ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*limit*

L IH1 M AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limit, -limit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limit(n) ขอบเขต, See also: เขต, Syn. confine, frontier, bounds, boundary
limit(n) ขีดจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด, Syn. terminal point
limit(n) ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
limit(vt) จำกัด, See also: กำหนด, จำกัดวง, Syn. restrict
delimit(vt) จำกัดจำนวน, See also: จำกัดปริมาณ, Syn. bound, circumsciribe, fix, restrict
limited(adj) ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited(adj) ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited(adj) บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limit to(phrv) จำกัด, See also: ควบคุม, Syn. restrict to
limiting(adj) จำกัด, See also: มีขอบเขต
sublimity(n) ความสูงส่ง, See also: ความประเสริฐ, ความยิ่งยวด, Syn. eminence, grandeur, magnificence
sublimity(n) สิ่งที่สูงส่ง, See also: บุคคลที่สูงส่ง
unlimited(adj) ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited
limitation(n) กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
limitation(n) ข้อจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด, Syn. restriction, bound
limitation(n) ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap
off limits(idm) ห้ามเข้า, See also: ห้ามผ่าน
off-limits(adj) ที่ห้ามเข้า, See also: ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป
illimitable(adj) ไร้พรมแดน (คำทางการ), See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต, Syn. boundless, limitless, Ant. limitable
speed limit(n) อัตราความเร็วรถยนต์ที่กำหนด
delimitation(n) การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ
go the limit(sl) ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
within limits(idm) ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
limited edition(n) การพิมพ์จำกัดจำนวน
The sky's the limit(idm) ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: มากมาย, ไปได้ตลอดไม่มีกำหนด
be off the limits to(idm) มีคำสั่งห้ามเข้า (สถานที่) (ทางทหาร)
statute of limitation(n) อายุความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limit(ลิม'มิท) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจำกัด,ขีดจำกัด,วงจำกัด,จำนวนจำกัด. vt. จำกัด,กำหนด,ขีดขั้น., See also: limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n. ดูlimit limitation n. ดูlimit
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limit(vt) จำกัด,กั้นวง,ขีดวง,กำหนดขอบเขต
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium limitขีดจำกัดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-limiting valve; limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic limit (PL)ขีดจำกัดพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure limiting deviceอุปกรณ์จำกัดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limiting valueค่าจำกัด, ค่าลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limiting valve; pressure-limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower limitขีดจำกัดล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited-slip differential; nonslip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit๑. ขีดจำกัด๒. ลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit inferiorลิมิตอินฟีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of liabilityขีดจำกัดความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ limit of indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit pointจุดลิมิต [มีความหมายเหมือนกับ accumulation point และ cluster point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit superiorลิมิตซูพีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation in lawการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of actionsการจำกัดอายุความฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of liabilityการจำกัดจำนวนความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitations, constitutionalข้อจำกัดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
location limitขีดจำกัดสถานที่เก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retention limitsขีดจำกัดส่วนเก็บไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
right-handed limitลิมิตขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
superior, limitลิมิตซูพีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shrinkage limitขีดจำกัดหดตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sex-limited๑. -เพศเดียว๒. เฉพาะเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
safe limit of speedการจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-limited-จำกัดตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Atterberg limitsขีดจำกัดแอตเทอร์เบิร์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Delimiterตัวคั่น, Example: สัญลักษณ์ หรืออักขระที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคคำสั่ง ปกติใช้ระบุว่าคำสั่งหนึ่งสิ้นสุดที่ตรงไหน และคำสั่งใหม่ตั้งต้นที่ไหน [คอมพิวเตอร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว, Example: สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, Example: เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, Example: ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]
