ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gnat*

N AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gnat, -gnat-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gnat(n) แมลงเล็กๆ, See also: ริ้น, ไร, ยุง, Syn. bug, fly
agnate(n) ญาติฝ่ายพ่อ
cognate(n) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน, Syn. blood relation, blood relative, sib
cognate(n) คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน, Syn. cognate word
cognate(adj) ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน
cognate(adj) ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด, See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. akin, blood-related
magnate(n) คนสำคัญมาก, See also: ผู้มีอิทธิพลมาก, คนใหญ่คนโต, Syn. baron, big businessman, mogul
stagnate(vi) ซบเซา, See also: อยู่นิ่งๆ
cognation(n) ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
designate(vt) กำหนด (มักใช้รูป passive voice), See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก, Syn. detail, mark, indicate
designate(vt) ให้ชื่อ, See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น, Syn. baptize, brand, call
signatory(n) ผู้ลงนามในสัญญา
signatory(adj) ซึ่งลงนามในสัญญา
signature(n) ลายเซ็น, See also: สัญลักษณ์, สัญญาณ, Syn. mark, sign, stamp, autograph
signature(n) การเซ็นชื่อ, See also: การลงนาม
signature(n) เพลงประจำ
impregnate(vt) ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ), See also: ทำให้ตั้งท้อง, ทำให้มีลูก
impregnate(vt) ทำให้เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive), See also: ทำให้ชุ่มไปด้วย, Syn. saturate, soak
impregnate(adj) ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง, Syn. saturated
stagnation(n) ความซบเซา
designation(n) การกำหนด, Syn. selection, indication
designation(n) การแต่งตั้ง, Syn. appointment, assignment, naming
designation(n) ชื่อ, See also: ศักดิ์, นาม, ยศ, ชื่อเรียก, ชื่อตำแหน่ง, สมญานาม, Syn. name, label, tag
indignation(n) ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment
resignation(n) การลาออก, Syn. abdication, retirement
resignation(n) การยอมจำนน, See also: การยอมรับสภาพ, Syn. acceptance, submission
designate as(phrv) แต่งตั้งให้เป็น, See also: ถูกกำหนดให้เป็น
impregnate with(phrv) ปฏิสนธิ, See also: ทำให้ตั้งครรภ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
gnat(แนท) vt.,vi. แมลงบินตัวเล็ก ๆ
gnatcatcher(แนท'แคชเชอะ) n. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร
gnathic(แนธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับขากรรไกร., Syn. gnathal
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. fill, saturate, imbue
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission, withdrawal, patience
signatory(ซิก'นะทอรี) adj. เกี่ยวกับการลงนาม,เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา. n. ผู้ลงนาม,ผู้เซ็นสัญญา
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น,ลายมือชื่อ,การเซ็นชื่อ,การลงนาม,สัณญาณ,สัญลักษณ์, Syn. name, autograph
stagnate(สแทก'เนท) vi. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,หยุดไม่เจริญ,ไม่เจริญ., See also: stagnation n., Syn. stand, languish

English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
gnat(n) ตัวริ้น,ตัวเหลือบ,ตัวเห็บ
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน
signature(n) ลายมือชื่อ,ลายเซ็น,การลงนาม,การเซ็นชื่อ
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pachygnathous; macrognathous-ขากรรไกรใหญ่เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persona designate (L.)บุคคลที่ระบุโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prognathismภาวะคางยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognathous-คางยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resignationการลาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrognathiaคางหดสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
signature fileแฟ้มลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stomatognathic system; gnathostomatic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatory๑. ประเทศภาคีสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายเซ็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
signatureลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signatureลายเซ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opisthognathismภาวะขากรรไกรกุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusometer; gnathodynamometerมาตรแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Agnathaแอกนาทา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autolith; cognate inclusionหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bimeter gnathodynamometerมาตรแรงบดเคี้ยวชนิดปรับความสูง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark signatureแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ดู cross] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
micrognathiaขากรรไกรเล็กเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
micrognathiaขากรรไกรเล็กเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
