ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indigenous*

IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indigenous, -indigenous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigenous(adj) เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous(adj) โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenous-พื้นเมือง, -เกิดในถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigenousพื้นเพดั้งเดิม, พื้นเมือง, เกิดในถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Indigenous Effectsผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่, Example: การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
indigenous peopleชนพื้นเมืองดั้งเดิม [การทูต]
Bacteria Indigenous for Manเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย [การแพทย์]
Healers, Indigenousหมอชาวบ้าน [การแพทย์]
Medical Practitoners, Indigenousแพทย์แผนโบราณ [การแพทย์]
Medicine, Indigenousรักษาโดยวิธีแผนโบราณ [การแพทย์]
Microorganisms, Indigenousจุลชีพประจำถิ่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(n) folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai Definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ชนพื้นเมือง(n) aborigine, See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person, Example: มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[phūmpanyā pheūnbān] (n, exp) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge  FR: sagesse populaire [f]
สมุนไพร[samunphrai] (n) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb  FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENOUS IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S
INDIGENOUSLY IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigenous (j) ˈɪndˈɪʤɪnəs (i1 n d i1 jh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
原地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] former place; indigenous; local, #9,574 [Add to Longdo]
马赛[Mǎ sài, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ, / ] Marseille, city in south France; Basay, one of the indigenous peoples of Taiwan, #28,088 [Add to Longdo]
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred, #29,033 [Add to Longdo]
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine, #29,839 [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner, #411,643 [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
卑南族[Bēi nán zú, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ, ] puyume, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
印第安[Yìn dì ān, ㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄢ, ] (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas [Add to Longdo]
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]
哆啰美远[Duō luō měi yuǎn, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄇㄟˇ ㄩㄢˇ, / ] Torobiawan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
哆啰美远族[Duō luō měi yuǎn zú, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄇㄟˇ ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] Torobiawan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
噶哈巫族[Gá hā wū zú, ㄍㄚˊ ㄏㄚ ㄨ ㄗㄨˊ, ] Kaxabu or Kahabu, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
噶玛兰[Gá mǎ lán, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ, / ] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan; old name of Yilan 宜蘭|宜兰 county, Taiwan [Add to Longdo]
噶玛兰族[Gá mǎ lán zú, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
太鲁阁族[Tài lǔ gé zú, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ ㄗㄨˊ, / ] Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
巴宰族[Bā zǎi zú, ㄅㄚ ㄗㄞˇ ㄗㄨˊ, ] Pazeh, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
巴布拉族[Bā bù lā zú, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄗㄨˊ, ] Papora or Papura, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
排湾族[Pái wān zú, ㄆㄞˊ ㄨㄢ ㄗㄨˊ, / ] Paiwan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
泰雅族[Tài yǎ zú, ㄊㄞˋ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Atayal or Tayal, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
洪雅族[Hóng yǎ zú, ㄏㄨㄥˊ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Hoanya, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
群猴猴族[Qún hóu hóu zú, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄡˊ ㄏㄡˊ ㄗㄨˊ, ] Qauqaut, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
西拉雅族[Xī lā yǎ zú, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ, 西] Siraya, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
猫雾族[Māo wù zú, ㄇㄠ ㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] Babuza, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
赛夏族[Sài xià zú, ㄙㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄨˊ, / ] Saisiyat or Saisiat, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
道卡斯族[Dào kǎ sī zú, ㄉㄠˋ ㄎㄚˇ ㄙ ㄗㄨˊ, ] Taokas, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
达悟族[Dá wù zú, ㄉㄚˊ ㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] Tao or Yami, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
邵族[Shào zú, ㄕㄠˋ ㄗㄨˊ, ] Thao, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
邹族[Zōu zú, ㄗㄡ ㄗㄨˊ, / ] Tsou or Cou, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
阿美族[Ā měi zú, ㄚ ㄇㄟˇ ㄗㄨˊ, ] Amis or Pangcah, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
雅美族[Yǎ měi zú, ㄧㄚˇ ㄇㄟˇ ㄗㄨˊ, ] Tao or Yami, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
雷朗[Léi lǎng, ㄌㄟˊ ㄌㄤˇ, ] Luilang, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
雷朗族[Léi lǎng zú, ㄌㄟˊ ㄌㄤˇ ㄗㄨˊ, ] Luilang, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
马赛族[Mǎ sài zú, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ ㄗㄨˊ, / ] Basay, one of the indigenous peoples of Taiwan; Maasai people of Kenya [Add to Longdo]
鲁凯族[Lǔ kǎi zú, ㄌㄨˇ ㄎㄞˇ ㄗㄨˊ, / ] Rukai, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingeborene {m,f}; Eingeborener | Eingeborenen {pl}; Eingeborenenative; indigenous man; indigenous woman | indigenous people [Add to Longdo]
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species [Add to Longdo]
Walfang {m}; Töten {n} von Walen | Walfänge {pl} | illegaler Walfang | kommerzieller Walfang | Walfang durch Ureinwohner | Walfang für Forschungszweckewhaling; whale culling | whalings | illegal whaling; illegal take; pirate whaling | commercial whaling | indigenous whaling; indigenous take | research whaling; scientific whaling [Add to Longdo]
bodenständig {adj}native; indigenous; radical; rooted to the soil [Add to Longdo]
eingeboren {adv}indigenously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigenous
   adj 1: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
       Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks
       and people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu
       are indigenous to the northernmost islands of Japan"
       [syn: {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous},
       {endemic}, {indigenous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top