ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nh*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nh, -nh-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UNHCR(Abbreviation) The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), also known as The UN Refugee Agency is a United Nations agency mandated to protect and support refugees at the request of a government or the UN itself and assists in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to a third country. Its headquarters are in Geneva, Switzerland and is a member of the United Nations Development Group. The UNHCR has won two Nobel Peace Prizes, once in 1954 and again in 1981. In more than six decades, UNHCR has helped tens of millions of people restart their lives. Sources: unhcr.org http://en.wikipedia.org/wiki/UNHCR

English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
inherently(adv) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NHS(n) การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)
inhale(vt) หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale(vi) หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhere(vi) คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
inhume(vt) ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ), See also: ฝังดิน, Syn. bury, entomb, Ant. exhume
unhand(vt) ปล่อยตัวไป, See also: ปล่อยจากการจับกุม, Syn. let go
unhewn(adj) หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished
unholy(adj) ใจบาป, See also: ชั่วร้าย, ไร้ศีลธรรม
unhook(vt) ปลดตะขอออก, See also: แก้ออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unbotton, unlace, unlace, unlock, open
enhance(vt) ทำให้ดีเพิ่มขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. heighten, improve
inhabit(vt) อยู่อาศัย, See also: เข้าพำนัก, พักอาศัย, Syn. occupy, live, reside
inhaler(n) เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler(n) ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่
inherit(vi) รับมรดก, Syn. fall heir to, come into, succeed to;
inherit(vt) สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
inhibit(vt) ยับยั้ง, See also: ขัดขวาง, กั้นขวาง, Syn. restrain, hinder, obstruct, Ant. reveal
inhuman(adj) โหดร้าย, See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม, Syn. barbaric, cold-blooded, cruel, Ant. kindly
manhole(n) ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน
manhood(n) ความเป็นชาย, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย, Syn. adulthood, post-pubescence
manhood(n) คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ), Syn. machismo, valor
manhunt(n) การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร, Syn. manhunt
manhunt(n) การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร
nonhero(n) คนที่ไม่มีลักษณะของวีรบุรุษ
pinhead(n) หัวเข็มหมุด
pinhead(n) สิ่งเล็กๆ น้อยๆ, See also: เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
pinhead(n) คนโง่
pinhole(n) รูเล็กมาก, See also: รูเข็ม, Syn. puncture, prick
piranha(n) ปลาปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
piranha(n) ปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
tinhorn(n) คนคุยโต
unhandy(adj) ไม่สะดวก, See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ, Syn. awkward, unskillful, unpractised, graceless, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy, Ant. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
unhappy(adj) เสียใจ, See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า, Syn. miserable, Ant. happy
unhappy(adj) โชคร้าย, See also: ี่, Ant. happy
unheard(adj) แปลกหู, See also: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
unhinge(vt) ถอดบานพับออก, See also: เอาออก, แยกออก, Syn. remove
unhinge(vt) ทำให้มีปัญหาทางจิตใจ
unhitch(vt) ปลดออก, See also: ถอดออก, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, unbind, unfetter, Ant. fasten, bind, lock, chain
unhoped(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected
unhorse(vt) ทำให้ตกจากม้า
unhorse(vt) ทำให้หลุดจากตำแหน่ง, Syn. unseat
beanhead(sl) คนติดยา
bonhomie(n) ความมีมิตรไมตรี
cornhusk(n) เปลือกของเมล็ดข้าวโพด
downhill(n) การแข่งสกีภูเขา
downhill(adj) ลงเขา
downhill(adv) ลงเขา, Ant. uphill
inherent(adj) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included
inhumane(adj) ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane
townhall(n) ศาลากลางจังหวัด
unharmed(adj) ไม่ได้รับบาดเจ็บ, See also: ไม่เป็นอันตราย, ปลอดภัย, Syn. unscathed, undamaged, unhurt, safe, Ant. harmed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
copenhagen(โคเพนเฮ'เกิน) n. เมืองท่าและเมืองหลวงของเดนมาร์ก
cornhusking(คอร์น'ฮัสคิง) n. การเอาเปลือกข้าวโพดออก
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
downheartedadj. หดหู่ใจ,ท้อใจ,เศร้า,ท้อแท้, See also: downheartedness n. ดูdownhearted, Syn. dejected
downhilladv. ลงเขา,ตกต่ำ -adj. ซึ่งกำลังลงเขา,ซึ่งกำลังตกต่ำ
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
enhancevt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มากขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ., See also: enhancement n. ดูenhance enhancer n. ดูenhance enhancive adj. ดูenhance, Syn. improve
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
fahrenheit(ฟาร์'เรนไฮทฺ) adj. เกี่ยวกับอุณหภูมิฟาห์เรนไฮท์
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
greenhornn. คนที่อ่อนหัด,คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้,เรือนกระจก
inhabit(อินแฮบ'บิท) vt. อาศัยอยู่ใน,อยู่ใน,มีอยู่ใน., See also: inhabitability n. inhabitable adj. inhabitation n., Syn. dwelll in
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn, inbred
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage, legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ object-oriented language เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก
inherited(อินเฮอ'ริทิด) adj. เป็นมรดกที่ได้รับ
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder, restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint, Ant. freedom
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
inhospitality(อินฮอสพิแทล'ลิที) n. การขาดไมตรีจิต,การไม่ต้อนรับ