macrognathiaขากรรไกรใหญ่เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macrognathous; pachygnathous-ขากรรไกรใหญ่เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cognate inclusion; autolithหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognati (L.)ญาติทางมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognationความเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้ง (ให้ดำรงตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathalgia; gnathodyniaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathionแนทิออน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathitisขากรรไกรอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathodynia; gnathalgiaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathologyวิทยาระบบบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomatic system; stomatognathic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facsimile signatureลายมือชื่อถ่ายแบบ (จากลายมือชื่อจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forged signatureลายมือชื่อปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan designationการระบุพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
impregnate๑. ทำให้ตั้งครรภ์๒. ทำให้เอิบชุ่ม๓. (จิตเวช.) ทำให้ฝังใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Material Designationคำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content designationการระบุเนื้อหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Digital signaturesลายมือชื่อดิจิทัล [TU Subject Heading]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [TU Subject Heading]
Macrognathus siamensisปลาหลดจุด [TU Subject Heading]
Economic stagnationเศรษฐกิจชะงักงัน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Resignationการลาออก [TU Subject Heading]
Resignation from officeการลาออกจากงาน [TU Subject Heading]
Signature (Law)ลายมือชื่อ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Signatures (Writing)ลายมือชื่อ (การเขียน) [TU Subject Heading]
Stagnationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน, Example: อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
electronic signatureลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ [การทูต]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Designation Valueค่าเป้าหมาย [การแพทย์]
Gnat, Blackริ้นดำ [การแพทย์]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomaหนอนพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostoma Spinigerumพยาธิตัวจี๊ด, [การแพทย์]
Gnathostoma, Egg Hatching forการฟักไข่เพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด, [การแพทย์]
Impregnateเกาะติด [การแพทย์]
Impregnation, Warthin Starry Silverย้อมพิเศษด้วยสีที่มีโลหะเงิน [การแพทย์]
Micrognathiaคางเล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother(n) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
designationการตั้งชื่อ
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ), Syn. สัญลักษณ์บำบัด
famous signatureสัญลักษณ์
gnatha(n) ขากรรไกร, Syn. jaw
signatory(n) คู่สัญญา
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Luca Brasi held a gun to his head, and father said that either his brains or his signature would be on the contract.- Luca Brasi ถือปืนไปที่หัวของเขา และพ่อบอกว่าทั้งสมองหรือลายเซ็นของเขาจะเป็นในการทำสัญญา The Godfather (1972)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
It only needs your signature for the landlords.คุณแค่เซ็นชื่อก็พอ Gandhi (1982)
Oh, well, I can get the signatures I need.ฉันมีเส้น... Schindler's List (1993)
I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.ฉันหมายความว่าพวกเขาต้องการให้คุณสูบบุหรี่ในบ้านหรือสถานที่ที่กำหนดบางอย่างของคุณ Pulp Fiction (1994)
And the signature was a spot-on match.และลายเซ็นเป็นการแข่งขันจุดที่ The Shawshank Redemption (1994)
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
Your signature needs work.ฝึกเซ็นต่อไป๊ Gattaca (1997)
I need a signature on this geometry test, by the way.ผมขอลายเซ็น ในใบสอบเรขาคณิตด้วยครับ Rushmore (1998)
The deep slumber of a father whose daughters aren't out being impregnated.หลับสบายขณะที่รู้ว่า ลูกไม่ได้ออกไปโดนทำท้อง 10 Things I Hate About You (1999)
I'm sick and tired of being the designated driver of this marriage!ฉันเบื่อ เบื่อที่จะต้องคอย บ่งการชีวิตคู่แต่เพียงคนเดียว! The Story of Us (1999)
Nobody designated you!ไม่มีใครบ่งการคุณ! The Story of Us (1999)
I'm sick and tired of being the designated driver of this marriage!ฉันเบื่อ เบื่อที่จะต้องคอย บ่งการชีวิตคู่แต่เพียงคนเดียว! The Story of Us (1999)
Nobody designated you!ไม่มีใครบ่งการคุณ! The Story of Us (1999)
This is a consequence of his resignationนี่คือผลของการลาออกของเขา GTO (1999)
I don't understand why you're disregarding... your signature color.ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงลืม... สีประจำของเธอ Legally Blonde (2001)
- Can I get your signature? - Certainly.เอ่อ ผมขอลายเซ็นต์คุณหน่อยได้ไหมครับ ได้ซี่ X-Ray (2001)
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย X-Ray (2001)
Except his fingerprints and signature didn't match mine.ยกเว้นเสียก็แต่รอยนิ้วมือกับลายเซ็นต์ ที่ไม่เหมือนของฉัน X-Ray (2001)
Why's she writing Lana's signature?ทำไมหล่อนต้องเขียนลายเซ็นต์ลาน่าด้วยละ? X-Ray (2001)
Our position on the map is indicated by heat signature.ตำแหน่งของเราถูกแสดงบนแผนที่ด้วนสัญญาณความร้อน Resident Evil (2002)
Sir, where is your designated evacuation center?คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน The Time Machine (2002)
You'll find all 12 signatures on it.คุณจะเห็นลายเซ็น 12 ชื่อบนนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You don't know if these are designated the same as in the UK, do you?คุณรู้มั้ยครับว่าดินสอพวกนี้ ออกแบบมาเหมือนที่อังกฤษมั้ย Hope Springs (2003)
