ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hire*

HH AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hire, -hire-
Possible hiragana form: *ひれ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hire(n) การจ้าง, See also: การว่าจ้าง
hire(vi) จ้าง, See also: ว่าจ้าง
hire(vt) จ้าง, See also: ว่าจ้าง, Syn. employ
hired(adj) ซึ่งว่าจ้าง, Syn. employed
shire(n) แขวงปกครองในอังกฤษ
hire out(phrv) ให้เช่า, See also: อนุญาตให้เช่า, Syn. let out, rent out
hireling(n) คนที่ทำงานรับจ้าง, Syn. laborer, menial, Ant. boss, employer
samphire(n) พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว
sapphire(n) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม, See also: หินแซฟไฟร์, Syn. sapphirine, greenish-blue, deep blue
hired gun(sl) มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน), See also: ผู้ลอบฆ่า
Oxfordshire(n) เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ
Shire horse(n) พันธุ์ม้าอังกฤษ
hire purchase(n) การเช่าซื้อ, Syn. installment plan
hire-purchase system(n) ระบบการเช่าซื้อ, See also: การเช่าซื้อ
Worcestershire sauce(n) น้ำซอสรสเผ็ดในประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable, hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
sapphire(แซฟ'ไฟเออะ) n. นิลสีคราม,นิลสีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
shire(ไช'เออะ) n. ชื่อแขวงปกครองในอังกฤษ,the Shires แขวงปกครองใน ตอนกลางของอังกฤษ
shire horsen. พันธุ์ม้าอังกฤษขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hire(n) ค่าจ้าง,ค่าเช่า,การเช่า,การจ้าง
hire(vt) จ้าง,ให้เช่า
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
sapphire(n) พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
shire(n) มณฑล,จังหวัด,เมืองใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shireเทศมณฑล, เขตท้องถิ่น (อังกฤษโบราณ) [ดู county ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapphireแซปไฟร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hire of propertyการเช่าทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire of serviceการจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire of workการจ้างทำของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire-purchaseการเช่าซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hirerผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hireการจ้าง [TU Subject Heading]
Nichiren Shoshuนิกายนิชิเรน โซซู [TU Subject Heading]
Sapphiresไพลิน [TU Subject Heading]
Hireค่าจ้าง, ให้เช่า [การบัญชี]
Hire chargeค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า [การบัญชี]
Hire purchaseเช่าซื้อ [การบัญชี]
star sapphireพลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์, พลอยที่เจียระไนเป็นรูปโค้งหลังเต่า และจะปรากฏเห็นมีลายเส้นเป็นรูปดาวหกแฉกบนพื้นหน้าพลอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hire of work(vt) จ้างทำของ
hire purchaseให้เช่าซื้อ
hire-purchaseเช่าซื้อ
hire-purchase toให้เช่าซื้อ
serve for hire toรับจ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hireRoast beef is usually accompanied by Yorkshire pudding.
hireI was hired by my uncle.
hireWe hired a bout by the hour.
hireHire a baby-sitter for the evening.
hireMany men were hired at the factory.
hireI'm making about four times as much myself as when I first hired Tony.
hireWe hired a boat by the hour.
hireThe company president has hired a headhunter to find us a new sales manager.
hireThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.
hireCan I hire a guide who speaks Japanese?
hirePrivate detectives were hired to look into the strange case.
hireAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
hireThat company hires people without regard to race, religion, or nationality.
hireCity firms vied with each other to hire the brightest young staff.
hireNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
hireYou can hire a bicycle by the hour at this shop.
hireHire a minivan by the hour.
hireThe supermarket hired many part timers.
hireHow about adding some Worcestershire sauce?
hireWe hired a rent-a-car by the day.
hireI hired a boat by the hour.
hireWe're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.
hireTony realized that if he hired another crew, got more customers and did the job quicker and sloppier, he could make more money.
hireIf we decide to hire you, you will hear from us.
hireIf it were not for this defect, I should hire him at once.
hireChris was hired to paint houses and was able to raise the money.
hireIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
hireYou can hire a boat by the hour.
hireWe hired a boat by the hour in the park.
hireWe hired a car for a week when we were in Italy.
hireShe hired a private detective to inquire into the case.
hireWe have to hire a room to hold the party in.
hireHe hired the garment for the day.
hireAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน(v) employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จัดจ้าง(v) employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai Definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน(v) hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai Definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ผู้รับจ้าง(n) employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
มรกต(n) emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
รถเช่า(n) rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count Unit: คัน
รับจ้าง(v) work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai Definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ว่าจ้าง(v) hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai Definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
เหมา(v) hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ว่าจ้างทั้งหมด
ค่าจ้าง(n) wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
ปลายแถว(n) underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ
สินจ้าง(n) wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง
เช่า(v) rent, See also: hire, lease, Syn. เช่าซื้อ, Ant. ซื้อขาด, Example: เขาเช่าตึกแถวสีลมเพื่อเปิดบริษัท, Thai Definition: เข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราว โดยให้ค่าเช่า
มหานิล(n) sapphire, Syn. พลอยมหานิล, Thai Definition: ชื่อพลอยสีดำชนิดหนึ่ง
การรับจ้าง(n) employment, See also: hire, Example: เขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว, Thai Definition: การทำงานเพื่อให้ได้สินจ้างจากผู้อื่น
จ้างแรงงาน(v) hire the services of someone, Syn. ว่าจ้างแรงงาน, Example: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที
ถือ(v) hire, See also: hold possession, rent, lease, Syn. เช่า
เมียเช่า(n) rent wife, See also: hired wife, Syn. นางบำเรอ, คู่ขา, Example: ในยามที่ทหารจีไอเต็มบ้านเต็มเมือง หญิงสาวชาวไทยที่เรียกว่า “เมียเช่า” เดินกันเกลื่อนถนน
จ้าง(v) employ, See also: hire, Syn. ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: บริษัทประกาศตูมออกมาว่าไม่จ่ายโบนัสและเลิกจ้างคนประมาณ 100 คน, Thai Definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
เช่าซื้อ(v) hire-purchase, See also: purchase by installment, Example: เขาตัดสินใจเช่าซื้อที่ดิน 3 แปลงเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, Thai Definition: ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว, Notes: (กฎหมาย)
เช่าทรัพย์(v) rent property, See also: hire/lease/lit property, Thai Definition: สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่า[chao] (v) EN: ren ; lease ; hire  FR: louer ; prendre en location
เช่าซื้อ[chao-seū] (v, exp) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase  FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จ้าง[jāng] (v) EN: hire ; employ ; engage  FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน[jāng raēng-ngān] (v, exp) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers  FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[jāng wān] (v, exp) EN: hire ; employ
จัดจ้าง[jatjāng] (v) EN: employ ; hire  FR: employer
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl]
ขาด[khāt] (adj) FR: déchiré ; déchiqueté
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
เหมา[mao] (v) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease
เมียเช่า[mīa chao] (n, exp) EN: hired wife ; rent wife
มรกต[mørakot] (n) EN: emerald ; oriental sapphire  FR: émeraude [f]
นิล[nin] (n) EN: sapphire  FR: saphir [m]
นกจับแมลงหัวสีฟ้า[nok jap malaēng hūa sī fā] (n, exp) EN: Sapphire Flycatcher  FR: Gobemouche saphir [m] ; Gobemouche saphirin [m]
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp] (n, exp) EN: Restricted Purple Sapphire
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบทอง[phīseūa khamin kap pūn thaēp thøng] (n, exp) EN: Golden Sapphire
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน(ธรรมดา)[phīseūa khamin kap pūn (thammadā)] (n, exp) EN: Purple Sapphire
พลอย[phløi] (n) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel  FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]
พลอยขาว[phløi khāo] (n, exp) EN: white sapphire
พลอยเขียว[phløi khīo] (n, exp) EN: blue sapphire
พลอยมหานิล[phløi mahānin] (n, exp) EN: sapphire
พลอยไพลิน[phløi phailin] (x) EN: sapphire   FR: saphir [m]
พลอยสีนิล[phløi sī nin] (n, exp) EN: sapphire   FR: saphir [m]
ผู้เช่า[phūchao] (n) EN: hirer ; tenant ; lessee ; renter  FR: locataire [m]
ผู้ให้เช่า[phū hai chao] (n, exp) EN: lessor ; hirer out  FR: bailleur [m]
ผู้รับจ้าง[phūrapjāng] (n) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber  FR: employé [m] ; salarié [m]
ปลายแถว[plāi thaēo] (x) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling
รับจ้าง[rapjāng] (v) EN: work as employee ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living  FR: louer ses services ; prester ; être embauché
รถเช่า[rot chao] (n, exp) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car  FR: voiture de location [f]
สัญญาเช่าซื้อ[sanyā chao-seū] (n, exp) EN: hire-purchase agreement
สารถี[sārathī] (n) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur  FR: chauffeur [m] ; charretier [m]
ซื้อแบบผ่อนส่ง[seū baēp phǿnsong] (v, exp) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.)