Central limit theoremทฤษฎีบทลิมิตกลาง [TU Subject Heading]
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Maximum Residue Limit, MRLเอ็มอาร์แอล, Example: หน่วยของ MRL อยู่ในรูปปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัมต่อ น้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้ สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาการจากการทำลายของศัตรูพืช เมื่อสารตกค้างมิได้เกิดจากการใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ดังกล่าว ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่แนะนำให้มีในอาหารได้นั้น เรียกว่า practical residue limet [สิ่งแวดล้อม]
Median Toterance Limitขีดจำกัดการทนมัธยฐาน, Example: ความเข้มข้นของสารมลพิษ ที่ร้อยละห้าสิบของสัตว์ทดลองยังมีชีวิตอยู่ได้ภายหลังการให้สัมผัสกับสาร นี้ [สิ่งแวดล้อม]
Lower Flammable Limit, LFEขีดจำกัดล่างของการติดไฟได้, แอลเอฟแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดของของผสมระหว่างแก๊สติดไฟ กับอากาศที่สามารถเกิดติดไฟขึ้นได้ในความดันอากาศปกติและอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส. [สิ่งแวดล้อม]
Lower Explosive Limit, LELขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้, แอลอีแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดตามปริมาตรของส่วนผสมของก๊าซ ไวไฟกับอากาศ ซึ่งจะทำให้ติดไฟที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันอากาศปกติ, ดู UEL [สิ่งแวดล้อม]
Threshold Limiting Value,TLVค่าจำกัดเทรชโฮลด์, ทีแอลวี, Example: ในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) หมายถึง ความเข้มข้นสูงสุดของสารมลพิษอากาศชนิดหนึ่ง (หรือหลายชนิด) ซึ่งเชื่อว่าคนงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีสุขภาพสมบูรณ์สามารถรับได้ในทุกๆ วัน ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีผลร้าย [สิ่งแวดล้อม]
Threshold Limit Values,TLVsค่าจำกัดความทนทาน, Example: ความเข้มข้นของสารในอากาศและสภาพที่เชื่อว่าคน งานเกือบทั้งหมด อาจได้รับสารเคมีซ้ำๆ กันทุกวัน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนเรามีความไว (susceptibility) ต่อสารเคมีต่างกัน คนงานบางคน (จำนวนน้อย) อาจจะรู้สึกไม่สบาย (discomfort) จากสารเคมีความเข้มข้นเท่ากับค่า TLVs หรือต่ำกว่า ซึ่งคนดังกล่าวอาจได้รับอันตรายรุนแรงหรือเกิดโรคจากการทำงานได้ [สิ่งแวดล้อม]
Explosive Limit % by Vol. In Airอัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้, Example: เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]
Public limited companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Air Flow Limitation, Chronicโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Amino Acids, Limitingกรดอะมิโนที่มีจำกัด [การแพทย์]
Beam Limiting Devicesหน่วยจำกัดขนาดของลำเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Capacity Limitedขีดจำกัด [การแพทย์]
Class Limitขีดจำกัดของชั้น,ขีดจำกัดชั้น [การแพทย์]
Confidence Limitsความปรวนแปรที่ยอมรับได้,ขอบเขตความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Detection Limitค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้,ขีดจำกัดของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Distensibility, Limitedความยืดหยุ่นจำกัด [การแพทย์]
Dose Equivalent Limits for Workers, Recommendedขอบเขตระดับรังสีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้อง [การแพทย์]
Dose Equivalent Limits, Recommendedระดับรังสีที่ได้รับต้องไม่เกินระดับที่เสนอแนะ [การแพทย์]
Ego Limitความรู้ในขอบเขตของตนเอง [การแพทย์]
Elastic Limitขีดความยืดหยุ่น [การแพทย์]
Fever, Self-Limitedไข้หายไปเอง [การแพทย์]
shrinkage Limitshrinkage Limit, ขีดจำกัดการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plastic Limitplastic Limit, ขีดจำกัดพลาสติก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
liquid Limitliquid Limit, ขีดจำกัดเหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Atterberg’s limitsAtterberg’s limits, จุดแบ่งสถานะภาพของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
limit of a sequenceลิมิตของลำดับ, จำนวนซึ่งพจน์ที่ n ของลำดับเข้าใกล้ เมื่อ n มีค่ามากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น   หรือ 0  เป็นลิมิตของลำดับ     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proportional limitขีดจำกัดการแปรผันตรง, ตำแหน่งสุดท้ายของความยาวของวัสดุที่ยืดออกเป็นสัดส่วนกับขนาดของแรงดึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
elastic limitขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น, ตำแหน่งสุดท้ายของแรงดึงที่ทำให้วัสดุยืดแล้วยังสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม โดยแรงดึงจะต้องไม่เป็นสัดส่วนกับความยาวของวัสดุที่ยืดออก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hygeinic Limitationการกลั้นอุจาระและปัสสาวะไม่ได้ [การแพทย์]
Limitขีดจำกัด [การแพทย์]
Limit Value, Thresholdขนาดมาตรฐานของสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย [การแพทย์]
Limit, Allowableขอบเขตที่กำหนด [การแพทย์]
Limit, Upperขอบเขตช่วงบน, เขตสูงสุดของชั้นบน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limited liability partner(n) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
the sky is the limit(phrase) ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
unlimitedly(adv) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitThe number of students in the class is limited to fifteen.