Oplegnathus fasciatusOplegnathus fasciatus Oldboy (2003)
Ever thought how'd the boy feel impregnating a child and nephew?เคยคิดว่าเด็กผู้ชายรู้สึกทำใหตั้งท้องได้อย่างไร กับลูกและหลานของเขา Oldboy (2003)
Agent Todd told me about her and major Kerry when she tendered her resignation.ข่าวดีมักไปไวนะ Yankee White (2003)
Isn't this your signature on the witness line?นี่เป็นลายเซ็นของคุณใช่ไหม ตรงบรรทัดพยาน A Cinderella Story (2004)
I just need your passport and a signature right here, please.ผมขอพาสปอร์ต และช่วยเซ็นต์ชื่อตรงนี้ด้วยครับ The Bourne Supremacy (2004)
impregnated her.แล้วท้องกับมันได้ Eating Out (2004)
No you're not. You're designated driver.เมาทั้งๆที่ยังไม่ได้ดื่มเนี่ย เมารัก หรือเปล่า Eating Out (2004)
I believe this is your signature?ผมเชื่อว่านี่เป็นลายเซ็นของคุณ? Cubeº: Cube Zero (2004)
Her specialty is Singapore's very own... signature dish, Hainanese Chicken Riceอาหารที่เธอถนัด เป็นของขึ้นชื่อในสิงคโปร์ครับ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
Singapore's signature dish, Hainanese Chicken Rice followed by Chili Crabs and Roti Prataสัญลักษณ์ประจำสิงคโปร์ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน ตามด้วยฉู่ฉี่ปู และ โรตีภารตะ Rice Rhapsody (2004)
I might have written a letter with my signature... but my handwriting is not what it used to be.ฉันก็อยากจะเขียนจดหมายส่งไปพร้อมลายเซ็นกำกับ... แต่ลายมือฉันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Primer (2004)
And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation.And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation. Crusade (2004)
They have proof of her signature on over a dozen packages sent from hereตำรวจพบลายเซ็นเธอ บนพัสดุที่ส่งออกไปจากโรงงานนี้ Lonesome Jim (2005)
Now, up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.ตอนนี้บนภูเขาโบรคแบ็ก เจ้าหน้าที่ป่าไม้อนุญาตให้ตั้งแคมป์ได้บนที่ที่จัดไว้ให้ Brokeback Mountain (2005)
If he does, and something happens to that building the only thing that will change, the only difference it will make is that tomorrow morning, instead of a newspaper I will be reading Mr. Creedy's resignation!ถ้าเขาทำ, ถ้าเกิดอะไรขึ้น กับตึกนั่น.. ...จะมีเพียงสิ่งเดียวเปลี่ยนไป, สิ่งเดียวที่ต่างออกไป... ...ในเช้าวันพรุ่งนี้, จะมีข่าวพาดหัว... V for Vendetta (2005)
- This is not Dr. Choi's signature.นี่ไม่ใช่ลายเซ็นของ ดร. American Pie Presents: Band Camp (2005)
There it is, Rikidozan's signature karate choplนั่นไงครับ ท่าสับแบบคาราเต้ของริกิโด้ซัง Always - Sunset on Third Street (2005)
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว The King and the Clown (2005)
He doesn't kill his victims. Underkill's a unique signature.เธอเห็นผู้ชายคนนึง ชายคนนั้นใส่เสื้อคลุมมีหมวก L.D.S.K. (2005)
That could reveal the shooter's signature behavior.ถ้าเราสังเกตระยะห่างระหว่างล้อ L.D.S.K. (2005)
Yes, and they're not valid until they bear my signature and my seal.ใช่ .. แต่จะยังไม่มีผล จนกว่าผมจะเซ็นชื่อ และประทับตรา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Put in an IPS signature that black-holes the pattern.ใส่รหัส lPS ลงไป นั่นคือ หลุมดำ ของชุดรหัส Firewall (2006)
I have some ministerial papers for your signature.มีเอกสารที่จะให้เซ็นต์ครับ The Last King of Scotland (2006)
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
It captures and analyses the signaturesจากการวิเคราะห์ จุดสำคัญ Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gnatCites are designated on this map as red dots.
gnatThe news of the prime minister's resignation took us by surprise.
gnatHe handed in his resignation.
gnatThe cabinet Minister wound up submitting his resignation.
gnatI impregnated his mind with new ideas.
gnatChurches are designated on the map by cross.
gnatThis letter purports to be his resignation.
gnatMay I have a signature?
gnatThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.
gnatI was amazed at his abrupt resignation.
gnatThe news of the mayor's resignation traveled fast.
gnatShe designated their table with a wave of the hand.
gnatI attached my signature to the document.
gnatThe company appealed for people to take voluntary resignation.
gnatThe people were in a line to get the signature of the president.
gnatBlue lines on the map designate rivers.
gnatThis letter bears no signature.
gnatHis failure led to his resignation.
gnatI met at the designated spot.
gnatDid he hand in his resignation?
gnatThe document bore his signature.
gnatMake the best of one's lot with fatal resignation.
gnatHis indignation got the better of him.
gnatHis resignation as Prime Minister came as a surprise.
gnatPlease return one set to us with your signature.
gnatThere is an air of resignation everywhere.
gnatThis has been designated a conservation area.
gnatHis resignation left a vacancy in the cabinet.
gnatHe composed a resignation immediately.
gnatHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
gnatMy guess is that there will be a resignation of the cabinet.
gnatFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
gnatHe handed in his resignation to his boss.
gnatHe went around the neighborhood collecting signatures.
gnatResignation is the first lesson of life.
