ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*grateful*

G R EY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grateful, -grateful-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grateful(adj) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ, Syn. appreciative, thankful, Ant. ungrateful
grateful(adj) อย่างสุขสบาย, See also: น่าสบาย, Syn. pleasant, pleasurable, Ant. unenjoyable
ungrateful(adj) อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful
ungrateful(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful
gratefulness(n) ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless, unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratefulAfter all we had done, he was still ungrateful.
gratefulAny comments will be gratefully appreciated.
gratefulBrian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
gratefulHe was grateful for your help.
gratefulHe was, quite rightly, very grateful to them.
gratefulHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
gratefulI am deeply grateful to you for your kindness.
gratefulI am grateful to you for inviting me to the party.
gratefulI am grateful to you for your help.
gratefulI am grateful to you for your kindness.
gratefulI am more than grateful to you for your help.
gratefulI am very grateful to you for what you've done for my family.
gratefulI am very grateful to you for your help.
gratefulI cannot be too grateful for my parents' kindness.
gratefulI can't express how grateful I am.
gratefulI feel grateful to hear that she has got well.
gratefulI'm deeply grateful for your kindness.
gratefulI'm so grateful to you for this opportunity.
gratefulI'm very grateful for your help.
gratefulI'm very grateful for your sympathy.
gratefulIn looking back, I feel deeply grateful to my parents.
gratefulI should be grateful if you would stay until tomorrow.
gratefulI should be very grateful if you would send them by air.
gratefulI was most grateful to Nick for his kindness.
gratefulI would be grateful for your approval of this request.
gratefulI would be grateful if you could give him some information on local conditions.
gratefulI would be very grateful if you would help me.
gratefulShe took her friend's help for granted and wasn't really grateful for it.
gratefulWe are grateful to you for your help.
gratefulWe are grateful to you for your kindness.
gratefulWe are very grateful for what you did.
gratefulWe are very grateful to the people.
gratefulWe are very grateful to you for all the help you have given has.
gratefulWe're very grateful for your hospitality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ไม่รู้คุณ(v) be ungrateful, See also: be unthankful, be unappreciative, Syn. ไม่รู้บุญคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Example: เขาช่างไม่รู้คุณบุคคลที่คอยช่วยเหลือเขามาตั้งแต่เล็ก, Thai Definition: ไม่รู้สึกหรือไม่ระลึกถึงความช่วยเหลืออุปการะที่ได้จากผู้อื่น
สนองคุณ(v) repay the kindness of, See also: be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation, Example: ผมไม่ทราบว่าจะสนองคุณพ่อของคุณได้อย่างไรที่ช่วยเหลือผมไว้, Thai Definition: ตอบแทนบุญคุณ, ตอบแทนคุณ, ทดแทนบุญคุณ
ทรพี(n) ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
รู้คุณ(v) be grateful, See also: be thankful, show gratitude, Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู, Ant. เนรคุณ, Example: ในการดำเนินชีวิต เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนรู้คุณสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิต, Thai Definition: ระลึกถึงความดีที่เขาทำให้แก่ตน
ซาบซึ้ง(v) appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม
กตเวทิตา(n) gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai Definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตเวที(adj) grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
กตัญญุตา(n) gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
กตัญญู(v) be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
ขอบคุณ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบพระคุณ(v) thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส, Thai Definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความตื้นตัน(n) joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai Definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
อกตัญญุตา(n) ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai Definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
กตัญญูรู้คุณ(v) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai Definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน
