ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lofty*

L AO1 F T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lofty, -lofty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lofty(adj) สูงตระหง่าน, See also: สูง, Syn. high, tall, Ant. low
lofty(adj) สูงส่ง, See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง, Syn. exalted, noble, Ant. ignoble
lofty(adj) หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lofty(adj) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)
toplofty(adj) คุยโว, See also: โอ้อวด, หยิ่ง, Syn. haughty, pompous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall, exalted, arrogant

English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loftyThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง(v) be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
สูงส่ง(v) be lofty, See also: be high, be sublime, be superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, Ant. ต่ำต้อย, Example: เสรีภาพที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์สามารถทำให้มนุษย์สูงส่งก็ได้ต่ำต้อยก็ได้
สูงส่ง(adj) lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา(n) great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน(adj) lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai Definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
เถิน(adj) high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ทระนง(v) to be arrogant, See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty, Syn. ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง, Example: ก้านแก้วสามารถยืดคอทระนง ปิดบังเบื้องหลังของตนไว้ ไม่แพร่งพราย, Thai Definition: หยิ่งในเกียรติของตัว, Notes: (กวี)
ยรรยง(adj) majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ชะง้ำ(adj) projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai Definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
สูงศักดิ์(adj) noble, See also: high rank, lofty, Syn. สูงส่ง, Ant. ต่ำต้อย, Example: ระหว่างที่อยู่ในลอนดอน เขาได้พบสตรีสูงศักดิ์คนหนึ่งกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะ, Thai Definition: มีเกียรติ, มีเชื้อสายผู้ดี, มีสกุลรุนชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[khunkhao] (n) EN: lofty mountain ; peak  FR: pic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFTY L AO1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lofty (j) lˈɒftiː (l o1 f t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
高大[gāo dà, ㄍㄠ ㄉㄚˋ, ] tall; lofty, #7,925 [Add to Longdo]
高尚[gāo shàng, ㄍㄠ ㄕㄤˋ, ] nobly; lofty, #9,018 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] to excite; to raise up; to shrug; high; lofty; towering, #10,801 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high; lofty; towering; majestic, #10,893 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] high; dignified; lofty; to honor, #16,576 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
雄心[xióng xīn, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] great ambition; lofty aspiration, #23,313 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] arch; a dome; a vault; lofty; vast, #23,591 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high, lofty; precipitous, #28,036 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] surname Wei; eminent; lofty, #50,300 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] excel; lofty, #50,662 [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character, #55,540 [Add to Longdo]
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, / ] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine, #57,976 [Add to Longdo]
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, / ] perilous peak; the lofty heights, #64,145 [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals, #70,978 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lofty peak; perilous, #82,436 [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals, #87,938 [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering, #128,567 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] lofty; precipitous, #372,933 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] lofty, #435,800 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] lofty peak, #750,091 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest [Add to Longdo]
hochlofty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P) [Add to Longdo]
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
高邁[こうまい, koumai] (adj-na,n) noble; lofty; high-minded [Add to Longdo]
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall [Add to Longdo]
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint [Add to Longdo]
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom [Add to Longdo]
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure [Add to Longdo]
亭亭;亭々[ていてい, teitei] (adj-t,adv-to) lofty (tree) [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
品性高潔[ひんせいこうけつ, hinseikouketsu] (n,adj-na) of lofty (noble, virtuous) character [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lofty
   adj 1: of high moral or intellectual value; elevated in nature
       or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-
       flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty
       concept"; "a grand purpose" [syn: {exalted}, {elevated},
       {sublime}, {grand}, {high-flown}, {high-minded}, {lofty},
       {rarefied}, {rarified}, {idealistic}, {noble-minded}]
   2: of imposing height; especially standing out above others; "an
     eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires of the
     cathedral"; "towering icebergs" [syn: {eminent}, {lofty},
     {soaring}, {towering}]
   3: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top