ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nervous*

N ER1 V AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervous, -nervous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous(adj) กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous(adj) เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท
nervously(adv) อย่างประหม่า
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
nervous Nellie(sl) คนประสาท, See also: คนวิตกกังวล
nervous system(n) ระบบประสาท
nervous breakdown(n) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต, Syn. breakdown
central nervous system(n) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky, timid

English-Thai: Nontri Dictionary
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PNS (system, peripheral nervous)พีเอ็นเอส (ระบบประสาทนอกส่วนกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (พีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, central nervous system; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, CNS; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, autonomic nervous (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, central nervous (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, vegetative nervousระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, peripheral nervous (PNS)ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (พีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANS (system, autonomic nervous)เอเอ็นเอส (ระบบประสาทอิสระ) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS (system, central nervous)ซีเอ็นเอส (ระบบประสาทกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS stimulant; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system stimulant; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous๑. -ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ neural]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Central nervous system agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system diseasesโรคระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system infectionsโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system stirmulantsสารกระตุ้นระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system vascular malformationsการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]
Peripheral nervous system diseasesโรคระบบประสาทส่วนปลาย [TU Subject Heading]
Adrenergic Nervous Systemระบบประสาทซิมพาธิติค [การแพทย์]
Autonomic Nervous Systemประสาทอัตบาล, ระบบ; ระบบประสาทอัตโนมัติ; ระบบประสาทออโตโนมิค; ระบบประสาทออโตโนมิก; ระบบประสาทเสรี; ระบบประสาทอิสระ; ระบบประสาทแบบออโตโนมิค [การแพทย์]
Autonomic Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Central Nervous Mechanismsระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Complicationsภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Damageประสาทส่วนกลางเสีย [การแพทย์]
Central Nervous System Depressantsยากดระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Depressionระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่ [การแพทย์]
Central Nervous System Diseasesประสาทกลาง,โรคระบบ;ระบบประสาทกลาง,โรค;โรคระบบประสาท [การแพทย์]
Central Nervous System Disordersความผิดปกติในระบบสมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Mechanismsกลไกระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System, Higherประสาทกลางที่สูงกว่า [การแพทย์]
Central Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทรอบนอก (พีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทส่วนกลาง (ซีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอัตโนวัติ, ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervousA bare word of criticism makes her nervous.
nervousA nervous person will not be fit for this job.
nervousBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
nervousBill is nervous about the exam.
nervousHe felt nervous about the result.
nervousHe is nervous about it.
nervousHe looked calm, but actually he was very nervous.
nervousHers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.
nervousHe suffered a nervous breakdown.
nervousHe was nervous because he was leaving for America the next morning.
nervousI always get nervous in her presence.
nervousI always get nervous just before a match.
nervousI am nervous in a sense.
nervousI became very nervous when I couldn't locate my passport.
nervousI can hardly make a speech without feeling nervous.
nervousI feel nervous about the result.
nervousIf Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.
nervousIf people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
nervousI get nervous at Immigration.
nervousI get nervous when I speak before a large audience.
nervousI got nervous on the stage.
nervousI have a nervous stomach.
nervousI'm always very nervous.
nervousI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
nervousI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
nervousI never make a speech without being nervous.
nervousIt made me nervous when I was asked by the host to offer some words of congratulation.
nervousIt's natural to be nervous when the plane takes off.
nervousIt was a nervous moment for me.
nervousI was nervous at first but gradually got more relaxed.
nervousI was really nervous to see how they dealt with each other just now. I guess things were touch-and-go between them.
nervousI was very nervous as the plane took off.
nervousJane got too nervous when her turn came, and she blew her lines.
nervousJust to watch it made me nervous.
nervousKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
nervousMummy and Daddy are very nervous.
nervousNervous people will scratch their heads.
nervousPassengers became nervous when the plant began to vibrate.
nervousPut that knife down - you're making me nervous.
nervousShe is all nervous.
nervousShe is very nervous and is always ill at ease.
nervousShe seems to be nervous about her first class.
nervousShe stammers when she feel nervous.
nervousShe was nervous before the entrance exam.
nervousShe was quite nervous about her first flight.
nervousShe was so nervous she paced to and fro in the waiting room.
nervousThe first time I met Betty, I was nervous.
nervousThe judge was exhausted from the nervous stain.
nervousThe nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.
