ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indoors*

IH1 N D AO2 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indoors, -indoors-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoors(adv) ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside
withindoors(adv) ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
keep indoors(idm) เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น, See also: รักษาไว้ข้างใน, Syn. keep in
stay indoors(phrv) ยังอยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใน, Syn. keep in
stop indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, Syn. keep in
stick indoors(phrv) อยู่แต่ข้างใน, See also: อยู่แต่ในบ้าน อาคารหรือสถานที่อื่น, Syn. keep in
‘er indoors(sl) ภรรยา, See also: เมีย
remain indoors(phrv) อยู่ภายใน (อาคาร), Syn. keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน,ในร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
indoors(adv) ในร่ม,ในบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indoorsAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
indoorsBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
indoorsCatherine stayed indoors because it was raining.
indoorsDon't stay indoors because it is cold outside.
indoorsI stayed indoors because it rained.
indoorsI taught Miyuki how to keep a dog indoors.
indoorsIt rained heavily all day, during which time I stayed indoors.
indoorsIt's a pity for you to have to stay indoors in this weather.
indoorsIt was raining hard, so that we played indoors.
indoorsI usually stay indoors on Sunday.
indoorsI would rather go out than stay indoors.
indoorsLet's take a rest in the garden instead of indoors.
indoorsNo weather was severe enough to keep him indoors.
indoorsThe best bet on a rainy day is to remain indoors.
indoorsThe cold weather kept us indoors.
indoorsWho wants to be cooped up indoors on a nice day like this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใน(n) inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน

CMU English Pronouncing Dictionary
INDOORS IH1 N D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoors (a) ˌɪndˈɔːz (i2 n d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly, #5,084 [Add to Longdo]
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
in der Stube hockento sit around indoors [Add to Longdo]
innenindoors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
降り込める;降り籠める[ふりこめる, furikomeru] (v1,vt) to rain (or snow), keeping people indoors [Add to Longdo]
座敷犬[ざしきけん, zashikiken] (n) dog that is raised indoors [Add to Longdo]
足止め(P);足留め[あしどめ, ashidome] (n,vs) house arrest; confinement; keeping indoors; inducement to stay; (P) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
冬篭り;冬籠り[ふゆごもり, fuyugomori] (n,vs) hibernation; staying indoors during winter [Add to Longdo]
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors [Add to Longdo]
日の目を見ない[ひのめをみない, hinomewominai] (adj-i) staying indoors; have no sunshine; remain obscure [Add to Longdo]
籠居[ろうきょ, roukyo] (n,vs) staying at home or indoors; living in seclusion; retirement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoors
   adv 1: within a building; "in winter we play inside" [syn:
       {inside}, {indoors}] [ant: {alfresco}, {out of doors},
       {outdoors}, {outside}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top