ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*none*

N AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: none, -none-
Possible hiragana form: *のね*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
none(pron) ไม่มีสักสิ่ง, See also: ไม่มีสักคน, Syn. no one, not anyone, not any
none(adv) ไม่เลย, See also: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย
none but(idm) เท่านั้น, Syn. only
nonesuch(n) คนที่ประเสริฐสุด, See also: คนดีเลิศ
nonevent(n) เหตุการณ์กลับตาลปัตร, See also: เหตุกลับกลาย
cannoneer(n) ทหารที่ยิงปืนใหญ่, Syn. artilleryman, gunner
nonentity(n) คนหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ, See also: คนไม่มีอำนาจ, ผู้ไม่มีอิทธิพลใดๆ, Syn. cipher, cypher, nobody, Ant. celebrity, somebody, VIP
nonentity(n) สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: สิ่งที่มีอยู่เฉพาะในจินตนาการ
nonetheless(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, Syn. nevertheless
have none of(idm) ไม่ยอมทนต่อบางสิ่ง
nonessential(adj) ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials(n) สิ่งไม่จำเป็น
yield to none(idm) ดีที่สุด, See also: เยี่ยมที่สุด, แข็งแรงที่สุด
none the wiser(idm) ไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไป
nonequivalence(n) ความไม่เท่าเทียมกัน, See also: ความไม่เสมอภาค
second to none(idm) เป็นเลิศ, See also: ไม่เป็นรองใคร, ยอดเยี่ยมที่สุด
none other than(idm) บุคคลสำคัญ
none to speak of(idm) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ
none the worse for wear(idm) มีสภาพดีเพราะถูกใช้งาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
mignonette(มิน'ยะเนท) n. พืชไม้ดอกสีแดงอมเหลืองหรือน้ำตาลจำพวกหนึ่ง
none(นัน) pron.,adv.,adj. ไม่,ไม่ใช่
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless

English-Thai: Nontri Dictionary
none(adj, adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่
none(pro) ไม่มีใคร
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinonecrosisการเน่าตายของกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quinoneควิโนน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acetophenonesอะซีโตฟีโนนส์; อะซีโตฟีโนน, สาร [การแพทย์]
All-or-None-Lawช่วยกันทำงานทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำทั้งหมด [การแพทย์]
Amino Acids, Nonessentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย [การแพทย์]
Anthraquinonesแอนธราควิโนน, สารเอนทราควิโนน, แอนทราควิโนน, สีแอนธราควิโนน [การแพทย์]
Antraquinoneสารแอนธราควิโนน [การแพทย์]
Benzodiazepinonesเบนโซไดอะเซปิโนน,ยา [การแพทย์]
Benzophenonesเบนโซฟีโนน [การแพทย์]
Benzothiazolinone Hydrazoneเบนโซไธอะโซลิโนนไฮดราโซน [การแพทย์]
Bone, Nonexchangeableกระดูกถาวร [การแพทย์]
Butyrophenonesยาบิวทีโรฟีโนน [การแพทย์]
Chlormadinoneคลอร์มาดิโนน,สาร;คลอร์มาดิโนน [การแพทย์]
Chlormezanoneคลอร์เมซาโนน;คลอร์เมซาโนน,สาร [การแพทย์]
Cyclohexanonesไซโคลเฮกซาโนน [การแพทย์]
Cyclopentanoneไซโคลเพนทาโนน [การแพทย์]
Dihydrocodeinoneไดฮัยโดรโคเดอีโนน [การแพทย์]
Endocrine Glands, Nonessentialไม่ใช่ต่อมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Fatty Acids, Nonessentialกรดไขมันที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกาย [การแพทย์]
Fatty Acids, Nonesterifiedกรดไขมันอิสระ [การแพทย์]
Fluids, Nonelectrolyteของเหลวที่ปราศจากอีเล็กโตรไลท์ [การแพทย์]
alpha phylloquinone [α - phylloquinonel]แอลฟาฟิลโลควิโนน, วิตามิน K เป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เลือดแข็งตัวช้าเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mononeuritis Multiplexเกิดกับเส้นประสาทหลายเส้นในเวลาเดียวกัน, โรคที่เส้นประสาท [การแพทย์]
Mononeuritis Simplexเกิดกับประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งหรือแขนงของมัน [การแพทย์]
Mononeuropathiesโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมข้างเดียว, โรคที่เส้นประสาท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
none of your business(n, vi, vt, abbrev, or) เกี่ยวอะไรกับคุณ, See also: A. anin, Syn. tact
nonethelessอย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น, See also: however, A. moreover, in addition, furthermore, on the other han, Syn. nevertheless

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noneYou have a lot of money, and I have none.