gnatThe cow missed being hit by a gnat's whisker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ซองขาว(n) resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai Definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
พระปรมาภิไธย(n) the king's signature, Example: รัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย, Thai Definition: ลายมือชื่อของพระมหากษัตริย์
พระนาม(n) name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
ลายมือชื่อ(n) signature, Syn. ลายเซ็น, Example: ฝรั่งบางคนก็บ้าลายเซ็นกัน ถ้าเอาลายมือชื่อของนักเขียนมีชื่อบางคนไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองมากโขอยู่
บึ้ง(n) malopacus, See also: large gnatlike insect, Syn. ตัวบึ้ง, ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง, Example: ตามบ้านนอกเขาจะจับบึ้งมากินแกล้มเหล้ากัน, Thai Definition: ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ถักใยดักสัตว์ ตัวสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่ มีขนรุงรังสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน บึ้งชนิดที่คนนำมากิน ได้แก่ชนิด Melopoeus albostriatus และ Nephila maculata
ใบลาออก(n) resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก
แมลงทับ(n) Buprestis beetle, See also: Mettalic wood-boring beetle, Sternocera aequisignata, Example: สมัยเป็นเด็ก ฉันเคยจับแมลงทับจากต้นมะขามเทศมาเลี้ยงไว้ในกล่อง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงปีกแข็งที่มีปีกเขียวเลื่อมพราย
ลายเซ็น(n) signature, Example: ลายเซ็นของเขาเป็นลายเซ็นปลอมแน่ๆ, Thai Definition: ลายมือชื่อที่เขียนหวัด
สมญา(n) designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
ลายมือ(n) signature, Syn. ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, Example: การกู้ยืมจะต้องลงลายมือผู้ยืมเป็นสำคัญ, Thai Definition: ชื่อของบุคคลซึ่งเขียนด้วยตนเอง
ฉายานาม(n) designation, See also: nickname, alias, Syn. สมญานาม, Example: เพื่อนๆ ตั้งฉายานามให้เขาว่า ไอ้บาก เพราะรอยแผลที่เป็นทางยาวบนหน้าของเขา, Count Unit: ฉายา, Thai Definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
พระนามาภิไธย(n) title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai Definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
แป้น(n) Leiognathus splendens, Syn. ปลาแป้น, Example: ชาวประมงพบแป้นหลายตัวในบริเวณป่าชายเลน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยในสกุล Leiognathus, Secutor และ Gazza วงศ์ Leiognathidae เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวป้อม แบนข้างมาก มักมีสีเงินหรือสีเนื้อ
สมญานาม(n) nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae), Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ตัวตั้ง(n) denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีคำตั้งคือคำว่า ตัว, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: Gnathostoma spinigerum, Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ตัวตั้ง(n) denomination, See also: nomination, calling, designation, giving a name, Syn. คำตั้ง, Example: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีตัวตั้งคือคำว่า ตัว, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ, Notes: ปาก
เจาะจง(v) specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
ฉายา(n) alias, See also: nickname, designation, Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น, Example: เขายังเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้กว้างขวางในเพชรบุรีจนกระทั่งมหาดไทยให้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ, Thai Definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
นามาภิไธย(n) royal name, See also: royal designation, royal appellation, Syn. พระนามาภิไธย, Example: ผ้าห่มคลุมพระอังสาทั้งสองข้างของพระพุทธรูปประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก., Thai Definition: ชื่อ ซึ่งใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ริ้น(n) gnat, Thai Definition: แมลงพวกตัวบึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงหวี่ ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Culicoides และ Leptoconops วงศ์ Ceratopogonidae เช่น ชนิด C. orientalis, L. spinosifrons
ชื่อ(n) name, See also: appellation, designation, Syn. นาม, ฉายา, Example: ชื่อของหล่อนแปลว่าดอกไม้, Count Unit: ชื่อ, Thai Definition: คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียก คน สัตว์ ที่ และสิ่งของโดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การมอบหมาย(n) assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai Definition: การกำหนดให้
การลงนาม(n) signature, Syn. การลงชื่อ, การทำสัญญา, Example: ที่ประชุมมีการลงนามอนุมัติการสร้างสะพานในปีหน้า
ขนานนาม(v) call, See also: name, give a name, designate, Syn. เรียก, ตั้งชื่อ, Example: ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช
ความโกรธ(n) anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai Definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธเคือง(n) anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความโกรธแค้น(n) wrath, See also: anger, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความแค้น, Example: ความโกรธแค้นของประชาชนถึงจุดระเบิด, Thai Definition: ความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนอยากทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ความขัดเคือง(n) anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai Definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ
ความขุ่นเคือง(n) anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความคับแค้นใจ(n) anger, See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage, Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ, Example: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น
ความโมโห(n) anger, See also: ire, fury, rage, indignation, Syn. ความโกรธ, ความเดือดดาล, Example: พวกเด็กชกต่อยกันด้วยความโมโห, Thai Definition: ความโกรธ
ตน(clas) numerical designation for giants, Syn. แท่ง, ท่อน, Example: มียักษ์สามตน, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกเทวดา ยักษ์ หรือพวกกายสิทธิ์ เป็นต้น
ต้น(clas) numerical designatory particle for trees, Example: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น
ขัง(v) be stagnant, See also: stagnate, be stationary, be unmoving, be static, Ant. ไหล, Example: ในห้องครัวยังคงมีน้ำขังอยู่เป็นแห่งๆ รีบเอาผ้ามาซับให้แห้ง, Thai Definition: มีน้ำอยู่ในบริเวณนั้น ไหลออกไปไหนไม่ได้
แสดงให้เห็น(v) indicate, See also: show, signify, symbolize, name, point, designate, Syn. ชี้ให้เห็น, บอกให้เห็น, บ่งบอกถึง, Example: พระองค์ทรงงานพระราชนิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[cheū] (n) EN: name ; appellation ; designation  FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
เชื้อสาย[cheūasāi] (n) EN: lineage  FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
การลงนาม[kān longnām] (n) EN: signature ; signing  FR: signature [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]
การเซ็น[kān sen] (n) EN: signing  FR: signature [f]
การเซ็นชื่อ[kān sen cheū] (n, exp) EN: signing  FR: signature [f]
การเซ็นลอย[kān sen løi] (n, exp) EN: blank endorsement  FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสัญญา[kān sen sanyā] (n, exp) EN: signing a contract  FR: signature d'un contrat [f]
การยอมจำนน[kān yømjamnon] (n) EN: succumbing ; resignation
การยอมรับสภาพ[kān yømrap saphāp] (n, exp) EN: resignation
ขนานชื่อ[khanān cheū] (v, exp) EN: call ; name ; designate   FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[khanān nām] (n, exp) EN: call ; name ; designate ; give a name
ขัง[khang] (v) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static  FR: stagner ; figer
คนขายถ่าน[khonkhāi thān] (n, exp) FR: charbonnier [m] ; charbonnière [f] ; marchand de charbon [m] ; bougnat [m] (fam. - vx)
ขุน[khun] (n) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official  FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนคลัง[khun khlang] (n, exp) EN: financial oligarch ; financial magnate  FR: magnat de la finance [m]
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[khwām mōhō] (n) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx)  FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
ลายมือชื่อ[lāimeūcheū] (n) EN: signature  FR: signature [f]
ลายเซ็น[lāisen] (n) EN: signature  FR: signature [f]
ลงชื่อ[longcheū] (v) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name  FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[longnām] (v) EN: sign ; autograph ; put down one's name  FR: signer ; apposer sa signature
ลงพระปรมาภิไธย[long Phra Poramāphithai] (v, exp) EN: affix the royal signature  FR: apposer la signature royale
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]
แมลงหวี่[malaēng wī] (n) EN: fruit fly ; gnat
นกชายเลนบึง[nok chāilēn beung] (n, exp) EN: Marsh sandpiper  FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
ภาคีสัญญา[phākhīsanyā] (n, exp) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory  FR: signataire [m]
พระปรมาภิไธย[Phra Poramāphithai] (n, prop) EN: the king's signature  FR: signature royale [f]
ผู้ลงนามในสัญญา[phū long nām nai sanyā] (n, exp) EN: signatory to the contract
ผู้เซ็นสัญญา[phū sen sanyā] (n, exp) EN: signatory ; signer
ผู้ทรงเกียรติ[phūsong kīatti] (n, exp) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary
ผู้ใหญ่[phūyai] (n) EN: dignatary ; big man ; bigwig (inf.)  FR: personnage important [m] ; gros bonnet [m] (fam.)
ปลอมชื่อ[pløm cheū] (v, exp) FR: imiter la signature
ระบุ[rabu] (v) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine  FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier
ราชาน้ำมัน[rāchā nāmman] (n, exp) EN: oil magnate ; oil king  FR: magnat du pétrole [m]
เรื่องหยุมหยิม[reūang yumyim] (n, exp) EN: trivial matters ; trifles ; gnat  FR: bagatelle [f] ; vétie [f]
เรียกชื่อ[rīek cheū] (v) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call  FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
แสดงให้เห็น[sadaēng hai hen] (v, exp) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate  FR: dévoiler ; révéler ; démontrer
เศรษฐกิจชะงักงัน[sētthakit cha-ngak ngan] (n, exp) EN: economic stagnation ; stagflation
สมญา[somyā] (n) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias  FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[somyā nām] (n, exp) EN: nickname ; alias ; designation
ยักษ์[yak] (n) EN: baron ; magnate ; tycoon  FR: baron [m] ; magnat [m]
ยักษ์ใหญ่[yak-yai] (n) EN: magnate ; baron  FR: magnat [m] ; roi [m] ; baron [m]
ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมัน[yak-yai nai wongkān nām man] (n, exp) EN: oil baron  FR: magnat du pétrole [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GNAT N AE1 T
GNATS N AE1 T S
IGNATZ IH1 G N AH0 T S
BAGNATO B AA0 G N AA1 T OW0
MAGNATE M AE1 G N EY2 T
IGNATIA IH2 G N AA1 SH AH0
PIGNATO P IY0 G N AA1 T OW0
MAGNATE M AE1 G N AH0 T
MAGNATES M AE1 G N EY2 T S
STAGNATE S T AE1 G N EY2 T
IGNATIUS IH2 G N EY1 SH AH0 S
DESIGNATE D EH1 Z AH0 G N EY2 T
DESIGNATE D EH1 Z IH0 G N EY2 T
PIGNATARO P IY0 G N AA0 T AA1 R OW0
SIGNATURE S IH1 G N AH0 CH ER0
STAGNATED S T AE1 G N EY2 T IH0 D
SIGNATORY S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0
PIGNATELLI P IY0 G N AA0 T EH1 L IY0
SIGNATURES S IH1 G N AH0 CH ER0 Z
STAGNATING S T AE1 G N EY2 T IH0 NG
STAGNATION S T AE0 G N EY1 SH AH0 N
IMPREGNATE IH2 M P R EH1 G N EY2 T
IGNATOWSKI IH2 G N AH0 T AO1 F S K IY0
DESIGNATED D EH1 Z IH0 G N EY2 T IH0 D
DESIGNATES D EH1 Z IH0 G N EY2 T S
RESIGNATION R EH2 Z IH0 G N EY1 SH AH0 N
DESIGNATION D EH2 Z AH0 G N EY1 SH AH0 N
SIGNATORIES S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0 Z
DESIGNATING D EH1 Z IH0 G N EY2 T IH0 NG
RESIGNATION R EH2 Z AH0 G N EY1 SH AH0 N
GNATCATCHER N AE1 T K AE2 CH ER0
IMPREGNATED IH2 M P R EH1 G N EY2 T AH0 D
IMPREGNATES IH2 M P R EH1 G N EY2 T S
INDIGNATION IH2 N D IH0 G N EY1 SH AH0 N
DESIGNATION D EH2 Z IH0 G N EY1 SH AH0 N
DESIGNATIONS D EH2 Z AH0 G N EY1 SH AH0 N Z
RESIGNATIONS R EH2 Z IH0 G N EY1 SH AH0 N Z
IMPREGNATION IH2 M P R EH1 G N EY1 SH AH0 N
GNATCATCHERS N AE1 T K AE2 CH ER0 Z
IMPREGNATING IH2 M P R EH1 G N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gnat (n) nˈæt (n a1 t)
gnats (n) nˈæts (n a1 t s)
cognate (n) kˈɒgnɛɪt (k o1 g n ei t)
magnate (n) mˈægnɛɪt (m a1 g n ei t)
cognates (n) kˈɒgnɛɪts (k o1 g n ei t s)
magnates (n) mˈægnɛɪts (m a1 g n ei t s)
stagnate (v) stˈægnˈɛɪt (s t a1 g n ei1 t)
designate (v) dˈɛzɪgnɛɪt (d e1 z i g n ei t)
signatory (n) sˈɪgnətriː (s i1 g n @ t r ii)
signature (n) sˈɪgnətʃər (s i1 g n @ ch @ r)
stagnated (v) stˈægnˈɛɪtɪd (s t a1 g n ei1 t i d)
stagnates (v) stˈægnˈɛɪts (s t a1 g n ei1 t s)
designated (v) dˈɛzɪgnɛɪtɪd (d e1 z i g n ei t i d)
designates (v) dˈɛzɪgnɛɪts (d e1 z i g n ei t s)
impregnate (v) ˈɪmprɛgnɛɪt (i1 m p r e g n ei t)
signatures (n) sˈɪgnətʃəz (s i1 g n @ ch @ z)
stagnating (v) stˈægnˈɛɪtɪŋ (s t a1 g n ei1 t i ng)
stagnation (n) stˈægnˈɛɪʃən (s t a1 g n ei1 sh @ n)
assignation (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃən (a2 s i g n ei1 sh @ n)
cosignatory (n) kˌousˈɪgnətəriː (k ou2 s i1 g n @ t @ r ii)
designating (v) dˈɛzɪgnɛɪtɪŋ (d e1 z i g n ei t i ng)
designation (n) dˌɛzɪgnˈɛɪʃən (d e2 z i g n ei1 sh @ n)
impregnated (v) ˈɪmprɛgnɛɪtɪd (i1 m p r e g n ei t i d)
impregnates (v) ˈɪmprɛgnɛɪts (i1 m p r e g n ei t s)
indignation (n) ˌɪndɪgnˈɛɪʃən (i2 n d i g n ei1 sh @ n)
resignation (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃən (r e2 z i g n ei1 sh @ n)
signatories (n) sˈɪgnətrɪz (s i1 g n @ t r i z)
assignations (n) ˌæsɪgnˈɛɪʃənz (a2 s i g n ei1 sh @ n z)
designations (n) dˌɛzɪgnˈɛɪʃənz (d e2 z i g n ei1 sh @ n z)
impregnating (v) ˈɪmprɛgnɛɪtɪŋ (i1 m p r e g n ei t i ng)
resignations (n) rˌɛzɪgnˈɛɪʃənz (r e2 z i g n ei1 sh @ n z)
cosignatories (n) kˌousˈɪgnətərɪz (k ou2 s i1 g n @ t @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, ] appoint; designated, #4,156 [Add to Longdo]
特定[tè dìng, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, ] special; specific; designated; particular, #4,984 [Add to Longdo]
巨头[jù tóu, ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] tycoon; magnate; big shot, #6,300 [Add to Longdo]
冷笑[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile, #6,400 [Add to Longdo]
签字[qiān zì, ㄑㄧㄢ ㄗˋ, / ] to sign (a signature), #7,190 [Add to Longdo]
署名[shǔ míng, ㄕㄨˇ ㄇㄧㄥˊ, ] sign (a signature), #15,066 [Add to Longdo]
指明[zhǐ míng, ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to show clearly; to designate; to indicate, #15,711 [Add to Longdo]
领衔[lǐng xián, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] leading (role); heading list of signatories; leading actors (in a show); starring, #18,380 [Add to Longdo]
国宝[guó bǎo, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄠˇ, / ] National Treasure (officially designated by the state cultural authorities in China, Japan and Korea), #18,915 [Add to Longdo]
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, / ] grief and indignation, #21,531 [Add to Longdo]
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, ] aroused to indignation, #25,744 [Add to Longdo]
受孕[shòu yùn, ㄕㄡˋ ㄩㄣˋ, ] to become pregnant; to conceive; impregnated; insemination, #30,475 [Add to Longdo]
默多克[Mò duō kè, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄎㄜˋ, ] Murdoch (name); Rupert Murdoch (1931-), media magnate, #33,981 [Add to Longdo]
泰斗[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ, ] leading scholar of his time; magnate, #39,416 [Add to Longdo]
义愤[yì fèn, ㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] righteous indignation; moral indignation, #47,754 [Add to Longdo]
