ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hammered*

HH AE1 M ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hammered, -hammered-
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammered(sl) ดื่มเหล้า, Syn. drunk

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hammeredA nail that sticks up is hammered down.
hammeredHe hammered at the window.
hammeredHe hammered nails into the plank.
hammeredHe hammered out a home run.
hammeredHe hammered steel into a sword.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMERED HH AE1 M ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammered (v) hˈæməd (h a1 m @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬琴[yáng qín, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] yangqin; dulcimer (hammered string musical instrument), #61,087 [Add to Longdo]
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hämmern | hämmernd | gehämmert | hämmert | hämmerteto hammer | hammering | hammered | hammerd | hammered [Add to Longdo]
kaltgehämmertcold hammered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダルシマー[darushima-] (n) (hammered) dulcimer [Add to Longdo]
延べ板;延板[のべいた, nobeita] (n) hammered-out plates [Add to Longdo]
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
洋琴[ようきん, youkin] (n) (1) yangqin (Chinese hammered dulcimer); (2) (obs) piano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hammered
      adj 1: shaped or worked with a hammer and often showing hammer
             marks; "a bowl of hammered brass"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top