ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nonsense*

N AA1 N S EH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nonsense, -nonsense-
Possible hiragana form: *のんせんせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonsense(n) การพูดสิ่งไร้สาระ, Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense(n) เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล, Syn. foolishness, incongruity, Ant. reason
no-nonsense(adj) ง่ายๆ และตรงไปตรงมา, See also: ซึ่งสนใจแต่สิ่งสำคัญ, ซึ่งไม่ไร้เหตุผล
stuff and nonsense(idm) ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity

English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codon, Nonsenseโคดอนที่เกี่ยวกับการหยุดสร้างอาร์เอ็นเอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense(adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsenseCut out nonsense, will you?
nonsenseDon't talk nonsense!
nonsenseHe began to talk nonsense after a while.
nonsenseHe cannot have said such nonsense.
nonsenseHer explanation of the problem added up to nonsense.
nonsenseHis explanation of the problem adds up to nonsense.
nonsenseI am fed up with your nonsense.
nonsenseIf I were you, I would not have said such a nonsense.
nonsenseIt is time you put a stop to this nonsense.
nonsenseIt's nonsense to try that.
nonsenseIt was a delightful bit of nonsense.
nonsenseI would not have said such a nonsense.
nonsenseNobody that has any common sense would think of doing such nonsense.
nonsenseNonsense!
nonsenseStop your nonsense!
nonsenseThat man sometimes talks nonsense.
nonsenseThat's absolute nonsense!
nonsenseThat's absolute nonsense.
nonsenseThat's nonsense. Nobody but a fool would believe it.
nonsenseThey all termed it nonsense.
nonsenseThey must be crazy to believe such nonsense.
nonsenseTo be frank, I think this 'conspiracy theory' is nonsense.
nonsenseWhat a nonsense he talks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องไร้สาระ(n) trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
พูดเหลวไหล(v) talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai Definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
พร่ำเพ้อ(v) talk nonsense, Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ, รำพัน, Example: ทั้งๆ ที่ตัวเองหมดวาสนาจะมีความรักกับเขาได้แต่ก็ยังพร่ำเพ้อถึงความรัก, Thai Definition: เพ้อร่ำไป
เพ้อ(v) speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai Definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
โว้เว้(v) shout, See also: talk nonsense, Thai Definition: พูดเสียงเอ็ดอึง, พูดหาเรื่อง, พูดเหลวไหล
เรื่องเหลวไหล(n) nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
พูดเหลวไหล[phūt lēolai] (v, exp) EN: talk nonsense
ตอแหล[tølaē] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense  FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSENSE N AA1 N S EH0 N S
NON-NONSENSE N AA0 N N AA1 N S EH2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonsense (n) nˈɒnsns (n o1 n s n s)
nonsenses (n) nˈɒnsnsɪz (n o1 n s n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words, #10,974 [Add to Longdo]
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, ] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!, #16,302 [Add to Longdo]
胡说[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, ] bullshit; nonsense, #19,045 [Add to Longdo]
胡扯[hú chě, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ, ] to chatter; nonsense; blather, #35,733 [Add to Longdo]
鬼话[guǐ huà, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] lie; false words; nonsense; CL:篇[pian1], #37,837 [Add to Longdo]
无稽之谈[wú jī zhī tán, ㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd nonsense (成语 saw), #40,473 [Add to Longdo]
屁话[pì huà, ㄆㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] shit; nonsense, #42,656 [Add to Longdo]
瞎扯[xiā chě, ㄒㄧㄚ ㄔㄜˇ, ] to talk irresponsibly; to talk nonsense, #46,522 [Add to Longdo]
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ㄨˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ㄧㄣˊ, / ] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense, #50,092 [Add to Longdo]
不好惹[bù hǎo rě, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄖㄜˇ, ] not to be trifled with; not to be pushed around; stand no nonsense, #52,246 [Add to Longdo]
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor, #66,378 [Add to Longdo]