ซื้อผ่อนส่ง[seū phǿnsong] (v, exp) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.)
สินจ้าง[sinjāng] (n) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration  FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
ว่าจ้าง[wājāng] (v) EN: employ ; hire ; engage  FR: employer ; occuper
วิ่น[win] (adj) EN: torned ; with some parts missing  FR: déchiré ; en lambeaux

CMU English Pronouncing Dictionary
HIRE HH AY1 ER0
HIRE HH AY1 R
HIRES HH AY1 R Z
HIRES HH AY1 ER0 Z
SHIRE SH AY1 R
HIRED HH AY1 ER0 D
SHIREY SH AY1 R IY0
SHIRER SH AY1 ER0 R
REHIRE R IY0 HH AY1 R
SHIRES SH AY1 R Z
ABSHIRE AE1 B SH AY2 R
SHIRELL SH IH0 R EH1 L
REHIRED R IY0 HH AY1 ER0 D
CHESHIRE CH EH1 SH ER0
AYRSHIRE EY1 ER0 SH ER0
ALESHIRE AA0 L EY0 SH IH1 R EY0
SAPPHIRE S AE1 F AY0 ER0
SHIREMAN SH IH0 R EY1 M AH0 N
SHIRELLE SH IH0 R EH1 L
WILSHIRE W IH1 L SH AY2 R
AYRSHIRE EY1 ER0 SH AY2 ER0
SAPPHIRES S AE1 F AY0 ER0 Z
BERKSHIRE B ER1 K SH ER0
YORKSHIRE Y AO1 R K SH ER0
WILTSHIRE W IH1 L CH AY2 R
BERKSHIRE B ER1 K SH AY2 R
BARKSHIRE B AA1 R K SH AY2 R
HAMPSHIRE HH AE1 M P SH ER0
HAMPSHIRE HH AE1 M SH ER0
HAMSPHIRE HH AE1 M S F AY2 R
SHROPSHIRE SH R AA1 P SH AY2 R
BERKSHIRES B ER1 K SH IH2 R Z
BERKSHIRES B ER1 K SH AY2 R Z
BLACKSHIRE B L AE1 K SH AY2 R
BROOKSHIRE B R UW1 K SH AY0 R
DARBYSHIRE D AA1 R B IH0 SH AY2 R
DERBYSHIRE D ER1 B IY0 SH ER2
LANCASHIRE L AE1 NG K AH0 SH AY2 R
GARDENHIRE G AA1 R D AH0 N HH AY2 R
DEVONSHIRE D IH0 V AA1 N SH AY2 R
HAMPSHIRE'S HH AE1 M SH ER0 Z
HAMPSHIRE'S HH AE1 M P SH ER0 Z
LINCOLNSHIRE L IH1 NG K AH0 N SH IH2 R
HAMPSHIRE(3) HH AE1 M SH AY0 ER0
HAMPTONSHIRE HH AE1 M P T AH0 N SH ER0
HAMPSHIRE(2) HH AE1 M P SH AY0 ER0
NEW_HAMPSHIRE N UW1 HH AE1 M P SH ER0
SHIREMANSTOWN SH AY1 R M AH0 N Z T AW2 N
STAFFORDSHIRE S T AE1 F ER0 D SH ER0
STAFFORDSHIRE S T AE1 F ER0 D SH AY2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hire (v) hˈaɪər (h ai1 @ r)
hired (v) hˈaɪəd (h ai1 @ d)
hires (v) hˈaɪəz (h ai1 @ z)
shire (n) ʃˈaɪər (sh ai1 @ r)
shires (n) ʃˈaɪəz (sh ai1 @ z)
Cheshire (n) tʃˈɛʃər (ch e1 sh @ r)
hireling (n) hˈaɪəlɪŋ (h ai1 @ l i ng)
sapphire (n) sˈæfaɪər (s a1 f ai @ r)
Berkshire (n) bˈaːkʃər (b aa1 k sh @ r)
Hampshire (n) hˈæmpʃər (h a1 m p sh @ r)
Shiremoor (n) ʃˈaɪəmuəʳr (sh ai1 @ m u@ r)
Wiltshire (n) wˈɪltʃər (w i1 l ch @ r)
Yorkshire (n) jˈɔːkʃər (y oo1 k sh @ r)
hirelings (n) hˈaɪəlɪŋz (h ai1 @ l i ng z)
sapphires (n) sˈæfaɪəz (s a1 f ai @ z)
Devonshire (n) dˈɛvənʃər (d e1 v @ n sh @ r)
Derbyshire (n) dˈaːbɪʃər (d aa1 b i sh @ r)
Lancashire (n) lˈæŋkəʃər (l a1 ng k @ sh @ r)
Shirebrook (n) ʃˈaɪəbruk (sh ai1 @ b r u k)
Shropshire (n) ʃrˈɒpʃər (sh r o1 p sh @ r)
Oxfordshire (n) ˈɒksfədʃər (o1 k s f @ d sh @ r)
Bedfordshire (n) bˈɛdfədʃər (b e1 d f @ d sh @ r)
Lincolnshire (n) lˈɪŋkənʃər (l i1 ng k @ n sh @ r)
Warwickshire (n) wˈɒrɪkʃər (w o1 r i k sh @ r)
Hertfordshire (n) hˈaːtfədʃər (h aa1 t f @ d sh @ r)
Staffordshire (n) stˈæfədʃər (s t a1 f @ d sh @ r)
Cambridgeshire (n) kˈɛɪmbrɪʤ-ʃər (k ei1 m b r i jh - sh @ r)
Leicestershire (n) lˈɛstəʃər (l e1 s t @ sh @ r)
Buckinghamshire (n) bˈʌkɪŋəmʃər (b uh1 k i ng @ m sh @ r)
Gloucestershire (n) glˈɒstəʃər (g l o1 s t @ sh @ r)
Nottinghamshire (n) nˈɒtɪŋəmʃər (n o1 t i ng @ m sh @ r)
Northamptonshire (n) nˈɔːθˈæmptənʃər (n oo1 th a1 m p t @ n sh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租赁[zū lìn, ㄗㄨ ㄌㄧㄣˋ, / ] to rent; to lease; to hire, #6,243 [Add to Longdo]
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to engage; to hire (a lawyer etc), #6,874 [Add to Longdo]
