ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*handed*

HH AE1 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: handed, -handed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded(adj) พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded(adj) อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
ham-handed(sl) งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
highhanded(adj) ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
ironhanded(adj) เคร่งครัด, See also: เด็ดขาด, เข้มงวด
openhanded(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow
red-handed(adj) ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา, See also: อย่างคาหนังคาเขา, Syn. bloodstained, caught in the act
two-handed(adj) ซึ่งใช้มือทั้งสองข้าง, See also: ซึ่งต้องใช้สองคนจัดการ
cack-handed(adj) งุ่มง่าม, Syn. clumsy, awkward
cack-handed(sl) งุ่มง่าม
cleanhanded(adj) ที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้าย, Syn. innocent, blameless
even-handed(adj) ยุติธรรม, See also: ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง, Syn. equal, impartial, unbiased
high-handed(adj) ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
left-handed(adj) กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed(adj) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
left-handed(adj) ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed(adj) ถนัดซ้าย
underhanded(adj) เป็นความลับ
underhanded(adv) อย่างเป็นความลับ
empty-handed(adj) มือเปล่า, See also: ไม่มีอะไรในมือ
empty-handed(adj) ล้มเหลว, See also: ไม่ประสบความสำเร็จ, Syn. unsucessful
heavy-handed(adj) ซึ่งเข้มงวด, See also: ซึ่งกดขี่, ซึ่งบังคับ, Syn. harsh, oppressive
heavy-handed(adj) ซึ่งงุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
right-handed(adj) ถนัดมือขวา
short-handed(adj) เกี่ยวกับชวเลข
single-handed(adv) โดยลำพัง, See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย, Syn. without help, courageously
catch red-handed(idm) จับได้ขณะกระทำผิด, See also: จับได้คาหนังคาเขา, Syn. catch in
pay someone a left-handed compliment(idm) หลอกด่า, See also: ประชด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
handed(แฮน'ดิด) adj. ซึ่งมีมือ,มีคนเล่น,ซึ่งใช้มือกระทำ
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
red-handed(เรด'แฮน'ดิด) adj.,adv. ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา, See also: red-handedly adv.
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
short-handed(ชอร์ท'แฮนดิด) adj. ขาดคน,ขาดกำลังคน,ขาดผู้ช่วยเหลือที่เพียงพอ, See also: short-handedness n.
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
underhanded(อัน'เดอะแฮน'ดิด) adj. ไม่เปิดเผย,ลับและมีเล่ห์เพทุบาย,ซึ่งทอดแขนลงข้างล่าง,มีคนไม่พอ,มีมือไม้ไม่พอ, See also: underhandedness n., Syn. secret, sly, deceitful, furtive
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
RED-red-handed(adj) คามือ,คาหนังคาเขา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right-handed limitลิมิตขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right-handed operatorตัวดำเนินการด้านขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whitehanded gibbonชะนีมือขาว [TU Subject Heading]
DNA, Left Handed Double Helicalดีเอ็นเอชนิดวนซ้าย [การแพทย์]
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be caught red-handed(idiom) จับได้คาหนังคาเขา, Syn. be apprehended
short-handed[ชอร์ท แฮนดด] (adj) ขาดคนช่วยงาน, ขาดคนงาน,ขาดผู้ช่วย
shorthanded(adj) ซึ่งขาดกำลังคน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handedA cultural heritage is handed down to posterity.
handedAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handedAll essays must be handed in on time.
handedA mysterious legend has been handed down about this lake.
handedAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
handedBefore he retired, he had handed over charge of his office.
handedBut more often than not, we came back empty-handed.
handedCulture is handed down from generation to generation.
handedHave you handed in your homework?
handedHe handed a note to me.
handedHe handed down books from the shelf.
handedHe handed her up into the bus.
handedHe handed in his paper.
handedHe handed in his resignation.
handedHe handed in his resignation to his boss.
handedHe handed over all his property to his son.
handedHe handed over the keys of the office to the police.
handedHe handed the letter to the secretary.
handedHe handed the salesclerk the money.
handedHis friends were uncomfortable with his high-handed attitude.
