ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*interne*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interne, -interne-
English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interne(n) คนฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee
interne(n) แพทย์ฝึกหัด
internee(n) ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ต้องขัง
Internet(n) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, See also: อินเทอร์เนต
internecine(adj) ซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ประเทศหรือองค์กร, Syn. inside, internal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interne(อิน'เทิร์น) n. ดูintern, See also: interneship n.
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Serial Line Internet Protocol (SLIP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม (สลิป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SLIP (Serial Line Internet Protocol)สลิป (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตแบบสายอนุกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interneeผู้ถูกกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internetอินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Packet Exchange (IPX)เกณฑ์วิธีแลกเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่าย (ไอพีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IAP (Internet Access Provider)ไอเอพี (ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IAP (Internet Access Provider)ไอเอพี (ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IRC (Internet Relay Chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IRC (Internet relay chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IP (Internet Protocol)ไอพี (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IP (Internet Protocal)ไอพี (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IPX (Internet Packet Exchange)ไอพีเอกซ์ (เกณฑ์วิธีแลกเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISP (Internet Service Provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISP (Internet service provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Relay Chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet relay chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Service Provider (ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet service provider (ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Voice over Internet Protocolการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internetอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet telephonyการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet fraudการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet gameเกมอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet bookstoreร้้านขายหนังสือทางอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet and teenagerอินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet in cartographyอินเทอร์เน็ตในการทำแผนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet service providerผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet telephonyการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Internet marketingการตลาดอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Internet Relay Chatการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท" [คอมพิวเตอร์]
Internet domain nameโดเมนเนม [คอมพิวเตอร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Internetอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet addressesบ้านเลขที่บนอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet advertisingโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet and childrenอินเตอร์เน็ตกับเด็ก [TU Subject Heading]
Internet and teenagersอินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Internet and womenอินเตอร์เน็ตกับสตรี [TU Subject Heading]
Internet auctionsการประมูลทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet bankingการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet bookstoresร้านหนังสือทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet domain namesอินเตอร์เน็ตโดเมนเนม [TU Subject Heading]
Internet entertainmentความบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet gamesเกมส์อินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet in educationอินเตอร์เน็ตในการศึกษา [TU Subject Heading]
Internet in medicineอินเตอร์เน็ตในการแพทย์ [TU Subject Heading]
Internet in political campaignsอินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Internet in public administrationอินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Internet in public relationsอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Internet in publicityอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Internet industryอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet marketingการตลาดทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet pharmaciesร้านขายยาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet pornographyสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet programmingการเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet publishingการจัดพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet questionnariesแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet radio broadcastingการกระจายเสียงวิทยุทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet Relay Chatการสนทนาเป็นกลุ่มผ่านอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet searchingการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet service providersผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet software industryอุตสาหกรรมส่วนชุดคำสั่งอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet telephonyโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interneuron(n) เซลล์ประสาทประสานงาน
surf internet(phrase) เล่นอินเตอร์เนต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interneA firewall will guarantee Internet security.
interneApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
interneDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
interneEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
interneHave them send you an application form over the Internet.
interneHe is into the Internet.
interneIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
interneI'm on the lookout for a good introductory book about the internet.
interneInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
interneIs that all you can talk about - the Internet?
interneMy internet connection was cut off.
interneOur company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.
interneOur company makes use of the internet.
internePeople are talking about this "Internet" phenomenon.
interneShe came up with a good way of making money by using the Internet.
interneSome companies are still debating whether to get Internet access.
interneThe Internet has a lot of information and thus also a lot of useless information.
interneThe Internet is an invaluable source of information.
interneThe Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.
interneThere really is such a thing as Internet addiction.
interneWhat sort of information do you get on the Internet?
interneYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
interneYou may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินเทอร์เน็ต(n) Internet, See also: I'net
อินเทอร์เน็ต(n) Internet, See also: I'net

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะภายใน[awaiyawa phāinai] (n, exp) EN: internal organs  FR: organe interne [mpl]
ชั้นใน[channai] (adj) EN: inner ; interior ; internal ; inside  FR: intérieur ; interne
อินเทอร์เน็ต[Inthoēnēt] (n) EN: Internet  FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[intoēnet] (n) EN: Internet  FR: Internet [m]
แก่นโลกชั้นใน[kaen lōk channai] (n, exp) EN: inner core  FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
กักกัน[kakkan] (v) EN: confine ; restrict ; detain  FR: interner ; détenir
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การใช้อินเทอร์เน็ต[kānchai inthoēnēt] (n, exp) EN: using the Internet
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[kān chøkōng thāng intoēnet] (n, exp) EN: Internet fraud  FR: fraude sur internet [f]
การกักขัง[kān kakkhang] (n) EN: detention  FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน[kān prapprung khrōngsāng phāinai] (n, exp) FR: restructuration interne [f]
การตรวจสอบภายใน[kān trūatsøp phāinai] (n, exp) EN: internal audit  FR: audit interne [m]
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต[khreūakhāi Intoēnet] (n, exp) EN: Internet  FR: Internet [m] ; Net [m] ; la Toile [f]
โครงสร้างภายใน[khrōngsāng phāinai] (n, exp) FR: structure interne [f]
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต[khwām pløtphai nai kānchai inthoēnēt] (n, exp) EN: Internet safety
กิจการภายใน[kitjakān phāinai] (n, exp) EN: internal affair  FR: affaire interne [f]
เล่นอินเตอร์เน็ต[len intoēnet] (v, exp) EN: surf the net ; surf the internet  FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer
เลือดตกใน[leūat toknai] (v, exp) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage  FR: avoir une hémorragie interne
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์[ling khaosū wepsai] (n, exp) FR: lien Internet [m]
มุมภายใน[mum phāinai] (n, exp) EN: interior angle ; internal angle  FR: angle interne [m]
นักเรียนประจำ[nakrīen prajam] (x) EN: boarder  FR: pensionnaire [m] ; interne [m]
ภายใน[phāinai] (adj) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic  FR: intérieur ; interne
ผู้ถูกกักกัน[phū thūk kakkan] (n, exp) EN: internee
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[wepsai] (n) EN: website  FR: site web [m] ; site Internet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNED IH1 N T ER2 N D
INTERNEE IH2 N T ER0 N IY1
INTERNET IH1 N T ER0 N EH2 T
INTERNEES IH2 N T ER0 N IY1 Z
INTERNET'S IH1 N T ER0 N EH2 T S
INTERNECINE IH2 N T ER1 N AH0 S IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interne (n) ˈɪntɜːʳn (i1 n t @@ n)
interned (v) ˈɪntˈɜːʳnd (i1 n t @@1 n d)
internee (n) ˌɪntɜːʳnˈiː (i2 n t @@ n ii1)
internes (n) ˈɪntɜːʳnz (i1 n t @@ n z)
internees (n) ˌɪntɜːʳnˈiːz (i2 n t @@ n ii1 z)
internecine (j) ˌɪntənˈiːsaɪn (i2 n t @ n ii1 s ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
直播[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ, ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting, #4,070 [Add to Longdo]
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
因特网[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]
谷歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] Google internet company and search engine, #26,796 [Add to Longdo]
网关[wǎng guān, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] network router; gateway (to internet or between networks), #30,536 [Add to Longdo]
百度[Bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] Baidu, internet portal and search engine, www.baidu.com, listed as BIDU on NASDAQ since 1999, #44,940 [Add to Longdo]
中间神经元[zhōng jiān shén jīng yuán, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] interneuron [Add to Longdo]
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
互联网站[hù lián wǎng zhàn, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] Internet site [Add to Longdo]
人肉搜索[rén ròu sōu suǒ, ㄖㄣˊ ㄖㄡˋ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] human search; human powered search (involving many internet users, for social pressure etc) [Add to Longdo]
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
因特网提供商[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
因特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] Internet connection [Add to Longdo]
国际互联网络[guó jì hù lián wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络[guó jì wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络公司[guó jì wǎng luò gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] internet company [Add to Longdo]
国际网络门户[guó jì wǎng luò mén hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] internet portal [Add to Longdo]
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] Internet search engine; also written 搜索引擎 [Add to Longdo]
搜索引擎[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, ] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service [Add to Longdo]
服务提供商[fú wù tí gōng shāng, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] (Internet) service provider [Add to Longdo]
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead! [Add to Longdo]
淘客[táo kè, ㄊㄠˊ ㄎㄜˋ, ] talk (loan); chatline of PRC internet company Taobao, taokshop.com [Add to Longdo]
淘宝网[táo bǎo wǎng, ㄊㄠˊ ㄅㄠˇ ㄨㄤˇ, / ] Taobao, a PRC internet portal [Add to Longdo]
百渡[bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] variant or erroneous form of 百度, PRC internet portal [Add to Longdo]
穀歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] variant of 谷歌, Google internet company and search engine [Add to Longdo]
网址[wǎng zhǐ, ㄨㄤˇ ㄓˇ, / ] (Internet) site; website; web address; URL [Add to Longdo]
网特[wǎng tè, ㄨㄤˇ ㄊㄜˋ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc); abbr. for 網絡特工|网络特工 etc [Add to Longdo]
网络浏览器[wǎng luò liú lǎn qì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] network browser; Internet browser [Add to Longdo]
网络特工[wǎng luò tè gōng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
网路特务[wǎng lù tè wu, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄊㄜˋ ㄨ˙, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