limitWe have limited financial resources.
limitIts limited capability has disenchanted me with computer.
limitBrian intends to strictly limit the money he uses.
limitPlease don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.
limitIt often happens that young shogi players become a little self-important, but I don't think that's something limited to the shogi world.
limitWe have used earth's energy resources as if they were limitless.
limitEverything has its limit.
limitHe limited the membership to twenty.
limitDon't go beyond the speed limit.
limitHer viewpoint is limited.
limitKeep on swimming up to your limit.
limitA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
limitWhat's the cash limit on this card?
limitNever mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.
limitNatural resources are not limitless.
limitThis edition is limited to seven thousand copies.
limitAlthough we may want to be international, we all have our limits.
limitA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
limitSchools have tried to limit their use by not allowing them to be used in math classes although they allow them in science lessons to save time.
limitIn this paper I limit the discussion on Emmet's 'dyad' style in his works in 1995.
limitLast week's snow was limited to a very small area.
limitAt first their abilities are more limited than those of animals.
limitThis weighs more than the limit.
limitWe should observe the speed limit.
limitHe had reached the limits of his patience.
limitLimited time offer to new customers only.
limitWe limit baggage to ten kilograms each.
limitWhat's the speed limit on this road?
limitThe hearing were made off-limits to the press.
limitThis limited express is bound for Sendai.
limitTo do him justice, he did his best with his limited men and supplies.
limitWe should make the best of the limited natural resources we have.
limitShe knows her limitations.
limitWhat's the track for the limited express?
limitWe deliver your order free of charge within a 20-mile limit.
limitA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
limitThe only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
limitCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
limitLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.
limitThere is a limit of two pieces of luggage for each passenger.
limitGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
limitHis patience reached its limit.
limitYou should make the best of your limited time.
limitThis building is off limits now.
limitThere is no limit to human progress.
limitThe number of tickets was limited.
limitHappy is the man who knows his limits.
limitThere is a limit to everything.
limitUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน(adv) limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
บขส.(n) The Transport Company Limited, Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทจำกัด(n) company limited, See also: co., ltd.
หจก.(n) limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เกินขอบเขต(adv) over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: รถคันนั้นขับเร็วเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด, Thai Definition: ที่เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
เกินขอบเขต(v) be over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต, Thai Definition: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
โดยไม่จำกัด(adv) unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai Definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
ขยายวง(v) expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai Definition: แผ่วงกว้างออกไป
ไม่อั้น(adv) freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai Definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
วงจำกัด(n) scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai Definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสัย(n) limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai Definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
หมดทาง(v) have no way, See also: be driven to the limit, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทางไป, Example: นักการเมืองไทยถ้าไม่หมดทางจริงๆ เขาไม่นิยมยุบสภากัน, Thai Definition: ไม่มีทางสู้, ไม่มีทางสู้
ขีดคั่น(v) limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai Definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดขั้น(n) limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai Definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น(n) limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai Definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดอันตราย(n) limit of danger, Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย, Example: ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง, Thai Definition: จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
ขีดจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai Definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ข่าย(n) scope, See also: limits, Syn. ขอบข่าย, Example: เขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย, Thai Definition: ขอบเขตที่ต้องพิจารณา
