ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heraus*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heraus, -heraus-
German-Thai: Longdo Dictionary
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe {f}; Aushändigung {f}; Herausgabe {f}; Erteilung {f}; Verteilung {f} | Ausgaben {pl}issuance | issuances [Add to Longdo]
etw. aus dem Bauch heraus entscheidento decide sth. according to instinc [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Formation {f}; Herausbildung {f}; Anordnung {f}formation [Add to Longdo]
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
aus dem Gröbsten heraus seinto be out of the woods [Add to Longdo]
Herausbildung {f}forming; development [Add to Longdo]
Herausforderer {m}challenger [Add to Longdo]
Herausforderung {f}challenge [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}defiance | defiances [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]
Herausgeber {m}anthologist [Add to Longdo]
Herausgeber {m}publisher [Add to Longdo]
Herausgeber {m}; Herausgeberin {f} | Herausgeber {pl}; Herausgeberinnen {pl}editor | editors [Add to Longdo]
Herauslocken {n}; Herausholung {f}elicitation [Add to Longdo]
Herausragen {n}saliency [Add to Longdo]
Klage {f} [jur.] | Klage aus schuldrechtlichem Vertrag | Klage aus unerlaubter Handlung | Klage auf Herausgabeaction | action ex contractu | action ex delicto | action for restitution [Add to Longdo]
Kommunique {n}; Kommunikee {n} | ein Kommunique herausgebencommunique | to issue a communique [Add to Longdo]
Kratzen {n}; Abkratzen {n}; Schaben {n}; Herausschaben {n}scraping [Add to Longdo]
Mitherausgeber {m}; Mitherausgeberin {f}associate editor; coeditor; co editor [Add to Longdo]
Mitherausgeber {m}coeditors [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
Schuld {f}; Verpflichtung {f} | Schulden {pl} | uneinbringliche Forderung; uneinbringliche Schuld | Schulden haben; verschuldet sein | in jds. Schuld stehen | in Schulden geraten; sich verschulden | Schulden machen | aus den Schulden herauskommendebt | debts | bad debt | to be in debt | to be in sb.'s debt | to get into debt; to run into debt | to incur debts | to get out of debt [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Speicherauszug bei Fehlernerror analysis dump [Add to Longdo]
Speicherauszug {m}; Schnappschuss {m}snapshot [Add to Longdo]
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point [Add to Longdo]
keinen Ton herausbringento be tongue-tied [Add to Longdo]
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut [Add to Longdo]
gibt herausredacts [Add to Longdo]
Vorstehen {n}; Herausragen {n}protrusion [Add to Longdo]
gibt neu herausre-edits [Add to Longdo]
gibt neu herausreedits [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
Zunge {f} [anat.] | Zungen {pl} | eine scharfe Zunge haben [übtr.] | sich auf die Zunge beißen | (jdm.) die Zunge herausstecken | lose (scharfe) Zunge {f} | mit der Zunge anstoßen | auf der Zunge zergehen | mit gespaltener Zunge | mit gespaltener Zunge redentongue | tongues | to have a sharp tongue | to bite one's tongue | to put one's tongue out (at someone) | loose (sharp) tongue | to (have a) lisp | to melt in one's mouth | with forked tongue | to talk falsely [Add to Longdo]
Zurückholen {n}; Hervorholen {n}; Herausholen {n}retrieval [Add to Longdo]
ausfallen; herausfallen; ausgehen | ausfallend; herausfallend; ausgehend | ausgefallen; herausgefallen; ausgegangen | es fällt aus | es fiel aus | es ist/war ausgefallento fall out | falling out | fallen out | it falls out | it fell out | it has/had fallen out [Add to Longdo]
ausgezeichnet; vorzüglich; hervorragend; herausragend {adj}excellent [Add to Longdo]
ausgezeichnet; vorzüglich; hervorragend; herausragend {adv}excellently [Add to Longdo]
ausgraben; herausschaufelnto scoop out [Add to Longdo]
ausschließen; herausnehmen (von) | ausschließendto exclude (from) | excluding [Add to Longdo]
ausspeichern; herauslesento read out [Add to Longdo]
aussteigen; herausbekommen | aussteigendto get out | getting out [Add to Longdo]
auswählen; herausgreifen; herausdeutento single out [Add to Longdo]
betonen; herausstreichen; hervorheben | betonend; herausstreichend; hervorhebend | betont; herausgestrichen; hervorgehoben | er/sie betont; er/sie streicht heraus; er/sie hebt hervor | ich/er/sie betonte; ich/er/sie strich heraus; ich/er/sie hob hervor | er/sie hat/hatte betont; er/sie hat/hatte herausgestrichen; er/sie hat/hatte hervorgehobento stress; to lay great stress | stressing | stressed | he/she stresses | I/he/she stressed | he/she has/had stressed [Add to Longdo]
efferent; herausführend; ableitend {adj} [anat.] | efferente Nervenbahnenefferent | efferent nerves [Add to Longdo]
entdecken; herausfinden; aufdecken; feststellen | entdeckend; herausfindend; aufdeckend; feststellend | entdeckt | entdeckt | entdeckteto detect | detecting | detected | detects | detected [Add to Longdo]
entdecken; sehen; erkennen; herausfindento spot [Add to Longdo]
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
fordert herausdefies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
出る[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
噴く[ふく, fuku] ausstossen, -speien, ausspeien, herausschleudern [Add to Longdo]
噴射[ふんしゃ, funsha] das_Herausstroemen, das_Ausstossen [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (HERAUS)ZIEHEN [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
挑戦[ちょうせん, chousen] Herausforderung [Add to Longdo]
挑戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
編集[へんしゅう, henshuu] Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top