handedHis report has just been handed in.
handedI am left-handed.
handedI could not but cheer when my friend was handed the trophy.
handedI don't have much in common with my left-handed boyfriend.
handedI handed a map to him.
handedI handed in my report yesterday.
handedI handed the examination papers in to the teacher.
handedI handed the mike to him.
handedI made out a check for $25 and handed it to the salesperson.
handedIt took courage to sail across the Pacific single-handed.
handedMyths and legends should be handed down from generation to generation.
handedNeedles to say, fear of war has to be handed down.
handedNo one but Tom handed in the report.
handedShe handed in a blank test.
handedShe handed in her term paper after the deadline.
handedShe handed me a postcard.
handedShe handed me a sheet of paper.
handedShe handed me the basket and suggested I wait until I got home to open it, in case anyone was watching.
handedShe handed out a key to him.
handedShe handed the parcel to the customer.
handedShe was caught red-handed trying to steal a necklace.
handedSo you are acting high-handedly.
handedThe candidate handed out a great amount of money in the election.
handedThe clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over.
handedThe custom was handed down from generation to generation.
handedTheir assignments were handed in on September 1st.
handedThe judge made no bones about his disgust with the unconvicted prisoner's actions and handed down the severest sentence possible.
handedThe man was handed over to the police.
handedThe police caught the burglar red-handed.
handedThese legends should be handed down to our offspring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บินเดี่ยว(v) do single-handed, See also: perform single-handed, Syn. ทำด้วยตัวเอง, ทำโดยลำพัง, Example: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย
มือเปล่า(adv) empty handed, Example: เขาคิดว่า ในเมื่อเขามามือเปล่า เขาก็ต้องกลับไปมือเปล่า, Thai Definition: ปราศจากอาวุธในมือ, ปราศจากสิ่งใดอยู่ในมือ
คาหนังคาเขา(adv) red-handedly, See also: clearly, Example: นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันถูกจับได้คาหนังคาเขาเพราะไปติดกับดักของฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: จับได้ขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของการ, Notes: (สำนวน)
มีน้ำใจ(adj) generous, See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: แม้ดูภายนอกเขาจะเป็นคนดุ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอ
มือหนัก(adj) heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai Definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
มือเย็น(v) get cold-handed with excitement, Ant. มือร้อน, Example: ฝนทิพย์มือเย็น เท้าเย็น คอยนับว่าเมื่อไรจะถึงด่านสุดท้าย
โดดเดี่ยว(adv) alone, See also: solitarily, single-handed, Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง, Example: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ, Thai Definition: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
โดดเดี่ยวเดียวดาย(adv) solitarily, See also: single-handed, alone, Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา, Example: ชายชราอยู่ที่กระท่อมอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้ลูกหลานดูแล
ตัวเปล่า(adj) bare-handed, See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist, Example: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน, Thai Definition: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา
ถนัดขวา(v) be right-handed, See also: be dextrous with the right hand, Syn. ถนัดมือขวา, Example: คนทั่วไปมักถนัดขวา, Thai Definition: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา
ถนัดซ้าย(v) be left-handed, See also: be dextrous with the left hand, Syn. ถนัดมือซ้าย, Example: ด้วยเหตุที่เขาถนัดซ้าย เขาจึงเล่นเป็นปีกซ้าย, Thai Definition: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย
ใจกว้าง(adj) generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ
ใจโต(adj) too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต
ใจโต(v) be too broad-minded, See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: ปีนี้เจ้านายใจโตแจกโบนัสลูกน้อง 3 เดือน, Thai Definition: มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต
ใจใหญ่ใจโต(adj) too generous, See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous, Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา, เมตตา, Ant. ใจแคบ, ใจดำ, Example: คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ
บาตรใหญ่(n) high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai Definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น
ตกทอด(v) be descended, See also: be inherited, be handed down, be passed on, Syn. สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ, Example: บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่และคุณย่า, Thai Definition: ตกสืบกันมาเป็นทอดๆ, สืบจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง
หนักมือ(adv) heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai Definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
ทุจริต(adj) dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)
เผื่อแผ่(v) be generous, See also: be liberal be open-handed, be helpful, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย, Thai Definition: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชะนีมือขาว[chanī meū khāo] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
ชะนีธรรมดา[chanī thammadā] (n, exp) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
คาหนังคาเขา[khānangkhākhao] (adv) EN: red-handedly ; clearly  FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
มือหนัก[meūnak] (adj) EN: heavy handed
มือเปล่า[meū plāo] (adj) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist
มือเย็น[meūyen] (v) EN: get cold-handed with excitement
มีน้ำใจ[mī namjai] (adj) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed  FR: généreux ; bon
ป้ำ[pam] (adj) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed  FR: brave ; généreux
เผื่อแผ่[pheūaphaē] (v) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful
ถนัดขวา[thanatkhwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ถนัดมือขวา[thanat meū khwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ถนัดมือซ้าย[thanat meū sāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher
ถนัดซ้าย[thanatsāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher
ทุจริต[thutjarit] (adj) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)  FR: malhonnête ; déloyal
เติบ[toēp] (adj) EN: large-handed ; open-handed ; prodigal ; spendthrift  FR: prodigue ; dépensier
ตกทอด[tokthøt] (v) EN: be descended ; be inherited ; be handed down ; be passed on
ตกทอด[tokthøt] (adj) EN: inherited ; handed down ; passed on (to)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDED HH AE1 N D IH0 D
HANDED HH AE1 N D AH0 D
HANDEDLY HH AE1 N D IH0 D L IY0
REDHANDED R EH1 D HH AE2 N D IH0 D
RED-HANDED R EH1 D HH AE1 N D AH0 D
RED-HANDED R EH1 D HH AE1 N D IH0 D
HANDEDNESS HH AE1 N D AH0 D N AH0 S
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D
EVENHANDED IY1 V AH0 N HH AE1 N D IH0 D
LEFTHANDED L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D
RIGHTHANDED R AY0 T HH AE1 N D IH0 D
LEFT-HANDED L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D
HEAVYHANDED HH EH1 V IY0 HH AE2 N D IH0 D
UNDERHANDED AH1 N D ER0 HH AE1 N D IH0 D
EVENHANDEDLY EH1 V AH0 N HH AE2 N D IH0 D L IY0
RIGHT-HANDED R AY0 T HH AE1 N D IH0 D
EMPTY-HANDED EH1 M P T IY0 HH AE1 N D IH0 D
SINGLE-HANDED S IH1 NG G AH0 L HH AE1 N D IH0 D
SINGLEHANDEDLY S IH2 NG G AH0 L HH AE1 N D IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handed (v) hˈændɪd (h a1 n d i d)
unhanded (v) ˈʌnhˈændɪd (uh1 n h a1 n d i d)
offhanded (j) ˌɒfhˈændɪd (o2 f h a1 n d i d)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)
ham-handed (j) hˈæm-hˈændɪd (h a1 m - h a1 n d i d)
two-handed (j) tˈuː-hˈændɪd (t uu1 - h a1 n d i d)
even-handed (j) ˌiːvn-hˈændɪd (ii2 v n - h a1 n d i d)
free-handed (j) frˈiː-hˈændɪd (f r ii1 - h a1 n d i d)
high-handed (j) hˈaɪ-hˈændɪd (h ai1 - h a1 n d i d)
left-handed (j) lˈɛft-hˈændɪd (l e1 f t - h a1 n d i d)
offhandedly (j) ˌɒfhˈændɪdliː (o2 f h a1 n d i d l ii)
