ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*legitimate*

L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: legitimate, -legitimate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate(adj) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate(adj) ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate(vt) ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate(adj) ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate(adj) แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
illegitimate(adj) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส, See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย, Syn. bastard, fatherless
illegitimate(adj) ซึ่งผิดกฎหมาย, See also: ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, Ant. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful, bastard, illogical
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful, legal, licit

English-Thai: Nontri Dictionary
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child, illegitimateบุตรนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child, legitimateบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birthการเกิดบุตรนอกกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birth rateอัตราเกิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู child born out of wedlock] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู legitimate child ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Birth, Illegitimateการเกิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [การแพทย์]
Birth, Legitimateการเกิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย [การแพทย์]
Child, Illegitimateลูกนอกสมรส [การแพทย์]
Mothers, Illegitimateมารดานอกสมรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitimateThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitimateWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกกฎหมาย(v) be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai Definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
ละครพูด(n) dialogue play, See also: legitimate drama, Thai Definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
นอกกฎหมาย(v) be illegitimate, See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ชอบด้วยกฎหมาย(adj) legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai Definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ลูกนอกสมรส(n) illegitimate child, Syn. ลูกนอกกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่เกิดจากภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adj) EN: legitimate
กฎหมายลักษณะบุคคล[kotmāi laksana bukkhon] (n, exp) EN: legitimate persons
ละครพูด[lakhøn phūt] (n, exp) EN: legitimate drama  FR: théâtre sérieux [m]
ลูกนอกสมรส[lūk nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
นอกสมรส[nøk somrot] (adj) EN: extramarital ; illegitimate
สิทธิโดยชอบธรรม[sitthi dōi chøptham] (n, exp) EN: legitimate right ; entitlement
ทำให้ถูกกฎหมาย[thamhai thūk kotmāi] (v, exp) EN: legalize ; legitimate  FR: légaliser
ทายาทโดยสิทธิ[thāyāt dōi sitthi] (n, exp) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress  FR: héritier légitime [m]
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (v) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate
ถูกต้องตามเหตุผล[thuktǿng tām hētphon] (adj) EN: logical ; legitimate
ถูกต้องตามกฎหมาย[thuktǿng tām kotmāi] (adj) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate  FR: légal

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGITIMATE L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
ILLEGITIMATE IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M IH0 T
LEGITIMATELY L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimate (j) lˈɪʤˈɪtɪmət (l i1 jh i1 t i m @ t)
illegitimate (n) ˌɪlɪʤˈɪtɪmət (i2 l i jh i1 t i m @ t)
legitimately (a) lˈɪʤˈɪtɪmətliː (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)
illegitimately (a) ˌɪlɪʤˈɪtɪmətliː (i2 l i jh i1 t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]
认领[rèn lǐng, ㄖㄣˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to claim (as one's property); to accept (an illegitimate child as one's own), #21,040 [Add to Longdo]
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, ] illegitimate child (male); bastard; love child, #36,964 [Add to Longdo]
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] reasonable self-defense; legitimate defense, #46,547 [Add to Longdo]
非婚生子女[fēi hūn shēng zǐ nǚ, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] an illegitimate child, #102,880 [Add to Longdo]
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, ] born out of wedlock; illegitimate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legitimität {f}legitimateness [Add to Longdo]
Unrechtmäßigkeit {f}illegitimateness [Add to Longdo]
befugtlegitimated [Add to Longdo]
ermächtigtlegitimates [Add to Longdo]
legitim; rechtmäßig; gesetzlich {adj}legitimate [Add to Longdo]
legitim {adv}legitimately [Add to Longdo]
legitimierento legitimate [Add to Longdo]
unehelich; außerehelich {adj}illegitimate [Add to Longdo]
unehelich; außerehelich {adv}illegitimately [Add to Longdo]
unehelich geboren seinto be illegitimate; to have been born out of wedlock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
庶出[しょしゅつ, shoshutsu] (n,adj-no) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶流[しょりゅう, shoryuu] (n) illegitimate family lineage [Add to Longdo]
妾出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n) illegitimate (e.g. born to a mistress) [Add to Longdo]
妾腹[しょうふく;めかけばら, shoufuku ; mekakebara] (n) illegitimate (e.g. born to a mistress) [Add to Longdo]
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties [Add to Longdo]
正規[せいき, seiki] (adj-na,n,adj-no) regular; normal; legal; formal; established; legitimate; (P) [Add to Longdo]
正業[せいぎょう, seigyou] (n) legitimate occupation; honest business [Add to Longdo]
正系[せいけい, seikei] (n) legitimate line; direct descent [Add to Longdo]
正出[せいしゅつ, seishutsu] (n,adj-no) legitimate child [Add to Longdo]
正朝[せいちょう, seichou] (n) legitimate dynasty [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
正当防衛[せいとうぼうえい, seitoubouei] (n) legitimate self-defence; legitimate self-defense; (P) [Add to Longdo]
正統[せいとう(P);しょうとう, seitou (P); shoutou] (adj-na,n,adj-no) legitimate; orthodox; traditional; (P) [Add to Longdo]
嫡妻[ちゃくさい, chakusai] (n) one's legal wife; legitimate wife [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] (n) legitimate heir [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] (n) legitimate child; (P) [Add to Longdo]
嫡室[ちゃくしつ, chakushitsu] (n) one's legal wife; legitimate wife [Add to Longdo]
嫡出[ちゃくしゅつ(P);てきしゅつ, chakushutsu (P); tekishutsu] (n,adj-no) legitimate birth; (P) [Add to Longdo]
嫡出子;摘出子(iK)[ちゃくしゅつし(嫡出子);てきしゅつし, chakushutsushi ( chakushutsu ko ); tekishutsushi] (n) legitimate child [Add to Longdo]
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate [Add to Longdo]
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job [Add to Longdo]
非嫡出子;非摘出子(iK)[ひちゃくしゅつし(非嫡出子);ひてきしゅつし, hichakushutsushi ( hi chakushutsu ko ); hitekishutsushi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child [Add to Longdo]
本腹[ほんばら;ほんぷく, honbara ; honpuku] (n) legitimate (child) [Add to Longdo]
落し胤[おとしだね, otoshidane] (n) nobleman's illegitimate child [Add to Longdo]
落し子[おとしご, otoshigo] (n) nobleman's illegitimate child; evil consequence [Add to Longdo]
落胤[らくいん, rakuin] (n) nobleman's illegitimate child [Add to Longdo]
立派[りっぱ, rippa] (adj-na,n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legitimate
   adj 1: of marriages and offspring; recognized as lawful [ant:
       {illegitimate}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: in accordance with recognized or accepted standards or
     principles; "legitimate advertising practices"
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]
   v 1: make legal; "Marijuana should be legalized" [syn:
      {legalize}, {legalise}, {decriminalize}, {decriminalise},
      {legitimize}, {legitimise}, {legitimate}, {legitimatize},
      {legitimatise}] [ant: {criminalise}, {criminalize},
      {illegalise}, {illegalize}, {outlaw}]
   2: show or affirm to be just and legitimate
   3: make (an illegitimate child) legitimate; declare the
     legitimacy of (someone); "They legitimized their natural
     child"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top