ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*liquid*

L IH1 K W AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: liquid, -liquid-
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquid(n) ของเหลว, See also: สถานะเหลว, Syn. fluid, Ant. solid
liquid(adj) เป็นของเหลว, See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว, Syn. free-flowing, fluid, Ant. solid
liquid(adj) มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid(adj) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid(adj) ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, bright
liquid(adj) ใส (เสียง), Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid(adj) ไหลคล้ายน้ำ
liquidate(vt) ชำระหนี้
liquidity(n) สภาพคล่อง
liquidize(vt) ทำให้เป็นของเหลว
liquidation(n) การชำระหนี้
liquid measure(n) หน่วยวัดของเหลว
washing liquid(n) น้ำยาซักผ้า
washing-up liquid(n) น้ำยาล้างจาน, See also: น้ำยาล้างภาชนะ, Syn. dishwashing liquid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid, flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisional liquidatorผู้ชำระบัญชีชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid indicatorช่องตรวจของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liquid lineท่อสารเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid phase diffusion weldingการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
liquid refrigerant receiver; receiverถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid; liquid consonantพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid chillerเครื่องทำของเหลวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid sluggingสารเหลวคั่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant liquidของเหลวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
official liquidatorเจ้าพนักงานผู้ชำระบัญชี (บริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory liquidationการบังคับให้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor; liquid distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasket cement; gasket liquid sealerน้ำยาทาปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasket liquid sealer; gasket cementน้ำยาทาปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary liquidationการชำระบัญชีโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour-fuel separator; vapour-liquid separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour-liquid separator; vapour-fuel separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour/fuel separator; vapour/liquid separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour/liquid separator; vapour/fuel separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unliquidated claimข้อเรียกร้องที่ยังกำหนดค่าเสียหายมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquid fuelเชื้อเพลิงเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymer liquid crystalsโพลิเมอร์ผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vapor-liquid equilibriumสมดุลไอ-ของเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ, Example: ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Gas/Liquid Separatorระบบแยกสถานะ, Example: เป็นระบบที่ใช้แยกก๊าซ น้ำมันและน้ำ ออกจากกัน โดยใช้หลักการของความแตกต่างของสถานะของสสารรวมถึงค่าความถ่วงจำเพาะในกรณีที่เป็นของเหลวเหมือนกัน เช่น แยกน้ำออกจากน้ำมัน ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบอุปกรณ์ของแต่ละระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Liquid crystal displayจอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquidity riskความเสี่ยงจากสภาพคล่อง, Example: ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักลงทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดไว้ [ตลาดทุน]
Bank liquidityสภาพคล่องของธนาคาร [TU Subject Heading]
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
High performance liquid chromatographyไฮ เพอร์ฟอร์แม็นซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Liquid ammoniaแอมโมเนียเหลว [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidity (Economics)สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Vapor-liquid equilibriumสมดุลสถานะระหว่างของเหลวกับไอ [TU Subject Heading]