noneIt is most important to emphasize that none of these processes is conscious.
none"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."
noneHe is second to none in mathematics.
noneIt is none the less true because it sounds strange.
noneNone of the passengers escaped injury.
noneNone of the games were exciting.
noneNone of the teachers could solve the problem.
noneNone of us are related to the problem.
noneThere are none so deaf as those who won't hear.
noneIn intelligence he is second to none.
noneNone of us is so foolish as to believe that he was telling the truth.
noneIn mathematics and English, he is second to none in the class.
noneThere is none other than you to whom I can leave this.
noneNone of his advice was very useful.
noneThe train was so crowded that none of us could get a seat.
noneShe was none the worse for the traffic accident.
noneNone of them are present.
noneI wanted some salt, but there was none in the jar.
noneNone of the students like tests at school.
noneHe has none of his father's aggressiveness.
noneWe have three spare rooms, none of which can be used.
nonePeople know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.
noneNone of his students could solve the problem.
noneShe is second to none when it comes to cooking Chinese food.
noneThis computer is second to none in quality.
noneHe is none the wiser for all his experiences.
noneNone of us have been to Hawaii.
noneIt's none of your business.
noneShe wanted a piece of cake, but there was none left.
noneWhen it comes to playing chess, he is second to none.
noneThe first speech was given at the convention by none other than Clint Eastwood, the famous actor.
noneThe intention that he writes the letter with oneself is nonexistent.
noneNone of the could comprehend what she implied.
noneNone of your business.
noneMuch as we resemble one another, we are none of us exactly alike.
noneShe has faults, but I love her none the less.
noneNone of them are happy.
noneA jack of all trades is a master of none.
noneNone, they are all outside.
noneNone of the students were late for school.
noneNone but the brave deserves the fair.
noneAll of them say so, but I believe none of them.
noneNone were listening to the speaker.
noneMan is none the happier for his wealth.
noneOne of these days is none of these days.
noneNone of the students have arrived on time.
noneIs there any sauce left? No, there is none.
noneHe is second to none in mathematics in his class.
noneIt's none of my business!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ[mai chai kongkān arai khøng khun] (xp) EN: none of your business  FR: ce n'est pas votre affaire ; ce ne sont pas vos oignons (fam.)
น้อยหน่า[nøinā] (n) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple  FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]
ธุระไม่ใช่[thura mai chai] (n, exp) EN: mind your own business ; it's none of your business

CMU English Pronouncing Dictionary
NONE N AH1 N
ARNONE AA0 R N OW1 N IY0
RAINONE R EY1 N OW2 N
PIGNONE P IY0 G N OW1 N IY0
PANNONE P AA0 N OW1 N IY0
YANNONE Y AE1 N AH0 N
MIGNONE M IY0 G N OW1 N IY0
MAGNONE M AA0 G N OW1 N IY0
CANNONE K AA0 N OW1 N IY0
IANNONE IY0 AH0 N OW1 N IY0
ROMANONE R OW0 M AA0 N OW1 N
QUINONEZ K W IY0 N OW1 N EH0 Z
QUINONES K W IH0 N OW1 N Z
GIANNONE JH AA1 N OW0 N IY2
HEINONEN HH AY1 N AH0 N AH0 N
NONESUCH N AH1 N S AH1 CH
NONEVENT N AA1 N IH0 V EH1 N T
LEINONEN L AY1 N AH0 N AH0 N
ROMANONES R OW0 M AA0 N OW1 N Z
NONENTITY N AA0 N EH1 N T AH0 T IY0
NONETHELESS N AH2 N DH AH0 L EH1 S
NONEXISTENT N AA2 N AH0 G Z IH1 S T AH0 N T
NONECONOMIC N AA2 N EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K
NONEMERGENCY N AA2 N IH0 M ER1 JH AH0 N S IY0
NONESSENTIAL N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L
NONEXECUTIVE N AA1 N IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
NONEXCLUSIVE N AA2 N IH0 K S K L UW1 S IH0 V
NONELECTRICAL N AA0 N IH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
none (a) nʌn (n uh n)
nonesuch (n) nˈʌnsʌtʃ (n uh1 n s uh ch)
nonevent (n) nˈɒnɪvɛnt (n o1 n i v e n t)
nonentity (n) nˈɒnˈɛntɪtiː (n o1 n e1 n t i t ii)
nonevents (n) nˈɒnɪvɛnts (n o1 n i v e n t s)