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
inhume(อินฮิม') vt. ฝัง,ฝังดิน., See also: inhumation n. inhumer n., Syn. bury, inter
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี

English-Thai: Nontri Dictionary
buttonhole(n) รังดุม
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
inhabit(vt) อยู่,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
penholder(n) ที่วางปากกา
pigeonhole(n) รังนกพิราบ
pinhole(n) รูเข็ม
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
unhand(vt) ปล่อยมือ,วางมือ
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย
unheard(adj) ไม่เคยได้ยิน,ไม่ได้ยิน
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
unhorse(vt) ทำให้ตกจากหลังม้า,ปลดออก,ขับออก
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, pinholeรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinhole pupilรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopoietic; panhematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopenia; pancytopenia; panhaematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancytopenia; panhaematopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, inherentอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopoietic; panhaematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhidrosis; panidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhygrousชื้นทั่วทุกส่วน, ชื้นทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhysterectomyการตัดมดลูกเบ็ดเสร็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panidrosis; panhidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of inheritanceสิทธิรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several inheritanceมรดกที่ตกทอดเป็นส่วนๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretoinhibitory-รั้งการหลั่ง, -รั้งการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffrage, manhoodสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orphanhood statusสถานภาพกำพร้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anharmonicแอนฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anharmonic ratioอัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก [มีความหมายเหมือนกับ cross ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anhedoniaภาวะสิ้นยินดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhedralไม่ปรากฏหน้าผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhidrosisภาวะขาดเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhidrotic; antihidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, enhancing; medium, contrast; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomal recessive inheritanceทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydraemia; anhydremiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydremia; anhydraemiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydriteแอนไฮไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhydrousไร้น้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antihidrotic; anhidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomal dominant inheritanceทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
BinHexบินเฮกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manhood suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrast medium; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardioinhibitorสิ่งรั้งหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaration of disinheritanceการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
densely inhabited districtเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
densely inhabited districtเขตที่อยู่หนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distribution of inheritanceการแบ่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
enhancing agent; medium, contrast; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enhancing medium; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enhanced machine controlโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical inhibitorสารยับยั้งเอนไซม์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก, Example: ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced Oil Recoveryวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติ, วิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และ การผลิตขั้นตติยภูมิ (ดูคำ Secondary Recovery และ Tertiary Recovery) [ปิโตรเลี่ยม]
Microbial Enhanced Oil Recoveryกระบวนการทางจุลชีวะ, กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ, Example: พวก Micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Nitrification inhibittorsไนตริฟิเคชันอินฮิบิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Greenhouse gaseก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced-Radiation Warheadหัวรบเพิ่มสมรรถนะรังสี, อีอาร์ดับเบิลยู, หัวรบที่เป็นลูกระเบิดนิวตรอน (ดู neutron bomb ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Oxygen enhancement ratioอัตราส่วนการเสริมผลของออกซิเจน, โออีอาร์, อัตราส่วนเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่มีผลต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเมื่อไม่มีและมีออกซิเจน ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
OER = ปริมาณรังสีเมื่อไม่มีออกซิเจน / ปริมาณรังสีเมื่อมีออกซิเจน

(ดู radiosensitizer ประกอบ)
, Example: [นิวเคลียร์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ, Example: วงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Angiotensin-converting enzyme inhibitorsสารยับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์ [TU Subject Heading]
Art, Sinhaleseศิลปะสิงหล [TU Subject Heading]
Arts, Sinhaleseศิลปกรรมสิงหล [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Dimenhydrinateไดเมนไฮดริเนต [TU Subject Heading]
Greenhouse effect, Atmosphericปรากฎการณ์เรือนกระจก [TU Subject Heading]
Greenhouse gas mitigationการลดก๊าซเรือนกระจก [TU Subject Heading]
Greenhouse gasesก๊าซเรือนกระจก [TU Subject Heading]
Greenhousesเรือนกระจก [TU Subject Heading]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitorsสารยับยั้งไฮดรอกซีเมทิลกลูทาริลโคเอรีดักเทส [TU Subject Heading]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Inholdingsที่ดินว่างเปล่า [TU Subject Heading]