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, ] betrothed; engage (teacher); hire, #7,923 [Add to Longdo]
招收[zhāo shōu, ㄓㄠ ㄕㄡ, ] to hire; to recruit, #8,704 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, / ] hire, #11,480 [Add to Longdo]
聘用[pìn yòng, ㄆㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to employ; to hire, #12,959 [Add to Longdo]
录用[lù yòng, ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to hire (employee), #13,126 [Add to Longdo]
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, / ] employ; hire, #13,198 [Add to Longdo]
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, / ] to employ; to hire, #13,198 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ, #14,563 [Add to Longdo]
雇用[gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to employ; to hire; trad. also written 雇用, #18,864 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, / ] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help, #21,127 [Add to Longdo]
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, ] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway, #28,052 [Add to Longdo]
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] hired car; chartered car, #29,105 [Add to Longdo]
蓝宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] sapphire, #29,774 [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family, #31,146 [Add to Longdo]
受雇[shòu gù, ㄕㄡˋ ㄍㄨˋ, / ] to employ; to pay; employed; hired (as a bodyguard or mercenary), #36,900 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade, #38,662 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] hire; to rent, #52,965 [Add to Longdo]
宝蓝[bǎo lán, ㄅㄠˇ ㄌㄢˊ, / ] sapphire blue, #53,380 [Add to Longdo]
约克郡[Yuē kè jùn, ㄩㄝ ㄎㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Yorkshire (English region), #68,733 [Add to Longdo]
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, ] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug, #69,227 [Add to Longdo]
新罕布什尔州[Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu, ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄦˇ ㄓㄡ, / ] New Hampshire, US state, #86,512 [Add to Longdo]
延聘[yán pìn, ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ, ] to hire; to employ; to engage, #113,061 [Add to Longdo]
打长工[dǎ cháng gōng, ㄉㄚˇ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] to work as longterm hired hand, #148,825 [Add to Longdo]
威尔特郡[Wēi ěr tè jùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Wiltshire (English county), #152,419 [Add to Longdo]
哈利法克斯[Hā lì fǎ kè sī, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Halifax (name); Halifax city, capital of Nova Scotia, Canada; Halifax, town in West Yorkshire, England, #179,882 [Add to Longdo]
新罕布什尔[Xīn Hǎn bù shí ěr, ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄦˇ, / ] New Hampshire, US state, #185,381 [Add to Longdo]
诺丁汉郡[Nuò dīng hàn jùn, ㄋㄨㄛˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄢˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Nottinghamshire (English county), #234,140 [Add to Longdo]
莱斯特郡[Lái sī tè jùn, ㄌㄞˊ ㄙ ㄊㄜˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Leicestershire, English county, #275,479 [Add to Longdo]
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, ] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire, #314,893 [Add to Longdo]
出租汽车[chū zū qì chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] taxi; cab (PRC); hire car (Taiwan) [Add to Longdo]
