ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*move up*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: move up, -move up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move up(phrv) ย้ายขึ้นไป, Syn. move down
move up(phrv) เลื่อน, See also: เข็นออกไป, Syn. ease up, move over
move up(phrv) มีตำแหน่งสูงขึ้น, See also: ขึ้นสู่ตำแหน่งสูง, Ant. move down
move up(phrv) เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)
move up(phrv) เพิ่มค่า, See also: เพิ่มราคา
move upwards(phrv) สูงขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
move upAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
move upBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
move upInterest rates will move up due to monetary tightening.
move upMove up to the front, please.
move upThe stream becomes shallower as you move upriver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัก(v) lift, See also: shrug, raise, move up and down, Syn. ยกขึ้นยกลง, Example: บางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: การยกขึ้นยกลงของอวัยวะบางอย่าง เช่น คิ้ว หรือไหล่ เป็นต้น
เขยิบ(v) move up, See also: shift, budge, Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน, Example: คุณช่วยเขยิบเก้าอี้ไปใกล้หน้าต่างอีกนิดได้ไหมครับ, Thai Definition: ขยับเลื่อนไปเล็กน้อย
ผลุบโผล่(adv) bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai Definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
กระเดาะ(v) click, See also: cluck, flick or flip gently, know or beat gently, move up one's tongue, Syn. เดาะ, Example: ลูกหมาจะวิ่งมาเมื่อมันได้ยินเสียงเจ้าของมันกระเดาะลิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัก[yak] (v) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway  FR: bouger ; remuer ; hausser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope, #36,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anrücken; heranrückento move up; to move closer [Add to Longdo]
aufrücken | aufrückend | aufgerücktto move up | moving up | moved up [Add to Longdo]
gesellschaftlich aufsteigento move up the social ladder [Add to Longdo]
beruflich aufsteigento move up the career ladder [Add to Longdo]
nachrückento move up [Add to Longdo]
vorverlegento bring forward; to move up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り上がる;繰上がる[くりあがる, kuriagaru] (v5r,vi) to move up (date or rank) [Add to Longdo]
繰り上げる(P);繰上げる[くりあげる, kuriageru] (v1,vt) to move up; to advance; (P) [Add to Longdo]
上の級に進む[うえのきゅうにすすむ, uenokyuunisusumu] (exp,v5m) to move up to a higher grade [Add to Longdo]
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move up
   v 1: move to a better position in life or to a better job; "She
      ascended from a life of poverty to one of great [syn:
      {ascend}, {move up}, {rise}]
   2: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top