网际[wǎng jì, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, / ] Internet; net; cyber- [Add to Longdo]
网际协定[wǎng jì xié dìng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] internet protocol; IP [Add to Longdo]
网际网络[wǎng jì wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
网际网路[wǎng jì wǎng lù, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
网际网路协会[wǎng jì wǎng lù xié huì, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Internet Society [Add to Longdo]
网际电话[wǎng jì diàn huà, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Internet phone [Add to Longdo]
英特网[Yīng tè wǎng, ㄧㄥ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] variant of 因特网|因特网, Internet [Add to Longdo]
防火长城[fáng huǒ cháng chéng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Firewall of China (internet censorship) [Add to Longdo]
电脑网[diàn nǎo wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ, / ] computer network; Internet [Add to Longdo]
电脑网络[diàn nǎo wǎng luò, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] TH: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  EN: Internet

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band-interne Signalgebung {f}in-band signalling [Add to Longdo]
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box [Add to Longdo]
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet [Add to Longdo]
Internetanschluss {m}; Internetverbindung {f} [comp.]Internet connection [Add to Longdo]
Internet-Domain {f}; Internet-Domäne {f} [comp.]Internet domain [Add to Longdo]
Internetrecht {n} [jur.]Internet law [Add to Longdo]
Klemmleiste {f}; Verteiler {m} | interne Klemmleisteterminal block | internal terminal block [Add to Longdo]
Querelen {pl}; interne Streitigkeitenfactionalism [Add to Longdo]
Spam (unerwünschte, oft kommerzielle Massen-E-Mails oder -Postings im Internet)spam [Add to Longdo]
Versenden von Spam (Missbrauch des Internet)spamming [Add to Longdo]
Webseite {f}; WWW-Seite {f} webpage; web page >[Add to Longdo]
interneinternal [Add to Longdo]
interne Revision {f}administrative audit [Add to Longdo]
interner Zinsfußactuarial return [Add to Longdo]
internieren; festhalten | internierend; festhaltend | interniert; festgehalten | interniert | internierteto intern | interning | interned | interns | interned [Add to Longdo]
im Internet nach Informationen suchen [comp.]to google [Add to Longdo]
vernichtendinternecine [Add to Longdo]
Austauschknoten von Internet-ProvidernCIX : Commercial Internet Exchange [Add to Longdo]
Internet chatIRC : Internet relay chat [Add to Longdo]
(Internet Standard oder Diskussionsschrift)RFC : Request for comments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
ようつべ[youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アイキャン[aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
アフィ[afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
インターネット(P);インタネット[inta-netto (P); intanetto] (n,adj-no) {comp} the Internet; (P) [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
インターネットで結ぶ[インターネットでむすぶ, inta-netto demusubu] (exp,v5b) {comp} to link to the Internet [Add to Longdo]
インターネットのベテランユーザ[inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran [Add to Longdo]
インターネットアクセス[inta-nettoakusesu] (n) {comp} Internet access [Add to Longdo]
インターネットアドレス[inta-nettoadoresu] (n) {comp} Internet address [Add to Longdo]
インターネットエクスプローラ[inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
インターネットオークション[inta-nettoo-kushon] (n) Internet auction [Add to Longdo]
インターネットカフェ[inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
インターネットギャンブル[inta-nettogyanburu] (n) Internet gambling [Add to Longdo]
インターネットコミュニティ[inta-nettokomyunitei] (n) Internet community [Add to Longdo]
インターネットサービス[inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットサイト[inta-nettosaito] (n) {comp} Internet site [Add to Longdo]
インターネットショッピング[inta-nettoshoppingu] (n) {comp} Internet shopping [Add to Longdo]
インターネットセキュリティ[inta-nettosekyuritei] (n) Internet security [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[inta-nettososaetei] (n) {comp} Internet Society [Add to Longdo]
インターネットテレビ[inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インターネットデータセンター[inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center [Add to Longdo]
インターネットバンキング[inta-nettobankingu] (n) {comp} Internet banking [Add to Longdo]
インターネットビジネス[inta-nettobijinesu] (n) {comp} Internet business [Add to Longdo]
インターネットフォン[inta-nettofon] (n) {comp} Internet Phone [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[inta-nettopurotokoru] (n) {comp} Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
インターネットプロトコルアドレス[inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
インターネットプロバイダ[inta-nettopurobaida] (n) {comp} Internet provider [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットマーケティング[inta-nettoma-keteingu] (n) {comp} Internet marketing [Add to Longdo]
インターネットメール[inta-nettome-ru] (n) {comp} Internet mail [Add to Longdo]
インターネットユーザー[inta-nettoyu-za-] (n) Internet user [Add to Longdo]
インターネットラジオ[inta-nettorajio] (n) Internet radio [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[inta-nettorire-chatto] (n) {comp} Internet relay chat; IRC [Add to Longdo]
インターネットワーキング[inta-nettowa-kingu] (n) {comp} internetworking [Add to Longdo]
インターネットワーク[inta-nettowa-ku] (n) {comp} internetwork [Add to Longdo]
インターネットワーム[inta-nettowa-mu] (n) {comp} Internet worm [Add to Longdo]
インターネットワールド[inta-nettowa-rudo] (n) {comp} Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット学会[インターネットがっかい, inta-netto gakkai] (n) {comp} Internet Society; ISOC [Add to Longdo]
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking [Add to Longdo]
ザクソンインターネット[ざくそん'いんたーねっと, zakuson ' inta-netto] XAXON Internet [Add to Longdo]
ワイドインターネット[わいどいんたーねっと, waidointa-netto] WIDE Internet [Add to Longdo]
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Internet [Add to Longdo]
インターネットフォン[いんたーねっとふぉん, inta-nettofon] Internet Phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interne
   n 1: an advanced student or graduate in medicine gaining
      supervised practical experience (`houseman' is a British
      term) [syn: {intern}, {interne}, {houseman}, {medical
      intern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top