ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jurisprudence*

JH UH2 R AH0 S P R UW1 D AH0 N S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jurisprudence, -jurisprudence-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurisprudence[N] ศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: นิติศาสตร์, หลักวิชากฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jurisprudence(n) ธรรมศาสตร์,นิติศาสตร์,ระบบกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharmaceutical jurisprudenceเภสัชนิติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence๑. หลักนิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence๑. ธรรมศาสตร์, หลักนิติศาสตร์๒. ประมวลคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisprudence, medicalนิติเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisprudence, medicalนิติเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical jurisprudenceนิติเวชศาสตร์ [ดู forensic medicine และ legal medicine] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical jurisprudenceนิติเวชศาสตร์ [ดู forensic medicine และ legal medicine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medical jurisprudenceนิติเวชวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jurisprudenceธรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Sociological jurisprudenceกฎหมายกับสังคม [TU Subject Heading]
jurisprudenceนิติธรรม [การทูต]
Jurisprudenceกฎหมาย, นิติศาสตร์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมศาสตร์[N] jurisprudence, See also: law, legal science, Thai definition: ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายโดยทั่วไป, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
หลักกฎหมาย[N] jurisprudence, See also: the principles of law, Syn. นิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, Example: บริษัทนี้ต้องถูกปิดไปเพราะทำการค้าขัดกับหลักกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[n. exp.] (khwāmrū beūangton kīokap kotmāi) EN: principles of jurisprudence   
หลักนิติศาสตร์[n. exp.] (lak nitisāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
หลักธรรมศาสตร์[n. exp.] (lak thammasāt) EN: jurisprudence   
นิติศาสตร์[n.] (nitisāt) EN: jurisprudence   
ธรรมศาสตร์[n.] (thammasāt) EN: jurisprudence   FR: jurisprudence [f]
วิชากฎหมาย[n. exp.] (wichā kotmāi) EN: law ; jurisprudence   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURISPRUDENCE    JH UH2 R AH0 S P R UW1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurisprudence    (n) ʤˌuəʳrɪsprˈuːdns (jh u@2 r i s p r uu1 d n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法理[fǎ lǐ, ㄈㄚˇ ㄌㄧˇ, ] legal principle; jurisprudence, #23,627 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jurisprudenz {f}; Rechtswissenschaft {f}; Jurajurisprudence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]
法学[ほうがく, hougaku] (n,adj-no) law; jurisprudence; (P) [Add to Longdo]
法理学[ほうりがく, hourigaku] (n) jurisprudence [Add to Longdo]
法律学[ほうりつがく, houritsugaku] (n) jurisprudence [Add to Longdo]
法論[ほうろん, houron] (n) doctrinal discussion; jurisprudence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jurisprudence
   n 1: the branch of philosophy concerned with the law and the
      principles that lead courts to make the decisions they do
      [syn: {jurisprudence}, {law}, {legal philosophy}]
   2: the collection of rules imposed by authority; "civilization
     presupposes respect for the law"; "the great problem for
     jurisprudence to allow freedom while enforcing order" [syn:
     {law}, {jurisprudence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top