Olympic Games (15th : 1952 : Helsinhi, Finland)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์) [TU Subject Heading]
Oxygen inhalation therapyการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน [TU Subject Heading]
Platelet aggregation inhibitorsสารยับยั้งการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Protease inhibitorsโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Trypsin inhibitorsทริพซิน อินหิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Vegetarian-Nhamแหนมมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Density Inhabited Districtเขตที่อยู่หนาแน่น, Example: มักหมายถึงประชากรในเขตเมือง ซึ่งถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นกว่าเขตอื่นของประเทศ เช่น เขตมหานคร (metropolitan) เขตนครหลวง (conurbation) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Anhydriteแอนไฮไดรต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบเกิดร่วมกับยิปซัมที่ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และที่แม่สอด จังหวัดตาก และเกิดแทรกในชั้นหินน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ ประโยชน์ - ใช้ทำกรดกำมะถัน ใช้ในการทำซีเมนต์ ใช้แกะสลัก ทำแอมโมเนียซัลเฟต และพลาสเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Anhydrous Sulphatesแอนไฮดรัสซัลเฟต, Example: เป็นพวกที่ไม่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Anhydrite และ Barite [สิ่งแวดล้อม]
Net Heating Value, NHVค่าความร้อนสุทธิ, เอ็นเอชวี, Example: ค่าความร้อนของขยะมีหน่วยเป็น กิโลจูลต่อกิโลกรัมขยะ นิยมใช้เป็นข้อมูลเพื่อบ่งชี้ความเหมาะสมที่จะกำจัดขยะโดยเตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
Manholeบ่อตรวจ, Example: บ่อที่ติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อ และลงไปบำรุงรักษาท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Inhabitantsผู้อยู่อาศัย, Example: ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Enhanced Interactionการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ " การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เป็นคำที่เสนอโดย นายอาลี อาลาตัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในที่ประชุม AMM ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ซึ่งในด้านสารัตถะมีความหมายเช่นเดียวกับนโยบาย Flexible Engagement แต่เป็นคำที่อาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ เหมาะสมที่จะใช้สื่อเจตนารมณ์ของอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือที่เพิ่มพูน และเปิดกว้างระหว่างกัน " [การทูต]
radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทพืชหัวไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุม หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือนโดยไม่งอกหรืองอกเล็กน้อย ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการฉายรังสีที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้ อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างของอาหารที่นำมาฉายรังสี ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม และขิง [พลังงาน]
Acetic Acids, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิติกแอซิด [การแพทย์]
Acetic Anhydridesอะซิติกแอนไฮไดรด์, กรดอะซิติกแอนไฮดราย [การแพทย์]
Acetone, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิโตน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bonhomous[บอนเนมี่] (n) ความรื่นเริง ความอ่อนโยน
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
enhancement(n) การปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น, See also: improve, Syn. heighten
henhouse(n) เล้าไก่
inhale[อิน-เฮล] (vt) สูดลมหายใจ
maidenhair fern(n) เฟิร์นก้านดำ
nhs(n) ระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Service)
sanhedrin[แซน เฮด'ริน] (n) ระบบศาลสูงสุดในเยรูซาเลมสมัยโบราณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nhAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
nhAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
nhAll the hostages were released unharmed.
nhAnimals inhabit the forest.
nhAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
nhA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
nhBeing an only child, he was the sole inheritor.
nhBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
nhCan you direct me to NHK?
nhCO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.
nh"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."
nhFor a girl, after 30, it's downhill all the way.
nhFor all his wealth and fame, he is unhappy.
nhFor all his wealth, he is unhappy.
nhFor all his wealth, he was still unhappy.
nhGarlic enhances the flavor of meals.
nhGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
nhHeard melodies are sweet, but those unheard are sweeter.
nhHe divorced her after years of unhappiness.
nhHe hopes to explore the uninhabited island.
nhHe inherited a great fortune.
nhHe is approaching manhood.
nhHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
nhHe is now in the prime of manhood.
nhHe lived a unhappy life.
nhHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
nhHe stuck a flower in his buttonhole.
nhHe was elected an official by the inhabitants of this town.
nhHe went insane from the unhappy accident.
nhHis life after retirement was unhappy.
nhHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
nhHis unhappy childhood affected his outlook on life.
nhI am hoping to put an end to our unhappy relation.
nhI am quite unhappy about it.
nhI'd like a Manhattan.
nhI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.
nhIf you have a good garden it will enhance the value of your house.
nhI grow orchids in my greenhouse.
nhI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.
nhI'm really unhappy about this.
nhIndians inhabited this district.
nhIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
nhInhaling diesel exhaust is bad for our health.
nhIn his autobiography he repeatedly refers to his unhappy school days.
nhIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
nhI think it unhappy to have no friends.
nhIt is said that the poor are not always unhappy.
nhIt is surprising how many unhappy marriages there are.
nhIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.
