ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incautious*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incautious, -incautious-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incautious(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent, Ant. cautious, wary

English-Thai: Nontri Dictionary
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incautiousHe was incautious in regard to the decision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งเผลอ(v) be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai Definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป
เผอเรอ(v) be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai Definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
เผลอไผล(v) to be careless, See also: to be incautious, to be indiscreet, to be reckless, Example: หากเขาเผลอไผลทำงานไม่รอบคอบอย่างนี้อีก เห็นจะถูกลงโทษ, Thai Definition: หลงๆ ลืมๆ
สุกเอาเผากิน(adj) careless, See also: inattentive, incautious, unwary, indiscreet, reckless, Syn. ลวกๆ, ชุ่ย, Ant. ประณีต, Example: ฉันไม่ชอบวิธีการแบบสุกเอาเผากินที่เขาเอามาใช้ในการทำงานเลย, Thai Definition: ที่ทำลวกๆ, ที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่งๆ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incautious (j) ˈɪnkˈɔːʃəs (i1 n k oo1 sh @ s)
incautiously (a) ˈɪnkˈɔːʃəsliː (i1 n k oo1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvorsichtigkeit {f}incautiousness [Add to Longdo]
unvorsichtig {adj} | unvorsichtiger | am unvorsichtigstenincautious | more incautious | most incautious [Add to Longdo]
unvorsichtig {adv}incautiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incautious
   adj 1: lacking in caution; "an incautious remark"; "incautious
       talk" [ant: {cautious}]
   2: carelessly failing to exercise proper caution; "an incautious
     step sent her headlong down the stairs"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top