ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*initiate*

IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: initiate, -initiate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initiate(n) ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก, Syn. novice, beginner, learner, Ant. expert
initiate(vt) ริเริ่ม, See also: เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ, Syn. commence, begin, introduce, Ant. end, terminate, finish
initiate into(phrv) แนะนำให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start

English-Thai: Nontri Dictionary
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ability to Initiateความคิดริเริ่มในการเล่น [การแพทย์]
Initiateริเริ่ม [การแพทย์]
Movement, Initiateจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลให้เกิด(v) cause, See also: initiate, be the cause of, Syn. เป็นเหตุให้, เป็นสาเหตุของ, ส่งผลให้, เป็นผลให้, Example: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา, Thai Definition: เป็นเหตุให้เกิด
เริ่มกิจการ(v) start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
เริ่มต้น(v) begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
ริอ่าน(v) initiate plans, See also: start, originate plans, Syn. ริ, ริอ่าน, Example: เขาเป็นลม เมื่อทราบว่า หลานสาวริอ่านเขียนเรื่องอ่านเล่นรักๆ ใคร่ๆ ไปลงหนังสือพิมพ์, Thai Definition: เริ่มคิดอ่านเพื่อแผนการ
ประเดิม(v) begin, See also: start, initiate, inaugurate, commence, lead, be a shop's first customer of the day, Syn. เริ่มต้น, เริ่มแรก, Example: สถานที่นี้ได้เริ่มประเดิมด้วยการแสดงผลงานศิลปะของบรรดาศิลปินที่พำนักอยู่ในล้านนา, Thai Definition: เริ่มต้นหรือเริ่มแรกในการซื้อหรือขายเป็นต้น (มักใช้ในลักษณะที่เกี่ยวกับพิธีการหรือโชคลาง)
กินบวช(v) be in initiated into monkhood, Thai Definition: กินในเวลาตามกำหนดของการถือพรตในลัทธิ
ก่อการ(v) start, See also: launch, initiate, Syn. ริเริ่ม, Example: ผู้ร้ายวางแผนการที่จะก่อการคืนนี้
ก่อกำเนิด(v) initiate, See also: originate, Syn. เกิด, ก่อเกิด, Example: ความรู้ก่อกำเนิดมาจากการปฏิบัติ
ตั้ง(v) start, See also: begin, commence, initiate, Syn. เริ่ม, เริ่มมี, Example: พอตกเย็นฝนเริ่มตั้งเค้า
ก่อเกิด(v) initiate, See also: originate, launch, lead off, set to, Syn. เกิด, ก่อกำเนิด, Ant. ล้มเลิก, Example: ความสุขจะก่อเกิดแก่ผู้ที่ทำบุญอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น
ริเริ่ม(v) start, See also: launch, initiate, begin, originate, Syn. เริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มกิจการออมสินขึ้นในปีพ.ศ. 2450, Thai Definition: เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินบวช[kinbūat] (v) EN: be initiated into monkhood
ก่อ[kø] (v) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute  FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อการ[køkān] (v) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate  FR: initier ; susciter
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ประเดิม[pradoēm] (v) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day  FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริเริ่ม[riroēm] (v) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first  FR: initier ; entreprendre
เริ่มกิจการ[roēm kitjakān] (v, exp) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up
เริ่มต้น[roēmton] (v) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize  FR: commencer ; débuter
ส่งผลให้เกิด[songphon hai koēt] (v, exp) EN: cause ; initiate ; be the cause of  FR: causer
ทำพีธีบวงสรวง[tham phīthī būang sūang] (n, exp) EN: ceremony that initiates a new spirit house  FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]
ต้นคิด[ton khit] (n) EN: originator  FR: initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATE IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T AH0 D
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T IH0 D
INITIATES IH2 N IH1 SH IY0 AH0 T S
UNINITIATED AH2 N IH0 N IH1 SH IY0 EY2 T IH0 D
UNINITIATED AH2 N IY0 N IH1 SH IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiate (n) ˈɪnˈɪʃɪəʳt (i1 n i1 sh i@ t)
initiate (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪt (i1 n i1 sh i ei t)
initiated (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪtɪd (i1 n i1 sh i ei t i d)
initiates (n) ˈɪnˈɪʃɪəʳts (i1 n i1 sh i@ t s)
initiates (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪts (i1 n i1 sh i ei t s)
uninitiated (j) ˌʌnɪnˈɪʃɪɛɪtɪd (uh2 n i n i1 sh i ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events, #145 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
创业[chuàng yè, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] to begin an undertaking; to start a major task; to initiate, #2,429 [Add to Longdo]
引发[yǐn fā, ㄧㄣˇ ㄈㄚ, / ] lead to; trigger; initiate, #2,482 [Add to Longdo]
发起[fā qǐ, ㄈㄚ ㄑㄧˇ, / ] to originate; to initiate; to launch (an attack, an initiative etc); to start; to propose sth (for the first time), #3,992 [Add to Longdo]
倡导[chàng dǎo, ㄔㄤˋ ㄉㄠˇ, / ] to advocate; to initiate; to propose; to be a proponent of (an idea or school of thought), #6,636 [Add to Longdo]
开创[kāi chuàng, ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ, / ] to initiate; to start; to found, #7,136 [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing, #15,821 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] initiate; instigate; introduce; lead; initiate, #31,683 [Add to Longdo]
创始[chuàng shǐ, ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ, / ] to initiate; to found, #35,653 [Add to Longdo]
肇始[zhào shǐ, ㄓㄠˋ ㄕˇ, ] to initiate; to start; the start, #72,825 [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
传戒[chuán jiè, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] to initiate novice (Buddhist monk) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfahren {n} [jur.] | beschleunigtes Verfahren | streitiges Verfahren | ein Verfahren gegen jdn. einleitenproceedings {pl}; actions {pl} | summary proceedings | adversary proceedings | to initiate legal proceedings against sb. [Add to Longdo]
anbahnen; einführen | anbahnend; einführendto initiate | initiating [Add to Longdo]
anlaufento initiate [Add to Longdo]
auslösen; startento initiate [Add to Longdo]
beginnen | beginnend | beginntto initiate | initiating | initiates [Add to Longdo]
führt eininitiates [Add to Longdo]
initialisiertinitiated [Add to Longdo]
initiierento initiate; to start sth. off [Add to Longdo]
unaktiviertuninitiated [Add to Longdo]
uneingeweihtuninitiated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) to rise up; to initiate (political) action [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice [Add to Longdo]
筆降ろし;筆おろし[ふでおろし, fudeoroshi] (n,vs) (1) first use of a new brush; (2) doing something for the first time; (3) young man's first sexual experience, esp. one initiated by an older woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initiate
   n 1: someone new to a field or activity [syn: {novice},
      {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]
   2: someone who has been admitted to membership in a scholarly
     field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit}, {savant}]
   3: people who have been introduced to the mysteries of some
     field or activity; "it is very familiar to the initiate"
     [syn: {initiate}, {enlightened}] [ant: {uninitiate}]
   v 1: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a
      foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}]
   2: take the lead or initiative in; participate in the
     development of; "This South African surgeon pioneered heart
     transplants" [syn: {initiate}, {pioneer}]
   3: accept people into an exclusive society or group, usually
     with some rite; "African men are initiated when they reach
     puberty" [syn: {initiate}, {induct}]
   4: bring up a topic for discussion [syn: {broach}, {initiate}]
   5: set in motion, start an event or prepare the way for;
     "Hitler's attack on Poland led up to World War II" [syn:
     {lead up}, {initiate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top