ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lungs*

L AH1 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lungs, -lungs-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungsปอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungsThe brain was not like the liver or the lungs.
lungsLeaves are to plants what lungs are to animals.
lungsSmoking has affected his lungs.
lungsIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungsEverybody sang at the top of their lungs.
lungsParks are to the city what lungs are to the animal.
lungsOxygen is taken into our lungs when we breathe.
lungsSmoking does damage your lungs.
lungsSmog is the enemy of healthy lungs.

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGS L AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lungs (n) lˈʌŋz (l uh1 ng z)
aqualungs (n) ˈækwəlʌŋz (a1 k w @ l uh ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs, #10,981 [Add to Longdo]
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, ] pleural cavity (part of thorax containing lungs), #27,830 [Add to Longdo]
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, ] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆 [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, / ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer(n) ประเทศกำลังพัฒนา
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f}(n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdunkelungsvorrichtung {f} | Abdunkelungsvorrichtungen {pl}dimmer | dimmers [Add to Longdo]
Abkühlungsart {f}type of cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m} | Abteilungsleiter {pl}floorwalker | floorwalkers [Add to Longdo]
Abteilungs...departmental [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Abwicklungswerkzeug {n}unwrapping tool [Add to Longdo]
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm {n}action program; action programme [Br.] [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Ballung {f}; Ballungsraum {m}agglomeration [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen {pl}condition of employment | conditions of employment [Add to Longdo]
Anstellungsprüfung {f}qualifying test [Add to Longdo]
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty [Add to Longdo]
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions [Add to Longdo]
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice [Add to Longdo]
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]
Aufstellungsort {m}; Standort {m}site [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}; Bestellungsannahme {f}acceptance of order [Add to Longdo]
Ausgabestelle {f}; Ausstellungsort {m}place of issue [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag {m}date of issue [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungskatalog {m}official catalogue [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}agglomeration area [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Ballungsraum {m}megalopolis [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]
肺臓[はいぞう, haizou] (n) lungs [Add to Longdo]
肺腑[はいふ, haifu] (n) lungs; bottom of one's heart; vital point [Add to Longdo]
鞴韜[ふくとう;たたら, fukutou ; tatara] (n) (1) {Buddh} (See 踏鞴) (pair of) bellows; (2) lungs (of the body) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
室長[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
推薦状[すいせんじょう, suisenjou] Empfehlungsschreiben [Add to Longdo]
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
求職[きゅうしょく, kyuushoku] Stellungssuche [Add to Longdo]
浪人[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
無職[むしょく, mushoku] stellungslos, arbeitslos [Add to Longdo]
発展途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
箱根[はこね, hakone] Hakone (Erholungsgebiet_am_Fuji) [Add to Longdo]
自縛[じばく, jibaku] selbstverschuldete_Einengung_der Handlungsfreiheit [Add to Longdo]
課長[かちょう, kachou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
途上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
部長[ぶちょう, buchou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top