คคนานต์(n) sky limit, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า, คคนางค์, คคนัมพร, Thai Definition: ส่วนสุดแห่งฟ้า
คับแคบ(adj) narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai Definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ(v) narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai Definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ผ่อนผัน(v) delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai Definition: ยืดเวลา
ล้อมกรอบ(v) limit, See also: restrict, Example: ความคิดต่างๆ ของนักเขียนไม่ได้ถูกล้อมกรอบว่า ต้องทำงานเพื่อผู้อ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้กับตัวนักเขียนเองอีกด้วย
อายุความ(n) prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai Definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
สุดกำลัง(adv) all-out, See also: unlimitedly, Syn. เต็มที่, เต็มกำลัง, Example: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้, Thai Definition: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
ต่อเวลา(v) prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก
เฉพาะ(v) be specific, See also: be particular, be peculiar to, be limited, Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว, Ant. โดยรวม, Example: ที่นั่งตรงนี้เขาเฉพาะไว้สำหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น
เฉพาะที่(adj) particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
กำกัด(v) restrict, See also: limit, confine, restrain, Syn. จำกัด, Thai Definition: จำกัดเข้า, จำกัดให้แคบเข้า
ครบเกณฑ์(v) reach the age of limit, See also: reach the term of service, Syn. ครบกำหนด
ข้อจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count Unit: ข้อ
ขอบข่าย(n) framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai Definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขอบเขต(n) limit, See also: confine, scope, margin, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข, Example: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
ควบคุม(v) limit, See also: restrict, Syn. จำกัด, Example: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ, Thai Definition: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้
ความคับแคบ(n) narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
ความจำกัด(n) limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน
จำกัด(v) limit, See also: restrict, confine, Syn. กำหนด, ขีดคั่น, Example: แหล่งการศึกษาไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันต่างๆ ในสังคม, Thai Definition: กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ
จำเพาะ(v) be particular, See also: be specific, be limited, Syn. ุเฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง, Example: ทำไมผู้อำนวยการถึงจำเพาะเลือกคุณยุวดีไปรับตำแหน่งเลขานุการิณี
หนักมือ(adv) heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai Definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด(n) limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ความยืดหยุ่น(n) unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai Definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด
จำกัดจำเขี่ย(adv) limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai Definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ข่าย(n) extent, See also: purview, sphere, scope, range, limits, Syn. ขอบเขต
ไม่จำกัด(v) do not limit, See also: do not restrict

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [f]
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
เดดไลน์[dētlai] (n) EN: deadline  FR: date limite [f]
โดยไม่จำกัด[dōi mai jamkat] (adv) EN: unlimited ; unrestricted  FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[dōi mai kamnot] (adv) EN: unlimited  FR: sans limite
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hānghunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[hunsuan jamkat] (n, exp) EN: limited partnership
จำกัด[jamkat] (v) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain  FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดจำเขี่ย[jamkat-jamkhīa] (adv) EN: limitedly
จำกัดจำนวน[jamkat jamnūan] (v, exp) EN: limit the number of  FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดเขต[jamkat khēt] (v, exp) FR:limiter ; borner
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
จำกัดความเร็ว[jamkat khwām rēo] (n, exp) EN: speed limit  FR: limitation de vitesse [f]
จำกัดระยะเวลา[jamkat raya wēlā] (n, exp) EN: limited period  FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จำกัดสินใช้[jamkat sinchai] (n, exp) EN: limited liabitily
จำเพาะ[jamphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be limited  FR: centrer ; axer
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดอันตราย[jut antarāi] (n, exp) EN: limit of danger
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [f]
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (n, exp) EN: time limit ; schedule  FR: planification [f]
การจำกัด[kān jamkat] (n) EN: restriction  FR: limitation [f] ; restriction [f]
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
ขัย[khai] (n) EN: end ; limit ; finality
