ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*halten*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: halten, -halten-
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport]Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

German-Thai: Longdo Dictionary
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ, See also: kriegen Related. erhältlich, Syn. bekommen
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, Syn. festhalten
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, Syn. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย, See also: abhalten
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม, See also: A. ausschalten, ausmachen, Syn. anmachen
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: A. einschalten, anmachen, Syn. ausmachen
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten
Verhaltensregel(n) |die, pl. Verhaltensregeln| ระเบียบวินัย, กติการมารยาท เช่น Die traditionelle Höfflichkeit sind die Verhaltensregeln der Schach Spieler überall.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
(lange) Ansprache {f} | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Methode {f}; Verhalten {n}manner [Add to Longdo]
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
Ausschalten {n}power down [Add to Longdo]
Ausschau halten nachto be on the look-out for; to be on the lookout for [Add to Longdo]
Ausschau halten nachto watch out for [Add to Longdo]
Ausschau halten; suchen (nach)to prospect (for) [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Verhalten {n}demeanor [Am.]; demeanour [Br.] [Add to Longdo]
Benutzerverhalten {n}reader behavior [Add to Longdo]
Benutzerverhalten {n}user attitudes [Add to Longdo]
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Betrag erhaltenpayment received [Add to Longdo]
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic [Add to Longdo]
Diät halten | Diät haltend | hielt Diätto diet | dieting | dieted [Add to Longdo]
Ding {n}; Sache {f} | Dinge {pl}; Sachen {pl}; Krempel {m} | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten {n} [electr.]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einkommensteuer {f}; Einkommenssteuer {f} | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einschalten {n}power up [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
Einsperren {n}; Gefangenhalten {n}confinement [Add to Longdo]
Entscheidung {f} | Entscheidungen {pl} | eine Entscheidung fällen | einen Bescheid erhaltenruling | rulings | to give a ruling | to get a ruling [Add to Longdo]
Etat {m}; Budget {n}; Haushalt {m}; Haushaltsplan {m} | etw. im Haushaltsplan vorsehen | den Haushaltsplan einhaltenbudget | to budget for sth. | to adhere to the budget [Add to Longdo]
Etikette {f}; Verhaltensregel {f} | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]
Fahne {f}; Flagge {f}; Fähnchen {n} | Fahnen {pl}; Flaggen {pl} | die Fahne hochhaltenflag | flags | to fly the flag [Add to Longdo]
Familie {f} | Familien {pl} | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
Fehlverhalten {n}misdemeanour [Add to Longdo]
Fehlverhalten {n}; ungünstige Eigenschaft {f}; systematischer Fehlermisfeature [Add to Longdo]
Festhaften {n}; Festhalten {n}; Anhängen {n}adherence [Add to Longdo]
Festhalten {n}capture [Add to Longdo]
Festhalten {n}conventionalism [Add to Longdo]
Festigkeitsverhalten {n}strength behaviour [Add to Longdo]
Fließverhalten {n}flow rating [Add to Longdo]
Flüsterton {m} | im gedämpften Flüsterton | sich im Flüsterton unterhaltenwhisper | in hushed whispers | to talk in whispers [Add to Longdo]
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
im Gedächtnis behalten; beachten; berücksichtigen; etw. in Rechnung ziehento bear in mind [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
den Gottesdienst abhalten; die Messe feiernto worship [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
zum Halten bringento bring to a stop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
催す[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
受ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
含有[がんゆう, ganyuu] enthalten [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
固執[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
堅持[けんじ, kenji] festhalten_an [Add to Longdo]
堪える[たえる, taeru] aushalten [Add to Longdo]
墨守[ぼくしゅ, bokushu] Festhalten (an der Tradition) [Add to Longdo]
守る[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
忍ぶ[しのぶ, shinobu] erdulden, aushalten, sich_verstecken, meiden, vermeiden [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
態度[たいど, taido] Einstellung, Haltung, Verhalten [Add to Longdo]
慎み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] besonnen, umsichtig, zurueckhaltend [Add to Longdo]
慎む[つつしむ, tsutsushimu] besonnen_sein, umsichtig_sein, vorsichtig_sein, masshalten, sich_zurueckhalten, -meiden [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] troesten, ablenken, unterhalten [Add to Longdo]
手控え[てびかえ, tebikae] -Notiz, Aufzeichnung, das_Zurueckhalten [Add to Longdo]
把持[はじ, haji] -halten, festhalten, -greifen, ergreifen, -packen [Add to Longdo]
抑える[おさえる, osaeru] unterdruecken, niederhalten, beherrschen [Add to Longdo]
押さえる[おさえる, osaeru] festhalten, beschlagnahmen [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] sich_klammern_an, sich_strikt_halten_an [Add to Longdo]
拘置[こうち, kouchi] in_Haft_halten, einsperren [Add to Longdo]
拙策[せっさく, sessaku] schlechte_Politik, ungeschicktes_Verhalten [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] jemandes_Einverstaendnis_erhalten [Add to Longdo]
持つ[もつ, motsu] haben, besitzen, halten [Add to Longdo]
挟む[はさむ, hasamu] stecken (zwischen), klemmen (in, zwischen), fassen (mit, zwischen), halten (mit, zwischen) [Add to Longdo]
控える[ひかえる, hikaeru] sich_zurueckhalten, notieren, -warten [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] jn. (hoeflich) von sich fernhalten [Add to Longdo]
時間稼ぎ[じかんかせぎ, jikankasegi] (Zeit) ueberbruecken, hinhalten [Add to Longdo]
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
留める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
疎む[うとむ, utomu] vernachlaessigen, von_sich_fernhalten, -meiden, kuehl_behandeln, entfremden [Add to Longdo]
秘める[ひめる, himeru] geheimhalten [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
耐える[たえる, taeru] ertragen, aushalten, widerstehen, tauglich_sein [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]
被る[こうむる, koumuru] erleiden, erhalten [Add to Longdo]
訓辞[くんじ, kunji] (Anweisungen enthaltende) Ansprache [Add to Longdo]
話し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
請ける[うける, ukeru] erhalten [Add to Longdo]
込める[こめる, komeru] einschliessen, enthalten, (Gewehr) laden, hineintun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top