ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*objection*

AH0 B JH EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: objection, -objection-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objection(n) ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection(n) สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน
objectionable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable(adj) ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable(adj) ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant
objectionably(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. awfully
raise an objection to(idm) พูดคัดค้าน, Syn. demur at, object to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statement of objectionคำแถลงคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
objectionการคัดค้าน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectionAfter all my objections, she left home.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.
objectionAs for me, I have no objection.
objectionDo you have any objection to this plan?
objectionFor my part, I have no objection.
objectionFor my part I have no objection to the plan.
objectionFor my part, I have no objection to the proposal.
objectionHe brought forward a strong objection to my proposal.
objectionHe brushed off my objections.
objectionHe just brushed aside any objections to the proposal.
objectionHe raised an objection to the decision.
objectionHe rejected all the objections.
objectionHis conduct is open to grave objection.
objectionIf there is no objection, we will close the meeting now.
objectionI have a strong objection to being treated like this.
objectionI have no objection to against your plan.
objectionI have no objection to paying a special fee if it is necessary.
objectionI have no objection to the boy reading a book.
objectionI have no objection to your opinion.
objectionI have no objection to your plan.
objectionI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.
objectionI'm quite all right if you have no objection to it.
objectionIn a country where individualism is more common, personal objections to smoking in public are usually respected.
objectionMy sister married him in spite of our objections.
objectionNot that I have any objection.
objectionShe has a strong objection to my plan.
objectionSo far as I am concerned, I have no objection to the plan.
objectionSo far as I am concerned there is no objection.
objectionSo far as I am concerned, there is no objection to the plan.
objectionThere is no objection on my part.
objectionThere was no objection on his part.
objectionThere was no objection on the part of the owner.
objectionThere was no objection on the part of the students.
objectionThere was no objection on the part of those present.
objectionThere was no objection on the part of those present at the afternoon meeting.
objectionThey carried on with the plan in spite of strong objections to it.
objectionThey set aside her objections.
objectionThey went ahead with the plan since there were no objections.
objectionWe have no objection to your joining us in our club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดข้อง(v) dissent, See also: have objections, Syn. ติดขัด, ข้องขัด, Ant. สะดวก, Example: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง, Thai Definition: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย
ข้อรังเกียจ(n) objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai Definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
การท้วงติง(n) objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
ข้อขัดข้อง(n) objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count Unit: ข้อ
ความขัดข้อง(n) objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
การค้าน(n) objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้าน[kān khatkhān] (n) EN: ban ; objection ; challenge
คำคัดค้าน[khamkhatkhān] (n) EN: opposition ; objection ; retort
คำอุทธรณ์[kham utthøn = kham uthøn] (n, exp) EN: objection
ขัดข้อง[khatkhøng] (v) EN: object ; dissent ; have objections  FR: objecter ; opposer
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[khø khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; complication ; objections
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
รังเกียจไหม[rangkīet mai] (xp) FR: avez-vous une objection ?
ถ้าคุณไม่มีข้อขัดข้อง[thā khun mai mī khø khatkhøng] (xp) EN: if you have no objections  FR: si vous n'avez pas d'objection
ท้วง[thūang] (v) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate  FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ยื่นคำร้องคัดค้าน[yeūn khamrøng khatkhān] (v, exp) EN: file an objection ; make a protest