mignonette (n) mˌɪnjənˈɛt (m i2 n y @ n e1 t)
nonetheless (n) nˈʌnðəlˈɛs (n uh1 n dh @ l e1 s)
nonentities (n) nˈɒnˈɛntɪtɪz (n o1 n e1 n t i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wú, ㄨˊ, / ] -less; not to have; no; none; not; to lack; un-, #187 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] do not; there is none who, #2,212 [Add to Longdo]
毫无[háo wú, ㄏㄠˊ ㄨˊ, / ] not in the least; none whatsoever; completely without, #3,141 [Add to Longdo]
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, ] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert, #34,000 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] deceive; there is none, #45,276 [Add to Longdo]
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time, #46,047 [Add to Longdo]
无名小卒[wú míng xiǎo zú, ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˊ, / ] lit. nameless soldier (成语 saw); an unknown; nonentity, #63,540 [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none., #369,861 [Add to Longdo]
对氨基苯丙酮[duì ān jī běn bǐng tóng, ㄉㄨㄟˋ ㄢ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, / ] p-aminopropiophenone [Add to Longdo]
平庸之辈[píng yōng zhī bèi, ㄆㄧㄥˊ ㄩㄥ ㄓ ㄅㄟˋ, / ] a nobody; a nonentity [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] variant of 無|无; negative; none; without; apart from [Add to Longdo]
玉米赤霉烯酮[yù mǐ chì méi xī tóng, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄔˋ ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] zearalenone [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flintenschuss {m}; Kanonenschuss {m} | Flintenschüsse {pl}; Kanonenschüsse {pl}gunshot | gunshots [Add to Longdo]
Geschütz {n}; Kanone {f} | Geschütze {pl}; Kanonen {pl} | schwenkbares Geschützgun | guns | flexible gun [Add to Longdo]
Harpunenkanone {f}harpoon gun [Add to Longdo]
Kanone {f} | Kanonen {pl}cannon | cannons [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kanonenboot {n} | Kanonenboote {pl}gunboat | gunboats [Add to Longdo]
Kanonenfutter {n}cannon fodder [Add to Longdo]
Kanonenkugel {f}cannon ball; cannonball [Add to Longdo]
Kanonenofen {m}round iron stove [Add to Longdo]
Könner {m}; Kanone {f} [ugs.]top-notcher [coll.] [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rohr {n} (einer Kanone)barrel (of a cannon) [Add to Longdo]
Maschinenkanone {f} [mil.]pom-pom [Add to Longdo]
Nichts {n}nonentity [Add to Longdo]
Nichtsein {n}nonentities [Add to Longdo]
Nichtssein {n}nonentity [Add to Longdo]
Rohrwischer {m}; Kanonenwischer {m}; Ofenwäscher {m}scovel [Add to Longdo]
Stiftsdame {f}canoness [Add to Longdo]
Stimmungskanone {f}great joker [Add to Longdo]
allen überlegen seinto be second to none [Add to Longdo]
ausdruckslosnonexpressive [Add to Longdo]
ausführbar {adj} | nicht ausführbarexecutable | nonexecutable [Add to Longdo]
ausnahmslos; ohne Ausnamebar none [Add to Longdo]
dennoch; doch {adv}nevertheless; nonetheless [Add to Longdo]
nicht elektrischnonelectric [Add to Longdo]
nicht elektronischnonelectronic [Add to Longdo]
nicht erzwingbarnonenforceable; unenforceable [Add to Longdo]
nicht existierendnonexistent [Add to Longdo]
fehlendnonexisting [Add to Longdo]
keinenone [Add to Longdo]
keine; keiner; keines; gar nichtnone [Add to Longdo]
so klug wie zuvornone the wiser [Add to Longdo]
nichtsnone [Add to Longdo]
sterblich {adj}noneternal [Add to Longdo]
trotzdem; nichtsdestotrotznonetheless [Add to Longdo]
unflexibelnonelastic [Add to Longdo]
untüchtignonefficient [Add to Longdo]
unvergleichlichnonesuch [Add to Longdo]
unverzeihlichnonexcusable [Add to Longdo]
unwesentlichinessential; nonessential; unessential [Add to Longdo]
wirkungslosnoneffective [Add to Longdo]
Das geht dich einen Dreck an!That's none of your damn business! [Add to Longdo]
Das geht Sie nichts an.That's none of your business. [Add to Longdo]
Eine schlechte Entschuldigung ist besser als keine.A bad excuse is better than none. [Add to Longdo]
Er schießt mit Kanonen nach Spatzen.He breaks a fly on the wheel. [Add to Longdo]
Es schadet nie, eine gute Geschichte zweimal zu erzählen.A good tale is none the worse for being told twice. [Add to Longdo]
Ich habe nichts damit zu tun.It is none of my doing. [Add to Longdo]