ข่าย[khāi] (n) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere  FR: limite [f]
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu
คาดอายุความ[khāt āyukhwām] (n, exp) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations
ขยายวง[khayāi wong] (v, exp) EN: expand (boundaries) ; expand (limits)
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดนประเทศ[khētdaēn prathēt] (n, exp) FR: limites territoriales [f]
เขตจังหวัด[khēt jangwat] (n, exp) EN: provincial border  FR: limite provinciale [f] ; limite territoriale d'une province [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[khēt phāk phūmsāt] (n, exp) EN: regional border  FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดจำกัด[khītjamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling  FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[khøjamkat] (n, exp) EN: limitation ; restriction ; constraint  FR: clause restrictive [f]
ข้อจำกัดทางอายุ[khø jamkat thāng āyu] (n, exp) EN: age limit
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ขอบ[khøp] (n) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim  FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
ขอบข่าย[khøpkhāi] (n) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit  FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
ขอบเขต[khøpkhēt] (n) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin  FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
ขอบเขตของการศึกษา[khøpkhēt khøng kānseuksā] (n, exp) EN: scope of the study ; delimitation of the study
ขอบนอก[khøp nøk] (n, exp) FR: contour [m] ; limite extérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMIT L IH1 M AH0 T
LIMITS L IH1 M IH0 T S
LIMITS L IH1 M AH0 T S
LIMITED L IH1 M AH0 T AH0 D
LIMITED L IH1 M IH0 T IH0 D
OFFLIMIT AO2 F L IH1 M IH0 T
LIMITING L IH1 M AH0 T IH0 NG
UNLIMITED AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D
OFFLIMITS AO2 F L IH1 M IH0 T S
LIMITLESS L IH1 M AH0 T L AH0 S
LIMITED'S L IH1 M IH0 T IH0 D Z
LIMITED'S L IH1 M AH0 T AH0 D Z
UNLIMITED AH0 N L IH1 M IH0 T IH0 D
OFF-LIMITS AO2 F L IH1 M IH0 T S
LIMITATION L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N
LIMITATIONS L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limit (v) lˈɪmɪt (l i1 m i t)
limits (v) lˈɪmɪts (l i1 m i t s)
delimit (v) dˈiːlˈɪmɪt (d ii1 l i1 m i t)
limited (v) lˈɪmɪtɪd (l i1 m i t i d)
delimits (v) dˈiːlˈɪmɪts (d ii1 l i1 m i t s)
limiting (v) lˈɪmɪtɪŋ (l i1 m i t i ng)
delimited (v) dˈiːlˈɪmɪtɪd (d ii1 l i1 m i t i d)
limitless (j) lˈɪmɪtləs (l i1 m i t l @ s)
sublimity (n) sˈəblˈɪmɪtiː (s @1 b l i1 m i t ii)
unlimited (j) ˈʌnlˈɪmɪtɪd (uh1 n l i1 m i t i d)
delimitate (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪt (d ii1 l i1 m i t ei t)
delimiting (v) dˈiːlˈɪmɪtɪŋ (d ii1 l i1 m i t i ng)
limitation (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃən (l i2 m i t ei1 sh @ n)
time-limit (n) tˈaɪm-lɪmɪt (t ai1 m - l i m i t)
delimitated (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪd (d ii1 l i1 m i t ei t i d)
delimitates (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪts (d ii1 l i1 m i t ei t s)
illimitable (j) ˈɪlˈɪmɪtəbl (i1 l i1 m i t @ b l)
limitations (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃənz (l i2 m i t ei1 sh @ n z)
speed-limit (n) spˈiːd-lɪmɪt (s p ii1 d - l i m i t)
time-limits (n) tˈaɪm-lɪmɪts (t ai1 m - l i m i t s)
delimitating (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪŋ (d ii1 l i1 m i t ei t i ng)
delimitation (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃən (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n)
speed-limits (n) spˈiːd-lɪmɪts (s p ii1 d - l i m i t s)
delimitations (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃənz (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; exhausted; finished; to the limit (of sth), #1,454 [Add to Longdo]
限制[xiàn zhì, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, ] (impose) restrictions; to limit; to bound; to restrict, #1,665 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] limit; bound, #2,522 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] field; plain; open space; limit; boundary; rude; wild, #2,798 [Add to Longdo]
无限[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded, #3,222 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] to delimit; to transfer; to assign; to differentiate; to mark off; to draw (a line); to delete; stroke of a Chinese character, #3,255 [Add to Longdo]
期限[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] time limit; deadline; allotted time, #3,783 [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory), #6,090 [Add to Longdo]
制止[zhì zhǐ, ㄓˋ ㄓˇ, ] to curb; to put a stop to; to stop; to check; to limit, #6,318 [Add to Longdo]
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, ] check; contain; hold back or within limits, #6,734 [Add to Longdo]
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]
