ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*irritated*

IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritated, -irritated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritated(adj) โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritatedly(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritatedDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritatedEven the merest little thing irritated him.
irritatedHe became irritated.
irritatedHer constant complaining speech irritated me.
irritatedHe seldom gets angry or irritated.
irritatedHe was irritated by her delay.
irritatedHe was irritated by the sound.
irritatedHis ambiguous reply made her all the more irritated.
irritatedI am often irritated by her selfishness.
irritatedI couldn't but be irritated with you.
irritatedI was irritated by his indecision.
irritatedMy eyes feel irritated.
irritatedThe answer irritated me.
irritatedThe daughter was irritated with her mother, who always broke her promises.
irritatedThe more he waited, the more irritated he became.
irritatedThe mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.
irritatedThe way he looked at me irritated me very much.
irritated"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คายตัว(v) be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai Definition: รู้สึกระคายคัน
ประสาทเสีย(v) be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
เง้าๆ งอดๆ(v) be distorted by anger, See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated, Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด, Example: วันนี้อาเจือดูแปลกจังเง้าๆ งอดๆเป็นกับเขาเหมือนกัน, Thai Definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด ก็ว่า
เคืองใจ(v) be irritated, See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen, Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้ฉันเคืองใจเขาอยู่นาน, Thai Definition: ไม่พอใจผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เง้า ๆ งอด ๆ[ngao-ngao ngøt-ngøt] (v, exp) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux
ระคาย[rakhāi] (v) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch  FR: être irrité ; démanger

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATED IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritated (v) ˈɪrɪtɛɪtɪd (i1 r i t ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying, #18,731 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; verärgert {adj} | gereizter | am gereiztestenirritated | more irritated | most irritated [Add to Longdo]
reizen; aufregen; ärgern | reizend; aufregend; ärgernd | gereizt; aufgeregt; geärgert | reizt; regt auf; ärgertto irritate | irritating | irritated | irritates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated [Add to Longdo]
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial) [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated [Add to Longdo]
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe [Add to Longdo]
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed [Add to Longdo]
憤ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritated
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top