ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nervous system*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervous system, -nervous system-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous system(n) ระบบประสาท
central nervous system(n) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (พีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, central nervous system; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, CNS; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS stimulant; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system stimulant; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Central nervous system agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system diseasesโรคระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system infectionsโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system stirmulantsสารกระตุ้นระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system vascular malformationsการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]
Peripheral nervous system diseasesโรคระบบประสาทส่วนปลาย [TU Subject Heading]
Adrenergic Nervous Systemระบบประสาทซิมพาธิติค [การแพทย์]
Autonomic Nervous Systemประสาทอัตบาล, ระบบ; ระบบประสาทอัตโนมัติ; ระบบประสาทออโตโนมิค; ระบบประสาทออโตโนมิก; ระบบประสาทเสรี; ระบบประสาทอิสระ; ระบบประสาทแบบออโตโนมิค [การแพทย์]
Autonomic Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Complicationsภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Damageประสาทส่วนกลางเสีย [การแพทย์]
Central Nervous System Depressantsยากดระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Depressionระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่ [การแพทย์]
Central Nervous System Diseasesประสาทกลาง,โรคระบบ;ระบบประสาทกลาง,โรค;โรคระบบประสาท [การแพทย์]
Central Nervous System Disordersความผิดปกติในระบบสมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Mechanismsกลไกระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System, Higherประสาทกลางที่สูงกว่า [การแพทย์]
Central Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทรอบนอก (พีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทส่วนกลาง (ซีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอัตโนวัติ, ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervous systemThis computer network is, as it were, the nervous system of the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระบบประสาทอัตโนมัติ(n) autonomic nervous system, Example: ถ้ามารดามีอารมณ์ตึงเครียดแล้ว การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบประสาท[rabop prasāt] (n, exp) EN: nervous system  FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] sympathetic nervous system, #28,980 [Add to Longdo]
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
Zentralnervensystem {n}central nervous system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) nervous system [Add to Longdo]
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS [Add to Longdo]
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system [Add to Longdo]
中枢性[ちゅうすうせい, chuusuusei] (n) central (nervous system) [Add to Longdo]
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system [Add to Longdo]
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nervous system
      n 1: the sensory and control apparatus consisting of a network
           of nerve cells [syn: {nervous system}, {systema nervosum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top