财阀[cái fá, ㄘㄞˊ ㄈㄚˊ, / ] financial magnate; plutocrat; tycoon, #56,302 [Add to Longdo]
订定[dìng dìng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to set; to designate; to stipulate; to provide; to draw up; to formulate (rules, etc.); stipulation, #63,353 [Add to Longdo]
故步自封[gù bù zì fēng, ㄍㄨˋ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄈㄥ, ] lit. restricted to the old track; content with old ways and refuse to acknowledge progress; conservative; stagnating, #87,032 [Add to Longdo]
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, ] designate, #95,923 [Add to Longdo]
喜子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, ] Tetragnatha (long-jawed spider); same as 蟢子, #98,463 [Add to Longdo]
受胎[shòu tāi, ㄕㄡˋ ㄊㄞ, ] to become pregnant; to conceive; impregnated; insemination, #98,904 [Add to Longdo]
哀兵必胜[āi bīng bì shèng, ㄞ ㄅㄧㄥ ㄅㄧˋ ㄕㄥˋ, / ] an army burning with righteous indignation is bound to win (成语 saw), #130,630 [Add to Longdo]
签字者[qiān zì zhě, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] signatory, #386,124 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] Hydrophilus cognatus, #541,032 [Add to Longdo]
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, / ] cognate; words having a common origin [Add to Longdo]
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005 [Add to Longdo]
拍号[pāi hào, ㄆㄞ ㄏㄠˋ, / ] time signature (music) [Add to Longdo]
未签字者[wèi qiān zì zhě, ㄨㄟˋ ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] non-signatory [Add to Longdo]
溥儁[Pǔ jùn, ㄆㄨˇ ㄐㄩㄣˋ, ] a Qing prince who was the designated successor to emperor Guangxu until the Boxer uprising [Add to Longdo]
签章[qiān zhāng, ㄑㄧㄢ ㄓㄤ, / ] signature [Add to Longdo]
联署[lián shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] joint signatures (on a letter or declaration) [Add to Longdo]
蟢子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, ] Tetragnatha (long-jawed spider) [Add to Longdo]
郑梦准[Zhèng Mèng zhǔn, ㄓㄥˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] Chung Mongjoon (1951-), Korean magnate and the founder of Hyundai 現代 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
滞る[とどこうる, todokouru] TH: นิ่งเฉย  EN: to stagnate
指定[してい, shitei] TH: ระบุ  EN: designation (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdankung {f} | Abdankungen {pl}resignations | resignations [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f}; Bestimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}; Bestimmungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Befruchtung {f}; Schwängerung {f} | Befruchtungen {pl}impregnation | impregnations [Add to Longdo]
Bezeichner {m}designator [Add to Longdo]
Bezeichnung {f}; Benennung {f}designation; designating [Add to Longdo]
Empörung {f}; Entrüstung {f} (über) | Empörungen {pl} | über etw. in Empörung geratenindignation (at) | indignations | to get indignant about sth. [Add to Longdo]
Filterscheibe {f}filter designator [Add to Longdo]
Funktionsbezeichnung {f}action designator [Add to Longdo]
Großindustrielle {m,f}; Großindustriellerindustrial magnate [Add to Longdo]
Identifizierung {f}; Ausweisung {f}designation [Add to Longdo]
Imprägnierung {f}impregnation [Add to Longdo]
Kennmelodie {f} | Kennmelodien {pl}signature tune | signature tunes [Add to Longdo]
Klemmenbezeichung {f}terminal block designation [Add to Longdo]
Konsignationsbestand {m}consigment stock [Add to Longdo]
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse [Add to Longdo]
Kontaktbezeichnung {f}contact designation [Add to Longdo]
Kontobezeichnung {f}account designation [Add to Longdo]
Magnat {n} | Magnaten {pl}magnate | tycoons [Add to Longdo]
Materialbenennung {f} | allgemeine Materialbenennung {f} | spezifische Materialbenennung {f}material designation | general material designation | specific material designation [Add to Longdo]
Mitunterzeichner {m} | Mitunterzeichner {pl}cosignatory | cosignatories [Add to Longdo]
Mücke {f}; Stechmücke {f}; Schnake {f} | Mücken {pl}; Stechmücken {pl}; Schnaken {pl}gnat | gnats [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Prokurist {m}; Prokuristin {f}authorized signatory; authorized officer; authorised officer [Add to Longdo]
Resignation {f}resignation [Add to Longdo]
Rücktritt {m} (von) | seinen Rücktritt einreichenresignation (from) | to hand in one's resignation [Add to Longdo]
Rücktrittsgesuch {n}offer of resignation [Add to Longdo]
Schnake {f}; Stechmücke {f}gnat [Add to Longdo]
Signatar {m}; Unterzeichner {m}signatory [Add to Longdo]
Signatar...; Unterzeichner...signatory [Add to Longdo]
Signatarstaaten {pl}; Unterzeichnerstaaten {pl}signatory countries; signatories [Add to Longdo]
Signatur {f} | Signaturen {pl}signature | signatures [Add to Longdo]
Signatur {m} (Bibliothek)book number; call number; shelf number [Add to Longdo]
Signatur {f} (Bibliothek)shelfmark [Add to Longdo]
Stagnation {f}; Stillstand {m}stagnancy [Add to Longdo]
Staudruck {m}dynamic pressure; stagnation point pressure [Add to Longdo]
Staupunkt {m}stagnation point [Add to Longdo]