Liquid PCBพีซีบีเหลว, Example: สารเสี่ยงอันตรายที่มีชื่อเต็มว่า Polychlorinated Biphenyls ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนความร้อนและความเย็น สามารถทำลายได้ ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูง [สิ่งแวดล้อม]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]
Liquidity ratioอัตราส่วนสภาพคล่อง [การบัญชี]
Liquid natural rubberยางธรรมชาติเหลวได้จากการนำยางธรรมชาติมาทำให้โมเลกุลของยางเกิดการ สลายตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือเป็นกระบวนการตัดสายโซ่โมเลกุลของพอลิไอโซพรี นที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงให้มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำลง จนกระทั่งยางมีความหนืดต่ำ สามารถไหลได้ที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Adhesive Liquidsยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว [การแพทย์]
BCG Vaccine, Fresh Liquidวัคซินบีซีจีชนิดน้ำ [การแพทย์]
Beer Sluge, Waste Liquidกากตะกอนเบียร์ [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]
Bridges, Liquidสะพานของเหลว [การแพทย์]
Chromatography, Gas-Liquidโครมาโตกราฟีแบบก๊าซ-ของเหลว,โครมาโทกราฟีแก๊สลิควิด [การแพทย์]
Chromatography, High Performance Liquidโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง,โครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง,วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง [การแพทย์]
Chromatography, High Pressure Liquidไฮเพรซเฉอะลิควิดโครมาโตกราฟฟี [การแพทย์]
Chromatography, High-Performance Liquidวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง [การแพทย์]
Corrosive Liquidสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Detergent Solutions, Liquidลิควิดดีเทอร์เจนท์โซลูชั่น [การแพทย์]
Diet, Full Liquidอาหารเหลวข้น,อาหารน้ำข้น [การแพทย์]
Diet, Liquidอาหารเหลว [การแพทย์]
Diet, Liquid, Clearอาหารเหลวใส,อาหารน้ำใส [การแพทย์]
Dosage Forms, Liquidยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ [การแพทย์]
Drop Model, Liquidแบบหยดของเหลว [การแพทย์]
Droplets, Liquidหยดของเหลว [การแพทย์]
Food, Liquidอาหารเหลว [การแพทย์]
Liquid thermometerเทอร์มอมิเตอร์แบบ บรรจุของเหลว [อุตุนิยมวิทยา]
liquid Limitliquid Limit, ขีดจำกัดเหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Dispersion, Liquidกระจายตัวในแก๊สของเหลว [การแพทย์]
Immiscible Liquidsของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน, ของเหลวสองชนิดที่ไม่เข้ากัน [การแพทย์]
Liquidสารเหลว, ของเหลว, ยาน้ำ, ประเภทของเหลว [การแพทย์]
Liquid Crystalline Stateสภาพเป็นของเหลว [การแพทย์]
Liquid Dilution, Solid inสารละลายของแข็งในของเหลว, การเจือจางของแข็งในของเหลว [การแพทย์]
Liquid Displacement System, Directระบบดูดของเหลวโดยตรง [การแพทย์]
Liquid Formรูปของของเหลว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flammable Liquidของเหลวไวไฟ
liquid paper eraser(n) ปากกาลบคำผิด
liquidatorการชำระบัญชี
liquidity trap(n, name) กับดักสภาพคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
liquidA sponge absorbs liquids.
liquidI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquidMatter can exist as a solid, liquid, or gas.
liquidShareholders voted to liquidate the company's assets.
liquidThe hair-dressing liquid gave off a strong smell.
liquidThe liquid does not strain well.
liquidThe liquid gave off a strong smell.
liquidThis is more like a liquid than a facial cream. That makes it easy to use.
liquidThis liquid can be resolved into three elements.
liquidThis sticky liquid can be substituted for glue.
liquidThis transparent liquid contains a sort of poison.
liquidThis transparent liquid contains poison.
liquidVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.
liquidWater and oil are both liquids.
liquidWater is a liquid.
liquidWater is liquid. When it freezes, it becomes solid.
liquidWhat has many holes but is good for holding liquid?
liquidWhen a solid melts, it becomes liquid.
liquidWhen ice melts, it becomes liquid.
liquidWhen investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.
liquidYou should drink a lot of liquid.
liquidYou should not drink a lot of liquid.