超标[chāo biāo, ㄔㄠ ㄅㄧㄠ, / ] to exceed the norm; to be over the limit, #7,231 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit, #8,237 [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, ] to limit; to confine; to restrict sth within set boundaries, #8,237 [Add to Longdo]
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limits to authority; scope of one's jurisdiction, #9,783 [Add to Longdo]
限期[xiàn qī, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, ] set a time limit; time limit; deadline, #10,470 [Add to Longdo]
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] age limit; fixed number of years, #10,561 [Add to Longdo]
过期[guò qī, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] to be overdue; to exceed the time limit; expire (as in expiration date), #10,994 [Add to Longdo]
限定[xiàn dìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] restrict to; limit, #11,030 [Add to Longdo]
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] limitation; limit, #12,471 [Add to Longdo]
限价[xiàn jià, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] limit on price, #13,776 [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]
时限[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] time limit, #15,331 [Add to Longdo]
划定[huà dìng, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to demarcate; to delimit; to allocate, #16,029 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor, #18,527 [Add to Longdo]
边际[biān jì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] limit; bound; boundary, #20,004 [Add to Longdo]
界线[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] limits; bounds; dividing line, #21,090 [Add to Longdo]
深浅[shēn qiǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄢˇ, / ] deep or shallow; depth (of the sea); limits of decorum, #22,036 [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha), #27,304 [Add to Longdo]
至多[zhì duō, ㄓˋ ㄉㄨㄛ, ] up to the maximum; upper limit; at most, #27,353 [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration, #29,550 [Add to Longdo]
无限制[wú xiàn zhì, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limitless; unrestricted, #30,855 [Add to Longdo]
大限[dà xiàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, ] the limit; maximum; one's allocated lifespan, #31,317 [Add to Longdo]
无边无际[wú biān wú jì, ㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] boundless; limitless, #40,109 [Add to Longdo]
无度[wú dù, ㄨˊ ㄉㄨˋ, / ] immoderate; excessive; not knowing one's limits, #45,112 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] park; to limit; be limited to, #52,694 [Add to Longdo]
止境[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, ] limit; boundary; end, #55,212 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] the limit; tip of branch, #57,102 [Add to Longdo]
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time, #69,318 [Add to Longdo]
笨鸟先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities, #94,536 [Add to Longdo]
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄨˊ ㄧㄚˊ, / ] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis, #97,742 [Add to Longdo]
绵力[mián lì, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / 綿] one’s limited power (humble expr.), #108,665 [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit, #128,182 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
限る[かぎる, kagiru] TH: จำกัด  EN: to limit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzer {m}; Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Abgrenzung {f} | Abgrenzungen {pl} | Abgrenzung {f} der Gebietedelimitation | delimitations | delimitation of areas [Add to Longdo]
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Allmacht {f}all-pervading power; unlimited might [Add to Longdo]
Altersgrenze {f}age-limit [Add to Longdo]
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Ausübungslimit {n}exercise limit [Add to Longdo]
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line [Add to Longdo]
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Begrenzer {m}delimiter [Add to Longdo]
Begrenzer {m}limiter [Add to Longdo]
Begrenzung {f}; Einschränkung {f} | Begrenzungen {pl}limitation | limitations [Add to Longdo]
Begrenzung {f}limiting [Add to Longdo]
Begrenzung {f} des Temperaturschwankungsbereichsvariation limits of temperature [Add to Longdo]
Begrenzungsschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take [Add to Longdo]
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter [Add to Longdo]
Beschränktheiten {pl}limitations [Add to Longdo]
Beschränkung {f} (auf)limitation; restriction (to) [Add to Longdo]
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal [Add to Longdo]
Betriebsendschalter {m}operational limit switch [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit [Add to Longdo]
Drehmomentbegrenzer {m}torque limiter [Add to Longdo]
Druckbegrenzung {f}pressure limits [Add to Longdo]
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL) [Add to Longdo]
Einschränkung {f}limitation [Add to Longdo]
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Endanschlag {m}end stop; limit stop [Add to Longdo]