nervousThe new boy had a nervous stammer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประสาทกิน(v) be nervous, Syn. ประสาทแดก, Example: แม่จะประสาทกินอยู่แล้วเมื่อคิดถึงหนี้สินที่พ่อก่อไว้, Thai Definition: คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเป็นโรคประสาท, Notes: (ปาก)
ประสาทเสีย(v) be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
โรคประสาท(n) nervous
ขี้ตื่น(v) feel excitable, See also: get emotional, feel nervous, Syn. ขี้กลัว, ขี้โวยวาย, Example: คนไทยไม่น้อยขี้ตื่นต่อข่าวลือและมักจะเชื่อด้วย, Thai Definition: ตกใจโวยวายเกินกว่าเหตุ
หนักใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
วิตก(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก
วุ่นวายใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
ลุกลน(v) hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai Definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
เครียด(adj) serious, See also: tense, strained, stern, nervous, taut, Example: พ่อนั่งสูบบุหรี่มีสีหน้าเครียดอยู่ข้างๆ แม่
เครียด(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, ตึงเครียด, หนักใจ, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, Ant. ผ่อนคลาย, Example: สภาพเหตุการณ์ในเมืองพัทยาเริ่มเครียดขึ้นทุกวัน, Thai Definition: อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
ตะลีตะลาน(adv) flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน
ตื่นเต้น(v) be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai Definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ใจไม่ดี(v) be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai Definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
ใจหวิว(v) feel dizzy, See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror, , Syn. ใจสั่นหวิว, Example: เขารู้สึกใจหวิว เมื่อมองลงไปข้างล่างในคลองน้ำ, Thai Definition: รู้สึกเพลียดุจจะเป็นลม, รู้สึกเหมือนใจจะขาด
น่าเป็นห่วง(adj) worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai Definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
ระบบประสาทอัตโนมัติ(n) autonomic nervous system, Example: ถ้ามารดามีอารมณ์ตึงเครียดแล้ว การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงไป
ประหม่า(v) feel bashful, See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright, Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม, Example: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
ชั้นประสาท(n) nervous layer, Example: อันตรายจากของมีคมถูกลูกตา อาจจะทำอันตรายชนิดลูกตาไม่แตก แต่อาจมีเลือดออกภายในหรือชั้นประสาทจอตาหลุดออก
กระวนกระวาย(v) fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai Definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระสับกระส่าย(v) fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
ขวัญอ่อน(v) fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai Definition: ตกใจง่าย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
ขวัญอ่อน[khwan øn] (adj) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
หนักใจ[nakjai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart  FR: être embarrassé ; être tracassé
น่าเป็นห่วง[nā pen huang] (adj) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome  FR: inquiétant ; préoccupant
ประสาทกิน[prasātkin] (v) EN: be nervous  FR: être nerveux
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux
ระบบประสาท[rabop prasāt] (n, exp) EN: nervous system  FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system
ตื่นตระหนก[teūntranok] (adj) EN: nervous  FR: paniqué ; affolé
วิตก[witok] (v) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut
วุ่นวายใจ[wunwāijai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVOUS N ER1 V AH0 S
NERVOUSLY N ER1 V AH0 S L IY0
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervous (j) nˈɜːʳvəs (n @@1 v @ s)
nervously (a) nˈɜːʳvəsliː (n @@1 v @ s l ii)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)
overnervous (j) ˌouvənˈɜːʳvəs (ou2 v @ n @@1 v @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] tight; nervous; strict, #1,950 [Add to Longdo]
生怕[shēng pà, ㄕㄥ ㄆㄚˋ, ] to fear; afraid; extremely nervous; for fear that; to avoid; so as not to, #12,461 [Add to Longdo]
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] steady; calm and collected; not nervous, #13,467 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] sympathetic nervous system, #28,980 [Add to Longdo]
打鼓[dǎ gǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ, ] to beat a drum; to play a drum; (fig.) to feel nervous, #36,288 [Add to Longdo]
发慌[fā huāng, ㄈㄚ ㄏㄨㄤ, / ] to become agitated; to feel nervous, #42,448 [Add to Longdo]
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, / ] nervous illness; mental illness, #50,218 [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous, #70,010 [Add to Longdo]
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous, #78,169 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, ] nervous; fearful, #207,883 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] nervous start in sleep, #910,821 [Add to Longdo]
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] scared, nervous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
Nervosität {f}nervousness [Add to Longdo]
Zentralnervensystem {n}central nervous system [Add to Longdo]
nervös; reizbar {adj} | nervöser | am nervösestennervous | more nervous | most nervous [Add to Longdo]
nervös {adv}nervously [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]
Störung {f} [med.] | Störungen {pl} | nervöse Störungendisorder | disorders | nervous disorders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
びびる[bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
ナーバス[na-basu] (adj-na) nervous; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
気が張る[きがはる, kigaharu] (exp,v5r) to strain every nerve; to feel nervous [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気後れ[きおくれ, kiokure] (n,vs) nervous; timid [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] (n,vs) tension; mental strain; nervousness; (P) [Add to Longdo]
緊張感[きんちょうかん, kinchoukan] (n) feeling of tension; air of tension; tension; nervousness [Add to Longdo]
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature [Add to Longdo]
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted [Add to Longdo]
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice) [Add to Longdo]
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise [Add to Longdo]
神経活動[しんけいかつどう, shinkeikatsudou] (n) nervous activity; activity of a nerve [Add to Longdo]
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) nervous system [Add to Longdo]
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]
神経症[しんけいしょう, shinkeishou] (n) nervous disorder; neurosis [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
神経病[しんけいびょう, shinkeibyou] (n) nervous disorder; nerve disease [Add to Longdo]
尖らす[とがらす, togarasu] (v5s) (1) to sharpen (e.g. pencil); to pout (e.g. lips); (2) to get nervous; to raise one's voice [Add to Longdo]
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS [Add to Longdo]
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system [Add to Longdo]
中枢性[ちゅうすうせい, chuusuusei] (n) central (nervous system) [Add to Longdo]
虫押え[むしおさえ, mushiosae] (n) children's medicine for nervousness; snack for an empty stomach [Add to Longdo]
虫気[むしけ, mushike] (n) nervous weakness [Add to Longdo]
虫薬[むしぐすり, mushigusuri] (n) children's medicine for nervousness [Add to Longdo]
貧乏揺るぎ[びんぼうゆるぎ, binbouyurugi] (n) nervous mannerism [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear [Add to Longdo]
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system [Add to Longdo]
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system [Add to Longdo]
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervous
   adj 1: easily agitated; "a nervous addict"; "a nervous
       thoroughbred"
   2: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]
   3: of or relating to the nervous system; "nervous disease";
     "neural disorder" [syn: {nervous}, {neural}]
   4: excited in anticipation [syn: {aflutter}, {nervous}]
   5: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
     {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top