nhIt's surprising how many unhappy marriages there are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กคช.(n) National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
ฟ.(n) Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
ยากระตุ้น(n) stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count Unit: ชนิด, ประเภท
คนอ่อนหัด(n) greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
โศก(v) be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ปฏิกิริยาเรือนกระจก(n) greenhouse effect, Example: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
สืบสาน(v) inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai Definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
ผู้สืบสายโลหิต(n) heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count Unit: คน
สาบ(n) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut, Syn. สาบเสื้อ, Example: ถ้าจะให้เรียบกริบ ต้องรีดด้านในของสาบด้วย, Thai Definition: เรียกผ้าทาบที่อกเสื้อสำหรับติดดุมและเจาะรังดุม
ไม่สบอารมณ์(adj) dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์(v) be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก
แปลกหู(v) sound strange, See also: be unheard of, Syn. ผิดหู, Ant. คุ้นหู, Example: ฉันรู้สึกว่า เสียงของน้ำแปลกหูไปมาก ไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่, Thai Definition: ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาก่อน
ไก่อ่อน(n) greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
เฉลิม(v) glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
ยาดม(n) smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
องศา(clas) Fahrenheit, Syn. องศาฟาเรนไฮต์, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด, Notes: (สันสกฤต)
ไร้สติ(adj) mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
วิกลจริต(adj) mad, See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one's mind, Syn. บ้า, Example: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา, Thai Definition: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
วิกลจริต(v) be mad, See also: be insane, be psychotic, be nuts, be crazy, be unhinged, be out of one's mind, Syn. บ้า, Example: พอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เขาก็ถึงกับวิกลจริตและฆ่าตัวตาย, Thai Definition: ประพฤติหรือทำกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
วัยสาว(n) girlhood, See also: maidenhood, Syn. วัยแรกรุ่น, Example: เมื่อลูกเข้าสู่วัยสาว พ่อแม่ก็เริ่มมองหาคู่ครองให้, Thai Definition: ช่วงที่ผู้หญิงมีอายุพ้นวัยเด็ก
ว่าง(adj) empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: ที่ไม่มีอะไร
เศร้าซึม(v) be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด(v) sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด(v) grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai Definition: เศร้าเสียใจ
วิปริต(v) be abnormal, See also: be eccentric, differ from the usual, become unhinged, Syn. แปรปรวน, Example: ช่วงนั้นดินฟ้าอากาศวิปริตอยู่ตลอดเวลา ทั้งมีฝนตกหนัก ลมพัดแรง, Thai Definition: ผิดปกติ
สติวิปลาส(v) be insane, See also: be mad, be crazy, be mentally ill, be out of one's mind, be crazed, unhinge, Syn. ฟั่นเฟือน, วิปลาส, สติฟั่นเฟือน, บ้า, วิกลจริต, Ant. สติดี, Example: คนโบราณเชื่อว่าอำนาจทางไสยศาสตร์ทำให้สติวิปลาส, Thai Definition: สติผิดปกติไป
สืบทอด(v) inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai Definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
หม่นหมอง(adj) sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
เหนื่อยใจ(v) be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
โหดร้าย(v) be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
อยู่อาศัย(v) live, See also: settle, inhabit, Syn. พักอาศัย, อาศัย, Example: รัฐบาลจัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทำกินและได้แรงงานปลูกป่าขึ้น
อัด(v) smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai Definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
รับช่วง(v) take over, See also: inherit, succeed to, take the place of, Example: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่
ผู้รับมรดก(n) inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
ข้าแผ่นดิน(n) citizen, See also: inhabitant, dweller, Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน, Example: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน, Count Unit: คน, Thai Definition: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
คับแคบ(adj) narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai Definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ลม(n) breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
เสริม(v) enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
ผู้สืบทอด(n) successor, See also: successor, inheritor, next in line, Example: นายทหารผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของเหมาเจ๋อตุง และมีแววว่าจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเหมาเจ๋อตุงได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ผู้สืบทอด(n) heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai Definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย
แผ่อำนาจ(v) aggrandize, See also: enhance/enlarge/increase/expand/extend one's power, Syn. แผ่อิทธิพล, Example: เมืองจกซึ่งเป็นไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำกาหลงมุ่งหน้าแผ่อำนาจไปทางทิศตะวันออกจนมีอาณาเขตจดทะเลเหลือง, Thai Definition: ขยายอํานาจให้กว้างขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนียม[aēmmōnīem] (n) EN: ammonium ; NH4  FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[amanut] (adj) EN: inhuman  FR: inhumain
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อัสสาสะ[atsāsa] (n) EN: breath ; inhalation  FR: inhalation [f]
บรรหาร ศิลปอาชา[Bānhān Sinlapa-āchā] (n, prop) EN: Banharn Silapa-archa  FR: Banharn Silapa-archa
บ้านแสนสุข[bān saēn suk] (n, exp) FR: maison du bonheur [f]
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [f] ; origine [f]
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวพื้นเมือง[chāo pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เชิดหน้าชูตา[choētnāchūtā] (v) EN: enhance a reputation
โชเซ่ มูรินโญ่[Chōsē Mūrinyō] (n, prop) EN: Murinho  FR: Murinho
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชูรส[chūrot] (v) EN: enhance the flavor ; season  FR: épicer ; relever ; assaisonner
ดม[dom] (v) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent  FR: sentir ; inhaler ; renifler
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
ฝังศพ[fang sop] (v, exp) EN: bury the dead ; hold a burial  FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
ฝาท่อระบายน้ำ[fā thø rabai nām] (n, exp) EN: manhole cover  FR: bouche d'égout [f]
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โฮจิมินห์ซิตี[Hōjimin Sitī] (n, prop) EN: Ho Chi Minh City
โหดเหี้ยม[hōthīem] (adj) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel  FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
หดหู่[hothū] (adj) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
แก๊สเรือนกระจก[kaēt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas  FR: gaz à effet de serre [m]
ไก่อ่อน[kai øn] (n, exp) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person  FR: débutant [m]
กรรมพันธุ์[kammaphan] (n) EN: heredity ; inheritance
กรรมพันธุ์[kammaphan] (adj) EN: inherited ; congenital
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การฝังศพ[kān fang sop] (n) EN: burial ; interment ; funeral  FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f]
การหายใจ[kān hāijai] (n) EN: respiration ; inhalation  FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[kān hāijai khao] (n, exp) EN: inhalation  FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
การรับมรดก[kān rap møradok] (n, exp) EN: nheritance ; legacy ; heritage   FR: héritage [m]
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[kān seūam saphāp nai tūa-ēng] (n, exp) EN: inherent vice
การตัดมิให้รับมรดก[kān tat mi hai møradok] (n, exp) EN: disinheritance  FR: privation de son héritage [f]
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adj) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected  FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
ก๊าซเรือนกระจก[kāt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas (GHG)  FR: gaz à effet de serre [m]
คาร์โบไฮเดรต[khābōhaidret] (n, exp) EN: carbonhydrate  FR: hydrate de carbone [m]
ไข้ใจ[khai jai] (x) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast  FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous
เครื่องลาง[khreūang lāng] (n, exp) FR: porte-bonheur [m] ; fétiche [m]
เครื่องปรุงรส[khreūangprung rot] (n) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer  FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RANH R AE1 N
MINH M IH1 N
LINH L IH1 N
OANH OW1 N
BANH B AE1 N
DINH D IH1 N
PENH P EH1 N
CUNHA K UW1 NG AH0
HUYNH HH AY1 N
SINHA S IH1 N HH AH0
TRINH T R IH1 N
DOANH D OW1 N
PINHO P IH1 N HH OW0
THANH TH AE1 N
CHINH CH IH1 N
UNHURT AH0 N HH ER1 T
XINHUA Z IH1 N HH Y UW0 AH0
CANHAM K AE1 N HH AH0 M
INHALE IH2 N HH EY1 L
BONHAM B AA1 N HH AH0 M
ENHOLM EH1 N HH OW2 L M
YONHAP Y AA1 N HH AE2 P
DENHAM D EH1 N AH0 M
LANHAM L AE1 N AH0 M
VANHOY V AE1 N HH OY0
PENH'S P EH1 N Z
INHOFE IH1 N HH AA2 F
ANHALT AE1 N HH AH0 L T
DONHAM D AA1 N HH AH0 M
BENHAM B EH1 N HH AH0 M
UNHOOK AH0 N HH UH1 K
DUNHAM D AH1 N AH0 M
UNHOLY AH0 N HH OW1 L IY0
INHOFE IH1 N HH OW2 F
LINHART L IH1 N HH AA2 R T
IVANHOE AY1 V AH0 N HH OW2
INHUMAN IH2 N HH Y UW1 M AH0 N
DENHART D EH1 N HH AA2 R T
FARNHAM F AA1 R N AH0 M
BURNHAM B ER1 N HH AE0 M
LENHART L EH1 N HH AA2 R T
LENHOFF L EH1 N HH AO2 F
INHOUSE IH1 N HH AW2 S
GLENHAM G L EH1 N HH AH0 M
DENHOLM D EH1 N HH OW2 L M
ENHANCE EH0 N HH AE1 N S
MANHEIM M AE1 N HH AY0 M
MANHART M AE1 N HH AA2 R T
ENHOLME EH1 N HH OW2 L M
LENHARD L EH1 N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NHS (n) ˌɛnˌɛɪtʃˈɛs (e2 n ei2 ch e1 s)
Penh (n) pˈɛn (p e1 n)
Minh (n) mˈɪn (m i1 n)
Arnhem (n) ˈaːnəm (aa1 n @ m)
inhale (v) ˈɪnhˈɛɪl (i1 n h ei1 l)
sunhat (n) sˈʌnhæt (s uh1 n h a t)
unhand (v) ˈʌnhˈænd (uh1 n h a1 n d)
unholy (j) ˈʌnhˈouliː (uh1 n h ou1 l ii)
unhook (v) ˈʌnhˈuk (uh1 n h u1 k)
unhurt (j) ˈʌnhˈɜːʳt (uh1 n h @@1 t)
Einhorn (n) ˈaɪnhɔːn (ai1 n h oo n)
Farnham (n) fˈaːnəm (f aa1 n @ m)
Sinhala (n) sˈɪnhˈaːlə (s i1 n h aa1 l @)