liquidYou should take liquid food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊สหุงต้ม(n) liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
ยาน้ำ(n) potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai Definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
ขาดสภาพคล่อง(v) be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai Definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
เหลว(adj) liquid, See also: fluid, watery, thin (oil), Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: เขาใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวด
เหลว(v) be liquid, See also: be fluid, be watery, Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: น้ำมันที่ใช้หยอดเครื่องนี้เหลวเกินไป
หลั่ง(v) run (e.g. of liquid), See also: flow, Syn. ไหล, ริน, Example: ตับเป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากหลั่งน้ำดีไปสู่ดูโอดีนัม เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน, Thai Definition: ไหลลง หรือทำให้ไหลลงไม่ขาดสาย
มูลโค(n) cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai Definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
สภาพคล่อง(n) liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
ทิพยรส(n) excellent taste, See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste, Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม, รสเลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำ(n) liquid, See also: fluid, Syn. ของเหลว, Example: โลกของเรามีน้ำอยู่ 3 ส่วน ดิน 1 ส่วน
น้ำกระสาย(n) aqueous adjuvant, See also: liquid vehicle for powdered medicine, Syn. น้ำกระสายยา, Example: คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่, Thai Definition: น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย
น้ำยา(n) medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่
ของไหล(n) fluid, See also: liquid, Example: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง, Thai Definition: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส, Notes: (วิทยา)
ชล(n) water, See also: liquid as in rivers, lakes, seas and oceans
ดื่ม(v) drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai Definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
ก๊าซหุงต้ม(n) liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai Definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
ก๊าซหุงต้ม(n) liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai Definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
สบู่เหลว(n) liquid soap, Example: ฉันชอบใช้สบู่เหลวล้างหน้ามากกว่าเพราะรู้สึกว่าหน้าไม่ตึง, Thai Definition: สบู่ที่ไม่ได้ทำเป็นก้อนเพราะมีส่วนผสมของน้ำมากกว่าไขบรจุใส่ภาชนะต่างๆ
ของเหลว(n) liquid, See also: fluid, Ant. ของแข็ง, Example: เด็กที่อายุย่างเข้าเดือนที่ 12 ถึง 18 จะต้องหย่านมและเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai Definition: ของที่ไม่แข็ง มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ, สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง
ทึบ(adj) opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง
ก๊าซหุงต้ม(n) liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai Definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
สบู่เหลว(n) liquid soap, Example: ฉันชอบใช้สบู่เหลวล้างหน้ามากกว่าเพราะรู้สึกว่าหน้าไม่ตึง, Thai Definition: สบู่ที่ไม่ได้ทำเป็นก้อนเพราะมีส่วนผสมของน้ำมากกว่าไขบรจุใส่ภาชนะต่างๆ
น้ำยาล้างจาน(n) dishwashing liquid

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[fā] (n) EN: scum on the surface of a liquid
โจ๊ก[jōk] (adj) EN: watery  FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[kān chamra banchī] (n, exp) EN: liquidation  FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[kān chamra banchī dōi thūk bangkhap] (n, exp) EN: enforced liquidation
ก๊าซหุงต้ม[kāt hung tom] (n, exp) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ของไหล[khønglai] (n) EN: fluid ; liquid  FR: fluide [m]
ของเหลว[khønglēo] (n) EN: liquid ; fluid  FR: liquide [m] ; fluide [m]
ลักษณะจร[laksana jøn] (n, exp) EN: mobility ; fluidity ; liquidity
เหลว[lēo] (adj) EN: fluid ; liquid ; watery  FR: fluide ; liquide
เลิกล้ม[loēklom] (v) EN: give up ; abandon ; abolish  FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
หลอม[løm] (v) EN: melt  FR: fondre ; devenir liquide
มูลโค[mūnkō] (n) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement  FR: bouse [f]
น้ำ[nām = nam] (n) EN: liquid ; juice  FR: liquide [m] ; jus [m]
น้ำอสุจิ[nām asuji] (n) EN: sperm ; semen ; seminal fluid  FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำคร่ำ[nāmkhram] (n, exp) EN: amniotic fluid ; amnion  FR: liquide amniotique [m]
น้ำกระสาย[nām krasāi] (n, exp) EN: liquid vehicle for powdered medicine