Stillstand {m}; Stagnation {f}; Stockung {f} | Stagnationen {pl}; Stockungen {pl}stagnation | stagnations [Add to Longdo]
Typenbezeichnung {f}type designation [Add to Longdo]
Unterschrift {f} | Unterschriften {pl} | eigenhändige Unterschrift {f}signature | signatures | autograph signature [Add to Longdo]
Unterschriftenmappe {f}signature folder [Add to Longdo]
Unterschriftenprobe {f}specimen signature [Add to Longdo]
Unwille {m}; Unwillen {m} | jds. Unwillen erregen; jds. Unwillen hervorrufendispleasure; indignation | to displeasure sb.; to incur sb.'s displeasure [Add to Longdo]
Verabredung {f} | Verabredungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Verwandte {m,f}; Verwandter | Verwandten {pl} | Verwandte väterlicherseitsrelative; relation | relations | patrikin; agnate [Add to Longdo]
befruchten; schwängern | befruchtend; schwängernd | befruchtet; geschwängert | befruchtet | befruchteteto impregnate | impregnating | impregnated | impregnates | impregnated [Add to Longdo]
bestimmen; bezeichnen | bestimmend; bezeichnend | bestimmt; bezeichnet | bestimmt | bestimmteto designate | designating | designated | designates | designated [Add to Longdo]
bezeichnen | bezeichnend | bezeichnet | bezeichnet | bezeichneteto designate | designating | designated | designates | designated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
イタセンパラ;いたせんぱら[itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
オブリクバタフライフィッシュ[oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus) [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]
サイン[sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P) [Add to Longdo]
シグナチャー[shigunacha-] (n) signature; (P) [Add to Longdo]
シグネチャ[shigunecha] (n) {comp} signature [Add to Longdo]
シグネチャー[shigunecha-] (n) signature [Add to Longdo]
ジャイアントホッグフィッシュ[jaiantohoggufisshu] (n) giant hogfish (Bodianus macrognathos) [Add to Longdo]
スタグネーション[sutagune-shon] (n) stagnation [Add to Longdo]
ディーエッチ[dei-ecchi] (n) (designated hitter - baseball) [Add to Longdo]
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] (n) {comp} digital signature [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
デジタル署名[デジタルしょめい, dejitaru shomei] (n) {comp} digital signature [Add to Longdo]
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) {comp} digital signature algorithm [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] (n) {comp} drive letter; drive letter designator [Add to Longdo]
ナガハナメジロザメ[nagahanamejirozame] (n) night shark (Carcharhinus signatus, species of nocturnally active requiem shark found in the Atlantic Ocean) [Add to Longdo]
バンクバタフライフィッシュ[bankubatafuraifisshu] (n) bank butterflyfish (Prognathodes aya, was Chaetodon aya) [Add to Longdo]
ブラジリアンロングスナウトバタフライフィッシュ[burajirianrongusunautobatafuraifisshu] (n) Brazilian butterflyfish (Prognathodes brasiliensis) [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] (n) {comp} printer designation [Add to Longdo]
プログナトデス属[プログナトデスぞく, purogunatodesu zoku] (n) Prognathodes (genus of tropical fish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
マルセラバタフライフィッシュ[maruserabatafuraifisshu] (n) Marcella butterflyfish (Prognathodes marcellae) [Add to Longdo]
ロングスナウトバタフライフィッシュ[rongusunautobatafuraifisshu] (n) longsnout butterflyfish (Prognathodes aculeatus, was Chaetodon aculeatus) [Add to Longdo]
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n,vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿,逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel [Add to Longdo]
加判人[かはんにん, kahannin] (n) signatory [Add to Longdo]
加盟国[かめいこく, kameikoku] (n) member-nation; signatory [Add to Longdo]
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit [Add to Longdo]
花押[かおう, kaou] (n-t) signature (not stamp) [Add to Longdo]
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
顎脚[がっきゃく, gakkyaku] (n) maxilliped; gnathopod [Add to Longdo]
顎鬚海豹[あごひげあざらし;アゴヒゲアザラシ, agohigeazarashi ; agohigeazarashi] (n) (uk) bearded seal (Erignathus barbatus) [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
含浸[がんしん, ganshin] (n,vs) impregnation [Add to Longdo]
含油[がんゆ, ganyu] (n,adj-no) oil impregnation; oil-bearing; oil-containing [Add to Longdo]
記帳[きちょう, kichou] (n,vs) registry; entry; book-keeping; signature; (P) [Add to Longdo]
記名[きめい, kimei] (n) (1) signature; register; (vs) (2) to put one's name on; to sign; (n) (3) (ant [Add to Longdo]
義憤[ぎふん, gifun] (n) righteous indignation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
指示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]
特定子[とくていし, tokuteishi] designator [Add to Longdo]
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation [Add to Longdo]
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
沈滞[ちんたい, chintai] Flaute, Stagnation [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
調印[ちょういん, chouin] Unterzeichnung, Signatur [Add to Longdo]
[めい, mei] INSCHRIFT;, SIGNATUR;, NAME;, WAHLSPRUCH, MOTTO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gnat
   n 1: any of various small biting flies: midges; biting midges;
      black flies; sand flies
   2: (British usage) mosquito

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top