open-handed (j) ˌoupən-hˈændɪd (ou2 p @ n - h a1 n d i d)
underhanded (j) ˈʌndəhændɪd (uh1 n d @ h a n d i d)
empty-handed (j) ˌɛmptɪ-hˈændɪd (e2 m p t i - h a1 n d i d)
heavy-handed (j) hˌɛvɪ-hˈændɪd (h e2 v i - h a1 n d i d)
light-handed (j) lˈaɪt-hˈændɪd (l ai1 t - h a1 n d i d)
right-handed (j) rˈaɪt-hˈændɪd (r ai1 t - h a1 n d i d)
short-handed (j) ʃˈɔːt-hˈændɪd (sh oo1 t - h a1 n d i d)
high-handedly (a) hˈaɪ-hˈændɪdliː (h ai1 - h a1 n d i d l ii)
single-handed (j) sˌɪŋgl-hˈændɪd (s i2 ng g l - h a1 n d i d)
light-handedly (a) lˈaɪt-hˈændɪdliː (l ai1 t - h a1 n d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高压[gāo yā, ㄍㄠ ㄧㄚ, / ] high pressure; high-handed, #7,809 [Add to Longdo]
空手[kōng shǒu, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ, ] empty-handed; unarmed; karate, #21,323 [Add to Longdo]
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom, #29,642 [Add to Longdo]
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, / ] empty-handed; fig. not receive any share, #40,357 [Add to Longdo]
单枪匹马[dān qiāng pǐ mǎ, ㄉㄢ ㄑㄧㄤ ㄆㄧˇ ㄇㄚˇ, / ] lit. single spear and horse (成语 saw); fig. single handed; unaccompanied, #44,846 [Add to Longdo]
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased, #46,890 [Add to Longdo]
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, ] left-handed, #46,976 [Add to Longdo]
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, ] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed, #105,283 [Add to Longdo]
暴虎冯河[bào hǔ píng hé, ㄅㄠˋ ㄏㄨˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] lit. fight tiger bare handed and wade rivers (成语 saw); fig. bull-headed heroism, #315,089 [Add to Longdo]
不偏斜[bù piān xié, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] not leaning to one side; impartial; even-handed [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
空手而归[kōng shǒu ér guī, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return empty-handed; to fail to win anything [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伝わる[つたわる, tsutawaru] TH: ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา  EN: to be handed down

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrügerei {f}underhandedness [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Lässigkeit {f}offhandedness [Add to Longdo]
Objektivität {f}evenhandedness [Add to Longdo]
Verlässlichkeit {f}sure-handedness [Add to Longdo]
Vorsorge {f}forehandedness [Add to Longdo]
Willkürlichkeit {f}highhandedness [Add to Longdo]
abgeben; aushändigen | abgebend; aushändigend | abgegeben; ausgehändigt | er/sie gibt ab | ich/er/sie gab ab | er/sie hat/hatte abgegebento hand over; to hand in; to give in | handing over | handed over | he/she hands over | I/he/she handed over | he/she has/had handed over [Add to Longdo]
ausgehändigthanded over [Add to Longdo]
dargereicht; reichtehanded [Add to Longdo]
eingereichthanded in; filed [Add to Longdo]
freigiebig {adj} | freigiebiger | am freigebigstenopen handed; openhanded | more open handed | most open handed [Add to Longdo]
großzügigfreehanded [Add to Longdo]
großzügig {adv}freehandedly [Add to Longdo]
heimlich {adv}underhandedly [Add to Longdo]
heimlicherunderhanded [Add to Longdo]
herumgereichthanded round [Add to Longdo]
ließ losunhanded [Add to Longdo]
rechtshändigright handed [Add to Longdo]
spendabel {adj}generous; open-handed [Add to Longdo]
unparteiischevenhanded [Add to Longdo]
unparteiisch {adv}evenhandedly [Add to Longdo]
unterbesetzt; knapp an Arbeitskraftunderstaffed; shorthanded [Add to Longdo]
unverrichteter Dingeempty-handed; without having achieved anything [Add to Longdo]
vierhändigfour handed [Add to Longdo]
vorsorglich {adv}forehandedly [Add to Longdo]
vorsorglichforehanded [Add to Longdo]
waffenlos; barhäuptigbarehanded [Add to Longdo]
willkürlichhighhanded [Add to Longdo]
willkürlich {adv}highhandedly [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
zweihändig {adj}two handed [Add to Longdo]
Er ist leer ausgegangen.He went away empty handed. [Add to Longdo]