น้ำยา[nāmyā] (n) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer  FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
น้ำยาซักแห้ง[nāmyā sak haēng] (n, exp) EN: dry cleaning liquid  FR: liquide de nettoyage à sec [m]
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
เป็นน้ำ[pennām] (adj) FR: liquide
เผด็จ[phadet] (v) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy  FR: liquider ; en finir
ผู้ชำระบัญชี[phū chamra banchī] (n, exp) EN: liquidator  FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]
สบู่เหลว[sabū lēo] (n, exp) EN: liquid soap  FR: savon liquide [m]
สภาพคล่อง[saphāp khlǿng] (n, exp) EN: liquidity ; market liquidity
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สินทรัพย์สภาพคล่อง[sinsap saphāp khlǿng] (n, exp) EN: liquid assets
เท[thē] (n) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters]
เทขาย[thēkhāi] (v) EN: sell off  FR: liquider
ยาน้ำ[yā nām] (n, exp) EN: potion ; liquid drug  FR: potion [f] (vx) ; médicament liquide [m] ; lotion [f] ; solution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUID L IH1 K W AH0 D
LIQUID L IH1 K W IH0 D
LIQUIDS L IH1 K W IH0 D Z
LIQUIDS L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDE L IH0 K W AY1 D
ILLIQUID IH2 L IH1 K W IH0 D
LIQUIDATE L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D IH0 T IY0
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0
LIQUIDATES L IH1 K W IH0 D EY2 T S
LIQUIDATOR L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATED L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D
LIQUIDATORS L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0 Z
LIQUIDITIES L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0 Z
LIQUIDATION L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATING L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 NG
ILLIQUIDITY IH2 L IH0 K W IH1 D IH0 T IY0
LIQUIDATIONS L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquid (n) lˈɪkwɪd (l i1 k w i d)
liquids (n) lˈɪkwɪdz (l i1 k w i d z)
liquidate (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidity (n) lˈɪkwˈɪdɪtiː (l i1 k w i1 d i t ii)
liquidize (v) lˈɪkwɪdaɪz (l i1 k w i d ai z)
liquidated (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)
liquidator (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidized (v) lˈɪkwɪdaɪzd (l i1 k w i d ai z d)
liquidizer (n) lˈɪkwɪdaɪzər (l i1 k w i d ai z @ r)
liquidizes (v) lˈɪkwɪdaɪzɪz (l i1 k w i d ai z i z)
liquidating (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪŋ (l i1 k w i d ei t i ng)
liquidation (n) lˌɪkwɪdˈɛɪʃən (l i2 k w i d ei1 sh @ n)
liquidators (n) lˈɪkwɪdɛɪtəz (l i1 k w i d ei t @ z)
liquidizers (n) lˈɪkwɪdaɪzəz (l i1 k w i d ai z @ z)
liquidizing (v) lˈɪkwɪdaɪzɪŋ (l i1 k w i d ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid, #1,222 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液体[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] pot; classifier for bottled liquid, #7,961 [Add to Longdo]
浓缩[nóng suō, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ, / ] to concentrate (a liquid); concentration; espresso coffee; abbr. for 意式濃縮咖啡|意式浓缩咖啡, #8,437 [Add to Longdo]
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, ] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize, #8,972 [Add to Longdo]
澄清[chéng qīng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ, ] clear (of liquid); limpid; to clarify; to make sth clear; to be clear (about the facts), #9,335 [Add to Longdo]
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate, #9,335 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid), #14,552 [Add to Longdo]
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer, #15,051 [Add to Longdo]
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
排泄[pái xiè, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] to drain (liquid), #19,207 [Add to Longdo]
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion, #20,547 [Add to Longdo]
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] clear (water); strain liquids, #21,302 [Add to Longdo]
萃取[cuì qǔ, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] liquid-liquid extraction, #24,114 [Add to Longdo]
滚开[gǔn kāi, ㄍㄨㄣˇ ㄎㄞ, / ] to boil (of liquid); boiling hot; Get out!; Go away!, #34,462 [Add to Longdo]
黏液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, ] mucus; viscous liquid, #40,968 [Add to Longdo]
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] waste liquids, #47,856 [Add to Longdo]
[bú, ㄅㄨˊ, ] mold on liquids, #56,411 [Add to Longdo]
走漏[zǒu lòu, ㄗㄡˇ ㄌㄡˋ, ] to leak (of information, liquid etc); to divulge, #58,217 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] to distill; to break a liquid substance up into components by boiling, #63,005 [Add to Longdo]