enhance (v) ˈɪnhˈaːns (i1 n h aa1 n s)
inhabit (v) ˈɪnhˈæbɪt (i1 n h a1 b i t)
inhaled (v) ˈɪnhˈɛɪld (i1 n h ei1 l d)
inhaler (n) ˈɪnhˈɛɪlər (i1 n h ei1 l @ r)
inhales (v) ˈɪnhˈɛɪlz (i1 n h ei1 l z)
inherit (v) ˈɪnhˈɛrɪt (i1 n h e1 r i t)
inhibit (v) ˈɪnhˈɪbɪt (i1 n h i1 b i t)
inhuman (j) ˈɪnhjˈuːmən (i1 n h y uu1 m @ n)
manhole (n) mˈænhoul (m a1 n h ou l)
manhood (n) mˈænhud (m a1 n h u d)
pinhead (n) pˈɪnhɛd (p i1 n h e d)
piranha (n) pˈɪrˈaːnjə (p i1 r aa1 n y @)
sunhats (n) sˈʌnhæts (s uh1 n h a t s)
unhands (v) ˈʌnhˈændz (uh1 n h a1 n d z)
unhappy (j) ˈʌnhˈæpiː (uh1 n h a1 p ii)
unheard (j) ˈʌnhˈɜːʳd (uh1 n h @@1 d)
unhinge (v) ˈʌnhˈɪnʤ (uh1 n h i1 n jh)
unhitch (v) ˈʌnhˈɪtʃ (uh1 n h i1 ch)
unhooks (v) ˈʌnhˈuks (uh1 n h u1 k s)
unhorse (v) ˌʌnhˈɔːs (uh2 n h oo1 s)
Sydenham (n) sˈɪdənhəm (s i1 d @ n h @ m)
Loanhead (n) lˈounhɛd (l ou1 n h e d)
Mannheim (n) mˈænhaɪm (m a1 n h ai m)
bonhomie (n) bˈɒnəmiː (b o1 n @ m ii)
downhill (a) dˌaunhˈɪl (d au2 n h i1 l)
enhanced (v) ˈɪnhˈaːnst (i1 n h aa1 n s t)
enhances (v) ˈɪnhˈaːnsɪz (i1 n h aa1 n s i z)
henhouse (n) hˈɛnhaus (h e1 n h au s)
inhabits (v) ˈɪnhˈæbɪts (i1 n h a1 b i t s)
inhalers (n) ˈɪnhˈɛɪləz (i1 n h ei1 l @ z)
inhaling (v) ˈɪnhˈɛɪlɪŋ (i1 n h ei1 l i ng)
inherent (j) ˈɪnhˈɪəʳrənt (i1 n h i@1 r @ n t)
inherits (v) ˈɪnhˈɛrɪts (i1 n h e1 r i t s)
inhibits (v) ˈɪnhˈɪbɪts (i1 n h i1 b i t s)
inhumane (j) ˌɪnhjuːmˈɛɪn (i2 n h y uu m ei1 n)
manholes (n) mˈænhoulz (m a1 n h ou l z)
pinheads (n) pˈɪnhɛdz (p i1 n h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
新华社[Xīn huá shè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˋ, / ] Xinhua news agency, #674 [Add to Longdo]
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating, #920 [Add to Longdo]
居民[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to continue; to follow after; then; afterwards; to go on with; to succeed; to inherit, #2,619 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
抑制[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] to inhibit; to keep down; to suppress, #2,950 [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect), #2,964 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] to breathe; to suck in; to absorb; to inhale, #3,272 [Add to Longdo]
承受[chéng shòu, ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ, ] to bear; to support; to inherit, #3,303 [Add to Longdo]
无人[wú rén, ㄨˊ ㄖㄣˊ, / ] unmanned; uninhabited, #3,479 [Add to Longdo]
[Luò, ㄌㄨㄛˋ, ] surname Luo; old name of several rivers (in Henan, Shaanxi, Sichuan and Anhui), #3,890 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate, #3,996 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine), #4,694 [Add to Longdo]
安徽[Ān huī, ㄢ ㄏㄨㄟ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥, #4,736 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic, #4,810 [Add to Longdo]
江南[Jiāng nán, ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ, ] south of Changjiang or Yangtze river; south of the lower reaches of Changjiang; often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces; a province during Qing times; in literature, refers to the sunny south, #5,120 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
继承[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed, #5,429 [Add to Longdo]
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] heredity; inheritance; to transmit, #6,450 [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] to attack; to inherit; classifier for suits (esp. of funeral robes), #6,656 [Add to Longdo]
合肥[Hé féi, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ, ] Hefei, capital of Anhui province 安徽省 in south central China, #7,208 [Add to Longdo]
新华[Xīn Huá, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ, / ] Xinhua (New China, common company name), #7,799 [Add to Longdo]
从容[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] go easy; unhurried, #8,084 [Add to Longdo]
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
增进[zēng jìn, ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] promote; enhance, #8,400 [Add to Longdo]
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, / ] suppress; inhibit, #8,751 [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited, #9,043 [Add to Longdo]
安徽省[Ān huī shěng, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄕㄥˇ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥, #9,123 [Add to Longdo]
滨海[Bīn hǎi, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ, / ] (N) Binhai (place in Jiangsu); Binhai, subprovincial district of Tianjin, #9,433 [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts, #9,605 [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance, #9,892 [Add to Longdo]
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]
莲花[lián huā, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] lotus flower; water-lily; Lotus (used in company names); Lianhua county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi, #11,221 [Add to Longdo]
本性[běn xìng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] natural instincts; nature; inherent quality, #11,522 [Add to Longdo]