Endlichkeit {f}limitedness [Add to Longdo]
Endschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Fahrendschalter {m}; Katzfahrendschalter {m} [techn.]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
Frist {f}; Laufzeit {f} | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Fristverlängerung {f}extension of time limit [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsbegrenzung {f} | Geschwindigkeitsbegrenzungen {pl}speed limit | speed limits [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Getriebeendschalter {m}gear-type limit switch [Add to Longdo]
Grenze {f}; Begrenzung {f} | in Grenzenlimit | within limits; up to a point [Add to Longdo]
Grenze {f}; Limit {n}; Ziel {n}bourn; bourne [obs.] [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
Grenzen setzento set limits to [Add to Longdo]
Grenzlehre {f}limit gauge [Add to Longdo]
Grenzlosigkeit {f}illimitability [Add to Longdo]
Grenzlosigkeit {f}illimitableness [Add to Longdo]
Grenzsignal {n}limit signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎりぎりまで;ギリギリまで[girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
オフリミット[ofurimitto] (n) off-limits [Add to Longdo]
オンリミット[onrimitto] (n) on-limits [Add to Longdo]
スピードリミット[supi-dorimitto] (n) speed limit [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
ソルト[soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
タイムセール[taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
タイムリミット[taimurimitto] (n) time limit [Add to Longdo]
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited [Add to Longdo]
デリミタ[derimita] (n) {comp} delimiter [Add to Longdo]
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] (n) {comp} parameter range limits [Add to Longdo]
フロアリミット[furoarimitto] (n) floor limit [Add to Longdo]
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
リミタ[rimita] (n) {comp} limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
リミッター;リミッタ[rimitta-; rimitta] (n) limiter [Add to Longdo]
リミット[rimitto] (n) limit; (P) [Add to Longdo]
リミットゲージ[rimittoge-ji] (n) limit gauge [Add to Longdo]
リミットサイクル[rimittosaikuru] (n) limit-cycle [Add to Longdo]
リミテーション[rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
リミテッド(P);リミティッド[rimiteddo (P); rimiteiddo] (adj-na,adj-no) limited; (P) [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
[いき, iki] (n) region; limits; stage; level [Add to Longdo]
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role [Add to Longdo]
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r,vt) to draw bow to limit; to draw aside curt [Add to Longdo]
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
液性限界[えきせいげんかい, ekiseigenkai] (n) liquid limit [Add to Longdo]
下限[かげん, kagen] (n) lower limit; (P) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] (adj-na,n) limited information [Add to Longdo]
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
回折限界[かいせつげんかい, kaisetsugenkai] (n,adj-no) diffraction limit [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters [Add to Longdo]
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology [Add to Longdo]
窮み無き[きわみなき, kiwaminaki] (n) without limit; endless [Add to Longdo]
許容誤差[きょようごさ, kyoyougosa] (n) allowable error; allowable limit of error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string [Add to Longdo]
区切り文字[くぎりもじ, kugirimoji] delimiter [Add to Longdo]
区切る[くぎる, kugiru] to delimit [Add to Longdo]
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
限度検査[げんどけんさ, gendokensa] limit check [Add to Longdo]
最大数[さいだいすう, saidaisuu] limit [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
文脈上の区切り子[ぶんみゃくじょうのくぎりし, bunmyakujounokugirishi] delimiter-in-context [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] limit [Add to Longdo]
極限[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]
デリミタ[でりみた, derimita] delimiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limit
   n 1: the greatest possible degree of something; "what he did was
      beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of
      his ability" [syn: {limit}, {bound}, {boundary}]
   2: final or latest limiting point [syn: {terminus ad quem},
     {terminal point}, {limit}]
   3: as far as something can go
   4: the boundary of a specific area [syn: {limit}, {demarcation},
     {demarcation line}]
   5: the mathematical value toward which a function goes as the
     independent variable approaches infinity [syn: {limit},
     {limit point}, {point of accumulation}]
   6: the greatest amount of something that is possible or allowed;
     "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing
     rapidly with no limitation in sight" [syn: {limit},
     {limitation}]
   v 1: place limits on (extent or access); "restrict the use of
      this parking lot"; "limit the time you can spend with your
      friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit},
      {bound}, {confine}, {throttle}]
   2: restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a
     day" [syn: {limit}, {circumscribe}, {confine}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top