反聘[fǎn pìn, ㄈㄢˇ ㄆㄧㄣˋ, ] to re-hire retired personnel [Add to Longdo]
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, / ] Berkshire (swine) [Add to Longdo]
沃伦・巴菲特[Wò lún· Ba1 fei1 te4, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, / ] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway [Add to Longdo]
牛津群[niú jīn qún, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄩㄣˊ, ] Oxfordshire (English county) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
Autoverleih {m}; Autovermietung {f}car hire; car rental service; car hire firm [Add to Longdo]
gebackener Eierteig (zum Rinderbraten) [cook.]Yorkshire pudding [Add to Longdo]
Entgelt {n} | Entgelte {pl}hire | hires [Add to Longdo]
Grafschaft {f} | Grafschaften {pl}shire | shires [Add to Longdo]
Kaufmiete {f}hire purchase plan [Add to Longdo]
Mietbedingungen {pl}terms of hire [Add to Longdo]
Mietling {m} | Mietlinge {pl}hireling | hirelings [Add to Longdo]
Mietpreis {m}hire charge [Br.] [Add to Longdo]
Mietwagen {m}; Leihwagen {m}hired car [Br.] [Add to Longdo]
Ratenkauf {m}; Kauf {m} auf Ratenhire-purchase [Add to Longdo]
Saphir {m} [min.] | Saphire {pl}sapphire | sapphires [Add to Longdo]
Vermieter {m}hirer [Add to Longdo]
anwerben; anheuernto hire [Add to Longdo]
dingen (als Diener) | dingend | gedungen | er/sie dingt | ich/er/sie dingte | er/sie hat/hatte gedungento hire; to engage | hiring | hired | he/she hires | I/he/she hired | he/she has/had hired [Add to Longdo]
jdn. einstellen; jdn. anstellento hire someone [Add to Longdo]
leihen; mieten; charternto hire [Add to Longdo]
mieten; leihen; anstellen; einstellen | mietend | gemieted | mietet | mieteteto hire | hiring | hired | hires | hired [Add to Longdo]
nicht gemietetunhired [Add to Longdo]
mietet neurehires [Add to Longdo]
mietete neurehired [Add to Longdo]
neu mieten | neu mietendto rehire | rehiring [Add to Longdo]
saphirblau {adj}sapphire-blue [Add to Longdo]
verdingen | verdingend | verdingt | verdingteto hire out | hiring out | hires out | hired out [Add to Longdo]
zu mieten; zu vermieten; vermietbarfor hire [Add to Longdo]
Saphirtaube {f} [ornith.]Sapphire Quail Dove [Add to Longdo]
Purpurschwanzpapagei {m} [ornith.]Sapphire-rumped Parrotlet [Add to Longdo]
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald [Add to Longdo]
Blaukinnelfe {f} [ornith.]Blue-chinned Sapphire [Add to Longdo]
Bronzeschwanzsaphir {m} [ornith.]Golden-tailed Sapphire [Add to Longdo]
Blaustirn-Schneehöschen {n} [ornith.]Sapphire-vented Puffleg [Add to Longdo]
Weißkinnsaphir {m} [ornith.]White-chinned Sapphire [Add to Longdo]
Blaukopfsaphir {m} [ornith.]Blue-headed Sapphire [Add to Longdo]
Feuerbürzelsaphir {m} [ornith.]Flame-rumped sapphire [Add to Longdo]
Rotkehlsaphir {m} [ornith.]Rufous-throated Sapphire [Add to Longdo]
Blaukehlkolibri {m} [ornith.]Sapphire-throated Hummingbird [Add to Longdo]
Lillikolibri {m} [ornith.]Sapphire-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Blauflügelkolibri {m} [ornith.]Great Sapphirewing [Add to Longdo]
Saphirschnäpper {m} [ornith.]Sapphire-headed Flycatcher [Add to Longdo]
Grunddornschnabel {m} [ornith.]Samphire Thornbill [Add to Longdo]
New Hampshire (US-Bundesstaat)New Hampshire (NH) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かもしれん[kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
しれっと[shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
