ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nosy*

N OW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nosy, -nosy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nosy(adj) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosey, prying, inquisitive, snoopy, Ant. incurious
nosy parker(n) คนที่สอดรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
nosy parker(sl) คำเรียกคนชอบสอดรู้สอดเห็น
monosyllabic(adj) ซึ่งมีพยางค์เดียว (ทางภาษาศาสตร์)
monosyllable(n) คำพยางค์เดียว
monosyllabically(adv) อย่างมีเพียงพยางค์เดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monosyllabic(มอนนะซิแลบ'บิค) adj. ซึ่งมีหนึ่งพยางค์,ซึ่งมีศัพท์ที่มีพยางค์เดียว
nosy(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
monosyllabic(adj) มีพยางค์เดียว,คำเดียว
monosyllable(n) คำพยางค์เดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharmacognostics; pharmacognosyเภสัชเวท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacognosy; pharmacognosticsเภสัชเวท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereocognosy; stereognosisการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereognosis; stereocognosyการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monosymptomอาการเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thecitis; tendosynovitis; tenontothecitis; tenosynitis; tenosynovitis; tenovaginitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendosynovitis; tenontothecitis; tenosynitis; tenosynovitis; tenovaginitis; thecitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenovaginitis; tendosynovitis; tenontothecitis; tenosynitis; tenosynovitis; thecitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenontothecitis; tendosynovitis; tenosynitis; tenosynovitis; tenovaginitis; thecitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenosynitis; tendosynovitis; tenontothecitis; tenosynovitis; tenovaginitis; thecitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenosynovectomyการตัดปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ tenectomy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenosynovitis; tendosynovitis; tenontothecitis; tenosynitis; tenovaginitis; thecitisปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ tendovaginitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenosylcobalaminอะดีโนซิลโคบาลามิน [การแพทย์]
Deoxyadenosyl Cobalaminดีออกซิอะดิโนซิลโคบาลามิน [การแพทย์]
Digital Tenosynovitis Stenosansนิ้วมืองอติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nosyMy neighbor is what we call a nosy person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภสัชเวช(n) pharmacognosy, Example: เขาเรียนวิชาเภสัชเวช, Thai Definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวกับยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุโดยตรง, วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร
คำโดด(n) single word, See also: monosyllabic word, Example: ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่
ซอกแซก(v) be inquisitive, See also: be nosy, Example: ท่านสนใจยุโรปในฐานะรวมมากกว่าจะซอกแซก สนใจรายละเอียดปลีกย่อย, Thai Definition: เสาะค้นขึ้นมาถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถาม
เสือก(v) be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมูลพยางค์เดียว[khammūn phayāng dīo] (n, exp) FR: mot monosyllabique [m] ; monosyllabe [m]
คำพยางค์เดียว[kham phayāng dīo] (n, exp) EN: monosyllabic word  FR: monosyllabe [f]
ซึ่งมีพยางค์เดียว[seung mī phayāng dīo] (adj) EN: monosyllabic  FR: monosyllabique

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSY N OW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nosy (j) nˈouziː (n ou1 z ii)
monosyllabic (j) mˌɒnəsɪlˈæbɪk (m o2 n @ s i l a1 b i k)
monosyllable (n) mˈɒnəsɪləbl (m o1 n @ s i l @ b l)
monosyllables (n) mˈɒnəsɪləblz (m o1 n @ s i l @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管闲事[guǎn xián shì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] to meddle; to be a "nosy Parker"; to be too inquistive about other people's business, #69,789 [Add to Longdo]
单音词[dān yīn cí, ㄉㄢ ㄧㄣ ㄘˊ, / ] monosyllabic word, #121,196 [Add to Longdo]
单音节[dān yīn jié, ㄉㄢ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] monosyllabic; a monosyllable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiebitz {m}; Kibitz {m} (Zuschauer, insb. beim Kartenspiel) | Kiebitze {pl}kibitzer; nosy parker | kibitzers [Add to Longdo]
einsilbigmonosyllabic [Add to Longdo]
einsilbig {adv}monosyllabically [Add to Longdo]
einsilbiges Wortmonosyllable [Add to Longdo]
neugierig {adj} | neugieriger | am neugierigstennosy | nosier | nosiest [Add to Longdo]
Tenosynovitis {f}; Sehnenscheidenentzündung {f} [med.]tenosynovitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一音節[いちおんせつ, ichionsetsu] (n) monosyllable [Add to Longdo]
詮索好き;せんさく好き[せんさくずき, sensakuzuki] (n) nosy person; busybody [Add to Longdo]
単音[たんおん, tan'on] (n) monosyllable; monotony [Add to Longdo]
単音節[たんおんせつ, tan'onsetsu] (adj-no) monosyllabic [Add to Longdo]
単音節語[たんおんせつご, tan'onsetsugo] (n) monosyllable [Add to Longdo]
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy [Add to Longdo]
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nosy
   adj 1: offensively curious or inquisitive; "curious about the
       neighbor's doings"; "he flipped through my letters in his
       nosy way"; "prying eyes"; "the snoopy neighbor watched us
       all day" [syn: {nosy}, {nosey}, {prying}, {snoopy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top