ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gouge*

G AW1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gouge, -gouge-
Possible hiragana form: *ごうげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gouge(n) ร่องที่เกิดจากการแซะ, See also: หลุมเล็กๆ, Syn. chisel
gouge(vi) ขุด, See also: เซาะให้เป็นร่อง, แซะ, Syn. chisel, incise, scoop
gouge(vt) ขุด, See also: เซาะเป็นร่อง, แซะ, Syn. hollow, scoop
gouge out(phrv) แซะ, See also: ขุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gouge(กอจ) n. สิ่งแซะร่องชนิดหนึ่ง,ร่องที่เกิดจากการแซะด้วยสิ่ว vt. แซะ,ขุด, See also: gouger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gouge(n) สิ่ว
gouge(vt) เจาะด้วยสิ่ว,เซาะ,ควัก(ตา),ตัด,ขุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clay gouge; fault gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
C-gougeสิ่วร่องรูปตัวซี (C) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescentic gouge; gouge markรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gougeสิ่วร่อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gouge; clay gouge; fault gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gouge mark; crescentic gougeรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-gougeสิ่วร่องรูปตัววี (V) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-gougeสิ่วร่องรูปตัวยู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด(v) chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai Definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)
ควัก(v) scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai Definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควัก[khwak] (v) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out  FR: extraire ; retirer
เซาะ[sǿ] (v) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out  FR: ronger ; éroder

CMU English Pronouncing Dictionary
GOUGE G AW1 JH
GOUGED G AW1 JH D
GOUGER G AW1 JH ER0
GOUGEON G AW1 JH IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gouge (v) gˈauʤ (g au1 jh)
gouged (v) gˈauʤd (g au1 jh d)
gouges (v) gˈauʤɪz (g au1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gauner {m}gouger [Add to Longdo]
Hohlmeißel {m}gouge [Add to Longdo]
ausmeißeln | ausmeißelndto gouge | gouging [Add to Longdo]
meißelt ausgouges [Add to Longdo]
meißelte ausgouged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージ[go-ji] (n) (1) gouge (tool); (2) (See ゴルジュ) gorge [Add to Longdo]
丸鑿;円鑿[まるのみ, marunomi] (n) (a) gouge [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
断層粘土[だんそうねんど, dansounendo] (n) fault gouge; fault clay [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
刳れる;抉れる[えぐれる, egureru] (v1,vi) to be gouged; to be hollowed; to become hollow [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]
抉り出す[えぐりだす, eguridasu] (v5s) to gouge; to scoop out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gouge
   n 1: an impression in a surface (as made by a blow) [syn:
      {dent}, {ding}, {gouge}, {nick}]
   2: and edge tool with a blade like a trough for cutting channels
     or grooves
   3: the act of gouging
   v 1: force with the thumb; "gouge out his eyes" [syn: {gouge},
      {force out}]
   2: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   3: make a groove in [syn: {rout}, {gouge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top