ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*guts*

G AH1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guts, -guts-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guts(sl) ความกล้า
gutsy(adj) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious
bloods and guts(sl) ความวุ่นวาย, See also: ความโกลาหล
chuck one's guts up(sl) อ้วก, See also: อาเจียน
sweat one's guts out(idm) ทำงานหนักมาก (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gutsYou've got a lot of guts.
gutsPeople are cool when they're gutsy, doesn't matter if they're men or women.
gutsHe got up enough guts to break the ice at the board meeting.
gutsI'm a person with guts and a strong will.
gutsHe has guts.
gutsI've set the stage so now you just have to show some guts, OK?
gutsThese salted bonito guts are too salty for me.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTS G AH1 T S
GUTSY G AH1 T S IY1
GUTSHALL G AH1 CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guts (v) gˈʌts (g uh1 t s)
gutsy (n) gˈʌtsiː (g uh1 t s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎn, ㄉㄢˇ, / ] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder, #5,796 [Add to Longdo]
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up, #56,846 [Add to Longdo]
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, / ] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky, #88,991 [Add to Longdo]
破胆[pò dǎn, ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, / ] lit. to bust guts; to terrify; to frighten seriously, #92,103 [Add to Longdo]
食肉寝皮[shí ròu qǐn pí, ㄕˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄆㄧˊ, / ] lit. to eat his meat and lie on his skin (成语 saw); fig. to swear revenge on sb; implacable hatred; to have sb's guts for garters, #309,096 [Add to Longdo]
破胆寒心[pò dǎn hán xīn, ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ, / ] lit. to bust guts and freeze the heart (成语 saw); terrifying; to scare sb badly [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitztum {n}; Grundbesitz {m}; Gutshof {m} | Besitztümer {pl}; Grundbesitze {pl}; Gutshöfe {pl}estate | estates [Add to Longdo]
Darm {m} | Därme {pl}gut | guts [Add to Longdo]
Essenmarke {f}; Essensmarke {f}; Essensbon {m}; Essenscoupon {m}; Essensgutschein {m}luncheon voucher; meal ticket [Add to Longdo]
Gut {n}; Gutshof {m}; Rittergut {n} | Güter {pl}manor | manors [Add to Longdo]
Gutschein {m}voucher [Add to Longdo]
Gutschein {m}; Gutschrift {f} | Gutscheine {pl}credit note | credit notes [Add to Longdo]
Gutschrift {f} (Betrag) | Gutschriften {pl}credit item | credit items [Add to Longdo]
Gutschrift {f}credit memo; credit note [Add to Longdo]
Gutschrift {f}credit advice [Add to Longdo]
Gutschriftsanzeige {f}; Eröffnungsschreiben {n}advice of credit [Add to Longdo]
Gutshaus {n}farm house [Add to Longdo]
Gutsherr {m}lord of the manor [Add to Longdo]
Gutsherrin {f}lady of the manor [Add to Longdo]
Gutsherr {m}laird [Add to Longdo]
Mumm {m} [ugs.]strength; spunk; guts [Add to Longdo]
Steuergutschrift {f}tax credit [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}; Gutschriftsanzeige {f}advice note [Add to Longdo]
Zinsgutschrift {f}amount credited as interest [Add to Longdo]
gefräßiggutsy [Add to Longdo]
gutschreibento credit [Add to Longdo]
jdm. einen Betrag gutschreibento credit a sum to someone [Add to Longdo]
kraftvoll; kräftig; kraftstrotzend; kämpferisch {adj}gutsy [Add to Longdo]
mutig; tapfer {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstengutsy | gutsier | gutsiest [Add to Longdo]
sich auf dem Boden kugeln und die Innereien herauslachenROTFLGO : rolling on the floor laughing guts out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness [Add to Longdo]
もつ[motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
エムペグツー[emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2 [Add to Longdo]
オーサリングツール[o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
ガッツ[gattsu] (n) guts; (P) [Add to Longdo]
グッモーニン[gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning [Add to Longdo]
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes [Add to Longdo]
スケート靴[スケートぐつ, suke-to gutsu] (n) skates [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
チョッピングツール[choppingutsu-ru] (n) chopping tool [Add to Longdo]
ブラウジングツール[buraujingutsu-ru] (n) browsing tool [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
雨靴[あまぐつ, amagutsu] (n) overshoes [Add to Longdo]
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) sports shoes; sneakers [Add to Longdo]
猿ぐつわをかます;猿轡をかます[さるぐつわをかます, sarugutsuwawokamasu] (exp,v5s) to gag someone [Add to Longdo]
猿轡;猿ぐつわ[さるぐつわ, sarugutsuwa] (n) (mouth) gag [Add to Longdo]
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.) [Add to Longdo]
火の神[ひのかみ, hinokami] (n) god of fire (in Japanese mythology, usu. Kagutsuchi no Kami) [Add to Longdo]
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
革靴[かわぐつ, kawagutsu] (n) leather shoes; (P) [Add to Longdo]
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) [Add to Longdo]
肝っ魂;肝ったま;肝魂;肝玉;肝っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit [Add to Longdo]
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid [Add to Longdo]
金轡[かなぐつわ, kanagutsuwa] (n) a (metal) bit [Add to Longdo]
古靴[ふるぐつ, furugutsu] (n) old shoes [Add to Longdo]
厚底靴[あつぞこぐつ, atsuzokogutsu] (n) platform shoes; thick-soled shoes [Add to Longdo]
弘通[ぐずう;ぐつう, guzuu ; gutsuu] (n,vs) spread (of Buddhist teachings) [Add to Longdo]
荒肝[あらぎも, aragimo] (n) guts [Add to Longdo]
根性[こんじょう, konjou] (n,vs) will-power; guts; temper; nature; spirit; (P) [Add to Longdo]
上靴[うわぐつ, uwagutsu] (n) overshoes; rubbers; galoshes [Add to Longdo]
乗馬靴[じょうばぐつ, joubagutsu] (n) riding boots [Add to Longdo]
深靴;深履;深沓[ふかぐつ, fukagutsu] (n) deep boots [Add to Longdo]
紳士靴[しんしぐつ, shinshigutsu] (n) men's shoes [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]
雪沓;雪靴[ゆきぐつ, yukigutsu] (n) snow boots or shoes [Add to Longdo]
浅沓;浅履[あさぐつ, asagutsu] (n) shallow clogs (worn by nobles; originally made of leather, later made of black lacquered paulownia) [Add to Longdo]
短靴[たんぐつ, tangutsu] (n) shoes [Add to Longdo]
胆気[たんき, tanki] (n) courage; guts; nerves of steel [Add to Longdo]
[ちょう(P);はらわた;わた, chou (P); harawata ; wata] (n) guts; bowels; intestines; (P) [Add to Longdo]
長靴[ながぐつ;ちょうか, nagagutsu ; chouka] (n) leather boots; rubber boots; wellingtons; wellies; long boots; high boots [Add to Longdo]
泥靴[どろぐつ, dorogutsu] (n) muddy shoes or boots [Add to Longdo]
登山靴[とざんぐつ, tozangutsu] (n) (mountain-)climbing boots [Add to Longdo]
度肝;度胆;ド肝[どぎも(度肝;度胆);ドぎも(ド肝), dogimo ( dogimo ; do tan ); do gimo ( do kimo )] (n) guts; pluck; nerve; spirit [Add to Longdo]
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P) [Add to Longdo]
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
革靴[かわぐつ, kawagutsu] Lederschuhe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guts
   n 1: fortitude and determination; "he didn't have the guts to
      try it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
      {gumption}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top