液流[yè liú, ㄧㄝˋ ㄌㄧㄡˊ, ] a stream; flow of liquid, #65,882 [Add to Longdo]
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, ] liquid ammonia, #66,572 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] strain liquids, #68,128 [Add to Longdo]
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, / ] immersion heater; electric heater for liquid, #89,585 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] to drop, as liquids; a drop, #702,920 [Add to Longdo]
原汁[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, ] stock (liquid from stewing meat etc) [Add to Longdo]
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄨˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
态子[tài zi, ㄊㄞˋ ㄗ˙, / ] state of matter (solid, liquid or gas) [Add to Longdo]
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, ] liquid hand soap [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.) [Add to Longdo]
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] liquid crystal screen [Add to Longdo]
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] LCD; liquid crystal display [Add to Longdo]
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]
液氮[yè dàn, ㄧㄝˋ ㄉㄢˋ, ] liquid nitrogen [Add to Longdo]
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, / ] liquidation [Add to Longdo]
浓缩机[nóng suō jī, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, / ] a device for concentrating (a liquid); a condenser [Add to Longdo]
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, ] leather bag; leather pouch (for liquid) [Add to Longdo]
絮片[xù piàn, ㄒㄩˋ ㄆㄧㄢˋ, ] floccule; a wisp of material precipitated from liquid [Add to Longdo]
絮状物[xù zhuàng wù, ㄒㄩˋ ㄓㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] floccule; a wisp of material precipitated from liquid [Add to Longdo]
药水儿[yào shuǐ r, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 藥水|药水, medicine in liquid form; bottled medicine; lotion [Add to Longdo]
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] storage container for liquid or gas; gas holder [Add to Longdo]
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] diffuse medium (liquid or gas) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung {f}liquidation [Add to Longdo]
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Barliquidität {f}absolute liquidity ratio [Add to Longdo]
Barliquidität {f}available cash [Add to Longdo]
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle [Add to Longdo]
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}liquid gas [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}; Propangas {n}liquid petroleum gas; liquified petroleum gas (L.P.G.; LPG) [Add to Longdo]
Flüssigkeit {f} | Flüssigkeiten {pl}fluid; liquid | fluids; liquids [Add to Longdo]
Flüssigkeit {f}liquidness [Add to Longdo]
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume [Add to Longdo]
Füllstand {m}fill level; level; liquid level [Add to Longdo]
Geschäftsauflösung {f}; Tilgung {f}liquidation [Add to Longdo]
Geschirrspülmittel {n}washing-up liquid; dishwashing liquid [Am.] [Add to Longdo]
Jauche {f}; Gülle {f}liquid manure [Add to Longdo]
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement [Add to Longdo]
Konkursverwalter {m}; Liquidator {m}; Abwickler {m}liquidator [Add to Longdo]
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
Liquidität {f}liquidity [Add to Longdo]
Liquiditätseffekt {m}availability effect [Add to Longdo]
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio [Add to Longdo]
Medien {pl}; Prozessmedien {pl}process media; process liquids and gases; process utilities [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Phase {f} | in Phasen | flüssige Phase {f} | mobile Phase {f}phase | phased | liquid phase | mobile phase [Add to Longdo]
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution [Add to Longdo]
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock [Add to Longdo]
abwickeln; abschaffen | abgewickeltto liquidate | liquidated [Add to Longdo]
auflösen (Geschäft); tilgen | auflösend; tilgend | aufgelöst; getilgt | tilgt | tilgteto liquidate | liquidating | liquidated | liquidates | liquidated [Add to Longdo]
flüssig {adj} | nicht flüssigliquid | nonliquid [Add to Longdo]
flüssig {adv}liquidly [Add to Longdo]
flüssigkeitsabweisend {adj}liquid-repellent [Add to Longdo]
liquidieren; beseitigen; umbringento liquidate [Add to Longdo]
schuldenfrei; liquid {adj}afloat [Add to Longdo]
unbezahltunliquidated [Add to Longdo]