やも知れぬ[やもしれぬ, yamoshirenu] (suf) (arch) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
アセチレン;アセチリーン[asechiren ; asechiri-n] (n) acetylene [Add to Longdo]
アセチレンランプ[asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
イソブチレン[isobuchiren] (n) isobutylene [Add to Longdo]
ウースターソース;ウスターソース[u-suta-so-su ; usuta-so-su] (n) Worcester (Worcestershire) sauce [Add to Longdo]
エチレン[echiren] (n) ethylene [Add to Longdo]
エチレンオキシド[echiren'okishido] (n) ethylene oxide [Add to Longdo]
エチレングリコール[echirenguriko-ru] (n) ethylene glycol; ethanediol [Add to Longdo]
エチレンジアミン[echirenjiamin] (n) ethylenediamine [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]
エンシレージ[enshire-ji] (n) ensilage [Add to Longdo]
オーストリッチレザー[o-sutoricchireza-] (n) ostrich leather [Add to Longdo]
カマヒレザメ[kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
キシレン[kishiren] (n) xylene [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
サファイア[safaia] (n) sapphire; (P) [Add to Longdo]
サメヒレ[samehire] (n) (See 鱶鰭) shark fin [Add to Longdo]
シンチレーション[shinchire-shon] (n) scintillation [Add to Longdo]
シンチレーションカウンター[shinchire-shonkaunta-] (n) scintillation counter [Add to Longdo]
シンチレーションカメラ[shinchire-shonkamera] (n) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチレーター[shinchire-ta-] (n) scintillator [Add to Longdo]
ジエチレングリコール[jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol [Add to Longdo]
スクラッチレース[sukuracchire-su] (n) scratch race [Add to Longdo]
スターサファイア[suta-safaia] (n) star sapphire [Add to Longdo]
スチレン[suchiren] (n) styrene [Add to Longdo]
スチレンブタジエンゴム[suchirenbutajiengomu] (n) styrene-butadiene rubber; SBR [Add to Longdo]
スチレンペーパー[suchirenpe-pa-] (n) styrene paper [Add to Longdo]
スチレン樹脂[スチレンじゅし, suchiren jushi] (n) styrene resin [Add to Longdo]
ソース[so-su] (n) (1) sauce (esp. Worcestershire sauce); (2) source; (P) [Add to Longdo]
チェシャーチーズ[chiesha-chi-zu] (n) Cheshire cheese [Add to Longdo]
テトラクロロエチレン[tetorakuroroechiren] (n) tetrachloroethylene; (P) [Add to Longdo]
トリクロロエチレン[torikuroroechiren] (n) trichloroethylene; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
一連[いちれん, ichiren] sequence [Add to Longdo]
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] directive, command [Add to Longdo]
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language [Add to Longdo]
処理指令[しょりしれい, shorishirei] processing instruction [Add to Longdo]
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
司令[しれい, shirei] Kommando, Oberbefehl, Befehl [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
披歴[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
知床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hire
   n 1: a newly hired employee; "the new hires need special
      training"
   2: the act of hiring something or someone; "he signed up for a
     week's car hire"
   v 1: engage or hire for work; "They hired two new secretaries in
      the department"; "How many people has she employed?" [syn:
      {hire}, {engage}, {employ}] [ant: {can}, {dismiss},
      {displace}, {fire}, {force out}, {give notice}, {give the
      axe}, {give the sack}, {sack}, {send away}, {terminate}]
   2: hold under a lease or rental agreement; of goods and services
     [syn: {rent}, {hire}, {charter}, {lease}]
   3: engage for service under a term of contract; "We took an
     apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we
     take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire},
     {charter}, {engage}, {take}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top