง(v) owe, See also: be indebted, be obligated, be obliged, be beholden, Syn. ค้าง, Example: เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วนะ, Thai Definition: ติดอยู่, เกี่ยวข้องกันอยู่
ทำคุณ(v) oblige, Syn. ทำประโยชน์, Ant. ให้โทษ, Example: สุนัขทำคุณกับเจ้าของ โดยการจับผู้ร้ายที่เข้ามาขโมยของในบ้าน
บังคับใจ(v) force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
กตเวที(adj) grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
กตัญญู(v) be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
จำต้อง(aux) must, See also: need, have to, be obliged, be compelled, Syn. ต้อง, จำเป็นต้อง, Example: ทหารจำต้องจากครอบครัวเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติ
หักคอ(v) force, See also: compel, oblige, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai Definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักคอ(v) force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai Definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักหาญ(v) force, See also: compel, oblige, impose, Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, ขืนใจ, Example: การที่เราคิดจะหักหาญน้ำใจกัน มีแต่จะก่อให้เกิดการเอาชนะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจเสมอ[aojai samoē] (v, exp) FR: être obligeant ; être complaisant
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
ฝืนใจ[feūnjai] (v) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will  FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [m] ; créancière [f]
กรุณา[karunā] (v) EN: be kind ; to have mercy on ; favour  FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
แค่น[khaen] (v) EN: urge ; implore ; force  FR: se forcer ; s'obliger
ขืน[kheūn] (v) EN: force ; compel ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
ทำคุณ[thamkhun] (v) EN: oblige

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGE AH0 B L AY1 JH
OBLIGED AH0 B L AY1 JH D
OBLIGES AH0 B L AY1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oblige (v) ˈəblˈaɪʤ (@1 b l ai1 jh)
obliged (v) ˈəblˈaɪʤd (@1 b l ai1 jh d)
obliges (v) ˈəblˈaɪʤɪz (@1 b l ai1 jh i z)
disoblige (v) dˌɪsəblˈaɪʤ (d i2 s @ b l ai1 jh)
disobliged (v) dˌɪsəblˈaɪʤd (d i2 s @ b l ai1 jh d)
disobliges (v) dˌɪsəblˈaɪʤɪz (d i2 s @ b l ai1 jh i z)
noblesse oblige (n) nˈoublˌɛs-əblˈiːʒ (n ou1 b l e2 s - @ b l ii1 zh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只能[zhǐ néng, ㄓˇ ㄋㄥˊ, ] can only; obliged to do sth; to have no other choice, #645 [Add to Longdo]
只得[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, ] have no alternative but to; be obliged to, #6,838 [Add to Longdo]
无须[wú xū, ㄨˊ ㄒㄩ, / ] need not; not obliged to; not necessarily, #9,235 [Add to Longdo]
贾宝玉[Jiǎ Bǎo yù, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˇ ㄩˋ, / ] Jia Baoyu, male character in The Dream of Red Mansions, in love with his cousin Lin Daiyu 林黛玉|林黛玉 but obliged to marry Xue Baochai 薛寶釵|薛宝钗, #35,494 [Add to Longdo]
强使[qiáng shǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄕˇ, 使 / 使] to force; to oblige, #83,562 [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections, #103,860 [Add to Longdo]
骨鲠在喉[gǔ gěng zài hóu, ㄍㄨˇ ㄍㄥˇ ㄗㄞˋ ㄏㄡˊ, / ] fish bone stuck in one's throat (成语 saw); fig. to feel obliged to speak out candidly; sth on one's mind, #181,882 [Add to Longdo]
骨鲠[gǔ gěng, ㄍㄨˇ ㄍㄥˇ, / ] fish bone; bone stuck in the throat; sth one feels obliged to speak out about; candid speaker, #220,984 [Add to Longdo]
妻子管得严[qī zi guǎn dé yán, ㄑㄧ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ ㄉㄜˊ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]
妻管严[qī guǎn yán, ㄑㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berichtspflichtig {adj}obliged to report [Add to Longdo]
gefällig sein; einen Gefallen tunto oblige [Add to Longdo]
meldepflichtig {adj}obliged to register [Add to Longdo]
müssento be obliged [Add to Longdo]
sich veranlasst fühlen; sich genötigt fühlen; sich gemüßigt fühlento feel compelled; to feel obliged [Add to Longdo]
verpflichten; zwingen; vorschreiben; nötigen | verpflichtet; genötigtto oblige | obliged [Add to Longdo]
sich verpflichtet fühlen, etw. zu tunto feel obliged to do sth. [Add to Longdo]
Herzlichen Dank!Much obliged! [Add to Longdo]
Ich wäre Ihnen sehr verbunden.I'd be much obliged. [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]
Wir bitten um baldige Antwort.A prompt answer (reply) would oblige. [Add to Longdo]
Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar.We are much obliged to you for this. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
世話になる[せわになる, sewaninaru] (exp,v5r) (See お世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
有名税[ゆうめいぜい, yuumeizei] (n) the price of fame; noblesse oblige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oblige
   v 1: force somebody to do something; "We compel all students to
      fill out this form" [syn: {compel}, {oblige}, {obligate}]
   2: bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a
     contract"; "I'll hold you by your promise" [syn: {oblige},
     {bind}, {hold}, {obligate}]
   3: provide a service or favor for someone; "We had to oblige
     him" [syn: {oblige}, {accommodate}] [ant: {disoblige}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top