吸入[xī rù, ㄒㄧ ㄖㄨˋ, ] to breathe in; to suck in; to inhale, #11,671 [Add to Longdo]
固有[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
纵横[zòng héng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ, / ] lit. warp and woof in weaving; vertically and horizontal; length and breadth; criss-crossed; able to move unhindered; Political Strategists (pre-Han school of thought), #12,452 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity, #12,624 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ, / ] smooth and unhindered; fluent, #12,784 [Add to Longdo]
茅台[Máo tái, ㄇㄠˊ ㄊㄞˊ, / ] Maotai town in Renhuai county, Guizhou; Maotai liquor 茅臺酒|茅台酒, #12,972 [Add to Longdo]
黄山[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
温室[wēn shì, ㄨㄣ ㄕˋ, / ] greenhouse, #13,404 [Add to Longdo]
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin, #13,542 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive, #13,744 [Add to Longdo]
抑制作用[yì zhì zuò yòng, ㄧˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] inhibition, #14,591 [Add to Longdo]
合肥市[Hé féi shì, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ ㄕˋ, ] Hefei, capital of Anhui province 安徽省 in south central China, #14,887 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
今晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น
科研費[かけんひ, kakenhi] (n) ทุนวิจัย
著作権費用[ちょさくけんひよう, chosakukenhiyou] (n) ค่าลิขสิทธิ์
住民票[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) สำเนาทะเบียนบ้าน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[むろ, muro] TH: โรง  EN: greenhouse
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] TH: รับทอดต่อ  EN: to inherit

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
unhöflich(adj, adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: rüde, A. höflich, achtungsvoll, Syn. unbeachtet
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, Syn. tragen
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม, See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten
gewissenhaft(adj, adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor., Syn. anderthalb
einheimisch(adj) พื้นเมือง, ที่เป็นท้องถิ่น เช่น Kenntnisse über einheimische Laubbäume, Neue einheimische Delikatessen im Angebot aus dem Kroatien
Achsenhöhle(n) |die, pl. Achsenhöhlen| รักแร้ เช่น Der Stock soll bei ausgestrecktem Arm genau in die Achsenhöhle passen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bahnhof(n) สถานีรถไฟ
Drogenhandel(n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
Ho Chi Minh(uniq) โฮจิมินห์
Inhalt {m}; Thema {n}[qfyrogjl] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq, See also: A. prkqjciu, apvfcets, Syn. oqwpunds
Inhalt {m}; Thema {n}(n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n}[syrkqjcp] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy, See also: A. pvekqfhn, sydjcvkz, Syn. vxdnfugz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrtslauf {m} (Ski)downhill ski run [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}remoteness [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}; Einsamkeit {f}isolation [Add to Longdo]
Abgeordnetenhaus {n}; Abgeordnetenkammer {f} [pol.]House of Representatives [Add to Longdo]
Abgeschiedenheit {f}seclusion; solitude [Add to Longdo]
Abgeschlossenheit {f}insularity [Add to Longdo]
Abgeschlossenheit {f}seclusion [Add to Longdo]
Abstimmeinheit {f}tuning unit [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Abwesenheit {f} (von); Fehlen {n}; Mangel {m}; Absenz {f} [Ös.] | Abwesenheiten {pl}absence (of) | absences [Add to Longdo]
häufige, längere (unentschuldigte) Abwesenheit {f}; Schwänzen {n}absenteeism [Add to Longdo]
Abwesenheitszeit {f}absence time [Add to Longdo]
Adressanhängung {f}address enable [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Ahornholz {n}maplewood [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aktieninhaber {m}; Hauptaktionär {m} | Aktieninhaber {pl}; Hauptaktionäre {pl}shareholder | shareholders [Add to Longdo]
Albernheit {f}absurdity [Add to Longdo]
Albernheit {f}ineptitude [Add to Longdo]
Albernheit {f}silliness [Add to Longdo]
Albernheit {f}; Schwabenstreich {m}tomfoolery [Add to Longdo]
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f}autarchy [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Alleininhaber {m}sole owner [Add to Longdo]
Allgemeinheit {f} | Allgemeinheiten {pl}universality | universalities [Add to Longdo]
Allgemeinheit {f} | ohne Beschränkung der Allgemeinheitgenerality | without loss of generality (WLOG) [Add to Longdo]
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
die Allgemeinheit; das gemeine Volkcommonality; commonalty; commons [Add to Longdo]
Allwissenheit {f}omniscience [Add to Longdo]
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Altersheim {n}; Altenheim {n}old people's home [Add to Longdo]
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas [Add to Longdo]
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Altwarenhändler {m}second-hand dealer [Add to Longdo]
