ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*influential*

IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: influential, -influential-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential(adj) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด, Syn. authoritative, powerful, significant, Ant. unpersuasive, unconvincing
influential(n) ผู้มีอิทธิพล
influential person(n) ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty

English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influentialHe is influential.
influentialIf other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
มีอิทธิพล(v) influence, See also: be influential in, have an influence in, Example: เทเลเท็กซ์และวีดีโอเท็กซ์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบทางไกล
ผู้มีอิทธิพล(n) influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ
เจ้าพ่อ(n) godfather, See also: very influential person, mogul, Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น
ทรงอิทธิพล(v) be influential, See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful, Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล, Ant. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ, Example: ผู้สมัครส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น
คนใหญ่คนโต(n) big shot, See also: important person, influential person, Syn. คนใหญ่โต, Ant. คนต่ำต้อย, คนชั้นต่ำ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตเลยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที, Count Unit: คน
ผู้กุมอำนาจ(n) powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count Unit: คน
ทรงอำนาจ(v) be powerful, See also: be influential, Syn. มีอำนาจ, ทรงพลังอำนาจ, Example: กษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงอำนาจกว้างไกล มีวาสนาและบารมียิ่ง
ผู้กุมอำนาจ(n) powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (v, exp) EN: influence ; be influential in ; have an influence in  FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (adj) EN: influential  FR: influent
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: influential person  FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[phūsong ittiphon] (n, exp) EN: influential person ; person who influences

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENTIAL IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influential (j) ˌɪnfluˈɛnʃl (i2 n f l u e1 n sh l)
influentially (a) ˌɪnfluˈɛnʃəliː (i2 n f l u e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family, #12,829 [Add to Longdo]
昆曲[Kūn qǔ, ㄎㄨㄣ ㄑㄩˇ, ] Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times, #27,555 [Add to Longdo]
梁启超[Liáng Qǐ chāo, ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧˇ ㄔㄠ, / ] Liang Qichao (1873-1929), influential journalist and a leader of the failed reform movement of 1898, #29,223 [Add to Longdo]
徐悲鸿[Xú Bēi hóng, ㄒㄩˊ ㄅㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Xu Beihong (1895-1953), famous European trained painter and influential art teacher, #39,974 [Add to Longdo]
昆剧[Kūn jù, ㄎㄨㄣ ㄐㄩˋ, / ] Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times, #46,443 [Add to Longdo]
严复[Yán Fù, ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Yan Fu (1853-1921), influential Chinese writer and translator of Western books, esp. on social sciences, #50,100 [Add to Longdo]
董仲舒[Dǒng Zhòng shū, ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ, ] Dong Zhongshu (179-104 BC), philosopher influential in establishing Confucianism as the established system of values of former Han dynasty, #52,000 [Add to Longdo]
鉴真[Jiàn zhēn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang dynastic Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism, #61,828 [Add to Longdo]
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person, #89,849 [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known, #217,349 [Add to Longdo]
倪柝声[Ní Tuò shēng, ㄋㄧˊ ㄊㄨㄛˋ ㄕㄥ, / ] Ni Tuosheng or Watchman Nee (1903-1972), influential Chinese Christian [Add to Longdo]
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, / ] influential family; powerful clan [Add to Longdo]
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] influential [Add to Longdo]
林纾[Lín Shū, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] Lin Shu (1852-1924), writer and influential translator and adaptor of vast swathes of Western literature into classical Chinese [Add to Longdo]
河殇[hé shāng, ㄏㄜˊ ㄕㄤ, / ] River elegy (influential 1988 CCTV documentary series, that stimulated the Beijing Spring democracy movement of 1980s) [Add to Longdo]
鉴真和尚[Jiàn zhēn hé shang, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential [Add to Longdo]
einflussreich {adv}influentially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
勢家[せいか, seika] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]
勢門[せいもん, seimon] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]
声掛かり[こえがかり, koegakari] (n) recommendation of an influential person [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
大御所[おおごしょ, oogosho] (n) leading or influential figure [Add to Longdo]
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice [Add to Longdo]
幅利き[はばきき, habakiki] (n) influential; man of influence [Add to Longdo]
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P) [Add to Longdo]
有力筋[ゆうりょくすじ, yuuryokusuji] (n) influential quarters [Add to Longdo]
有力紙[ゆうりょくし, yuuryokushi] (n) influential newspaper; leading newspaper [Add to Longdo]
有力者[ゆうりょくしゃ, yuuryokusha] (n) influential person; man of importance; (P) [Add to Longdo]
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan [Add to Longdo]
要路[ようろ, youro] (n) (1) main or important road; (2) influential or important position; the authorities [Add to Longdo]
利け者[きけもの, kikemono] (n) influential person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influential
   adj 1: having or exercising influence or power; "an influential
       newspaper"; "influential leadership for peace" [ant:
       {uninfluential}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top