อกตัญญู(adj) ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู(v) be ungrateful, See also: lack of gratitude, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: เขาอตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่มีวันเจริญได้แน่, Thai Definition: ไม่รู้คุณคน, ไม่รู้จักบุญคุณ, ไม่สำนึกบญคุณ, Notes: (บาลี)
มักขะ(n) lack of gratitude, See also: ingratitude, ungratefulness, Thai Definition: หนึ่งในอุปกิเลส 16 หมายถึงความลบหลู่คุณท่าน, Notes: (บาลี)
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [f]
ด้วยกตเวที[dūay katawēthī] (adv) EN: gratefully
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตัญญูรู้คุณ[katanyū rūkhun] (v, exp) EN: be grateful to someone
กตเวที[katawēthī] (n) EN: grateful person ; appreciative person
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
ขอบใจ[khøpjai] (v) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks  FR: remercier
ขอบคุณ[khøpkhun] (v) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for  FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
ไม่สำนึกบุญคุณ[mai samneuk bunkhun] (adj) EN: ungrateful  FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
เป็นหนี้บุญคุณ[pen nī bunkhun] (v, exp) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth
รู้สึกขอบคุณ[rūseuk khøpkhun] (adj) EN: grateful
แสดงกตเวที[sadaēng katawēthī] (v, exp) EN: be grateful to ; show gratitude (to/for)
ซาบซึ้ง[sāpseung] (v) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)
ทำขวัญนาค[thamkhwan nāk] (v, exp) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATEFUL G R EY1 T F AH0 L
GRATEFULLY G R EY1 T F AH0 L IY0
UNGRATEFUL AH0 N G R EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grateful (j) grˈɛɪtfəl (g r ei1 t f @ l)
gratefully (a) grˈɛɪtfəliː (g r ei1 t f @ l ii)
ungrateful (j) ˈʌngrˈɛɪtfəl (uh1 n g r ei1 t f @ l)
gratefulness (n) grˈɛɪtfəlnəs (g r ei1 t f @ l n @ s)
ungratefully (a) ˈʌngrˈɛɪtfəliː (uh1 n g r ei1 t f @ l ii)
ungratefulness (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感谢[gǎn xiè, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] (express) thanks; gratitude; grateful; thankful; thanks, #1,110 [Add to Longdo]
感激[gǎn jī, ㄍㄢˇ ㄐㄧ, ] to express thanks; grateful; moved to gratitude, #5,985 [Add to Longdo]
领情[lǐng qíng, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] feel grateful to sb; appreciate the kindness, #34,135 [Add to Longdo]
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]
感恩戴德[gǎn ēn dài dé, ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄞˋ ㄉㄜˊ, ] deeply grateful, #67,225 [Add to Longdo]
饮水思源[yǐn shuǐ sī yuán, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ ㄙ ㄩㄢˊ, / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings!, #69,193 [Add to Longdo]
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw), #98,644 [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, / ] gratitude; thankful; sincerely grateful, #104,381 [Add to Longdo]
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, ] sincerely grateful, #150,172 [Add to Longdo]
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
非常感谢[fēi cháng gǎn xiè, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] extremely grateful; very thankful [Add to Longdo]
饮流怀源[yǐn liú huái yuán, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˊ, 怀 / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]
马中锡[Mǎ Zhōng xī, ㄇㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧ, / ] Ma Zhongxi, Ming writer (1446-1512), author of the fable 中山狼传 of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] TH: รู้สึกเกรงใจ  EN: to be grateful

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankbarkeit {f}gratefulness [Add to Longdo]
Undank {m}; Undankbarkeit {f}ungratefulness [Add to Longdo]
dankbar {adj} | ich bin dir dankbar dafür, dass ...grateful; thankful | I'm grateful to you for ...ing ... [Add to Longdo]
dankbar {adv}gratefully; thankfully [Add to Longdo]
undankbarungrateful [Add to Longdo]
undankbar {adv}ungratefully [Add to Longdo]
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]
Er war dankbar für Ihre Unterstützung.He was grateful for your support. [Add to Longdo]
Ich war richtig dankbar.I was truly grateful. [Add to Longdo]
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ...I would be grateful if you could [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful [Add to Longdo]
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grateful
   adj 1: feeling or showing gratitude; "a grateful heart";
       "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile" [syn:
       {grateful}, {thankful}] [ant: {thankless}, {ungrateful},
       {unthankful}]
   2: affording comfort or pleasure; "the grateful warmth of the
     fire"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top