ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*july*

JH UW2 L AY1   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: july, -july-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
july(จูไล') n. กรกฎาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
julyThe album will have been completed by next July.
julyWhen I attended a Japanese high school last July, I was impressed with what I saw.
julyCherries are ripe in June or July.
julyEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
julyI'll pay you back a week from today, that is, on July 21.
july"When do you swim?" "I swim in July."
julyI wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.
julyThe prefectural governor got the upper hand in the July elections.
julyIt's cool today for July.
julyThe summer vacation begins in July.
julyChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
julyI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
julyJuly 4th is a red-letter day in America.
julyIn Sendai we have much rain in July.
julyI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
julyOne day in July we went to the sea.
julyI will start working on July 1.
julyWould you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?
julyWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.
julyKen is going to the United States at the end of July.
julyI received your letter of July 10.
julyWe'll pay you on demand any day after July 10th.
julyOn July 10, we will open our Sapporo branch.
julyThank you for your letter of July 25 and the fabric sample.
julyShe was born at six a.m. on July 17, 1990.
julyIndustrial production in July rose sharply.
julyThe Star Festival is in July.
julyHe set out for London early in July.
julyShe was born at six a.m. on July 17.
julyThe total solar eclipse to be observed next year on July 22nd.
julyThe weather is usually hot in July.
julyThis river is dangerous to swim in July.
julyWe've been living here since July.
julyI come here every Fourth of July.
julyMeetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).
julyShe's going to have a baby in July.
julyThe company called in all the baby food made in July.
julyWhat is the average rainfall for July here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกรกฎาคม[n. exp.] (deūoen karakadākhom) EN: July   FR: mois de juillet [m] ; juillet [m]
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULY    JH UW2 L AY1
JULY    JH AH0 L AY1
JULY'S    JH UW2 L AY1 Z
JULY'S    JH AH0 L AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
July    (n) ʤˈuːlˈaɪ (jh uu1 l ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]
七月[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] 7th earthly branch: 11 a.m.-1 p.m., noon, 5th solar month (6th June-6th July), year of the Horse, #10,004 [Add to Longdo]
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
夏至[Xià zhì, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ, ] Xiazhi or Summer Solstice, 10th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st June-6th July, #46,123 [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #68,427 [Add to Longdo]
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August), #69,729 [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year, #85,730 [Add to Longdo]
那达慕[Nà dá mù, ㄋㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ, / ] Nadam or Games, Mongolian national harvest festival in July-August, #90,150 [Add to Longdo]
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar, #97,217 [Add to Longdo]
小暑[Xiǎo shǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Xiaoshu or Lesser Heat, 11th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd July, #100,134 [Add to Longdo]
芦沟桥事变[Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #131,316 [Add to Longdo]
初伏[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] middle ten days of July, the first of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year, #167,063 [Add to Longdo]
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar, #532,059 [Add to Longdo]
七月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
七月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
唐山大地震[Táng shān dà dì zhèn, ㄊㄤˊ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] the great Tangshan earthquake of 27th July 1976 that killed more than 650,000 people [Add to Longdo]
抗日救亡运动[kàng Rì jiù wáng yùn dòng, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] the Save the Nation anti-Japanese protest movement stemming from the Manchurian railway incident of 18th July 1931 九一八事變|九一八事变 [Add to Longdo]
波茨坦会议[Bō cí tǎn huì yì, ㄅㄛ ㄘˊ ㄊㄢˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee [Add to Longdo]
卢沟桥事变[Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ジュライ[, jurai] (n) July [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
祇園会[ぎおんえ, gion'e] (n) (See 祇園祭) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
祇園祭[ぎおんまつり, gionmatsuri] (n) Gion Festival (in Kyoto during the month of July, with high point on the 17th) [Add to Longdo]
五節[ごせつ, gosetsu] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]
五節句[ごせっく, gosekku] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th) [Add to Longdo]
七月(P);7月(P)[しちがつ, shichigatsu] (n-adv) July; (P) [Add to Longdo]
七月革命[しちがつかくめい, shichigatsukakumei] (n) July Revolution (France, 1830) [Add to Longdo]
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]
小暑[しょうしょ, shousho] (n) (See 二十四節気) "minor heat" solar term (approx. July 7) [Add to Longdo]
[さる, saru] (n) ninth sign of Chinese zodiac (The Monkey, 3pm-5pm, west-southwest, July); (P) [Add to Longdo]
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23) [Add to Longdo]
博多祇園山笠[はかたぎおんやまかさ, hakatagionyamakasa] (n) festival held in July in Fukuoka City; Hakata Gion Yamakasa Festival (often just called Yamakasa Festival) [Add to Longdo]
名古屋場所[なごやばしょ, nagoyabasho] (n) Nagoya (July) sumo tournament [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) {Buddh} vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) [Add to Longdo]
于蘭盆会;盂蘭盆会;盂蘭盆會[うらぼんえ, urabon'e] (n) (See うらぼん,お盆) Bon festival; Feast of Lanterns; Buddhist ceremony held on July 15; ullambana [Add to Longdo]
盧溝橋事件;蘆溝橋事件(iK)[ろこうきょうじけん, rokoukyoujiken] (n) Marco Polo Bridge Incident (July 7, 1937) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  July
      n 1: the month following June and preceding August

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top