Ameisenhaufen {m}anthill [Add to Longdo]
Amtsinhaber {m} | Amtsinhaber {pl}incumbent | incumbents [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f} | Anfänger {pl} | blutiger Anfänger [übtr.]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]
Anfahrrollenhebel {m}roller lever [Add to Longdo]
Anfangsfehler {m}inherent error [Add to Longdo]
Angeber {m}tinhorn [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}concern [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}; Problem {n}business [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n}pidgin [Add to Longdo]
Anhänger {m}henchman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
あっさりした[assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
うらぶれる[urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
おっぴら[oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
しょんぼり[shonbori] (adv,n,vs) being downhearted; (P) [Add to Longdo]
するり[sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
[mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
アイヨンハチロク[aiyonhachiroku] (n) {comp} i486 [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アムホテリシン;アンホテリシン[amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
アルペンホルン[arupenhorun] (n) alpenhorn (ger [Add to Longdo]
アンハッピー[anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} unpacked decimal notation [Add to Longdo]
アンヒューマ[anhyu-ma] (n) amphiuma [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[i-emuemusanhachiroku] (n) {comp} EMM386 [Add to Longdo]
インハイ[inhai] (n) in high [Add to Longdo]
インハウス[inhausu] (n) in-house [Add to Longdo]
インヘリタンス[inheritansu] (n) {comp} inheritance [Add to Longdo]
イン腹ベビー;イン腹ベイビー[インはらベビー(イン腹ベビー);インはらベイビー(イン腹ベイビー);インハラベビー;インハラベイビー, in hara bebi-( in hara bebi-); in hara beibi-( in hara beibi-); inharabebi-; inhara] (n) (sl) being pregnant [Add to Longdo]
ウーマンハンター[u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
ウーロンハイ[u-ronhai] (n) oolong tea highball [Add to Longdo]
ウィンヘック[uinhekku] (n) {comp} WinHEC [Add to Longdo]
ウンウンヘキシウム[un'unhekishiumu] (n) ununhexium (Uuh) [Add to Longdo]
エーエスヨンヒャク[e-esuyonhyaku] (n) {comp} AS-400 [Add to Longdo]
エックスヨンヒャク[ekkusuyonhyaku] (n) {comp} X.400 [Add to Longdo]
エンハンストアイディーイー[enhansutoaidei-i-] (n) {comp} Enhanced IDE [Add to Longdo]
エンハンストシーユーシーミー[enhansutoshi-yu-shi-mi-] (n) {comp} Enhanced Cu-SeeMe [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[enhansutomo-do] (n) {comp} enhanced mode [Add to Longdo]
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc [Add to Longdo]
エンハンスドモード[enhansudomo-do] (n) {comp} enhanced mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
パック10進表記法[ぱっく10しんひょうきほう, pakku 10 shinhyoukihou] packed decimal notation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
安全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] operation table [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
遠隔試験法[えんかくしけんほう, enkakushikenhou] remote test method [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
可変小数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
基本変数[きほんへんすう, kihonhensuu] basic variable [Add to Longdo]
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
不在[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不満[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
事項[じこう, jikou] -Sache, Angelegenheit, -Artikel [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
今昔[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] niedriger_Geschmack, schlechter_Geschmack;, Ungeschliffenheit [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停滞[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] das_Zuhoeren, das_Anhoeren [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
[ぎ, gi] REGEL, ZEREMONIE;, ANGELEGENHEIT [Add to Longdo]
優勢[ゆうせい, yuusei] Uebermacht, Ueberlegenheit [Add to Longdo]
優雅[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]
入院[にゅういん, nyuuin] Einlieferung_ins_Krankenhaus [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
公共[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
公聴会[こうちょうかい, kouchoukai] oeffentliche_Anhoerung [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
内港[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
出席[しゅっせき, shusseki] Anwesenheit [Add to Longdo]
出欠[しゅっけつ, shukketsu] Anwesenheit (und-oder Abwesenheit) [Add to Longdo]
出頭[しゅっとう, shuttou] Erscheinen, Abwesenheit [Add to Longdo]
別荘[べっそう, bessou] Wochenendhaus, Ferienhaus [Add to Longdo]
前半[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
前身[ぜんしん, zenshin] Vorleben, Vergangenheit [Add to Longdo]
劣勢[れっせい, ressei] zahlenmaessige_Unterlegenheit [Add to Longdo]
励行[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] einzig, einfach, einheitlich [Add to Longdo]
[やく, yaku] UNGLUECK, UNHEIL, MISSGESCHICK [Add to Longdo]
[りん, rin] (alte Geldeinheit, 0.001 Yen;, Laengenmass, ca. 0,3 mm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  NH
      n 1: a state in New England; one of the original 13 colonies
           [syn: {New Hampshire}, {Granite State}, {NH}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top