Keiner ist blinder, als der, der nicht sehen will.There's none so blind as those who will not see. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
どれにも[dorenimo] (exp) none (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
アントラキノン[antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]
キノン[kinon] (n) quinone [Add to Longdo]
クロロアセトフェノン[kuroroasetofenon] (n) chloroacetophenone [Add to Longdo]
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment) [Add to Longdo]
ノネナール[nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
ヒドロキノン;ハイドロキノン[hidorokinon ; haidorokinon] (n) hydroquinone [Add to Longdo]
プルプリン[purupurin] (n) purpurin; 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] (n) {comp} flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
ユビキノン[yubikinon] (n) (See 補酵素Q) ubiquinone [Add to Longdo]
ロテノン[rotenon] (n) rotenone [Add to Longdo]
茜の根[あかねのね, akanenone] (n) madder root [Add to Longdo]
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
王その人[おうそのひと, ousonohito] (exp) none other than the king [Add to Longdo]
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal) [Add to Longdo]
感謝の念[かんしゃのねん, kanshanonen] (n) feelings of gratitude [Add to Longdo]
器用貧乏[きようびんぼう, kiyoubinbou] (adj-na,n) Jack of all trades and master of none [Add to Longdo]
旧態依然[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all) [Add to Longdo]
[ども, domo] (n,n-pref) (1) together with; (2) same; (suf) (3) (uk) both; all; neither; none; (4) (uk) including ...; (P) [Add to Longdo]
言い条;言条[いいじょう, iijou] (n) an excuse; however; nonetheless [Add to Longdo]
枯れ木も山の賑わい[かれきもやまのにぎわい, karekimoyamanonigiwai] (exp) (similar to the saying) half a loaf is better than none (lit [Add to Longdo]
歯の根[はのね, hanone] (n) root of a tooth; fang [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]
悉無律[しつむりつ, shitsumuritsu] (n) all-or-none law; all-or-none-principle [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] (n) {comp} nonexecutable statement [Add to Longdo]
出る幕ではない[でるまくではない, derumakudehanai] (exp) it is none of one's business; it is not one's place to say (do) something [Add to Longdo]
鐘の音[かねのね, kanenone] (n) chimes; toll of a bell [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
全か無かの法則[ぜんかむかのほうそく, zenkamukanohousoku] (n) all-or-none law [Add to Longdo]
草の根[くさのね, kusanone] (exp,n) grassroots; rank and file; the roots of grass; (P) [Add to Longdo]
草の根BBS[くさのねビービーエス, kusanone bi-bi-esu] (n) {comp} grassroots bulletin board [Add to Longdo]
草の根ネット[くさのねネット, kusanone netto] (n) {comp} grassroots network [Add to Longdo]
草の根運動[くさのねうんどう, kusanoneundou] (n) grass-roots movement [Add to Longdo]
草の根民主主義[くさのねみんしゅしゅぎ, kusanoneminshushugi] (n) grass-roots democracy [Add to Longdo]
息の根[いきのね, ikinone] (n) life [Add to Longdo]
息の根を止める[いきのねをとめる, ikinonewotomeru] (exp,v1) to kill; to choke the life out of [Add to Longdo]
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none [Add to Longdo]
袋のネズミ;袋のねずみ;袋の鼠[ふくろのネズミ(袋のネズミ);ふくろのねずみ(袋のねずみ;袋の鼠), fukurono nezumi ( fukuro no nezumi ); fukurononezumi ( fukuro nonezumi ; fukuro no ] (exp) rat in a trap; trapped rat; rat in a bag [Add to Longdo]
大きなお世話[おおきなおせわ, ookinaosewa] (exp,n) None of your business!; Don't bother me! [Add to Longdo]
大きに御世話だ[おおきにおせわだ, ookiniosewada] (exp) (id) It's none of your business [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
非実行文[ひじっこうぶん, hijikkoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大砲[たいほう, taihou] -Kanone [Add to Longdo]
望郷の念[ぼうきょうのねん, boukyounonen] Heimweh [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEWEHR, KANONE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 none
   adv 1: not at all or in no way; "seemed none too pleased with
       his dinner"; "shirt looked none the worse for having been
       slept in"; "none too prosperous"; "the passage is none
       too clear"
   adj 1: not any; "thou shalt have none other gods before me"
   n 1: a canonical hour that is the ninth hour of the day counting
      from sunrise
   2: a service in the Roman Catholic Church formerly read or
     chanted at 3 PM (the ninth hour counting from sunrise) but
     now somewhat earlier

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top