Sie wurden auf frischer Tat ertappt.They were caught red-handed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
ぎっちょ[giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
シングルハンデッドキャッチ[shinguruhandeddokyacchi] (n) one-handed catch (baseball) [Add to Longdo]
ツヴァイハンダー[tsuvaihanda-] (n) two-handed sword (ger [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
一手に[いってに, itteni] (adv) single-handed [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] (n) clockwise rotation; CW; right-handed rotation [Add to Longdo]
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system [Add to Longdo]
右利き[みぎきき, migikiki] (n,adj-no) right-handedness; right-hander [Add to Longdo]
右利きの人[みぎききのひと, migikikinohito] (n) dextral; right-handed person; right-hander [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
強圧手段[きょうあつしゅだん, kyouatsushudan] (n) coercive (high-handed) measure; strong-arm method [Add to Longdo]
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
空手(P);唐手[からて, karate] (n) (1) karate; (2) (空手 only) empty handed; (P) [Add to Longdo]
現行犯[げんこうはん, genkouhan] (n) flagrante delicto; caught red-handed; (P) [Add to Longdo]
現行犯で[げんこうはんで, genkouhande] (exp) red-handed; in flagrante delicto [Add to Longdo]
言い習わす;言習わす[いいならわす, iinarawasu] (v5s,vt) to be handed down; to have a habit of saying [Add to Longdo]
後ろ暗い[うしろぐらい, ushirogurai] (adj-i) shady; back or underhanded [Add to Longdo]
御達し;お達し[おたっし, otasshi] (n) notice or order handed down from above; announcement; notification [Add to Longdo]
高圧的[こうあつてき, kouatsuteki] (adj-na) high-handed; oppressive [Add to Longdo]
高飛車[たかびしゃ, takabisha] (adj-na,n) high-handed; domineering; on one's high horse [Add to Longdo]
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system [Add to Longdo]
左投げ[ひだりなげ, hidarinage] (n) left-handed pitching [Add to Longdo]
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P) [Add to Longdo]
左腕[さわん(P);ひだりうで, sawan (P); hidariude] (n) (1) left arm; (2) (さわん only) left-handed (baseball pitcher); (P) [Add to Longdo]
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher [Add to Longdo]
紙花;紙纏頭[かみばな, kamibana] (n) (1) (紙花 only) paper flowers; (2) (紙花 only) (arch) paper flowers for a funeral; (3) (See 小菊・こぎく・3) paper handed out as a means of congratulations in a red light district (as a promise of a future money donation) [Add to Longdo]
手ぶら[てぶら, tebura] (n) (usu. 手ぶらで) empty-handed [Add to Longdo]
手不足[てぶそく, tebusoku] (adj-na,n) shorthanded; understaffed [Add to Longdo]
手踊り[ておどり, teodori] (n) "dancing" with hands and arms from a seated position; dancing empty-handed [Add to Longdo]
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements [Add to Longdo]
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer) [Add to Longdo]
小菊[こぎく, kogiku] (n) (1) small chrysanthemum; (2) (obsc) small low grade piece of japanese paper used as a kettle rest or as a tissue; (3) (obsc) paper handed as a means of congratulations in a red light district [Add to Longdo]
寝技;寝業[ねわざ, newaza] (n) (1) (in wrestling or judo) pinning technique; (2) underhanded dealings [Add to Longdo]
寝業師[ねわざし, newazashi] (n) underhanded or Machiavelli-like person [Add to Longdo]
真向き[まむき, mamuki] (adj-na,n) earnest; singlehanded; face to face; straight ahead; just in front of [Add to Longdo]
人手不足[ひとでぶそく, hitodebusoku] (n) shorthanded [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
清浄潔白[せいじょうけっぱく, seijoukeppaku] (n,adj-na,adj-no) upright and clean-handed; pure in heart and with a clean conscience [Add to Longdo]
清廉潔白[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] (adj-na,n) being upright and cleanhanded [Add to Longdo]
隻腕[せきわん, sekiwan] (n) one-armed person; one-handed person [Add to Longdo]
赤手[せきしゅ, sekishu] (n) bare handed [Add to Longdo]
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handed
   adj 1: having or involving the use of hands; "a handed, tree-
       living animal"; "a four-handed card game" [ant:
       {handless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top