无稽[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] nonsense, #77,803 [Add to Longdo]
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] foolish talk; nonsense, #81,106 [Add to Longdo]
妄语[wàng yǔ, ㄨㄤˋ ㄩˇ, / ] to tell lies; to talk nonsense, #92,605 [Add to Longdo]
乱弹琴[luàn tán qín, ㄌㄨㄢˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to talk nonsense; to behave like a fool, #120,096 [Add to Longdo]
磨嘴[mó zuǐ, ㄇㄛˊ ㄗㄨㄟˇ, ] to argue pointlessly; to talk incessant nonsense; to blather, #139,616 [Add to Longdo]
迂阔[yū kuò, ㄩ ㄎㄨㄛˋ, / ] high sounding and impractical; high flown nonsense, #162,085 [Add to Longdo]
满口胡柴[mǎn kǒu hú chái, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄔㄞˊ, / 滿] to spout nonsense; to bullshit endlessly, #502,005 [Add to Longdo]
乱码[luàn mǎ, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] mojibake (nonsense characters from misrendering an encoding) [Add to Longdo]
满口胡言[mǎn kǒu hú yán, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄧㄢˊ, / 滿] to spout nonsense; to bullshit endlessly [Add to Longdo]
瞎扯蛋[xiā chě dàn, ㄒㄧㄚ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] to talk irresponsibly; to talk nonsense [Add to Longdo]
磨嘴皮子[mó zuǐ pí zi, ㄇㄛˊ ㄗㄨㄟˇ ㄆㄧˊ ㄗ˙, ] to wear out the skin of one's teeth (成语 saw); pointlessly blather; to talk incessant nonsense; blah blah [Add to Longdo]
胡扯八溜[hú chě bā liū, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄅㄚ ㄌㄧㄡ, ] to talk nonsense [Add to Longdo]
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] nonsense; irresponsible patter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quatsch {m}flubdub; hogwash; malarkey; nonsense; poppycock [Add to Longdo]
Quatsch machen; Unsinn machen; herumalbernto fool around; to get up to nonsense; to do sth. stupid [Add to Longdo]
Unsinn {m}; Blödsinn {m}; Nonsens {m} | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
verbrämen; verschleiern | wissenschaftlich verbrämter Unsinnto dress up | nonsense dressed up as scientific fact [Add to Longdo]
Blühender Unsinn!Rank nonsense! [Add to Longdo]
Was für Unsinn!What nonsense! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がせ;ガセ[gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
エログロナンセンス[eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[nansensu (P); nonsensu] (adj-na,n) nonsense; (P) [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
荒唐無稽[こうとうむけい, koutoumukei] (adj-na,n) absurdity; nonsense; preposterous [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
出放題[でほうだい, dehoudai] (adj-na,n) free flow (of water); random talk; nonsense [Add to Longdo]
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P) [Add to Longdo]
寝言は寝てから言え[ねごとはねてからいえ, negotohanetekaraie] (exp) don't talk nonsense; lit [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
駄弁[だべん, daben] (n) foolish tale; nonsense [Add to Longdo]
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
電波[でんぱ, denpa] (n) (1) (See 電磁波) electro-magnetic wave; radio wave; (n,adj-na) (2) (sl) (See 電波な奴) nonsense; (P) [Add to Longdo]
破茶目茶[はちゃめちゃ, hachamecha] (n) (uk) nonsense [Add to Longdo]
無意味[むいみ, muimi] (adj-na,n) nonsense; no meaning; meaningless; (P) [Add to Longdo]
無稽[むけい, mukei] (adj-na,n) unsupported; unfounded; nonsense [Add to Longdo]
無茶(ateji)[むちゃ, mucha] (adj-na,n) (uk) absurd; unreasonable; excessive; rash; absurdity; nonsense; (P) [Add to Longdo]
滅相もない[めっそうもない, messoumonai] (exp) Don't be absurd; That's out of the question; Nonsense; Don't mention it [Add to Longdo]
目茶(ateji);滅茶(ateji)[めちゃ, mecha] (adj-na,n) (1) (uk) (See 無茶) absurd; ridiculous; nonsense; (2) excessive; extreme [Add to Longdo]
由無し事[よしなしごと, yoshinashigoto] (n) trivial thing; nonsense [Add to Longdo]
与太[よた, yota] (adj-na,n) idle gossip; nonsense; good-for-nothing fellow [Add to Longdo]
寐語[びご, bigo] (n) (See 寝言・ねごと) sleep-talking; nonsense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonsense
   adj 1: having no intelligible meaning; "nonsense syllables"; "a
       nonsensical jumble of words" [syn: {nonsense(a)},
       {nonsensical}]
   n 1: a message that seems to convey no meaning [syn: {nonsense},
      {bunk}, {nonsensicality}, {meaninglessness}, {hokum}]
   2: ornamental objects of no great value [syn: {folderal},
     {falderol}, {frill}, {gimcrackery}, {gimcrack}, {nonsense},
     {trumpery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top