wickelt abliquidates [Add to Longdo]
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens) [Add to Longdo]
Flüssigkeitsfüllung {f} (Reifen)liquid filling (tyres) [Add to Longdo]
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ちゅう[chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どろり[dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アメリカフウ[amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]
ジューシー[ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
タンク[tanku] (n) (1) tank (of liquid); (2) tank (military vehicle); (P) [Add to Longdo]
ダボダボ[dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
ドボドボ[dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down) [Add to Longdo]
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal [Add to Longdo]
パイント[painto] (n) pint; liquid pint [Add to Longdo]
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
ヘアリキッド[hearikiddo] (n) hair styling liquid (for men) (wasei [Add to Longdo]
ポテポテ[potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy [Add to Longdo]
リキッド[rikiddo] (n) liquid; (P) [Add to Longdo]
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc [Add to Longdo]
引火性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid [Add to Longdo]
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
[えき, eki] (n,n-suf) liquid; fluid; (P) [Add to Longdo]
液安[えきあん, ekian] (n) liquid ammonia [Add to Longdo]
液化ガス[えきかガス, ekika gasu] (n) liquefied gas; liquid gas [Add to Longdo]
液剤[えきざい, ekizai] (n) liquid medicine [Add to Longdo]
液晶[えきしょう, ekishou] (n) liquid crystal; (P) [Add to Longdo]
液晶テレビ[えきしょうテレビ, ekishou terebi] (n) liquid crystal television [Add to Longdo]
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] (n) {comp} liquid-crystal display; LCD [Add to Longdo]
液晶パネル[えきしょうパネル, ekishou paneru] (n) {comp} liquid crystal panel [Add to Longdo]
液晶ビューカム[えきしょうビューカム, ekishou byu-kamu] (n) liquid crystal viewcam [Add to Longdo]
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector [Add to Longdo]
液晶盤[えきしょうばん, ekishouban] (n) liquid crystal (display) panel [Add to Longdo]
液晶表示装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
液状[えきじょう, ekijou] (n,adj-no) liquid state [Add to Longdo]
液性限界[えきせいげんかい, ekiseigenkai] (n) liquid limit [Add to Longdo]
液相[えきそう, ekisou] (n) {chem} liquid phase [Add to Longdo]
液相エピタキシー[えきそうエピタキシー, ekisou epitakishi-] (n) (See 液相成長) liquid-phase epitaxy [Add to Longdo]
液相エピタキシャル成長[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相成長) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
液体[えきたい, ekitai] (n) liquid; fluid; (P) [Add to Longdo]
液体アンモニア[えきたいアンモニア, ekitai anmonia] (n) liquid ammonia [Add to Longdo]
液体シール[えきたいシール, ekitai shi-ru] (n) liquid seal [Add to Longdo]
液体ジェット加工[えきたいジェットかこう, ekitai jietto kakou] (n) liquid jet processing [Add to Longdo]
液体ヘリウム[えきたいヘリウム, ekitai heriumu] (n) liquid helium [Add to Longdo]
液体金属[えきたいきんぞく, ekitaikinzoku] (n) liquid metal [Add to Longdo]
液体空気[えきたいくうき, ekitaikuuki] (n) liquid air [Add to Longdo]
液体酸素[えきたいさんそ, ekitaisanso] (n) liquid oxygen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquid
   adj 1: existing as or having characteristics of a liquid;
       especially tending to flow; "water and milk and blood are
       liquid substances" [ant: {gaseous}, {solid}]
   2: filled or brimming with tears; "swimming eyes"; "sorrow made
     the eyes of many grow liquid" [syn: {liquid}, {swimming}]
   3: clear and bright; "the liquid air of a spring morning"; "eyes
     shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes" [syn:
     {liquid}, {limpid}]
   4: changed from a solid to a liquid state; "rivers filled to
     overflowing by melted snow" [syn: {melted}, {liquid},
     {liquified}] [ant: {unmelted}]
   5: smooth and flowing in quality; entirely free of harshness;
     "the liquid song of a robin"
   6: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
     stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a
     ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid}, {smooth}]
   7: in cash or easily convertible to cash; "liquid (or fluid)
     assets" [syn: {fluid}, {liquid}]
   n 1: a substance that is liquid at room temperature and pressure
   2: the state in which a substance exhibits a characteristic
     readiness to flow with little or no tendency to disperse and
     relatively high incompressibility [syn: {liquid},
     {liquidness}, {liquidity}, {liquid state}]
   3: fluid matter having no fixed shape but a fixed volume
   4: a frictionless continuant that is not a nasal consonant
     (especially `l' and `r')

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top