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTION AH0 B JH EH1 K SH AH0 N
OBJECTIONS AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTION'S AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTIONABLE AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objection (n) ˈəbʤˈɛkʃən (@1 b jh e1 k sh @ n)
objections (n) ˈəbʤˈɛkʃənz (@1 b jh e1 k sh @ n z)
objectionable (j) ˈəbʤˈɛkʃənəbl (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l)
objectionably (a) ˈəbʤˈɛkʃənəbliː (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l ii)
unobjectionable (j) ˌʌnəbʤˈɛkʃənəbl (uh2 n @ b jh e1 k sh @ n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
二话不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur, #27,393 [Add to Longdo]
二话[èr huà, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to demur; to object; objection; differing opinion, #62,637 [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections, #103,860 [Add to Longdo]
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] unpleasant; objectionable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstößigkeit {f}objectionability [Add to Longdo]
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness [Add to Longdo]
Beanstandung {f}objection [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Einwand {m}; Einspruch {m}; Widerspruch {m} | Einwände {pl} | einen Einwand beseitigen | Einspruch einlegen; Einwand erheben | Einspruch einlegenobjection | objections | to meet an objection | to raise an objection | to file an objection [Add to Longdo]
anstößig {adv}objectionably [Add to Longdo]
einwandfrei; unbedenklich {adj}unobjectionable [Add to Longdo]
einwandfrei {adv}unobjectionably [Add to Longdo]
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage [Add to Longdo]
störendobjectionable [Add to Longdo]
unangenehmobjectionable [Add to Longdo]
unangenehm {adv}objectionably [Add to Longdo]
unzulässigobjectionable [Add to Longdo]
Dagegen lässt sich nichts einwenden.There are no objections to it. [Add to Longdo]
Das einzige, was ich daran zu beanstanden habe ...The only criticism (objection) I have [Add to Longdo]
Ich habe nichts einzuwenden.I have no objections. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクション[obujiekushon] (n) objection [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
異を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
異見[いけん, iken] (n,vs) different opinion; objection [Add to Longdo]
異存[いぞん, izon] (n) objection [Add to Longdo]
異存がない[いぞんがない, izonganai] (adj-i) nothing to say; have no objection [Add to Longdo]
異論[いろん, iron] (n) different opinion; objection; (P) [Add to Longdo]
一議[いちぎ, ichigi] (n) word (opinion, objection) [Add to Longdo]
怪文書[かいぶんしょ, kaibunsho] (n) objectionable literature [Add to Longdo]
苦情[くじょう, kujou] (n) complaint; troubles; objection; grievance; (P) [Add to Longdo]
見切り発車[みきりはっしゃ, mikirihassha] (n,vs) starting a train before all the passengers are on board; making a snap decision; starting an action without considering objections to it any longer; (P) [Add to Longdo]
抗議[こうぎ, kougi] (n,vs,adj-no) protest; objection; (P) [Add to Longdo]
差し支えない;差支え無い[さしつかえない, sashitsukaenai] (adj-i) (See 差し支える) (having) no objection; allowable [Add to Longdo]
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
申し分[もうしぶん, moushibun] (n,vs) objection; shortcomings [Add to Longdo]
申し分のない;申し分の無い;申分のない;申分の無い[もうしぶんのない, moushibunnonai] (exp,adj-i) no objection; nothing to criticize (criticise) [Add to Longdo]
申し分無い(P);申し分ない[もうしぶんない, moushibunnai] (adj-i) no objection; nothing to criticize; nothing to criticise; (P) [Add to Longdo]
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P) [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
反論[はんろん, hanron] (n,vs) objection; refutation; rebuttal; (P) [Add to Longdo]
否や[いなや, inaya] (exp) (1) as soon as; no sooner than; one way or another; (n) (2) objection [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不同意[ふどうい, fudoui] (n) disagreement; objection [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
物言い[ものいい, monoii] (n) (1) manner of speaking; (2) verbal argument; (3) objection; protesting a decision (esp. that of a sumo referee); (4) rumor; rumour; (P) [Add to Longdo]
良心的兵役拒否[りょうしんてきへいえききょひ, ryoushintekiheiekikyohi] (n) conscientious objection [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objection
   n 1: the act of expressing earnest opposition or protest [syn:
      {expostulation}, {remonstrance}, {remonstration},
      {objection}]
   2: the speech act of objecting
   3: the act of protesting; a public (often organized)
     manifestation of dissent [syn: {protest}, {objection},
     {dissent}]
   4: (law) a procedure whereby a party to a suit says that a
     particular line of questioning or a particular witness or a
     piece of evidence or other matter is improper and should not
     be continued and asks the court to rule on its impropriety or
     illegality

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obj
 
 1. (kıs.) object, objection, objective.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top